Nr.73 - Udbud i 2013

Sagsnr.: 13/7536

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende udbudsplanen for 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Jf. indkøbs- & udbudsstrategien skal Økonomiudvalget årligt godkende udbudsplanen.


Udbudsplanen er udfærdiget ved en bred inddragelse af hele organisationen og udbuddene er herefter prioriteret i forhold til de forventede gevinster.


I 2012 blev gennemført og implementeret 33 udbudsforretninger, og yderligere 25 udbud er igangsat. Udbuddene har for 2012 resulteret i gevinster på 10 mio. kr., hvoraf de 2.7 mio. kr. er lagt i kassen, mens den resterende del af gevinsten er forblevet i organisationen herunder i institutionerne. Udbuddene har således resulteret i et betydeligt råderum ude i organisationen. Et råderum som har kunnet bruge til imødegåelse af effektiviseringskravene eller et kvalitetsløft.  


Der iværksættes årligt et systematisk arbejde med at opspore udbuds- og effektiviseringsemner og der er i 2012 sket en yderligere professionalisering heraf gennem anskaffelse af et indkøbsanalysesystem, der i højere grad gør det muligt systematisk at søge i fakturaer på tværs af hele organisationen.


Kommunens samarbejde med 12 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er også blevet mere strømlinet. Indkøbsfællesskabet har etableret 6 arbejdsgrupper, der samarbejder om at finde udbuds- og effektiviseringsmuligheder indenfor nedenstående områder. Arbejdsgrupperne skal afklare om der er muligheder for effektivisering af indkøb på områderne. Det er således for tidligt at sige, om der vil være noget at hente.

  • It-området
  • Det tekniske område
  • Frit valgs området
  • Velfærdsteknologi og -ydelser
  • Indkøbsanalyse og controlling
  • Det specialiserede socialområde

I 2013 er der ligesom i 2012 lagt op til en ambitiøs udbudsindsats med 70 planlagte udbud og yderligere 10 som vil blive gennemført, hvis der er ressourcer hertil. Endvidere iværsættes analyser på yderligere 20 områder med henblik på at afklare potentialet ved udbud af disse.


Udbudsarbejdet vil også fortsat sigte mod at styrke organisationens viden og kompetencer omkring offentligt samarbejde, offentligt-privat samarbejde, mulighederne for konkurrenceudsættelse af interne driftsopgaver og en stærkere controllingindsats. Endvidere vil der blive lagt vægt på en styrkelse af leverandørsamarbejdet.


Administrationen sigter mod, at kunne lægge en sag frem politisk medio 2014 med oplæg til en mere strategisk drøftelse af anvendelsen af konkurrenceudsættelse og mulighederne for offentligt/offentligt og offentligt/privat samarbejde blandt andet på anlægsområdet. I den forbindelse bemærkes det, at det nyeste tal for IKU, Indikator for Konkurrenceudsættelse, for Fredensborg Kommune i 2011 er 27,5 pct., hvilket indikerer en højere grad af konkurrenceudsættelse end gennemsnitligt, da landsgennemsnittet for samme år er 25 pct.


Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Udbuddene skal gøre det muligt at nå den budgetlagte gevinst ved udbud.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Udbudsplanen offentliggøres på hjemmesiden, så der er åbenhed omkring denne til gavn for nuværende og potentielle leverandører.

Indstilling

  1. At udbudsplanen for 2013 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Administrationens indstilling vedtaget.