22-04-2013 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Hans Nissen

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Thomas Elgaard

Afbud

Ingen

22-04-2013 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Hans Nissen

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Thomas Elgaard

Afbud

Ingen

Nr.67 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Jørgen Cseh (Fredensborg Lærerkreds), Cecilie Andersen (lærer på Langebjergskolen) og Torben Wisbom (lærer på Endrup skole) redegjorde inden godkendelsen af dagsordenen for deres synspunkter i den igangværende skolekonflikt.


Herefter blev dagsordenen godkendt.  

Nr.68 - Håndtering af sparet løn under skolekonflikten

Sagsnr.: 13/14305

 

Beslutningstema

Modeller for håndtering af sparede lønmidler under skolekonflikten.

Sagsfremstilling og økonomi

Under lock out’en på skoleområdet betales der ikke løn til lærerne. Det medfører en umiddelbar mindreudgift til løn på især skoleområdet, men også på andre områder, der har ansatte på læreroverenskomsten. For Fredensborg Kommunes skoler udgør den sparede lønsum brutto knap 2,5 mio. kr. pr. uge eller ca. 490.000 kr. for hver hverdag (også selvom "hverdagen" er en helligdag, f.eks. mandag 2. påskedag).

Byrådet skal tage stilling til, hvorledes denne mindreudgift skal håndteres. I sagen beskrives en række metoder til håndtering heraf.


Indledningsvist skal bemærkes, at det forventes, at der i forbindelse med konfliktens afslutning vil være en række merudgifter for skolerne. Det kan være til evt. lørdagsundervisning, merarbejdsbetaling og eller behov for vikarassistance for at sikre at eleverne får den nødvendige undervisning for året som helhed. Nettobesparelsen vil således være mindre.


En model er, at de sparede lønudgifter lægges i kassen, evt. efter modregning af de af konflikten afledte merudgifter for kommunerne. Denne model betyder, at de sparede lønudgifter vil udgøre et råderum til en central politisk prioritering. Med denne model bliver det Byrådet som tager stilling til, hvad de sparede lønudgifter skal anvendes til. De kan tilbageføres til skoleområdet eller gå til f.eks. ældre, daginstitutionsområdet, udsatte børn og unge, opbygning af kassebeholdningen eller noget helt andet.


En anden model er, at de sparede lønudgifter forbliver på skolerne. Råderummet vil i denne model blive prioriteret af den enkelte skoleleder. Her vil det altså blive muligt med et kvalitetsløft som prioriteres decentralt.


En tredje model er, at de sparede lønudgifter lægges i en central pulje. Skolerne får pr. automatik dækket meromkostninger ved konfliktens afslutning af denne pulje. De resterende midler reserveres skolerne, men prioriteres af byrådet – evt. i forbindelse med budget 2014. Forskellen til model 2 er altså her, at det er byrådet frem for de enkelte skoleledere, der prioriterer de sparede (netto) lønudgifter. Byrådet kan i denne model vælge at prioritere konkrete projekter, herunder anlæg, eller vælge at give skolerne midlerne tilbage som en ramme til skolernes fri disponering eller eventuelt en kombination heraf.


Afslutningsvis bemærkes, at administrationen på mødet vil give en status på lockouten.


Bevilling

Model 2 har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. I model 1 og 3 vil der være en bevillingsmæssig konsekvens afhængig af valg af model, konfliktens længde og afledte merudgifter.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Kompetence

Byrådet.Indstilling

1.            At de sparede lønudgifter – efter modregning af afledte merudgifter – lægges i kassen til central politisk tværgående prioritering jf. model 1.


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

1.      Økonomiudvalget anbefaler, at de sparede lønudgifter forbliver på skoleområdet. Administrationen opgør de sparede lønudgifter, når lockouten er ophørt og omfanget af kompenserende undervisning er opgjort. Med baggrund heri fremlægger administrationen forslag til anvendelse af nettobesparelsen med baggrund i de synspunkter, som Økonomiudvalget fremførte herunder bl.a. synspunkter om efteruddannelse og løn.

2.      Økonomiudvalget tog administrationens orientering om status på lockouten og de arbejdsretlige virkninger til efterretning


Nr.69 - Forslag fra SF: Lockout på folkeskoleområdet

Sagsnr.: 13/13086

 

Beslutningstema

SF stiller forslag om at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling og økonomi

Med baggrund i den aktuelle lockout på folkeskoleområdet stiller SF forslag om, at Fredensborg kommune opfordrer KL til at finde en forhandlingsløsning, som kan skabe grobund for det vigtige samarbejde om at udvikle folkeskolen fremover. En ultimativ fastholdelse af alle KL’s krav, evt. gennemført ved regeringsindgreb er ikke optimal for det efterfølgende, lokale samarbejde om folkeskolen.


På grund af sagens vigtighed og hastende karakter havde SF anmodet om et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget, som er byrådets personaleudvalg.Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. Til drøftelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Fredensborg Kommune retter henvendelse til KL og Danmarks Lærerforening mhp. at finde en forhandlingsløsning, som kan skabe grobund for det vigtige samarbejde om at udvikle folkeskolen fremover.

Nr.70 - Forslag fra Det Radikale Venstre: Sparede lønudgifter på lærerområdet

Sagsnr.: 13/14988

 

Beslutningstema

Det Radikale Venstre stiller forslag om at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling og økonomi

Det Radikale Venstre stiller forslag om, at de sparede lønudgifter i forbindelsen med konflikten på lærerområdet tilbageføres til skoleområdet i Fredensborg Kommune, og at det undersøges, om Fredensborg Kommune helt eller delvist kan udbetale de sparede penge som engangstillæg til lærerne, når konflikten er stoppet.

Det Radikale Venstre mener, at det er vigtigt hurtigt at komme videre efter konflikten og få genoprettet samarbejdet og tilliden mellem parterne i Fredensborg Kommune.


Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. Til drøftelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Sagen drøftet under sag nr. 68, og der henvises beslutningen i denne sag.

Nr.71 - Godkendelse af regnskab for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 13/14551

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskabet for 2012 for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsfremstilling og økonomi

Årsregnskabet 2012 for Nordsjællands Brandvæsen foreligger til godkendelse i Byrådet.


Når ses bort fra den fælles hjælpemiddelcentral viser regnskabet et overskud på 330.276 kr.


