Nr.77 - Kvalitetsforbedringer i BBR registreringer

Sagsnr.: 13/13534

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om at administrationen vil igangsætte et projekt vedr. kvalitetsforberinger i BBR-registreringerne.  


Sagsfremstilling og økonomi


Økonomiudvalget skal orienteres om, at administrationen vil igangsætte et projekt vedr. kvalitetsforbedringer i BBR- registreringerne. Målet er at korrigere fejlregistreringer som administrationen er blevet opmærksom på, bl.a. i dialog med KMD, som leverer det IT system, hvori administrationen foretager BBR-registreringerne vedr. borgernes ejendomme.


Nogle af de fejl som er konstateret er relativt tekniske, men kan have væsentlig betydning. Fejlene handler eksempelvis både om adresser som mangler i BBR-registeret og i den mere tekniske ende; koder vedr. boliger som er registreret forkert. Grundlæggende skyldes det en række forhold, som vedrører tidligere praksis. Denne problematik vurderes at kendes i mange af landets kommuner.


Der er overordnet to mulige konsekvenser ved forkerte registreringer i BBR:


1)  at borgernes ejendomme beskattes på et fejlagtigt grundlag, og dermed at  behandlingen ikke er ens for alle borgere.

og

2)   at Fredensborg Kommunen får et mindre udligningsbidrag fra staten end kommunens boliger og indbyggere pr bolig burde indebære (Dette er især tilfældet, hvis den tekniske kodning af kommunes boliger er forkert)

En problematik herved er altså, at kommunen ved at have ukorrekte registreringer bl.a. går glip af udligningstilskud. Der er således penge at tjene for kommunen ved at igangsætte et projekt, som sikrer disse kvalitetsforbedringer. Herudover påvirkes den beskatning som borgerne betaler i ejendomsværdiskat til staten.


Baggrunden for at dette påvirker kommunens udligningstilskud fra staten er, at tekniske registreringer vedr. borgernes boligforhold indgår i udgiftsbehovsvurderingen i udligningsberegningerne. Denne effekt kommer imidlertid med 2 års forsinkelse i udligningen, dvs. det kan tidligst forbedre kommunes udligningsbidrag i 2015 og i årene fremad.


Det bemærkes, at administrationen allerede for en del år siden ændrede registreringsmetoder for at sikre korrekte registreringer fremadrettet. Derfor er det kun registreringer, som er ældre end den nyere praksis som dette påvirker.


Projektet forventes at kunne igangsættes i løbet af 2013 og vil evt. påvirke enkelte borgeres ejendomsværdiskat allerede fra 2014, men ellers i årene efter.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet det forudsættes at investeringen i projektet håndteres inden for administrationens eksisterende budget.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

I forbindelse med projektet, vil der i sagsbehandlingen blive taget kontakt til de borgere, hvor korrektion af borgernes BBR-registeringerne vil indebære ændringer af borgernes beskatningsforhold.


Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Orienteringen taget til efterretning.