Nr.188 - Ændring af retningslinjer i forbindelse med frit skolevalg

Sagsnr.: 12/34714

 

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om det i Fredensborg Kommune i særlige tilfælde skal være muligt at suspendere det frie skolevalg for særligt sårbare klasser  Beslutningen skal indstilles til Byrådet, som har den endelige beslutningskompetence.


Sagsfremstilling og økonomi

Pr. 1. august 2005 blev Folkeskoleloven ændret, således at forældre nu fik krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i deres bopælskommune eller anden kommune, hvis der var plads på den ønskede skole.


Det var ikke længere muligt for den ønskede skole at afvise en elev med den begrundelse, at klassen af pædagogiske årsager, ikke kunne rumme flere elever.


Folkeskoleloven § 36 stk. 3 så således ud:

"Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at det kan ske indenfor de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til § 40 stk. 2."


§ 40 stk. 2:

"Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde:

  1. Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler.
  2. Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3 stk. 2, og § 4 stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3 stk. 3 og skolefritidsordning efter § 3 stk. 4. Beslutning træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.
  3. Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutning om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Det var hensigten, at lovændringen om mere frit skolevalg fra 2005 skulle revideres senest i folketingsåret 2007 - 2008.


Denne lovrevision blev i 2008 udsat til folketingsåret 20011 - 2012, og det blev samtidig besluttet, at der skulle nedsættes et udvalg, der skulle evaluere lovforslaget fra 2005.


Evalueringsudvalget blev nedsat i maj 2011 og afsluttede deres arbejde i november samme år.


Udvalget anbefalede i deres evaluering, at reglerne om frit skolevalg gøres permanent på grund af den udbredte anvendelse af det frie valg samt forældrenes tilfredshed med ordningen.


I evalueringen pegede udvalget samtidig på, at der kan være nogle uhensigtsmæssigheder forbundet med det frie skolevalg.


Udvalget pegede på, at der i visse tilfælde kan være behov for at beskytte særligt sårbare klasser, som eksempelvis er plaget af meget uro eller af andre årsager har brug for særlig stabilitet. I sådanne tilfælde er det ikke altid hensigtsmæssigt at optage nye elever. Det udelukker imidlertid ikke forældre fra at vælge en anden skole end distriktsskolen, valget kan blot ikke falde på lige præcis en klasse eller et klassetrin, som befinder sig i en særlig sårbar situation.


Spørgsmålet om, hvornår elever, der benytter sig af det frie valg, kan afvises, skal alene være et spørgsmål om behovet i den klasse eller på det klassetrin, der skal beskyttes, og der skal ikke foretages en individuel vurdering af den udefrakommende elev.


I marts 2012 blev folkeskoleforligskredsens partier enige om at gøre det frie skolevalg permanent, men med mulighed for, at kommunalbestyrelsen i helt særlige tilfælde kan suspendere det fire skolevalg for enkelte klassers eller årganges vedkommende.


Ændringen til folkeskoleloven blev vedtaget i april 2012 med virkning fra august 2012 og ser således ud:


§ 36 stk. 3:

"Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at det kan ske indenfor de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til § 40 stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg § 40 stk. 2."


§ 40 stk. 2:


"Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde:

  1. Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler.
  2. Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3 stk. 2, og § 4 stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3 stk. 3 og skolefritidsordning efter § 3 stk. 4. Beslutning træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.
  3. Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutning om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.
  4. Suspensation, jævnfør § 36, stk. 3. i ganske særlige tilfælde fra reglerne om optagelse i en af kommunens skoler af det frie skolevalg."

Den nye lovændring indebærer, at det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte, om der kan suspenderes fra det frie skolevalg i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan herefter delegere stillingtagen vedrørende konkrete klasser eller evt. klassetrin til forvaltningen. I hvilke helt konkrete tilfælde og hvordan suspension nærmere skal finde sted, udmøntes herefter af forvaltningen.


Folkeskoleforligskredsen vil følge kommunernes anvendelse af denne mulighed tæt og én gang om året tage en drøftelse af, om ordningen fungerer hensigtsmæssigt.Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 36 stk. 3 og § 40 stk. 2.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet,

  1. At det i Fredensborg Kommune i ganske særlige tilfælde skal være muligt at suspendere det frie skolevalg for særligt sårbare klasser
  2. At Byrådet delegerer stillingtagen vedrørende konkrete klasser eller evt. klassetrin, der må betragtes som sårbare, til Center for Skole og Dagtilbud.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 04-09-2012

Børne- og Skoleudvalget anbefaler administrationens indstilling til Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling idet Børne- og Skoleudvalget får en orientering hver gang ordningen benyttes.


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).