For så vidt angår den fælles hjælpemiddelcentral, der blev indviet i oktober 2012, viser regnskabet et merforbrug på 2.047.740 kr. Spørgsmålet om merforbruget har været drøftet i styregruppen på møder den 1. februar 2013 og 1. marts 2013. Det har fra starten været en forudsætning, at man først efter nogen tid kan vurdere, hvorvidt det afsatte budget skal justeres. Det skyldes, at der henover tid er store forskydninger i udgifterne til hjælpemidler. Dernæst er der i styregruppen, hvor Helsingør Kommune også deltager,  enighed om, at merforbruget i vidt omfang skyldes indkøringsproblemer og den kommunale visitation. Der er endvidere enighed om, at merforbruget skal indhentes ved fortsatte effektiviseringer herunder en skærpet kommunal visitation, sikring af bedre priser på hjælpemidler samt at centralen skal blive bedre til at genbruge allerede indkøbte hjælpemidler.


Beredskabskommissionen har på baggrund af merforbruget og i forlængelse af styregruppens anbefalinger besluttet, at der i 2013 udarbejdes en plan for håndtering af merforbruget, og at der i lyset af revisonens bemærkninger foretages en vurdering af behovet for justeringer i den nuværende økonomiaftale.


Merforbruget har således ikke bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med Byrådets godkendelse af regnskabet for 2012.


Beredskabskommissionen har på møde den 12. marts indstillet årsregnskabet til godkendelse i henholdsvis Fredensborg og Helsingør Byråd.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Aftale om fælles kommunalt redningsberedskab

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At regnskab 2012 for Nordsjællands Brandvæsen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.72 - Økonomisk Orientering Marts 2013

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering for marts 2013

Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo marts 2013. Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet. Orienteringens korrigerede budget viser budgettet efter overførsler fra 2012 til 2013. Der er nettooverførsler på 48,7 mio. kr. på driftsområdet og 47,4 mio. kr. på anlægsområdet. 


·         De samlede driftsudgifter er ultimo marts 531 mio. kr. hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til det periodiserede budget på 5,5 mio. kr.(svarende til 0,2 pct. af årets budget).

·         Mindreforbruget på de samlede driftsudgifter dækker over et mindreforbrug på rammestyrede udgifter og et merforbrug på de indsatsstyrede udgifter

·         Mindreforbruget på de rammestyrede udgifter er ultimo marts 16,5 mio. kr.(1,2 pct.). Ulltimo februar var der et merforbrug på 0,5 mio. kr.

·         Merforbruget på de indsatsstyrede udgifter er ultimo marts 11 mio. kr.(1,2 pct.), mens der ultimo februar var et merforbrug på 32,2 mio. kr.  

·         På politikområde 3 Veje og Trafik ses et merforbrug i forhold til de periodiserede budget på 8,2 mio. kr.(11,1 pct.). Merforbruget skyldes at der for busdrift og vejbelysning er betalt for første halvår.

·         På politikområde 7 Unge og integration ses et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.(19,5 pct.) i forhold til det periodiserede budget. I forbruget indgår en ikke-budgetlagt indtægt på 1,6 mio. kr. vedr. en Partnerskabsaftale. Korrigeres for denne indtægt er forbruget på 6 mio. kr. Det er fortsat godt 3 mio. kr. under det periodiserede budget, men er på niveau med det ligeligt fordelte budget. Det bemærkes, at indtægten vil blive medtaget til tilbudgetrevisionen per 30. april 2013.

·         Efter vedtagelsen af overførselssagen er der et samlet anlægsbudget på 151 mio. kr., hvoraf 134 mio. kr. er frigivet. Ultimo marts er der forbrugt anlægsmidler for 8 mio. kr., svarende til 6 pct. af de frigivne midler.


Likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af marts måned 90 mio. kr. Det er fortsat 20 mio. kr. mere end skønnet i budget 2013, men spændet mellem den skønnede og faktiske udvikling er kraftigt indsnævret de sidste måneder.  


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.73 - Udbud i 2013

Sagsnr.: 13/7536

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende udbudsplanen for 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Jf. indkøbs- & udbudsstrategien skal Økonomiudvalget årligt godkende udbudsplanen.


Udbudsplanen er udfærdiget ved en bred inddragelse af hele organisationen og udbuddene er herefter prioriteret i forhold til de forventede gevinster.


I 2012 blev gennemført og implementeret 33 udbudsforretninger, og yderligere 25 udbud er igangsat. Udbuddene har for 2012 resulteret i gevinster på 10 mio. kr., hvoraf de 2.7 mio. kr. er lagt i kassen, mens den resterende del af gevinsten er forblevet i organisationen herunder i institutionerne. Udbuddene har således resulteret i et betydeligt råderum ude i organisationen. Et råderum som har kunnet bruge til imødegåelse af effektiviseringskravene eller et kvalitetsløft.  


Der iværksættes årligt et systematisk arbejde med at opspore udbuds- og effektiviseringsemner og der er i 2012 sket en yderligere professionalisering heraf gennem anskaffelse af et indkøbsanalysesystem, der i højere grad gør det muligt systematisk at søge i fakturaer på tværs af hele organisationen.


Kommunens samarbejde med 12 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er også blevet mere strømlinet. Indkøbsfællesskabet har etableret 6 arbejdsgrupper, der samarbejder om at finde udbuds- og effektiviseringsmuligheder indenfor nedenstående områder. Arbejdsgrupperne skal afklare om der er muligheder for effektivisering af indkøb på områderne. Det er således for tidligt at sige, om der vil være noget at hente.

 • It-området
 • Det tekniske område
 • Frit valgs området
 • Velfærdsteknologi og -ydelser
 • Indkøbsanalyse og controlling
 • Det specialiserede socialområde

I 2013 er der ligesom i 2012 lagt op til en ambitiøs udbudsindsats med 70 planlagte udbud og yderligere 10 som vil blive gennemført, hvis der er ressourcer hertil. Endvidere iværsættes analyser på yderligere 20 områder med henblik på at afklare potentialet ved udbud af disse.


Udbudsarbejdet vil også fortsat sigte mod at styrke organisationens viden og kompetencer omkring offentligt samarbejde, offentligt-privat samarbejde, mulighederne for konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver og en stærkere controllingindsats. Endvidere vil der blive lagt vægt på en styrkelse af leverandørsamarbejdet.


