Nr.72 - Økonomisk Orientering Marts 2013

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering for marts 2013

Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo marts 2013. Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet. Orienteringens korrigerede budget viser budgettet efter overførsler fra 2012 til 2013. Der er nettooverførsler på 48,7 mio. kr. på driftsområdet og 47,4 mio. kr. på anlægsområdet. 


·         De samlede driftsudgifter er ultimo marts 531 mio. kr. hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til det periodiserede budget på 5,5 mio. kr.(svarende til 0,2 pct. af årets budget).

·         Mindreforbruget på de samlede driftsudgifter dækker over et mindreforbrug på rammestyrede udgifter og et merforbrug på de indsatsstyrede udgifter

·         Mindreforbruget på de rammestyrede udgifter er ultimo marts 16,5 mio. kr.(1,2 pct.). Ulltimo februar var der et merforbrug på 0,5 mio. kr.

·         Merforbruget på de indsatsstyrede udgifter er ultimo marts 11 mio. kr.(1,2 pct.), mens der ultimo februar var et merforbrug på 32,2 mio. kr.  

·         På politikområde 3 Veje og Trafik ses et merforbrug i forhold til de periodiserede budget på 8,2 mio. kr.(11,1 pct.). Merforbruget skyldes at der for busdrift og vejbelysning er betalt for første halvår.

·         På politikområde 7 Unge og integration ses et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.(19,5 pct.) i forhold til det periodiserede budget. I forbruget indgår en ikke-budgetlagt indtægt på 1,6 mio. kr. vedr. en Partnerskabsaftale. Korrigeres for denne indtægt er forbruget på 6 mio. kr. Det er fortsat godt 3 mio. kr. under det periodiserede budget, men er på niveau med det ligeligt fordelte budget. Det bemærkes, at indtægten vil blive medtaget til tilbudgetrevisionen per 30. april 2013.

·         Efter vedtagelsen af overførselssagen er der et samlet anlægsbudget på 151 mio. kr., hvoraf 134 mio. kr. er frigivet. Ultimo marts er der forbrugt anlægsmidler for 8 mio. kr., svarende til 6 pct. af de frigivne midler.


Likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af marts måned 90 mio. kr. Det er fortsat 20 mio. kr. mere end skønnet i budget 2013, men spændet mellem den skønnede og faktiske udvikling er kraftigt indsnævret de sidste måneder.  


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Orienteringen taget til efterretning.