Nr.250 - Orientering om nedrivning af den gamle Asminderød skole

Sagsnr.: 13/41584

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Orientering om status på nedrivning af den gamle Asminderød Skole til efterretning.

Sagsfremstilling og økonomi

Status:


Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2013, at der gennemføres et udbud med henblik på nedrivning af den gamle Asminderød Skole.


Efter udbudsrunde for rådgivere, er der indgået kontrakt med ekstern bygherrerådgiver GOLDER Associates A/S vedrørende planlægningen og udarbejdelse af udbudsprojektet, samt opfølgning, tilsyn og aflevering.


Der er i perioden juli til november 2013 foretaget en række supplerende miljøundersøgelser bl.a. for at fastlægge koncentrationen og omfanget af beton, som er malet med maling, der indeholder PCB. Dette udgør hovedparten af miljøsaneringen.


Opgaven er nu sendt i hovedentrepriseudbud med fem bydende entreprenører.

Iht. gældende tidsplan modtager vi tilbuddene den 21. november 2013.


Der indhentes tilbud på to PCB saneringsmetoder hhv.:


Deponering af de forudsatte 10.000 tons beton, som er PCB forurenet maling uden forudgående afrensning.


Afrensning og knusning af 10.000 tons beton med henblik på genanvendelse


Resultatet af tilbudsindhentningen forelægges på mødet. (Lukket bilag med licitationsresultatet er vedlagt sagen og udsendt dagen før Plan og Klimaudvalgets møde.)


Eventuel genanvendelse af beton med PCB:


Administrationen er p.t. ved at undersøge muligheden for genanvendelse af PCB forurenet beton.Siden Plan og Klimaudvalgets møde den 27/11-2013 er sagen tilføjet yderligere bemærkninger om økonomi:


I budgetforliget for 2013-16 blev på baggrund af indikationer fra interesserede parter afsat en nettoindtægt på 10 mio. kr. i 2014 ved salg af den gl. Asminderød Skole. Nettoindtægten på 10 mio. kr. dækker over forventede salgsindtægter på 35 mio. kr. og forventede nedrivningsudgifter på 25 mio. kr. Det vurderes imidlertid ikke p.t. realistisk at sælge grunden.


I budgetforliget for 2014 blev udgiften på 25 mio. kr. til nedrivning og indtægten på 35 mio. kr. fra grundsalg videreført.


Såfremt det besluttes at nedrive skolen og et salg af skolegrunden ikke kan realiseres, så vil det medføre et kassetræk på netto 35 mio. kr. i 2014 i forhold til det budgetterede resultat. Den gennemsnitlige kassebeholdning er ultimo november på 44 mio. kr. og forventes at falde til ca. 25 mio. kr. primo 2015. Kassen vil altså ikke kunne håndtere et nettotræk af denne størrelse.


Af budgetvurderingen fremgik det, at budgetrevisionerne i 2013 samlet har ført til en betydelig budgetforbedring i forhold til det budgetterede, jf. også administrationens budgetvurdering fra august. Det er derfor muligt, at der i 2013 vil være et mindre forbrug, der vil kunne anvendes til delvis finansiering af nedrivningen, afhængig af det endelige regnskabsresultat for 2013.


Administrationen anbefaler på den baggrund, at endelig stillingtagen til nedrivning af skolen samt finansiering heraf udskydes til byrådets møde i februar, hvor administrationen vil have et foreløbigt overblik over regnskab 2013.


Bevilling

I budget 2014 er afsat 25 mio. kr. til nedrivning af Asminderød Skole. Samtidig er budgetteret med en indtægt på 35 mio. kr. ved salg af skolegrunden.
Kompetence

Plan og Klimaudvalget

Indstilling

At orientering om status på nedrivning af Asminderød Skole tages til efterretning.

At endelig beslutning om nedrivning af skolen udskydes til februar 2014

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 27-11-2013

Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget med administrationens forslag om finansiering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Økonomiudvalget anbefaler, at den endelig beslutning om nedrivning af skolen udskydes til februar 2014, som indstillet af administrationen.

Bilag