Nr.187 - Strategi for gruppen af unge voksne, over 18 år i Kokkedal og Nivå

Sagsnr.: 12/27188

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til administrationens forslag til kortsigtet strategi for gruppen af unge over 18 år. Herunder etablering af væresteder i henholdsvis Kokkedal og Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund:

På et møde primo juni 2012, med deltagelse af borgmester Thomas Lykke Pedersen, Hans Nissen Social- og sundhedsudvalgsformand, Børne- og skoleudvalgsformand Hanne Berg, samt administrationen , blev mulighederne for udvikling af en strategi for indsatsen i forhold til de unge voksne over 18 år, i henholdsvis Nivå og Kokkedal drøftet. Administrationen fik til opgave at fremlægge en sag i Økonomiudvalget den 27. august 2012 med det formål at beslutte, om der skal vedtages en henholdsvis kortsigtet og langsigtet strategi for arbejdet med de unge over 18 år, samt finansieringen heraf.


Fredensborg Kommune oplever i perioder problemer med unge voksne borgere primært i de to bysamfund Kokkedal og Nivå. Der er i dag et stort fokus på børn og unge under 18 år, men der mangler muligheder for indsatser til de unge voksne over 18 år. Når unge fylder 18 år, kan de ikke længere benytte kommunale fritidstilbud, og ønsker det ofte heller ikke, da de ønsker at være sammen med andre unge voksne på samme alder. I denne aldersgruppe er der en gruppe af unge voksne, som bruger store dele af deres tid uhensigtsmæssigt i grupperinger, hvor samværet er præget af kedsomhed. Dette medfører, at de ofte ses i grupper på offentlige steder, hvor de af andre borgere opfattes, og af og til opfører sig, som utryghedsskabende elementer. Ved i dialog med gruppen at skabe hensigtsmæssige fritidstilbud, kan der arbejdes aktivt med at højne trygheden i bysamfundene.


Når der opstår uroligheder, som senest i Kokkedal, bliver administrationen kontaktet af forskellige aktører, som ønsker at lave indsatser i forhold til de unge voksne. Disse forslag til aktiviteter kan hver for sig være udmærkede, men administrationen foreslår, at der arbejdes mere strategisk med problemstillingen, således at Fredensborg Kommune fastholder overblik over og styring af indsatserne. En samlet strategi for området gør også, at arbejdet med målgruppen vil være mere helhedsorienteret og samlet. Strategien skal udarbejdes i et tæt samarbejde mellem kommunens relevante centre samt eksterne aktører som de boligsociale helhedsplaner i Nivå og Kokkedal.


På Byrådets visionsseminar marts 2012 var en af konklusionerne, at der er en stor følelse af utryghed især i Kokkedal, som Byrådet ønsker, at der skal gøres noget ved. Ligeledes på denne baggrund ønsker administrationen at arbejde videre med en strategi for gruppen af unge voksne over 18 år, idet dele af den utryghedsskabende adfærd kommer fra denne gruppe. Som en vigtig del af strategien ligger som nævnt et bredt kommunalt samarbejde, herunder et tæt samarbejde med Klimatilpasningsprojektet i Kokkedal. Strategien for unge voksne over 18 år vil i dette regi være en del af klimatilpasningsprojekts sociale side.


Målgruppe:

Administrationen kender ikke aktuelt størrelsen af denne målgruppe, eller hvad der præcist karakteriserer de unge. Det vurderes skønsmæssigt, at der er tale om ca. 10 – 20 unge i hvert af de to bysamfund, Kokkedal og Nivå.

Inden den endelige langsigtede strategi fastlægges, er der behov for at gennemføre en screening af målgruppen, i forhold til sociale forhold, uddannelse og beskæftigelsesforhold.


Kortsigtet strategi og etablering af væresteder:

Ved Borgmester Thomas Lykke Pedersens møder med repræsentanter for de unge, har de unge udtrykt et stort ønske, om at kommunen stiller væresteder til rådighed, idet de ikke oplever at have steder at mødes og derfor færdes i det offentlige rum, og nogle gange er til gene for andre borgere.

