Nr.251 - Projektforslag for udvidelse af Ullerødvej under Kystbanen

Sagsnr.: 13/10239

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Stillingtagen til projektforslag for udvidelse af Ullerødvej under Kystbanen.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 04. april 2013 at igangsætte udarbejdelse af et konkret projektforslag for en ny vejunderføring af Ullerødvej under Kystbanen med et normalt to-sporet tværsnit og med en frihøjde på 4,2 m.

Økonomiudvalget har besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag.

I det følgende resumeres projektforslaget, som er udarbejdet i samarbejde med Banedanmark og med COWI som teknisk rådgiver.  En uddybende beskrivelse fremgår af det vedlagte notat.


Trafikale forhold

Fordelene ved at hæve frihøjden og etablere to kørespor på strækningen under banen vil være:

  • at alle køretøjer, der opfylder færdselsloven vil kunne passere
  • at der kan etableres en cykelsti langs Ullerødvej
  • at trafiksikkerheden vil blive forbedret ved krydsningen af banen
  • at beredskabets køretøjer kan passere uhindret
  • at der kan etableres busforbindelse på strækningen
  • at såvel fremkommeligheden, som komforten for trafikanterne forbedres   

Ved at fjerne den nuværende barriere opnås en række trafikale forbedringer såvel af helt lokal art som af mere overordnet karakter, som på sigt kan medvirke til en forbedret trafikafvikling af betydning for et større område af Kokkedal.


Arealforhold

Fredning

Området nord for Ullerødvej indgår i Usserød ådal-fredningen. Ifølge fredningsbestemmelserne må eksisterende veje ikke yderligere udbygges. Fredningsbestemmelserne vil dermed have betydning for de mulige løsninger for vejføringen.

Ekspropriation

Afhængig af den valgte løsning vil der skulle eksproprieres større eller mindre arealer enten permanent eller til midlertidige foranstaltninger som f. eks. arbejdspladsarealer.

Herudover kan der blive tale om mindre omlægninger i form af nye adgangsveje til beboelser.


Vejforhold

Hovedkravet til vejen er, at det nuværende vejprofil med to kørespor også etableres på strækningen under banen. Der anbefales et vejprofil på i alt 10,6 m. Udover de to kørespor på 3,00 m, vil der være mulighed for at etablere cykelbaner i hver side eller dobbeltrettet cykelsti i den ene side. Behovet er næppe til stede på nuværende tidspunkt, men af hensyn til en fremtidig etablering bør der træffes beslutning om type og placering i vejprofilet allerede nu.


Der er undersøgt to vejforløb:

A           Nuværende vejtracé

Eksisterende vej sænkes 1,4 m for at opnå frihøjde på 4,2 m (afstanden mellem vejbane og brounderside er 4,2 m plus tolerance på 0,1 m)

B         Nyt vejtracé

   Vejen rettes ud så der opnås bedre oversigtsforhold for trafikanter. Der  

   etableres frihøjde på 4,2 m


Ad) A Nuværende vejtracé.


Vejtraceet baseres på den nuværende linjeføring, hvilket ikke giver et optimalt forløb.


Adgangsvejene til naboejendommene vil skulle ændres i et vist omfang også indenfor fredningsområdet.

Det skønnes, at der vil skulle erhverves ca. 1.800 m2 i denne løsning.


Ad) B Nyt vejtracé.


Et mere optimalt vejforløb kan kun etableres ved et nyt vejforløb.


Adgangsforholdene til naboejendommene giver ikke anledning til særskilte problemer.


Et nyt vejforløb vil primært forløbe indenfor det fredede område, hvilket kunne blive en direkte hindring for denne løsning og i alle tilfælde må formodes at forsinke projektet.

Der vil skulle erhverves arealer på i alt ca. 4.500 m2.Broforhold

Banebro

Banedanmark er bygherre på en ny banebro og stiller kravene til bygværket bl.a. med hensyn til konstruktiv udformning, holdbarhed og udførelsesmetode. I kravspecifikationerne indgår kommunens ønsker med hensyn til bredde og højde for den underførte vej.


Stibro

Den nuværende stibro over Ullerødvej skal erstattes af en ny stibro med større spændvidde. Kommunen vil være bygherre på dette bygværk.


Tidsplan

Etablering af banebroen er styret af sporspærringsmuligheden på Kystbanen, idet etableringen forudsætter at togdriften indstilles.


Banedanmark har oplyst, at den næste sporspærringsperiode ligger i sommerperioden 2015 (uge 26-32). Hele tidsplanen er derfor styret af, at udførelsen af banebroen skal ligge på det tidspunkt.

  

Ullerødvej lukkes i hele udførelsesfasen på 7 måneder.


Økonomi

Omkostningerne til ny banebro fordeles mellem Banedanmark og kommunen, mens omkostninger til stibro og vejanlæg alene betales af kommunen.

