Nr.82 - Johannes Hages Hus opsigelse af driftsoverenskomst

Sagsnr.: 07/9652

 

Beslutningstema

Orientering om Johannes Hages Hus opsigelse af driftsoverenskomst og håndtering af denne.

Sagsfremstilling og økonomi

Johannes Hages Hus’s advokat har meddelt at bestyrelsen har besluttet at opsige driftsoverenskomsten med Fredensborg Kommune, jf. bilag 1.


Johannes Hages Hus er et socialpsykiatrisk botilbud i Nivå med 60 pladser.

Aktuelt er der 17 beboere fra Fredensborg kommune og 23 beboere som kommunen har handleansvaret for. Opsigelsesperioden er 9 måneder og forventes således at kunne træde i kraft ved årsskiftet. Af opsigelsen fremgår at bestyrelsen vil søge institutionen godkendt af det nye centrale tilsyn fra 2014 med samme målgruppe. Opsigelsen forventes derfor ikke at påvirke beboerne på institutionen.


Opsigelsen er begrundet i det forhandlingsforløb og –klima der har været mellem Johannes Hages Hus og Fredensborg Kommune.


I opsigelsen er anført, at Social- og Sundhedsudvalget ikke har været orienteret om de redegørelser som Johannes Hages Hus har udarbejdet i forhold til det omfattende merforbrug og det kritiske tilsyn. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2013, blev begge redegørelser fra Johannes Hages Hus fremlagt og indgik således, sammen med administrationens redegørelser, som grundlag for Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at stille skærpede økonomiske og ledelsesmæssige krav til institutionen, og udtale en kritik af forholdene. Herunder et krav om at der blev indsat en sideordnet kommunal ledelse. Samtidig var bestyrelsen for Johannes Hages Hus inviteret til mødet i Social- og Sundhedsudvalget, men meldte dog afbud hertil. Social- og Sundhedsudvalget vurderede ikke redegørelserne fra Johannes Hages Hus som tilstrækkelige. Herefter besluttede bestyrelsen for Johannes Hages Hus at opsige driftsoverenskomsten.


Det meget langstrakte forløb vedrørende indgåelse af ny driftsoverenskomst samt dialog om manglende økonomistyring indgik ligeledes i Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 4. marts (sag 42/2013). Til orientering er vedlagt en oversigtmæssig tidslinje over forløbet.


Johannes Hages Hus havde et større merforbrug i 2012 på ca. 1,8 mio. ud over den tilladte overførselsadgang. Det indskærpes fortsat overfor Johannes Hages Hus, at dette merforbrug indhentes i løbet af 2013.


Institutionen er KKR takstfinansieret og skal som sådan hvile i sig selv. Mer/mindreforbrug kan adresseres over taksterne. Fredensborg Kommune har dog en forpligtelse over for de øvrige kommuner til at holde taksterne i ro.


Opsigelsen af driftsoverenskomsten påvirker kommunens økonomi, da der i takstfastsættelsen indgår et administrativt overhead til de opgaver der er varetaget for institutionen. Dette udgør et beløb på 2,8 mio. kr. årligt. De økonomiske konsekvenser af dette vil indgå i budgetrevisionen pr. 30. april 2013.  


Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 15-04-2013

Anbefaler den administrative indstilling.


Fraværende: Christian de Jonquieres (C). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.