Administrationen sigter mod, at kunne lægge en sag frem politisk medio 2014 med oplæg til en mere strategisk drøftelse af anvendelsen af konkurrenceudsættelse og mulighederne for offentligt/offentligt og offentligt/privat samarbejde blandt andet på anlægsområdet. I den forbindelse bemærkes det, at det nyeste tal for IKU, Indikator for Konkurrenceudsættelse, for Fredensborg Kommune i 2011 er 27,5 pct., hvilket indikerer en højere grad af konkurrenceudsættelse end gennemsnitligt, da landsgennemsnittet for samme år er 25 pct.


Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Udbuddene skal gøre det muligt at nå den budgetlagte gevinst ved udbud.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Udbudsplanen offentliggøres på hjemmesiden, så der er åbenhed omkring denne til gavn for nuværende og potentielle leverandører.

Indstilling

 1. At udbudsplanen for 2013 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Administrationens indstilling vedtaget.


Nr.74 - Fundraising i 2013

Sagsnr.: 13/7536

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om fundraisingstrategien for 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

I 2010/2011 besluttede byrådet, at der mere aktivt skulle satses på fundraising. Økonomicentret blev opnormeret med en fuldtids fundraiser og der blev lavet en strategi for og sat ressourcer af til kompetenceudvikling i alle dele af organisationen.


Organisatorisk har der været arbejdet med værktøjer og vejledningsmateriale for at styrke fundraisingen på alle niveauer i organisationen og der har været samarbejde med flere af kommunens foreninger mv., bla. Seniorrådet og Møllelauget. Der er nu udarbejdet en egentlig fundraisingstrategi med blandt andet det formål at sikre, at ressourcerne målrettes ansøgninger, hvor behov og potentielle gevinster er størst. Strategien har to ben.


For det første sigter den mod yderligere at udbrede kendskabet til fundraisingmulighederne og kompentencerne i organisationen.  For det andet udpeger strategien en række konkrete fokusområder for fundraising. Det gælder blandt andet projekter der kan knyttes op på klima, herunder klimatilpasningsprojektet i Kokkedal og velfærdsteknologi. Endvidere vil der blive set på mulighederne for at rejse medfinansiering til projekter, der allerede er budgetteret, hvilket vil kunne frigøre et råderum til ny politisk prioritering. Strategien er vedlagt.


I 2012 er der rejst midler for nye 13 mio. kr., hvilket betyder, at der siden opnommeringen ultimo 2010 er rejst midler for i alt 67 mio. kr. Det lykkedes blandt andet at få støtte gennem EU’s LIFE projekt og dermed kom kommunens første EU projekt i hus. Udover det blev der arbejdet intensivt med den nye skole i Fredensborg, hvor der er opnået støtte til cykelsti, det udendørs område og et kunstprojekt. Derudover kom Glenten motions- og legerum godt fra start i 2012 med finansiering fra mange forskellige kilder, og den matrikelløse naturskole så dagens lys i 2012. En matrikelløs naturskole, der i sin partnerskabstankegang senere i 2012 ledte til ansøgning og fuld gevinst ved tildelingen af KL’s innovationspris. Kommunen fik endvidere kåret Årets Fundraiser af fundraisingnetværket UpFrontNet.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Der kommunikeres løbende om succes´er på fundraisingområdet og de tilknyttede projekter.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.75 - AB Hørsholm Kokkedal - Skovengen - godkendelse af skema C

Sagsnr.: 07/13794

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af endeligt byggeregnskab - skema C - for renovering mv. af AB Hørsholm Kokkedals afdeling 7, Skovengen.Sagsfremstilling og økonomi

AB Hørsholm Kokkedal har den 12. marts 2013 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende renovering af afdeling 7 Skovengen, Kokkedal.Byrådet behandlede i august 2009 boligorganisationens skema B ansøgning omfattende udbedring af byggeskader, etablering af elevatorer og miljøfremmende foranstaltninger samt forbedrings- og opretningsarbejder. Der henvises til vedlagte protokoludskrift fra Byrådets møde den 31. august 2009, hvor Byrådet godkendte skema B med følgende beslutning:

 • ”At den samlede anskaffelsessum for udbedring af byggeskader m.v. samt miljøfremmende foranstaltninger godkendes med kr. 54.500.000
 • At den samlede anskaffelsessum for opretnings- og forbedringsarbejder godkendes med kr. 49.500.000
 • At kommunen stiller garanti for lån til finansiering af udbedring af byggeskader m.v. samt miljøfremmende foranstaltninger på kr. 54.500.000 under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelsen til at godtgøre kommunen halvdelen af et evt. tab som følge af garantiforpligtelsen.
 • At kommunen stiller garanti for lån til finansiering af opretnings- og forbedringsarbejder med kr. 40.930.000
 • at boligorganisationen, under hensyn til kommende renoveringsforpligtelser i andre afdelinger ikke pålægges yderligere byrder i form at tilskud fra dispositionsfond eller "egen trækningsret" til dette projekt
 • At ydelsesophør i forbindelse med de kommende udamortisationer af lån uden byggefondsforpligtelse anvendes til sikring af det bæredygtige lejeniveau i forbindelse med opbrugt kapitaltilførsel og overtagelse af afvikling af realkreditlån efter ophør af driftslån 
 • At det bæredygtige lejeniveau i afdelingen - efter renovering - fastsættes til kr. 792,00 pr. m2/år.”

Boligorganisationen anfører i sin ansøgning om godkendelse af skema C, at renoveringen er gennemført i perioden fra januar 2010 til december 2012. Der er foretaget delafleveringer undervejs. Skæringsdato er fastsat til 31. december 2012.


Med ansøgningen har boligorganisationen indsendt endeligt byggeregnskab påtegnet af revisor. Påtegningen er uden forbehold, men det anføres, at betonrenoveringen (jf. nedenfor) endnu ikke er gennemført. Der foreligger et bindende tilbud, men den endelige regning kan principielt blive større.


Der er i renoveringsforløbet realiseret merudgifter i forhold til skema B på 13,687 mio. kr., hvoraf en udgift på 8,1 mio. kr. til betonrenovering er den største. Der henvises til tabel 1 og 2 nedenfor.


I forhold til anskaffelsessummen på skema B-niveau, er de samlede merudgifter på skema C-niveau opgjort således: 


Tabel 1

Mio..kr.

