Nr.186 - Udkast til Folkeoplysningspolitik til endelig godkendelse

Sagsnr.: 12/10321

 

Beslutningstema

Udkast til folkeoplysningspolitik har været udsendt i høring og forelægges nu til politisk behandling og godkendelse. 

Sagsfremstilling og økonomi

Udarbejdelse af folkeoplysningspolitikken

Vedlagte politikudkast (bilag 1) er udformet på baggrund af Fritids- og Erhvervsudvalgets drøftelser af standpunkter ved udvalgsmødet den 16. april 2012. Samme aften var der debatmøde med fritidslivet om indhold til folkeoplysningspolitikken. Ideer fra dette møde og input fra Fritidsforums møde den 26. april 2012 er indarbejdet i politikken.


Statements og udkast til Fredensborg Kommunes folkeoplysningspolitik blev godkendt af Fritids- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2012 og Kultur- og Turismeudvalget den 13. juni 2012. Hvorefter udkastet har været sendt i høring. En stor del af kommentarerne og ændringsforslag er indarbejdet i politikken.


Høring

I perioden 14. juni til 6. august 2012 har udkast til folkeoplysningspolitikken været i høring hos foreninger, aftenskoler, samarbejdspartnere og borgere. Der er indkommet 11 høringssvar til politikudkastet. Administrationen har gennemgået de indkomne svar og nærmere gennemgået dem i notatet "Sammenskrivning af høringssvar med administrativ indstilling" jf. bilag 2, med henblik på om kommentarer og ændringsforslag skulle indarbejdes i politikken. Kommentarer og høringssvar kan læses i deres fulde længde i høringsoversigten jf. bilag 3. 


Høringssvarene er gennemgående positive og konstruktive, hvilket har gjort det muligt at indarbejde en stor del af kommentarerne.


Politikudkastet har den 23. august været til høring i Fritidsforum, som afgav følgende udtalelse:


”Fritidsforum er tilfreds med udkastet til folkeoplysningspolitikken. Fritidsforum ønsker, at de indkomne høringssvar skal indarbejdes så godt som muligt”


Politikudkastet har den 30. august været til høring i Handicaprådet, som afgav følgende udtalelser:


"Rådet vil anbefale at der under rammer for fritidslivet indarbejdes en dot omhandlende tilgængelighed for handicappede til fritidsfaciliteterne.


Under Anerkendelse og Støtte bør der i afsnit 2, 2. sætning eksplicit nævnes handicap."


Krav til Folkeoplysningspolitikken

I den nye folkeoplysningslov er fremme af demokrati og aktivt medborgerskab, som noget nyt skrevet ind i formålet for både den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoler og Folkeuniversitetet. Formålet om at fremme demokrati og aktivt medborgerskab er indarbejdet i temaet om anerkendelse og støtte samt i temaet om inddragelse.


Folkeoplysningspolitikken skal være en lokal politik, som formuleres ud fra lokale forhold. Vedlagte Folkeoplysningspolitik tager udgangspunkt i de lokale forhold i Fredensborg Kommune, hvor de mange folkeoplysende foreninger og aftenskoler præger udbuddet af folkeoplysende aktiviteter.


Loven angiver seks områder, som den kommunale folkeoplysningspolitik som minimum skal beskrive. De seks områder er indarbejdet i politikkens temaer og fremstår derfor ikke som selvstændige emner.


Godkendelsesforløb
Når udvalget har godkendt udkast til Folkeoplysningspolitik med de indarbejde høringskommentarer skal politikudkastet fremægges til endelig godkendelse i følgende udvalg:

  • Kultur- og Turismeudvalget den 12. september
  • Økonomiudvalget den 24. september
  • Byrådet den 1. oktober.

Herefter træder politikken i kraft.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Folkeoplysningspolitikken omfatter alle borgere i kommunen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Folkeoplysningspolitikken vil ligge på kommunens hjemmeside. Trykte eksemplarer af politikken vil blive lagt ud på kommunens biblioteker, mens foreninger og aftenskoler vil modtage politikken pr. mail. Politikken postes også til Fritidsforums Facebook side.

Indstilling

  1. At Folkeoplysningspolitikken godkendes til endelig vedtagelse i Byrådet.

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 10-09-2012

Anbefaler administrationens indstilling med følgende tilføjelse: at handicaprådets bemærkninger indarbejdes.


Fraværende: Thomas Elgaard (V), Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A), Flemming Rømer (O)

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 12-09-2012

Anbefaler Administrationens indstilling.


Fraværende: Carsten Wulff (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Anbefaler Fritids- og Erhvervsudvalgets indstilling. 


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).