Nr.248 - Niverød Bakke, varmeforsyning

Sagsnr.: 13/41035

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Stillingtagen til om bebyggelsen Niverød Bakke skal forsynes med naturgas. 

Sagsfremstilling og økonomi

HMN har d. 11. november 2013 fremsendt projekt for naturgasforsyning af boligområdet Teglbakken i Niverød, etape I. Etape I omfatter forsyning af 62 nye boliger på adressen Niverød Bakke 1-65, 2990 Nivå.


Området er omfattet af Lokalplan nr. 69 og skal i henhold til lokalplanen forsynes med naturgas.


Projektet ønskes godkendt i overensstemmelse med reglerne i Varmeforsyningsloven.


Der er beklageligvis konstateret, at HMN ikke - som loven foreskriver - har indsendt projektforslag om naturgasforsyning af denne udstykning, inden 1. etape af byggemodningen blev udført i slutningen af 2011. Fejlagtigt havde HMN og NCC Bolig (bygherren) fået indtryk af, at kommunen som varmeplanmyndighed, havde givet tilladelse til naturgasforsyning, uden at undersøge om der faktuelt forelå et godkendt projektforslag.


Situationen er den, at der er lagt naturgasledninger i den nordligste del af udstykningen, til forsyning af 46 af de 62 boliger, og hvor 7 af boligerne på nuværende tidspunkt har installeret naturgasfyr og er koblet på naturgasnettet, uden et godkendt projektforslag.


HMN oplyser, at der således pt. resterer etablering af 118 meter distributionsledning til forsyning af 16 rækkehuse, som bygherre, rådgiver og entreprenør ønsker at udføre snarest muligt.


Foranlediget heraf har HMN udarbejdet og fremsendt projekt for naturgasforsyning af området (etape I) med henblik på Byrådets godkendelse.


I projektet er det anført, at naturgas er samfunds-, selskabs-, og brugermæssigt økonomisk fordelagtigt i forhold til varmepumper i henhold til det fremsendte projekt.


Nye regler for naturgasinstallationer

Fra 1. januar 2013 blev der indført forbud mod installation af olie- og naturgasfyr i nye bygninger. Forbuddet betyder, at der i nye bygninger, hvor der ansøges om byggetilladelse efter 1. januar 2013, ikke må installeres olie- eller naturgasfyr. I stedet skal installeres et alternativ, som fx. fjernvarme, varmepumpe eller biomassefyr.


Undtaget fra forbuddet er bygninger, der opføres i områder, hvor kommunalbestyrelsen inden 1. januar 2013 har truffet endelig beslutning i henhold til varmeforsyningsloven om, at bygninger i området skal have mulighed for individuel naturgasforsyning. Hvis kommunalbestyrelsens beslutning er truffet før d. 15. juni 1990, og naturgasnettet allerede er etableret, finder forbuddet tilsvarende ikke anvendelse.


Med andre ord er nye bygninger ikke omfattet af forbuddet mod installation af naturgasfyr, hvis kommunalbestyrelsen endeligt har godkendt et varmeprojekt for individuel naturgasforsyning i området med hjemmel i varmeforsyningsloven.


Det er administrationens vurdering, at forbuddet omfatter nybyggeri på Niverød Bakke 1-65, idet området ikke er omfattet af et godkendt varmeprojekt, hvorfor det ikke vil være tilladt at installere naturgasfyr i nybyggeri ved Niverød Bakke 1-65 i Nivå.


Dispensationsmulighed

Kommunen har i visse tilfælde mulighed for at dispensere fra forbuddet, hvis der efter en konkret vurdering er forhold, der gør alternativer til naturgasfyr uegnede ved det konkrete byggeri (fx. grundstørrelse, bygningens placering på grunden, nabohensyn, fjernvarmeplaner, bygningens påtænkte anvendelse).


Høring

Administrationen har udsendt nærværende projektforslag i høring til hhv. Nordforbrænding og Forsyning Helsingør i henhold til reglerne i energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.


Nordforbrænding har med mail af d. 11. november 2013 oplyst, at man kan bifalde en pragmatisk løsning på HMN’s situation og har ingen yderligere kommentarer til det fremsendte projektforslag om naturgasforsyning af Niverød Bakke 1-65, 2990 Nivå.


Bemærkninger fra HMN

HMN oplyser i projektforslag, at bygherren har konstateret, at de nævnte boliger er uegnet til opvarmning med jordvarme-, luftvarmepumper og træpillefyr, og anmoder derfor om dispensation fra bygningsreglementets forbud mod installation af naturgasfyr.


Administrationens bemærkninger  

Det er administrationens vurdering, at flere faktorer taler for en dispensation fra de nævnte bestemmelser samt lovliggørelse af de eksisterende forhold. Følgende kan nævnes:


·       Området er i henhold til lokalplanen udlagt til forsyning med naturgas

·       Der er lagt naturgasledninger i etape I, til forsyning af 46 boliger

·        7 af boliger har på nuværende tidspunkt installeret naturgasfyr og er koblet på naturgasnettet

·        Der findes pt. ingen egnede alternativer til naturgas i bebyggelsen: grundene er for små til at jordvarme kan anvendes, der er ikke plads til at installere træpillefyr, og det er uhensigtsmæssigt at installere luftvarmepumper (støjhensyn)

·        Hvis projektforslaget havde været fremsendt rettidigt, dvs. inden d. 1. januar 2013, så havde kommunen godkendt det.


På den baggrund er det administrationens vurdering, at kommunen kan dispensere fra forbud mod installation af naturgasforsyning og samtidig godkende det fremsendte projektforslag til Niverød Bakke 1 - 65, 2990 Nivå.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning. 

Kompetence

Byrådet. 

Kommunikation

 

Indstilling

  1. At der meddeles dispensation fra forbuddet mod installation af naturgasfyr i hht. bygningsreglements § 8.5.1.1 stk. 6 og 7.
  2. At det  meddeles HMN, at projektet for naturgasforsyning af bebyggelsen Niverød Bakke 1 - 65, 2990 Nivå, godkendes i overensstemmelse med reglerne herom i varmeforsyningsloven.


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 27-11-2013

Administrationens indstilling anbefales. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Anbefaler Plan – og Klimaudvalgets indstilling.