Inkl. moms

Renovering

Tilg.hed/miljø

Støttet i alt

Ustøttet i alt

Total

Skema C

47,939

15,238

63,177

54,510

117,687

Skema B

- 38,900

- 15,600

- 54,500

- 49,500

-104,000

Merudgift

9,039

- 362

8,677

5,010

13,687


Afvigelserne er resultatet af en række mer- og mindreudgifter, der fordeler sig som følger på byggeregnskabets hovedposter:


Tabel 2

Mer- og mindreudgifternes fordeling

Mio. kr.

Støttet

Ustøttet

I alt

Asbesthåndtering

1,260


1,260

Vejrlig, varmeforbrug

0,313

0,309

0,622

Indeks (fastprisregulering)

0,883

0,875

1,758

Blød bund, asfalt, antigraffiti, mv.


4,644

4,644

Betonrenovering

8,100


8,100

Byggeskadefonden

0,319

0,337

0,656

Øvrige afvigelser, byggesagsomkostn.

- 2,198

- 1,155

- 3,353

Merudgifter i alt


5,010

13,687


Boligorganisationens tilsynsførende arkitekter har i tilsynsnotat af 29.5.2012, jf. vedlagte bilag givet en detaljeret redegørelse for den del af budgetoverskridelsen, der ikke vedrører betonrenoveringen.


For så vidt angår betonrenoveringen oplyses det, at de tilsynsførende arkitekter i august 2011 konstaterede, at der var væsentlige betonskader på bebyggelsens fundamentsbjælker og altangange. Betonrenoveringen har endnu ikke fundet sted, jf. revisionens bemærkninger ovenfor. Boligorganisationen har løbende været i dialog med Landsbyggefonden om sagen. Landsbyggefonden har således tilkendegivet, dels at man er sindet at medvirke til finansieringen af en samlet merudgift på indtil 13,1 mio. kr., dels at det ikke er nødvendigt at iværksætte revideret skema B-ansøgning for at etablere det nødvendige finansielle grundlag for betonrenoveringen. Merudgifterne kan i stedet medtages i det endelige byggeregnskab, jf. nærværende sag.


Boligorganisationen ansøger om, at merudgifterne finansieres således:


Tabel 3 

Lånegarantier

Mio. kr.

Støttet lån

Ustøttet lån

Brutto i alt

LBF 50 %

Netto i alt

I alt

8,677

5,010

13,687

- 4,338

9,349


Det bemærkes, at tillægsbelåningen forudsættes at opnå pant udover ejendommens belåningsværdig. Nettoværdien af den yderligere kommunale garantistillelse er opgjort til i alt 9,349 mio. kr.


Finansieringen af den samlede anskaffelsessum ser herefter således ud:


 Tabel 4

mio. kr.

Støttet lån, kommunal garanti (50 % regaranti fra LBF)

54,500

Støttet lån, kommunal garanti (50 % regaranti fra LBF) merudg.

8,677

Henlæggelsesmidler

1,450


Tilskud fra landsdispositionsfond

5,340


Tilskud fra boligorg. egen trækningsret

1,780


Ustøttede realkreditlån, 100 % kommunal garanti

22,000


Ustøttede realkreditlån, 100 % kommunal garanti

18,930


I alt til forbedring og opretning

49,500

49,500

Ustøttet realkreditlån, 100 % kommunal garanti merudg.


5,010

Samlet anskaffelsessum og finansieringsbehov

117,687I kraft af driftsstøttelån og senere anvendelse af ydelser fra udamortiserede lån (lån der er afviklet) kan lejen efter gennemførelsen af det samlede projekt fortsat holdes på 792 kr. pr. m2/år (i 2009-prisniveau), som forudsat i Byrådets godkendelse af skema B. Målsætningen om at etablere tidssvarende og konkurrencedygtige boliger til en bæredygtig husleje kan herefter anses for opfyldt.


Udover at vedstå sine tilsagn i forbindelse med godkendelse af skema B anmoder boligorganisationen særligt Byrådet om:


·         At godkende den i alt 13,687 mio. kr. højere anskaffelsessum i forhold til skema B-niveau


·         At meddele tilsagn om udstedelse af de nødvendige forhøjede lånegarantier


·         At anbefale overfor Landsbyggefonden at merudgifterne finansieres med realkreditlån i kombination med en forhøjelse af driftsstøttelånet som foreslået af Landsbyggefonden selv.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet de anbefalede garantistillelser ikke påvirker kommunens låneramme.Retsgrundlag

Almenboligloven.Kompetence

Byrådet.Indstilling

 1. At skema C godkendes
 2. At den samlede anskaffelsessum for udbedring af byggeskader m.v. samt miljøfremmende foranstaltninger (støttede arbejder) i overensstemmelse med skema B godkendes med 54,5 mio. kr. og med en merudgift på 8,677 mio. kr.
 3. At den samlede anskaffelsessum for opretnings- og forbedringsarbejder (ustøttede arbejder) i overensstemmelse med skema B godkendes med 49,5 mio. kr. og med en merudgift på 5,01 mio. kr. 
 4. At kommunen stiller garanti for lån til finansiering af udbedring af byggeskader m.v. samt miljøfremmende foranstaltninger ifølge pkt. 2 under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelsen til at godtgøre kommunen halvdelen af et evt. tab som følge af garantiforpligtelsen.
 5. At kommunen stiller garanti for lån til finansiering af opretnings- og forbedringsarbejder ifølge pkt. 3.
 6. At boligorganisationen, under hensyntagen til kommende renoveringsforpligtelser i andre afdelinger ikke pålægges yderligere byrder i form af tilskud fra dispositionsfond eller "egen trækningsret" til dette projekt.
 7. At ydelsesophør i forbindelse med de kommende udamortisationer af lån uden byggefondsforpligtelse anvendes til sikring af det bæredygtige lejeniveau i forbindelse med opbrugt kapitaltilførsel og overtagelse af afvikling af realkreditlån efter ophør af driftslån.
 8. At anbefale over for Landsbyggefonden, at merudgifterne på 13,687 mio. kr. finansieres med realkreditlån i kombination med en forhøjelse af driftsstøttelånet, jf. punkterne ovenfor.
 9. At det bæredygtige lejeniveau i afdelingen - efter renovering - fastsættes til kr. 792,00 pr. m2/år (i 2009-prisniveau). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Anbefaler administrationens indstilling, idet Økonomiudvalget anmoder boligforeningen om en udtalelse vedrørende budgetoverskridelsen på 13,1. mio. kr. inden byrådsmødet den 29. april 2013.