  

De fremtidige vedligeholdelsesomkostninger af banebroen vil ligeledes blive fordelt.


Den overordnede økonomi (prisniveau 3. kvt. 2013) for kommunen fremgår af følgende tabel:


Kommunale omkostninger i kr.

Løsning A

Nuværende vejtracé

Løsning B

Nyt vejtracé

Arealerhvervelse

300.000

500.000

Vejprojekt

10.250.000

8.000.000

Stibro

1.650.000

1.950.000

Banebro

6.700.000

8.250.000

Kommunal andel i alt

18.900.000

18.700.000


På nuværende stade må begge løsninger vurderes at være ligeværdige i økonomisk sammenhæng.


Overslaget er baseret på aktuelle entreprenørpriser og den tekniske usikkerhed er indregnet med et tillæg på 30 %.


Banedanmarks andel af anlægsomkostningerne vedrører alene banebroen og er beregnet til at udgøre ca. 5,4 mio. kr. Beløbet er uafhængig af den valgte linjeføring for vejprojektet. Den endelige fordeling kan først opgøres når projektet er gennemført, men princippet er at Banedanmarks bidrag svarer til prisen for en ny banebro uden vejudvidelse og med nuværende frihøjde.


Hvis projektet skal kunne gennemføres i 2015, forudsætter det:

- at der afsættes en projekteringsbevilling i 2014 på 1,5 mio. kr. svarende til 8 % af anlægsudgiften

- at der afsættes beløb til arealerhvervelse og opstart af anlægsarbejdet på 1,5 mio. kr. i 2014

- at restfinansieringen ca. 16 mio. kr. indarbejdes i budget 2015

- at der indgås aftale med Banedanmark om vilkårene for broudskiftningen.


Banedanmark oplyser, at hvis projektet ikke gennemføres på nuværende tidspunkt, vil den næste mulighed for at lukke banen først være om ca. 10 år. Banedanmark vil da være nødsaget til i mellemtiden at gennemføre en hovedistandsættelse, hvorved broen forventes at kunne fungere i yderligere 25-30 år.


Som konsekvens heraf vil Banedanmark ikke kunne bidrage økonomisk, hvis Fredensborg Kommune ønsker projektet gennemført om ca. 10 år.


Administrationens vurdering

Etablering af tunnelen som beskrevet vil forbedre muligheden for at planlægge bustrafikken uafhængigt af den nuværende barriere. I forhold til bil- og cykeltrafikken vil udvidelse af tunnellen kun medføre minimale forbedringer.


Et projekt af denne karakter skal ses i et langsigtet perspektiv, hvor de trafikale gevinster over tid sammenholdes med investeringen. Der er ikke foretaget en egentlig beregning af projektets forrentning.

Bevilling

Der er givet en bevilling på 500.000 kr til udarbejdelse af projektforslag.

Retsgrundlag

Vejloven

Kompetence

Miljø- og Teknikudvalget

Indstilling

  1. At udvalget tager stilling til projektet. 
  2. At udvalget i givet fald tager stilling til konkret løsning.
  3. At udvalget tager stilling til finansieringen.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-11-2013

Udvalget vedtog, at løsning B søges fremmet og at fredningsmyndighederne straks søges om tilladelse hertil, idet en udskydelse af ansøgningen til fredningsmyndighederne kan forsinke hele projektet.


Udvalget bemærker endvidere, at løsning B er marginalt billigere end løsning A, men indeholder langt færre gener for de omkringliggende ejendomme.


Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalget, idet udvalget anbefaler, at de nødvendige bevillinger på 2 x 1,5 mio. kr. i 2014 afholdes af budgettet for trafiksikkerhed i 2014.


Udvalget anmoder Økonomiudvalget om, at restfinansieringen indarbejdes i budget 2015, alternativt findes (delvist) ved at trafiksikkerhedsbudgettet i 2015, 2016, 2017 og 2018 hvert af årene bidrager med 2 mio. kr. til finansieringen af projektet.


Udvalget beder Økonomiudvalget bemærke, at staten stiller krav om, at nye jernbanebroer har en levetid på 120 år, samt at daværende Karlebo Kommune allerede i 1972 og 1976 søgte staten om en forbedring af forholdene på stedet.


Udvalget bemærker, at løsning B er 5,4 mio. kr. dyrere for staten end den hovedrenovering, som staten alternativt agter at gennemføre i 2015, samt at denne hovedrenovering gør, at staten de næste 25-30 år ikke kan forventes at bidrage til projektet.


Fraværende: Carsten Wulff (V) og Ergin Øzer (A). Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Økonomiudvalget anmoder om, at § 17 stk. 4 Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed lader forslaget indgå i en samlet plan for prioritering af anlægsudgifter for de kommende år. Forslaget til prioritering forelægges Plan- og Klimaudvalget.