Nr.240 - Fredensborg Boligselskab, afd. Byvejen - byggeskaderegnskab.

Sagsnr.: 11/4960

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Stillingtagen til regnskab for byggeskader på afdelingens baderum samt byggeregnskab og låneoptagelse til udbedring af skimmelsvamp i klimaskærm.Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på sit møde den 28. november 2011  at give tilladelse til, at Fredensborg Boligselskab, afdeling Byvejen kunne optage et 30-årigt realkreditlån på 288.960 kr. til finansiering af udgifterne til renovering af alle afdelingens baderum. Endvidere vedtog Byrådet, at kommunen kunne påtage sig garantiforpligtelsen for lånet og godkende en lejeforhøjelse på ca. 55,41 kr. pr. m2.


Med brev af 9. oktober 2013 anmoder KAB på vegne af Fredensborg Boligselskab Byrådet om godkendelse af byggeregnskab mv.


Byrådets oprindelige tilsagn indebar, at kommunen skulle garantere for et realkreditlån på 288.960 kr. Fredensborg Boligselskab har efterfølgende besluttet at forøge sin egenfinansiering med 50.000 kr. taget fra selskabets arbejdskapital, hvorfor realkreditlånet blev reduceret til 233.384 kr. Dette lån er optaget, og kommunen har afgivet sin garanti.


Som følge af den reducerede låneoptagelse reduceredes også den budgetterede lejeforhøjelse fra 55,41 kr./m2 til 41,30 kr./m2.


Der er imidlertid også foregået en udvidelse af byggeskadearbejdet, idet det i forbindelse med udbedring af byggeskaden vedrørende badeværelsesgulvene konstateredes, at der var fugtskader på facaden mod havesiden. Da skaderne blev undersøgt nærmere viste det sig, at der var svamp i facade, tagkonstruktion og bundrem på facaden mod haven.


Da entreprenøren fortsat var på byggepladsen sattes udbedringen heraf umiddelbart i gang.


Udbedringen af disse svampeskader har medført en udgift på 385.861 kr.,

efter at delvis forsikringsdækning er fratrukket.


Regnskabet ser overordnet således ud:Kr.

Entreprisearbejder

402.788

Rådgivning, teknisk bistand mv.

100.573

Forsikringsdækning

- 117.500

I alt

385.861


Boligselskabet har indsendt byggeregnskaber såvel for badeværelsesudbedringen som for udbedringen af svampeskaderne, idet man anmoder Byrådet om godkendelse af disse regnskaber. Regnskaberne er revisorpåtegnede uden forbehold.


Boligselskabet anmoder endvidere kommunen om at stille garanti for et realkreditlån på 385.861 kr. i overensstemmelse med sædvanlig praksis.


Afslutningsvis anmoder boligselskabet om kommunens godkendelse af den endelige huslejeforhøjelse, der er beregnet til 64,89 kr./m2. Den oprindelige lejeforhøjelse for badeværelsesrenoveringen, jf. ovenfor, indgår i dette beløb. Forhøjelsen svarer til 4,25 % eller 366 kr. pr. bolig pr. måned.Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.Retsgrundlag

Almenboligloven.Kompetence

Byrådet.Indstilling

1.      At byggeregnskab for byggeskade vedrørende badeværelsesgulve samt byggeregnskab for svamp i klimaskærm godkendes.


2.      At der til finansiering af udgifterne til udbedring af svamp i klimaskærm optages et 30-årigt realkreditlån på 386.000 kr. og at kommunen stiller garanti for dette lån.


3.      At den samlede lejeforhøjelse for de to byggesager på 64,89 kr./m2 godkendes.


Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Anbefaler administrationens indstilling.