  

Administrationen har hen over sommeren arbejdet med at undersøge muligheder for at etablere egnede væresteder i de to bysamfund Nivå og Kokkedal. Det har ikke umiddelbart været muligt at finde egnede lokaler, hvorfor det anbefales at arbejde på en løsning, i lighed med den ” Rapcontainer” der i år 2011, som en del af Partnerskabsaftalen, blev opstillet i Nivå centret. Containerløsningen kræver, at disse fysisk kan placeres i nærhed af bygninger, hvor der er adgang til toilet og vand m.v. De unge er indstillet på en containermodel, idet erfaringerne med rapcontaineren i Nivå er en succes.


Krav til brugerne:

I forbindelse med eventuel oprettelse af væresteder vil der blive stillet en række konkrete krav til brugerne, blandt andet:


·         Der skal laves aftaler om, at kommunale medarbejdere har adgang til lokalerne.

·         Der vil i forbindelse med enhver aktivitet blive udfærdiget en kontrakt eller aftale, som tydeliggør de unges ansvar i forhold til aktiviteten.

·         SSP s opsøgende team skal i et tæt samarbejde med politiets SUB enhed,  arbejde med de unge og sikre at anvendelsen af de to væresteder foregår uden gener for det omliggende bysamfund.

·         Det vil være relevant at opsætte videoovervågning af de to væresteder.


Byg et værested

Ved at inddrage de unge i opbygningen og indretningen af værestederne kan der samtidig arbejdes med en  opkvalificering af den unge voksnes kvalifikationer. I et samarbejde med medarbejdere fra ungeområdet, helhedsplanerne og Center for job og Ydelse kan en gruppe unge voksne være med til at opbygge værestedet. Eventuelt kan der fundraises til materialer mv.


Langsigtet strategi:

En mere langsigtet strategi indebærer, at værestederne suppleres med forskellige kompetence-opbyggende indsatser for brugere af værestederne med uddannelse og job for øje.

  

Gruppen af nydanske unge voksne er på forskellig vis marginaliseret i forhold til samfundet og samfundets institutioner. Mange i målgruppen er uden uddannelse og job men ikke alle. Det er en meget bredt sammensat gruppe, men en primær gruppe af unge voksne, som denne strategi henvender sig til er unge voksne fra Matchgruppe 2, altså ledige borgere også med andre problemer end ledighed. Det vil sige, at de er ramt af en vifte af forskellige problematikker som misbrug, kriminalitet, marginalisering, lave sociale og faglige kompetencer mm. Der er derfor behov for at sætte bredt ind i forhold til gruppen. Der er nogle gennemgående elementer, som der især bør fokuseres på. Det drejer sig om:

  • Faglig opkvalificering: Ved at sikre den enkelte unge voksne spidskompetencer inden for et givent fag, vil man øge den unges jobmuligheder og selvværd.
  • Personlig udvikling: Mange af de unge voksne har oplevet svigt og manglende opbakning fra familie og forskellige institutioner gennem deres opvækst, og de kæmper med lavt selvværd og selvtillid. De unge har mistet troen på, at de kan blive inkluderet i samfundet og stoler derfor mere på det samvær, de kan få på gaden i gruppen frem for et tilhørsforhold i majoritetssamfundet. Ved at arbejde relationsbaseret med den enkelte unge voksne, er det muligt at skabe et afsæt for den unges generelle udvikling til at blive en positiv samfundsressource.
  • Ansvarliggørelse: Der vil i hele processen, både på kort såvel som på lang sigt, blive arbejdet med at ansvarliggøre de unge voksne i forhold til projektet, samarbejdet og deres lokalområde. Det betyder, at der i forhold til de unge voksne der indgår i projektet, vil blive indgået en aftale med dem, om hvad de skal bidrage med til det konkrete projekt eller indsats og evt. også til udviklingen af indsatsen som helhed.

