Nr.71 - Godkendelse af regnskab for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 13/14551

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskabet for 2012 for Nordsjællands Brandvæsen

Sagsfremstilling og økonomi

Årsregnskabet 2012 for Nordsjællands Brandvæsen foreligger til godkendelse i Byrådet.


Når ses bort fra den fælles hjælpemiddelcentral viser regnskabet et overskud på 330.276 kr.


For så vidt angår den fælles hjælpemiddelcentral, der blev indviet i oktober 2012, viser regnskabet et merforbrug på 2.047.740 kr. Spørgsmålet om merforbruget har været drøftet i styregruppen på møder den 1. februar 2013 og 1. marts 2013. Det har fra starten været en forudsætning, at man først efter nogen tid kan vurdere, hvorvidt det afsatte budget skal justeres. Det skyldes, at der henover tid er store forskydninger i udgifterne til hjælpemidler. Dernæst er der i styregruppen, hvor Helsingør Kommune også deltager,  enighed om, at merforbruget i vidt omfang skyldes indkøringsproblemer og den kommunale visitation. Der er endvidere enighed om, at merforbruget skal indhentes ved fortsatte effektiviseringer herunder en skærpet kommunal visitation, sikring af bedre priser på hjælpemidler samt at centralen skal blive bedre til at genbruge allerede indkøbte hjælpemidler.


Beredskabskommissionen har på baggrund af merforbruget og i forlængelse af styregruppens anbefalinger besluttet, at der i 2013 udarbejdes en plan for håndtering af merforbruget, og at der i lyset af revisonens bemærkninger foretages en vurdering af behovet for justeringer i den nuværende økonomiaftale.


Merforbruget har således ikke bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med Byrådets godkendelse af regnskabet for 2012.


Beredskabskommissionen har på møde den 12. marts indstillet årsregnskabet til godkendelse i henholdsvis Fredensborg og Helsingør Byråd.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Aftale om fælles kommunalt redningsberedskab

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At regnskab 2012 for Nordsjællands Brandvæsen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Anbefaler administrationens indstilling.