Nr.76 - Anmodning om fritagelse for dækning af lejetab - Toftegårdsvænget B

Sagsnr.: 13/14426

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Asminderød Boligselskab om fritagelse for at anvende selskabets dispositionsfondsmidler til dækning af lejetab i afdelingen Toftegårdsvænget B.Sagsfremstilling og økonomi

Det almene boligselskab Asminderød Boligselskab ansøger om fritagelse for, at selskabets dispositionsfond skal dække lejetab i afdelingen Toftegårdsvæget B, Fredensborg. Boligselskabet ansøger samtidig om at tabet i stedet dækkes af afdelingen selv.


Det almene boligselskab Asminderød Boligselskab består af følgende afdelinger:


Toftegårdsvænget

Toftegårdsvænget B

Lystholmvænget

Lillevang

Asmundshøj

Asmundshøj servicearealer


Afdelingen Toftegårdsvænget B er ramt af skimmelsvamp og kommunen har nedlagt forbud mod beboelse med en generel fraflytningsfrist fastsat til 31. oktober 2014. Der pågår allerede nu genhusning af 2 familier, ligesom der er dialog med 5 andre familier om det samme.


I boligafdelingen har man endvidere gennem nogen tid undladt at genudleje boliger, der bliver ledige ved almindelig fraflytning, fordi afdelingens boliger under alle omstædigheder står foran en gennemgribende renovering, en renovering, der oprindelig ikke havde noget med skimmelsvampeangrebet at gøre.


For så vidt angår de boliger, der er kondemneret og hvor genhusning finder sted, skal lejeren fortsat betale leje for boligen, idet kommunen betaler lejen for den bolig, der genhuses til. Det lejetab, der forudses relaterer sig derfor til de 7 boliger, der allerede er fraflyttet samt til de boliger, der fraflyttes af lejerne på eget initiativ og ’på almindelige vilkår’.


Boligselskabet oplyser i sin ansøgning, at de foreløbige udgifter til rådgivere, skimmelanalyser samt renoveringsomkostninger pr. 30. september 2012 har kostet afdelingen 920.239 kr.


Boligselskabets dispositionsfond pr. 30. september 2012 har en saldo på 2.436.528 kr., hvoraf 1.115.422 kr. er disponibel. Det svarer til 2.838 kr. pr lejemål. Selskabet har for nylig bevilliget yderligere 750.000 kr. fra dispositionsfonden til dækning af afdelingens udgifter til bygherrerådgivning til renoveringssagen og kommende prøvetagninger. Dette reducerer dispositionsfondens råderum yderligere.


Lejetabet for de 7 boliger, der står tomme, vil for regnskabsåret 2012/2013 udgøre 507.422 kr.  


Boligselskabet skriver i sin ansøgning, at lejetabet i løbet af kort tid vil kunne dræne selskabets dispositionsfond, som indeholder midler fra alle selskabets afdelinger. Boligselskabet ansøger derfor om at kommende tab ved lejeledighed i afdelingen Toftegårdsvænget B afholdes af afdelingen selv


Om dispositionsfonden kan det oplyses, at denne ifølge driftsbekendtgørelsens § 41 dækker tab ved driften af alle boligselskabets enkelte afdelinger hidrørende fra lejeledighed. Endvidere anvendes dispositionsfondens midler til at sikre afdelingernes fortsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. Endelig anvendes dispositionsfonden til dækning af visse fraflytningsudgifter.


Pr. 30. september 2012 udgjorde egenkapitalen (=henlæggelser + opsamlet overskud) i afdelingen Toftegårdsvænget B 1.354.635 kr.


Administrationen bemærker, at en dispensation fra driftsbekendtgørelsens regler sandsynligvis vil indebære, at afdelingen på et senere tidspunkt må forhøje lejen allerede af denne grund. Lejen for boligerne andrager pr. 30. september 2012, 598 kr. pr. m2, hvilket må anses for en lav leje.


Bortset fra de problemer skimmelsvampesagen har afstedkommet, har der ikke været problemer med at leje afdelingens boliger ud. Disse betragtes som attraktive.


Det er administrationens vurdering, at det i den foreliggende sag vil være en fornuftig foranstaltning at give boligselskabet den ansøgte fritagelse, således at de økonomiske problemer, der er i afdelingen Toftegårdsvænget B, begrænses til denne afdeling. Fritagelsen indebærer, at der vil være dispositionsfondsmidler til rådighed for selskabets øvrige afdelinger.


Med henblik på at skærpe tilsynet med boligselskabet og særligt afdelingen, Toftegårdsvænget B, anbefaler administrationen, at fritagelsen for at afholde lejetab af dispositionsfonden gives for en begrænset tidsperiode omfattende regnskabsårene 2012/13 og 2013/14.


Bevilling

Sagen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for kommunen. Værdien af de kommunale garantier stillet for afdelingens prioritetslån overstiger ikke 415.000 kr. Den samlede prioritetsgæld i ejendommen udgør pr. 1. april 2013, 639.000 kr.

Retsgrundlag

Almenboligloven og særligt bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

Kompetence

Byrådet.Indstilling

1.      At Asminderød Boligselskabs ansøgning om fritagelse for at afholde lejetab vedrørende afdelingen Toftegårdsvænget B af selskabets dispositionsfond efterkommes, således at lejetabet i stedet afholdes af afdelingen selv.


2.      At den i pkt. 1 nævnte fritagelse tidsbegrænses til at omfatte regnskabsårene 2012/13 og 2013/14.


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.77 - Kvalitetsforbedringer i BBR registreringer

Sagsnr.: 13/13534

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om at administrationen vil igangsætte et projekt vedr. kvalitetsforberinger i BBR-registreringerne.  


Sagsfremstilling og økonomi


Økonomiudvalget skal orienteres om, at administrationen vil igangsætte et projekt vedr. kvalitetsforbedringer i BBR- registreringerne. Målet er at korrigere fejlregistreringer som administrationen er blevet opmærksom på, bl.a. i dialog med KMD, som leverer det IT system, hvori administrationen foretager BBR-registreringerne vedr. borgernes ejendomme.


