Nr.81 - Proces for etablering af to-sporet underføring på Ullerødvej

Sagsnr.: 13/10239

 

Beslutningstema

Stillingtagen til processen for eventuel etablering af to-sporet underføring på Ullerødvej under Kystbanen.

Sagsfremstilling og økonomi

Vejens funktion.

Ullerødvej er klassificeret som primær lokalvej i by og udgør sammen med Lågegyde adgangen til trafikmål vest for Kystbanen for de ca. 2.000 beboere i Kokkedal øst-området. 


Ullerødvej er generelt en to-sporet vej, men begrænses til ét spor under Kystbanen, da passagen her udgøres af en smal rammebro fra 1920 med en frihøjde på 2,8 m.


For fx hovedlandeveje foreskriver gældende vejregler en frihøjde på 4,5 m. På øvrige veje kan vejbestyrelsen – og altså i dette tilfælde Fredensborg Kommune - afgøre, at frihøjden reduceres med 0,3 m.


Passagen gennem broen reguleres af et signalanlæg. Der er ikke iagttaget kapacitetsproblemer på trods af signalreguleringen. Heller ikke i den periode hvor den alternative passage over Lågegyde var lukket og der må formodes at have været en øget belastning på Ullerødvej.


Vejens funktion vil generelt være bedre tilgodeset ved et to-sporet vejforløb i fuld længde såvel med hensyn til trafiksikkerhed som fremkommelighed.


Hertil kommer at banebroens restlevetid er udtømt indenfor en overskuelig tidshorisont, hvor der alligevel skal tages stilling til en dyr total istandsættelse (levetidsforlængelse) eller udskiftning.


Ændring til to-sporet vej og nutidig frihøjde

De anlægstekniske arbejder for at etablere et to-sporet vejprofil med nuværende krav til frihøjde vil omfatte følgende elementer:

-         ændring af vejens længdeprofil

-         ændring af afvandingsforholdene

-         etablering af ny stibro

-         etablering af ny banebro

-         banetekniske foranstaltninger under byggeriet

-         øvrige interrimsforanstaltninger


Planlægningsmæssige overvejelser

Banedanmark har oplyst, at en broudskiftning vil være forbundet med færrest omkostninger, hvis den foretages i 2015. Dette skyldes, at der her er planlagt større vedligeholdelsesarbejder, som kræver sporspærringer. Broudskiftningen vil derfor kunne drage nytte af de samme sporspærringer. Det er angiveligt eneste mulighed indenfor den nærmeste ti-årsperiode.


Anlægsøkonomisk vurdering.

En anlægsøkonomisk vurdering af de nævnte anlægselementer giver en samlet anlægsudgift på 15 mio. kr. Der er heri indregnet en generel usikkerhed på 20% samt specifikke usikkerheder på nogle af elementerne.

For at minimere disse usikkerheder vurderes det at det vil være nødvendigt at foretage enkelte forundersøgelser og udarbejde skitseprojekter for forskellige tekniske muligheder. Det vurderes at dette kan gennemføres for et budget på 0,5 mio. kr.


Banedanmark har oplyst, at Banedanmark vil kunne bidrage med et beløb svarende til de besparelser som Banedanmark opnår ved en broudskiftning fx i forhold til mindre vedligehold/reparation.


Den videre proces.

På baggrund af ovenstående foreslås følgende proces:

2013:

-         Der tages principiel politisk stillingtagen til at fremme projektet

-         Der tages i givet fald beslutning om frigivelse af budget på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af forundersøgelser mv.

-         Der gennemføres forundersøgelser og udarbejdes skitser som grundlag for beslutning om teknisk principløsning

-   Der forelægges særskilt sag om projektets gennemførelse og evt. indarbejdelse af budget i 2015


2014:

-         Der udarbejdes hovedprojekt og gennemføres udbud


2015:

-         anlægsperiode på ca. 9 -12 måneder afhængig af teknisk løsning

-         ibrugtagning ultimo 2015


Bevilling


2013

2014

2015

2016

Forundersøgelser mv.

0,5 mio.

0

0

0


I alt

0,5

0

0

0Retsgrundlag

Vejloven

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At der tages principielt politisk stilling til at fremme projektet.
  2. At der i givet fald tages udgangspunkt i den skitserede proces.
  3. At sagen i givet fald forelægges økonomiudvalget med henblik på finansiering af forundersøgelser mv. - ialt 0,5 mio. kr.
  4. At der på baggrund af forundersøgelser mv forelægges særskilt sag for udvalget, med henblik på beslutning, herunder om projektet skal indgå i budget 2015.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 04-04-2013

Ad indstillingens pkt. 1: Udvalget kan tiltræde principielt, at projektet fremmes.


Ad indstillingens pkt. 2-4: Administrationens indstilling vedtaget. 


Fraværende: Claus Birkelyng (L). 


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Administrationens indstilling nr. 3 vedtaget, idet stillingtagen til de øvrige punkter afventer resultatet af forundersøgelsen. Forundersøgelsen finansieres af anlægsreserven i 2013.