Det er endnu ikke muligt at opsætte konkrete detaljerede mål med denne strategi, da det er vigtigt, at de unge voksne selv er med til at opsætte de mere konkrete mål. Ligeledes er det vigtigt at inddrage de øvrige aktører i fastsættelsen af konkrete mål. Overordnet set er målet for denne strategi at skabe øget tryghed i især Kokkedal og Nivå, og derudover at hjælpe denne gruppe af unge voksne til at blive selvhjulpne og positive ressourcer for samfundet.


Inddragelse og samarbejde med de unge voksne


For at skabe varige og holdbare løsninger er det nødvendigt at inddrage de unge voksne.


Administrationen er inspireret af kommunes klimatilpasningskampagne i Kokkedal hvor udgangspunktet har været:


Vand er problemet – vand er (en del af) løsningen


Administrationen vil foreslå at der på dette område tages et  tilsvarende udgangspunkt:


 Unge voksne er problemet – unge voksne er (en del af) løsningen.


Målgruppen for den langsigtede strategi


Målgruppen for denne strategi er i udgangspunktet en svær målgruppe at arbejde med. De har følt mange svigt gennem deres opvækst, har få sociale og faglige kompetencer og er mere vant til at handle og agere ud fra gadens normer end de normer, som er gældende i det omgivende samfund.


Det er vigtigt at tage gruppen alvorligt og seriøst og lytte til deres ønsker og visioner. Samtidigt skal der i gruppen skabes en forståelse af, hvilke reelle muligheder der er og ikke er, for på denne måde at skabe et fælles forståelsesgrundlag, frem for at de oplever at ”det kommunale” ikke ønsker at imødekomme dem. Gruppen af unge voksne har allerede givet udtryk for, at de blot ønsker et opholdssted, hvor de kan være uden indblanding fra ”kommunen” eller ”voksne pædagoger”. Dette kan naturligvis ikke imødekommes, som det fremgår af afsnittet om ” Krav til brugerne”


En anden udfordring i arbejdet med denne målgruppe er, at motivationen for udviklingsarbejdet og de unge voksnes ønsker nemt kan ændre sig, alt efter hvad der sker i og mellem de forskellige grupperinger på gaden, eller hvis de i deres privatliv oplever problemer. Der skal derfor skabes fleksibilitet i de forskellige indsatser til at kunne rumme den enkelte unge voksne, samtidigt med at der arbejdes generelt med de unge voksne.


Elementerne i den langsigtede strategi er blandt andet:


Individuelle handleplaner for den enkelte unge med støtte til f.eks. misbrugsbehandling, at komme ud af kriminalitet, personlige problemer, uddannelse mv.


Rollemodeluddannelser, hvor nogle af de mest motiverede unge voksne får en rollemodeluddannelse. Det involverer en uddannelse i lokaldemokrati, personlig fremføring, coaching, konfliktmægling og andre elementer, der kan støtte dem i forhold til deres egen omgangskreds. Ved at uddanne disse unge til at være ressourcepersoner vil de gennem relationsbaseret arbejde i deres omgangskreds løfte de andre unge voksne generelt. Ved at løfte de unge voksnes personlige kompetencer vil de også have et større selvværd og selvtillid til at være positive samfundsressourcer og selvforsørgende.


Mentorordning Ved at tilknytte dem en mentor fra lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller foreninger kan de unge støttes og hjælpes til at få adgang til erhvervsmarkedet eller få støtte og hjælp til at forberede sig til at søge ind på en uddannelse.


  

Beskæftigelses – og uddannelsesindsatsen                                      Den beskæftigelses – og uddannelsesmæssige indsats overfor gruppen af unge over 18 år, er indeholdt i Ungeplan 2, som er forelagt Arbejdsmarkedsudvalget på mødet august.

Budget for en containerløsning:

Projektet skal etableres på tværs af politikområderne, 5 Fritid og Erhverv, 7 Unge og Integration, 10 Udsatte børn og unge og 11 Beskæftigelse.

Ressortmæssigt ligger udgifter til denne type tilbud til over unge over 18 år ikke indenfor ovennævnte politikområder. Etablerings- og aktivitetsudgifter kan derfor ikke afholdes indenfor rammerne af disse områders økonomi.