Nogle af de fejl som er konstateret er relativt tekniske, men kan have væsentlig betydning. Fejlene handler eksempelvis både om adresser som mangler i BBR-registeret og i den mere tekniske ende; koder vedr. boliger som er registreret forkert. Grundlæggende skyldes det en række forhold, som vedrører tidligere praksis. Denne problematik vurderes at kendes i mange af landets kommuner.


Der er overordnet to mulige konsekvenser ved forkerte registreringer i BBR:


1)  at borgernes ejendomme beskattes på et fejlagtigt grundlag, og dermed at  behandlingen ikke er ens for alle borgere.

og

2)   at Fredensborg Kommunen får et mindre udligningsbidrag fra staten end kommunens boliger og indbyggere pr bolig burde indebære (Dette er især tilfældet, hvis den tekniske kodning af kommunes boliger er forkert)

En problematik herved er altså, at kommunen ved at have ukorrekte registreringer bl.a. går glip af udligningstilskud. Der er således penge at tjene for kommunen ved at igangsætte et projekt, som sikrer disse kvalitetsforbedringer. Herudover påvirkes den beskatning som borgerne betaler i ejendomsværdiskat til staten.


Baggrunden for at dette påvirker kommunens udligningstilskud fra staten er, at tekniske registreringer vedr. borgernes boligforhold indgår i udgiftsbehovsvurderingen i udligningsberegningerne. Denne effekt kommer imidlertid med 2 års forsinkelse i udligningen, dvs. det kan tidligst forbedre kommunes udligningsbidrag i 2015 og i årene fremad.


Det bemærkes, at administrationen allerede for en del år siden ændrede registreringsmetoder for at sikre korrekte registreringer fremadrettet. Derfor er det kun registreringer, som er ældre end den nyere praksis som dette påvirker.


Projektet forventes at kunne igangsættes i løbet af 2013 og vil evt. påvirke enkelte borgeres ejendomsværdiskat allerede fra 2014, men ellers i årene efter.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet det forudsættes at investeringen i projektet håndteres inden for administrationens eksisterende budget.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

I forbindelse med projektet, vil der i sagsbehandlingen blive taget kontakt til de borgere, hvor korrektion af borgernes BBR-registeringerne vil indebære ændringer af borgernes beskatningsforhold.


Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.78 - Ændringer i Handicaprådet

Sagsnr.: 12/51415

 

Beslutningstema

Godkendelse af nyt medlem og ny suppleant til Handicaprådet.


Sagsfremstilling og økonomi

Anne Madelung, der er medlem af Handicaprådet, ønsker at udtræde af Handicaprådet af personlige årsager. Susanne Sabatinski, som er Annes suppleant, er syg, og udtræder derfor også af Handicaprådet.


Forretningsudvalget i DH-Fredensborg har på deres årsmøde den 18. februar 2013 indstillet Dorthe Nielsen som nyt medlem af Handicaprådet og Lis Lone Sørensen som personlig suppleant for Dorthe Nielsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37a.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Meddelelse til Handicaprådet og Forretningsudvalget i DH-Fredensborg.

Indstilling

1.      At Dorthe Nielsen godkendes som nyt medlem af Handicaprådet i stedet for Anne Madelung.

2.      At Lis Lone Sørensen godkendes som suppleant i stedet for Susanne Sabatinski.


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.79 - Nyt medlem i Det lokale beskæftigelsesråd april 2013

Sagsnr.: 10/19644

 

Beslutningstema

Godkendelse af nyt medlem i Det lokale beskæftigelsesråd.

Sagsfremstilling og økonomi

På Byrådsmødet den 1. november 2010 godkendte Byrådet sammensætningen af Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) for perioden 1. juni 2010 – 1. juni 2014.


Byrådet skal ifølge lovgivningen godkende nye medlemmer, der indtræder i rådet. Byrådet godkendte sidst et nyt medlem den 30. april 2012, og skal nu godkende endnu et.


Vibeke Schmidt, repræsentant fra LO udtræder af rådet, og Annelise Hanschel fra LO indtræder i stedet for.


Det lokale beskæftigelsesråd vil således bestå af følgende medlemmer pr. 29. april 2013:


Formand Lars Søndergaard, Arbejdsmarkedsudvalget
Næstformand Jonas Armfelt (DA)
Næstformand Pia Johansen (LO)

Annelise Hanschel (LO)

Per Djarlo (DA)

Jens E. Andersen (Danske Handicaporganisationer – DH)

Inga Margrete Lind-Madsen (Danske Handicaporganisationer – DH)
Linda Jensen (FTF)

Jesper Lundh (Praktiserende Lægers Organisation – PLO)
Tina Steinbrenner (Erhvervsskolen Nordsjælland)


Suppleant for Danske Handicaporganisationer er Hans-Erik Lind-Madsen og Anette Lewinsky.


Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Annelise Hanschel godkendes som nyt medlem af Det lokale beskæftigelsesråd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.80 - Forbedret udendørs belysning ved Rådhuset

Sagsnr.: 13/9036

 

Beslutningstema

Beslutning om forbedring af udendørs belysning ved Rådhuset.


Sagsfremstilling og økonomi

Nuværende belysning ved gangstier og parkeringsarealer er de oprindelige fra Rådhusets opførelse. Hver parklampe er udstyret med 50WHg lyskilder med et egetforbrug på ca. 62W pr. enhed. Belysningsarmaturerne er nedslidte og reflekterer kun i ringe grad lyset fra de installerede lamper, hvilket resulterer i ”dunkle” områder. Brugerne oplever den utilstrækkelige belysning som årsag til utryghed.Udskiftning og supplering af belysning:


Det er undersøgt hvorvidt belysningsarmaturer med indbyggede solceller er tilgængelige. Albertslund Kommune har deltaget i et udviklingsprojekt omkring ”lysende chaussésten” til anvendelse som ledelys ved gangarealer mv. Lysende chaussésten anbefales ikke i dette tilfælde, idet løsningen ikke vil give den ønskede tryghed.

Parklamper med indbyggede solceller er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt.

Albertslund kommune har i samarbejde med Philips belysning udviklet en energioptimeret parklampe kaldet ”A-lampen”. Denne parklampe er udstyret med en 21W LED lyskilde og har ca. 25% højere lysudbytte end de eksisterende 50W Hg belysningskilder.


