Nr.80 - Forbedret udendørs belysning ved Rådhuset

Sagsnr.: 13/9036

 

Beslutningstema

Beslutning om forbedring af udendørs belysning ved Rådhuset.


Sagsfremstilling og økonomi

Nuværende belysning ved gangstier og parkeringsarealer er de oprindelige fra Rådhusets opførelse. Hver parklampe er udstyret med 50WHg lyskilder med et egetforbrug på ca. 62W pr. enhed. Belysningsarmaturerne er nedslidte og reflekterer kun i ringe grad lyset fra de installerede lamper, hvilket resulterer i ”dunkle” områder. Brugerne oplever den utilstrækkelige belysning som årsag til utryghed.Udskiftning og supplering af belysning:


Det er undersøgt hvorvidt belysningsarmaturer med indbyggede solceller er tilgængelige. Albertslund Kommune har deltaget i et udviklingsprojekt omkring ”lysende chaussésten” til anvendelse som ledelys ved gangarealer mv. Lysende chaussésten anbefales ikke i dette tilfælde, idet løsningen ikke vil give den ønskede tryghed.

Parklamper med indbyggede solceller er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt.

Albertslund kommune har i samarbejde med Philips belysning udviklet en energioptimeret parklampe kaldet ”A-lampen”. Denne parklampe er udstyret med en 21W LED lyskilde og har ca. 25% højere lysudbytte end de eksisterende 50W Hg belysningskilder.


En anden løsning til udskiftning af eksisterende standere og armaturer kunne være til en type som ”Kipp Lygte” svarende til de nyopstillede standere på parkeringsarealerne ved Rema og den nye Føtex overfor Rådhuset.

Disse armaturer fås med en 57W LED lyskilde med stort set uændret energiforbrug ift. de eksisterende 50WHg lyskilder. Lysudbyttet er ca. 40% højere.


For begge løsninger vil ”moderne” lamper med højere lysudbytte medvirke til at eliminere dunkle områder og således skabe grundlag for højere tryghed men med stort set uændret energiforbrug.Sammenstilling i forhold til eksisterende 50W Hg lamper:Energiforbrug

Lysudbytte

Lyskilde levetid

Pris pr. Lampe

50W Hg (eksisterende)

100%

100%

100%

-

Kipp Lygte

90%

140%

150%

100%

A-Lampen

30%

125%

300%

130%


Udskiftning af eksisterende, samt supplerende belysningsstandere langs rådhusets øst-, nord- og vestvendte sider til ”Kipp Lygte” er vurderet til at andrage:

Østvendt område                                                      DKK     450.000,-

Supplerende lamper, nærmest rådhuset                      DKK     400.000,-

Sydvendt område (gl. parkering v. køkkenindgang)      DKK     250.000,-

Reetablering af arealer og hækplanter mv.                  DKK     200.000,-

--------------------------------------------------------------------------------------

Omkostning ved udskiftning til ”Kipp Lygte”               DKK 1.300.000,-

Meromkostning ved udskiftning til ”A-Lampe”             DKK    200.000,-


Med baggrund i ovenstående anbefales eksisterende parklamper udskiftet og suppleret med ekstra lamper foretaget med ”A-Lampe”. Meromkostning ved udskiftning til ”A-lampe” på 200.000 kr. vil være muligt at få dækket over de lånefinansierede energiinvesteringer. Den samlede omkostning er vurderet til at andrage DKK 1.500.000,-. Med denne løsning opfyldes ønsket om eliminering af dunkle områder tillige med opnåelse af lavere drifts og vedligeholdelsesomkostninger.

Der er på anlægsbudget til genopretning af bygninger i 2013 ikke afsat budget til forbedring af belysningen på Rådhuset.

Det anbefales at sagen oversendes til Økonomiudvalget, idet der er tale om P-forhold for kommunens personale og en belysningsmæssig sammenhæng med det nye bydelscenter.


Bevilling

Der foreligger i 2013 ikke anlægsbevilling til forbedring af udebelysning på Rådhuset.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At der etableres forbedringer af udendørs belysning på Rådhuset med "A-lampe".
  1. At sagen oversendes til økonomiudvalget med henblik på en drøftelse.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 03-04-2013

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og oversender sagen til Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse af finansiering, idet der gøres opmærksom på, at udvalget ikke kan finde finansiering inden for egen ramme. 


Udvalget anbefaler, at der fremadrettet tænkes i en ensartet etablering af belysning, hvor dette er relevant fx. pr. bysamfund.


Omdelt udtalelse fra Handicaprådet indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Plan- og Klimaudvalgets indstilling vedtaget, idet finansieringen tilvejebringes via anlægsreserven i 2013.