Nr.76 - Anmodning om fritagelse for dækning af lejetab - Toftegårdsvænget B

Sagsnr.: 13/14426

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Asminderød Boligselskab om fritagelse for at anvende selskabets dispositionsfondsmidler til dækning af lejetab i afdelingen Toftegårdsvænget B.Sagsfremstilling og økonomi

Det almene boligselskab Asminderød Boligselskab ansøger om fritagelse for, at selskabets dispositionsfond skal dække lejetab i afdelingen Toftegårdsvæget B, Fredensborg. Boligselskabet ansøger samtidig om at tabet i stedet dækkes af afdelingen selv.


Det almene boligselskab Asminderød Boligselskab består af følgende afdelinger:


Toftegårdsvænget

Toftegårdsvænget B

Lystholmvænget

Lillevang

Asmundshøj

Asmundshøj servicearealer


Afdelingen Toftegårdsvænget B er ramt af skimmelsvamp og kommunen har nedlagt forbud mod beboelse med en generel fraflytningsfrist fastsat til 31. oktober 2014. Der pågår allerede nu genhusning af 2 familier, ligesom der er dialog med 5 andre familier om det samme.


I boligafdelingen har man endvidere gennem nogen tid undladt at genudleje boliger, der bliver ledige ved almindelig fraflytning, fordi afdelingens boliger under alle omstædigheder står foran en gennemgribende renovering, en renovering, der oprindelig ikke havde noget med skimmelsvampeangrebet at gøre.


For så vidt angår de boliger, der er kondemneret og hvor genhusning finder sted, skal lejeren fortsat betale leje for boligen, idet kommunen betaler lejen for den bolig, der genhuses til. Det lejetab, der forudses relaterer sig derfor til de 7 boliger, der allerede er fraflyttet samt til de boliger, der fraflyttes af lejerne på eget initiativ og ’på almindelige vilkår’.


Boligselskabet oplyser i sin ansøgning, at de foreløbige udgifter til rådgivere, skimmelanalyser samt renoveringsomkostninger pr. 30. september 2012 har kostet afdelingen 920.239 kr.


Boligselskabets dispositionsfond pr. 30. september 2012 har en saldo på 2.436.528 kr., hvoraf 1.115.422 kr. er disponibel. Det svarer til 2.838 kr. pr lejemål. Selskabet har for nylig bevilliget yderligere 750.000 kr. fra dispositionsfonden til dækning af afdelingens udgifter til bygherrerådgivning til renoveringssagen og kommende prøvetagninger. Dette reducerer dispositionsfondens råderum yderligere.


Lejetabet for de 7 boliger, der står tomme, vil for regnskabsåret 2012/2013 udgøre 507.422 kr.  


Boligselskabet skriver i sin ansøgning, at lejetabet i løbet af kort tid vil kunne dræne selskabets dispositionsfond, som indeholder midler fra alle selskabets afdelinger. Boligselskabet ansøger derfor om at kommende tab ved lejeledighed i afdelingen Toftegårdsvænget B afholdes af afdelingen selv


Om dispositionsfonden kan det oplyses, at denne ifølge driftsbekendtgørelsens § 41 dækker tab ved driften af alle boligselskabets enkelte afdelinger hidrørende fra lejeledighed. Endvidere anvendes dispositionsfondens midler til at sikre afdelingernes fortsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. Endelig anvendes dispositionsfonden til dækning af visse fraflytningsudgifter.


Pr. 30. september 2012 udgjorde egenkapitalen (=henlæggelser + opsamlet overskud) i afdelingen Toftegårdsvænget B 1.354.635 kr.


Administrationen bemærker, at en dispensation fra driftsbekendtgørelsens regler sandsynligvis vil indebære, at afdelingen på et senere tidspunkt må forhøje lejen allerede af denne grund. Lejen for boligerne andrager pr. 30. september 2012, 598 kr. pr. m2, hvilket må anses for en lav leje.


Bortset fra de problemer skimmelsvampesagen har afstedkommet, har der ikke været problemer med at leje afdelingens boliger ud. Disse betragtes som attraktive.


Det er administrationens vurdering, at det i den foreliggende sag vil være en fornuftig foranstaltning at give boligselskabet den ansøgte fritagelse, således at de økonomiske problemer, der er i afdelingen Toftegårdsvænget B, begrænses til denne afdeling. Fritagelsen indebærer, at der vil være dispositionsfondsmidler til rådighed for selskabets øvrige afdelinger.


Med henblik på at skærpe tilsynet med boligselskabet og særligt afdelingen, Toftegårdsvænget B, anbefaler administrationen, at fritagelsen for at afholde lejetab af dispositionsfonden gives for en begrænset tidsperiode omfattende regnskabsårene 2012/13 og 2013/14.


Bevilling

Sagen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for kommunen. Værdien af de kommunale garantier stillet for afdelingens prioritetslån overstiger ikke 415.000 kr. Den samlede prioritetsgæld i ejendommen udgør pr. 1. april 2013, 639.000 kr.

Retsgrundlag

Almenboligloven og særligt bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

Kompetence

Byrådet.Indstilling

1.      At Asminderød Boligselskabs ansøgning om fritagelse for at afholde lejetab vedrørende afdelingen Toftegårdsvænget B af selskabets dispositionsfond efterkommes, således at lejetabet i stedet afholdes af afdelingen selv.


2.      At den i pkt. 1 nævnte fritagelse tidsbegrænses til at omfatte regnskabsårene 2012/13 og 2013/14.


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Anbefaler administrationens indstilling.