En anden løsning til udskiftning af eksisterende standere og armaturer kunne være til en type som ”Kipp Lygte” svarende til de nyopstillede standere på parkeringsarealerne ved Rema og den nye Føtex overfor Rådhuset.

Disse armaturer fås med en 57W LED lyskilde med stort set uændret energiforbrug ift. de eksisterende 50WHg lyskilder. Lysudbyttet er ca. 40% højere.


For begge løsninger vil ”moderne” lamper med højere lysudbytte medvirke til at eliminere dunkle områder og således skabe grundlag for højere tryghed men med stort set uændret energiforbrug.Sammenstilling i forhold til eksisterende 50W Hg lamper:Energiforbrug

Lysudbytte

Lyskilde levetid

Pris pr. Lampe

50W Hg (eksisterende)

100%

100%

100%

-

Kipp Lygte

90%

140%

150%

100%

A-Lampen

30%

125%

300%

130%


Udskiftning af eksisterende, samt supplerende belysningsstandere langs rådhusets øst-, nord- og vestvendte sider til ”Kipp Lygte” er vurderet til at andrage:

Østvendt område                                                      DKK     450.000,-

Supplerende lamper, nærmest rådhuset                      DKK     400.000,-

Sydvendt område (gl. parkering v. køkkenindgang)      DKK     250.000,-

Reetablering af arealer og hækplanter mv.                  DKK     200.000,-

--------------------------------------------------------------------------------------

Omkostning ved udskiftning til ”Kipp Lygte”               DKK 1.300.000,-

Meromkostning ved udskiftning til ”A-Lampe”             DKK    200.000,-


Med baggrund i ovenstående anbefales eksisterende parklamper udskiftet og suppleret med ekstra lamper foretaget med ”A-Lampe”. Meromkostning ved udskiftning til ”A-lampe” på 200.000 kr. vil være muligt at få dækket over de lånefinansierede energiinvesteringer. Den samlede omkostning er vurderet til at andrage DKK 1.500.000,-. Med denne løsning opfyldes ønsket om eliminering af dunkle områder tillige med opnåelse af lavere drifts og vedligeholdelsesomkostninger.

Der er på anlægsbudget til genopretning af bygninger i 2013 ikke afsat budget til forbedring af belysningen på Rådhuset.

Det anbefales at sagen oversendes til Økonomiudvalget, idet der er tale om P-forhold for kommunens personale og en belysningsmæssig sammenhæng med det nye bydelscenter.


Bevilling

Der foreligger i 2013 ikke anlægsbevilling til forbedring af udebelysning på Rådhuset.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At der etableres forbedringer af udendørs belysning på Rådhuset med "A-lampe".
 1. At sagen oversendes til økonomiudvalget med henblik på en drøftelse.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 03-04-2013

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og oversender sagen til Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse af finansiering, idet der gøres opmærksom på, at udvalget ikke kan finde finansiering inden for egen ramme. 


Udvalget anbefaler, at der fremadrettet tænkes i en ensartet etablering af belysning, hvor dette er relevant fx. pr. bysamfund.


Omdelt udtalelse fra Handicaprådet indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Plan- og Klimaudvalgets indstilling vedtaget, idet finansieringen tilvejebringes via anlægsreserven i 2013.

Nr.81 - Proces for etablering af to-sporet underføring på Ullerødvej

Sagsnr.: 13/10239

 

Beslutningstema

Stillingtagen til processen for eventuel etablering af to-sporet underføring på Ullerødvej under Kystbanen.

Sagsfremstilling og økonomi

Vejens funktion.

Ullerødvej er klassificeret som primær lokalvej i by og udgør sammen med Lågegyde adgangen til trafikmål vest for Kystbanen for de ca. 2.000 beboere i Kokkedal øst-området. 


Ullerødvej er generelt en to-sporet vej, men begrænses til ét spor under Kystbanen, da passagen her udgøres af en smal rammebro fra 1920 med en frihøjde på 2,8 m.


For fx hovedlandeveje foreskriver gældende vejregler en frihøjde på 4,5 m. På øvrige veje kan vejbestyrelsen – og altså i dette tilfælde Fredensborg Kommune - afgøre, at frihøjden reduceres med 0,3 m.


Passagen gennem broen reguleres af et signalanlæg. Der er ikke iagttaget kapacitetsproblemer på trods af signalreguleringen. Heller ikke i den periode hvor den alternative passage over Lågegyde var lukket og der må formodes at have været en øget belastning på Ullerødvej.


Vejens funktion vil generelt være bedre tilgodeset ved et to-sporet vejforløb i fuld længde såvel med hensyn til trafiksikkerhed som fremkommelighed.


Hertil kommer at banebroens restlevetid er udtømt indenfor en overskuelig tidshorisont, hvor der alligevel skal tages stilling til en dyr total istandsættelse (levetidsforlængelse) eller udskiftning.


Ændring til to-sporet vej og nutidig frihøjde

De anlægstekniske arbejder for at etablere et to-sporet vejprofil med nuværende krav til frihøjde vil omfatte følgende elementer:

-         ændring af vejens længdeprofil

-         ændring af afvandingsforholdene

-         etablering af ny stibro

-         etablering af ny banebro

-         banetekniske foranstaltninger under byggeriet

-         øvrige interrimsforanstaltninger


Planlægningsmæssige overvejelser

Banedanmark har oplyst, at en broudskiftning vil være forbundet med færrest omkostninger, hvis den foretages i 2015. Dette skyldes, at der her er planlagt større vedligeholdelsesarbejder, som kræver sporspærringer. Broudskiftningen vil derfor kunne drage nytte af de samme sporspærringer. Det er angiveligt eneste mulighed indenfor den nærmeste ti-årsperiode.


Anlægsøkonomisk vurdering.

En anlægsøkonomisk vurdering af de nævnte anlægselementer giver en samlet anlægsudgift på 15 mio. kr. Der er heri indregnet en generel usikkerhed på 20% samt specifikke usikkerheder på nogle af elementerne.

For at minimere disse usikkerheder vurderes det at det vil være nødvendigt at foretage enkelte forundersøgelser og udarbejde skitseprojekter for forskellige tekniske muligheder. Det vurderes at dette kan gennemføres for et budget på 0,5 mio. kr.


