Nr.254 - Status for vandplaner og høringssvar til forslag til statslig vandplan 2010-2015

Sagsnr.: 12/129

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Status for statens vandplaner og godkendelse af udkast til høringssvar til forslag til statslig vandplan for 2010-2015, som er i offentlig høring frem til den 23. december 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Vandplanerne er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand og grundvand kan leve op til miljøkravene i EU´s vandrammedirektiv. I vandplanerne er der angivet mål, indsats og virkemidler for de enkelte vandoplande, og kommunerne skal gennem konkrete handleplaner gennemføre indsatserne.


Fredensborg Kommune er omfattet af forslag til Vandplan 2.3 for Øresund. Forslaget indeholder bl.a. indsatser inden for områderne vandløb og spildevandsrensning.  


Forslaget var i offentlig høring i 2011 og kommunen afgav i denne forbindelse høringssvar og udarbejdede en handleplan, som blev godkendt af byrådet i nov. 2012.


Natur- og Miljøklagenævnet underkendte imidlertid samtlige statslige vandplaner i dec. 2012 med den begrundelse, at den offentlige høring fra dec. 2011 var for kort. I juni 2013 besluttede regeringen at sende de statslige vandplaner i en ny 6 mdr. offentlig høring med høringsfrist d. 23. december 2013.


Det nye forslag til vandplan for Øresund er uændret i forhold til de indsatser, målsætninger og virkemidler, som fremgik af den tidligere plan og som lå til grund for den kommunale handleplan fra 2012. Byrådet har derfor allerede taget stilling til indholdet af planen og har også tidligere afgivet et høringssvar til planen (se bilag 2).


Vandplanerne er selv sagt væsentligt forsinket, og de statslige planer for perioden 2010-2015 vil først kunne virke en gang i 2014. Herefter skal kommunen (igen) vedtage sin egen handleplan. Så der bliver maksimalt et år til at gennemføre indsatserne i planen, inden en nye planperiode for 2016-2021 går i gang. Fredensborg Kommune forventer at kunne nå enkelte indsatser vedr. åbning af vandløb og forbedret spildevandsrensning i det åbne land, mens de øvrige indsatser afventer i næste planperiode.


Samtidig med, at de ”gamle” planer nu er i høring, har staten også sendt et lovforslag og et arbejdsprogram i høring, som skal bane vejen for den nye genration af vandplaner for perioden 2016-2021. Konceptet er væsentligt ændret og der lægges bl.a. op til, at kommunerne inden for hvert vanddistrikt skal etablere et "vandråd”, med deltagelse af interesseorganisationer, der skal udarbejde forslag til indsatsprogram til de nye planer. Processen hen imod den nye generation af vandplaner tænkes påbegyndt primo 2014, og skal løbe frem til ultimo 2015, hvor den nye generation vandplaner skal vedtages.


Administrationen vurderer, at det er positivt, at kommunens lokalkendskab i højere grad bliver inddraget i processen, men der kan også være udfordringer i at opnå enighed om indsatserne i vandrådene.


Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar (bilag 1), som læner sig op af det tidligere høringssvar. I svaret kritiseres den lukkede proces for vandplanernes tilblivelse og den forsinkede proces. Derudover udtrykkes en positiv indstilling til det nye koncept for udarbejdelse af vandplaner i næste planperiode. Endeligt er der en række tekniske bemærkninger.


Udkastet til høringssvar har været diskuteret på et møde d. 11. november 2013 i kommunes "dialogforum om vandløb". Mødet gav ikke anledning til ændringer i udkastet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At status for vandplaner tages til efterretning og at vedlagte udkast til høringssvar godkendes og fremsendes til Naturstyrelsen.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-11-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Carsten Wulff (V). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.