Nr.243 - Orientering om styringsdialog 2013 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer

Sagsnr.: 13/24092

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Byrådet skal tage orienteringen om styringsdialogen for 2013 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer til efterretning.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg kommune har som de foregående år afholdt styringsdialogmøder med de 12 almene boligorganisationer i kommunen (jf. styringsreformen af den almene boligsektor som trådte i kraft d. 1. januar 2010). De 8 af de 12 boligorganisationer har hjemsted i kommunen og de resterende 4 har hjemsted i en anden kommune, men har afdelinger i Fredensborg Kommune.


I Fredensborg Kommune udgør de almene boligområder 28 pct. På landsplan udgør de almene boligområder i gennemsnit ca. 20 pct. og i Region Hovedstaden 24 pct. Fredensborg Kommune har den næsthøjeste andel af almene boliger i Nordsjælland.


I tabel 1 nedenfor fremgår oplysninger om administrator, antal afdelinger og antal boliger for de 12 almene boligselskaber i Fredensborg Kommune.


Tabel 1: Oplysninger om boligselskaberne i Fredensborg Kommune

Boligselskab

Administrator

Antal afdelinger i Fredensborg Kommune

Antal boliger i alt

Fredensborg Boligselskab

KAB

5

616

Boligselskabet Lejerbo

Boligselskabet Lejerbo

6

221

Boligforeningen Vibo

Boligforeningen Vibo

3

752

Humlebæk Boligselskab

Domea

14

1013

Domea Fredensborg

Domea

8

238

Asminderød Boligselskab

DAB

5

392

Boligforeningen 3B

Boligforeningen 3B

2

684

Hejrevangens Boligselskab

Boligkontoret Danmark

5

245

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

Boligkontoret Danmark

3

653

Statsbanepersonalets Andelsboligforening

Boligkontoret Danmark

1

90

Boligforeningen Jellerødparken

Boligkontoret Danmark

1

41

Boligselskabet Borgerbo

Boligkontoret Danmark

2

160

I alt


55

5105

Kilde: Stamdata fra Landsbyggefondens hjemmesideCentrale temaer i styringsdialogen i 2013

Følgende centrale temaer har været drøftet på dialogmøderne:


·         Økonomi

·         Udlejning

·         Beboersammensætning

·         De fysiske rammer og renovering

·         Boligsociale indsatser


De væsentligste konklusioner fra styringsdialogen fremgår nedenfor:


·        Hovedparten af boligorganisationerne har en relativ sund og robust økonomi. De boligorganisationer, der oplever økonomiske udfordringer, har lagt planer herfor.

·        Flere boligorganisationer har en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelige henlæggelser til vedligeholdelse samtidig med at huslejen holdes på et realistisk niveau.

·        Flere boligorganisationer oplever, at der er et stigende renoveringsbehov. For eksempel er der i Humlebæk Boligselskab udarbejdet/eller i gang med at blive udarbejdet fysiske helhedsplaner for en række af selskabets afdelinger.

·        Det kommende arbejde med boligpolitiske indsatser i Kokkedal blev drøftet med de boligorganisationer, der har boligafdelinger der.


Som følge af, at Humlebæk Boligselskab sendte to af styringsrapporterne umiddelbart inden det planlagte styringsdialogmøde, blev det aftalt, at der skal afholdes et opfølgende styringsdialogmøde i slutningen af januar 2014. Derudover vil Fredensborg kommune afholde et opfølgende møde i januar 2014 med Domea Fredensborg for at drøfte det seneste regnskab.


Andre væsentlige konklusioner indenfor de 5 temaer fremgår af bilag 1: Redegørelse for styringsdialog 2013 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer.


Som afslutning på hvert dialogmøde er der formuleret et fælles aftaledokument for styringsdialogen mellem Fredensborg Kommune og den almene boligorganisation. Aftaledokumentet beskriver en række fælles konklusioner og målsætninger for boligområdet.

  

I de tilfælde, hvor der på dialogmøderne er drøftet indgåelse af aftaler, som kræver Byrådets godkendelse, fremlægges disse særskilt for Byrådet. Det drejer sig bl.a. om udlejningsaftaler 


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger. 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Aftaledokumenterne for styringsdialogmøderne skal jf. § 109 stk. 7 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. offentliggøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside inden årets udgang. 

Indstilling

1.      At Byrådet tager orienteringen om styringsdialogen 2013 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 02-12-2013

Udvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, men at der fremover gives en bredere orientering i forhold til:

Beboersammensætning, ghettoproblematikken, boliger for unge og mennesker med handicap, boligsociale aktiviteter og evt. udsættelser.


 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Orienteringen taget til efterretning.