Banedanmark har oplyst, at Banedanmark vil kunne bidrage med et beløb svarende til de besparelser som Banedanmark opnår ved en broudskiftning fx i forhold til mindre vedligehold/reparation.


Den videre proces.

På baggrund af ovenstående foreslås følgende proces:

2013:

-         Der tages principiel politisk stillingtagen til at fremme projektet

-         Der tages i givet fald beslutning om frigivelse af budget på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af forundersøgelser mv.

-         Der gennemføres forundersøgelser og udarbejdes skitser som grundlag for beslutning om teknisk principløsning

-   Der forelægges særskilt sag om projektets gennemførelse og evt. indarbejdelse af budget i 2015


2014:

-         Der udarbejdes hovedprojekt og gennemføres udbud


2015:

-         anlægsperiode på ca. 9 -12 måneder afhængig af teknisk løsning

-         ibrugtagning ultimo 2015


Bevilling


2013

2014

2015

2016

Forundersøgelser mv.

0,5 mio.

0

0

0


I alt

0,5

0

0

0Retsgrundlag

Vejloven

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At der tages principielt politisk stilling til at fremme projektet.
 2. At der i givet fald tages udgangspunkt i den skitserede proces.
 3. At sagen i givet fald forelægges økonomiudvalget med henblik på finansiering af forundersøgelser mv. - ialt 0,5 mio. kr.
 4. At der på baggrund af forundersøgelser mv forelægges særskilt sag for udvalget, med henblik på beslutning, herunder om projektet skal indgå i budget 2015.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 04-04-2013

Ad indstillingens pkt. 1: Udvalget kan tiltræde principielt, at projektet fremmes.


Ad indstillingens pkt. 2-4: Administrationens indstilling vedtaget. 


Fraværende: Claus Birkelyng (L). 


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Administrationens indstilling nr. 3 vedtaget, idet stillingtagen til de øvrige punkter afventer resultatet af forundersøgelsen. Forundersøgelsen finansieres af anlægsreserven i 2013.

Nr.82 - Johannes Hages Hus opsigelse af driftsoverenskomst

Sagsnr.: 07/9652

 

Beslutningstema

Orientering om Johannes Hages Hus opsigelse af driftsoverenskomst og håndtering af denne.

Sagsfremstilling og økonomi

Johannes Hages Hus’s advokat har meddelt at bestyrelsen har besluttet at opsige driftsoverenskomsten med Fredensborg Kommune, jf. bilag 1.


Johannes Hages Hus er et socialpsykiatrisk botilbud i Nivå med 60 pladser.

Aktuelt er der 17 beboere fra Fredensborg kommune og 23 beboere som kommunen har handleansvaret for. Opsigelsesperioden er 9 måneder og forventes således at kunne træde i kraft ved årsskiftet. Af opsigelsen fremgår at bestyrelsen vil søge institutionen godkendt af det nye centrale tilsyn fra 2014 med samme målgruppe. Opsigelsen forventes derfor ikke at påvirke beboerne på institutionen.


Opsigelsen er begrundet i det forhandlingsforløb og –klima der har været mellem Johannes Hages Hus og Fredensborg Kommune.


I opsigelsen er anført, at Social- og Sundhedsudvalget ikke har været orienteret om de redegørelser som Johannes Hages Hus har udarbejdet i forhold til det omfattende merforbrug og det kritiske tilsyn. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2013, blev begge redegørelser fra Johannes Hages Hus fremlagt og indgik således, sammen med administrationens redegørelser, som grundlag for Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at stille skærpede økonomiske og ledelsesmæssige krav til institutionen, og udtale en kritik af forholdene. Herunder et krav om at der blev indsat en sideordnet kommunal ledelse. Samtidig var bestyrelsen for Johannes Hages Hus inviteret til mødet i Social- og Sundhedsudvalget, men meldte dog afbud hertil. Social- og Sundhedsudvalget vurderede ikke redegørelserne fra Johannes Hages Hus som tilstrækkelige. Herefter besluttede bestyrelsen for Johannes Hages Hus at opsige driftsoverenskomsten.


Det meget langstrakte forløb vedrørende indgåelse af ny driftsoverenskomst samt dialog om manglende økonomistyring indgik ligeledes i Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 4. marts (sag 42/2013). Til orientering er vedlagt en oversigtmæssig tidslinje over forløbet.


Johannes Hages Hus havde et større merforbrug i 2012 på ca. 1,8 mio. ud over den tilladte overførselsadgang. Det indskærpes fortsat overfor Johannes Hages Hus, at dette merforbrug indhentes i løbet af 2013.


Institutionen er KKR takstfinansieret og skal som sådan hvile i sig selv. Mer/mindreforbrug kan adresseres over taksterne. Fredensborg Kommune har dog en forpligtelse over for de øvrige kommuner til at holde taksterne i ro.


Opsigelsen af driftsoverenskomsten påvirker kommunens økonomi, da der i takstfastsættelsen indgår et administrativt overhead til de opgaver der er varetaget for institutionen. Dette udgør et beløb på 2,8 mio. kr. årligt. De økonomiske konsekvenser af dette vil indgå i budgetrevisionen pr. 30. april 2013.  


Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 15-04-2013

Anbefaler den administrative indstilling.


Fraværende: Christian de Jonquieres (C). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Nr.83 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Der blev orienteret om:

1.            Status for Store Kro

2.            Prins Nikolais konfirmation den 18. maj i Fredensborg Slotskirke

3.            125 års jubilæum for Fredensborg Handels- og Håndværkerforening.

4.            Vejdirektoratet har afsat midler til lysregulering og rundkørsel ved motorvejsbroen ved Kokkedal.

5.            Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen er ny kredsformand for Kommunaldirektørforeningen i Hovedstadsregionen.


Nr.84 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 85 "Hegels Minde - 3. udbud"

Sag nr. 86 "Rengøring- og vinduespolering - endelig opgørelse af økonomi "

Sag nr. 87 "Kroen Asminderød, Asminderødgade 53, Fredensborg - alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid"


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Sag nr. 85 Anbefaler administrationens indstilling, idet borgmester og kommunaldirektør inden byrådsmødet undersøger om projektet kan reduceres til Hegelsminde alene.


Sag nr. 86 Anbefaler administrationens indstilling.


Sag nr. 87 Administrationens indstilling vedtaget, idet alkoholbevillingen gives for 2 år.