  

Administrationen ønsker Økonomiudvalgets godkendelse af, at der i første omgang arbejdes videre med en kortsigtet strategi med tre hovedelementer:

  1. I dialog med målgruppen, i slutningen af år 2012, at etablere et værested i Kokkedal og i år 2013 et værested i Nivå.
  2. I samarbejde med et eksternt konsulentfirma iværksættes en screening af målgruppen.

Når screening er gennemført, tages der stilling til en langsigtet strategi.


Supplerende indstilling fra administrationen
Projektet med gruppen af unge over 18 år i Kokkedal og Nivå kan karakteriseres som et integrationsprojekt. Børne- og Skoleudvalget har - jf. Styrelsesvedtægten - ansvaret for opgaver inden for integrationsområdet, som ikke er henlagt til andre områder. Derfor indstilles det, at kompetencen for fritidsområdet for nydanske voksne over 18 år i Kokkedal og Nivå fremover hører til Børne- og Skoleudvalgets kompetence.


Bevilling

Bevillingstabel


Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)


Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Politikområde 5 Fritid- og Erhverv,7 Unge og Integration, 10 Udsatte Børn og 11 Beskæftigelse160

210
I alt, drift


0

20

70

0

0

0

I alt, anlæg


0

140

140

0

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.      At økonomiudvalget godkender etablering af et værested i slutningen af år 2012 i Kokkedal. Udgiften er beregnet til 160.000,- heraf 140.000,- til etablering og 20.000,- til drift. Da der ikke er afsat midler til etablering og drift af denne type aktiviteter indenfor politikområderne foreslås det, at udvalget drøfter hvorledes projektet skal finansieres. Hertil kommer en udgift til videoovervågning.


2.      At Økonomiudvalget godkender, at der i dialog med målgruppen etableres et værested i en container i Nivå i år 2013, udgiften er beregnet til 210.000,- kr. heraf 140.000,- kr. til etablering og 70.000,- kr. til drift. Det foreslås at finansieringen indgår i budgetdrøftelserne for år 2013 og frem. Hertil kommer en udgift til videoovervågning.


3.      At der fremlægges en sag til orientering ½ år efter etablering af værestederne og 1 år efter etablering fremlægges en sag om stillingtagen til om værestederne skal fortsætte.


4.      At i samarbejde med et konsulentfirma iværksættes en screening af målgruppen, som finansieres indenfor politikområde 10.


5.      At når screeningen er gennemført, forventeligt inden årets udgang, skal økonomiudvalget tage stilling til en langsigtet strategi som beskrevet ovenfor.Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2012

Sagen sendes til behandling i Børne- og Skoleudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Fritids- og Erhvervsudvalget.


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 04-09-2012

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der arbejdes på en anden løsning end en containerløsning, der i højere grad inddrager og ansvarliggør brugerne.

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 10-09-2012

Fritids - og Erhvervsudvalget anerkender, at der er behov for at finde en løsning for de unge over 18 år, men anbefaler, at der arbejdes på en anden løsning end en containerløsning, hvor brugerne medinddrages og ansvarliggøres for løsningen.


Fraværende: Thomas Elgaard (V), Charlotte Sander (A), Flemming Rømer (O)

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 11-09-2012

Arbejdsmarkedsudvalget vurderer, at Ungeplanerne er dækkende i forhold til gruppens arbejdsmarkedsrettede udfordringer for nuværende.


Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at afvente indstillingens punkt 4 i forhold til stillingstagen til eventuelle nye arbejdsmarkedsrettede initiativer.


Fraværende: Christian de Jonquieres ( C ).

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 13-09-2012

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler:

at der gennemføres en screening hurtigst muligt.

at de unge selv tager ansvar for og deltager i etableringen af værestederne under opsyn. 

Charlotte Sander (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Økonomiudvalget anerkender, at der er behov for at finde en løsning for de unge over 18 år, men beslutter, at der arbejdes på en anden løsning end en containerløsning, hvor brugerne medinddrages og ansvarliggøres for løsningen.


Derudover besluttede Økonomiudvalget at der gennemføres en screeening af målgruppen. 


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).