Nr.253 - Ændring af Vedtægt for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S

Sagsnr.: 13/40682

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Byrådet skal godkende vedtægtsændring for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S i forbindelse med indførelsen af "trappemodellen" for betaling af vandafledningsafgift.

Sagsfremstilling og økonomi

Som følge af ny lovgivning skal spildevandsforsyningsselskaber pr. 1. januar 2014 opkræve den variable del af vandafledningsbidraget på baggrund af en såkaldt trappemodel på ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår.


Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder ved stigende vandforbrug. 


Der indføres 3 takster, som den variable del af vandafledningsbidraget beregnes ud fra, afhængig af virksomhedens vandforbrug:

Takst 1: vandforbrug til og med 500 m3/år

Takst 2. vandforbrug mellem 500-20.000 m3/år 

Takst 3: vandforbrug over 20.000 m3/år


Trappemodellen gælder kun for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, dvs. udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Øvrige ejendomme skal betale den højeste takst, dvs. takst 1.


Fredensborg Spildevand A/S har indarbejdet trappemodellen i "Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S" med ikrafttræden den 1. januar 2014 (bilag). Vedtægtsændringen er vist med kursiv på side 6-9 i vedtægten.


Vedtægtsændringen er godkendt på Fredensborg Spildevand A/S bestyrelsesmøde den 24. oktober 2013 og er fremsendt til byrådet til legalitetsgodkendelse, dvs. at byrådet skal sikre, at den lever op til gældende lovgivning.


Administrationen har gennemgået vedtægtsændringen og vurderer, at den er i overensstemmelse med lovgivningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. nr. 633 af 7. juni 2010 som ændret ved lov nr. 902 af 4. juli 2013.


Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget af 6. september 2013 nr. 1070 af 2. september 2013.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At ændring af Vedtægt for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-11-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Carsten Wulff (V). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Anbefaler Miljø – og Teknikudvalgets indstilling.