Nr.185 - Ungeplan 2

Sagsnr.: 12/22067

 

Beslutningstema

Beslutning om igangsætning af Ungeplan 2 - en plan til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden i kommunen. 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune ønsker at gå forrest i bestræbelserne på at få nedbragt ungdomsarbejdsløsheden i kommunen. Byrådet vedtog derfor i juni 2011 at igangsætte Ungeplan 1, og i forbindelse med Ungeplan 1, blev der formuleret en politisk vision om, at Fredensborg Kommune skal have den laveste ungdomsarbejdsløshed i Danmark. 


Med Byrådets vedtagelse af den virksomhedsrettede aktiveringsstrategi afsattes der ligeledes inden for det eksisterende aktiveringsbudget 2 ½ mio. kr. til Ungeplan 1. For at styrke den tidlige ungeindsats og øge aktiveringsgraden med tættere myndighedsopfølgning blev der ansat to jobkonsulenter. Samtidig skulle flere unge i målrettede virksomhedspraktik, idet snuse- eller længerevarende virksomhedspraktik og løntilskud også er vejen til uddannelse og job.


For at styrke relationen, indsatsen og opfølgningen på de særligt sårbare unge, der typisk udebliver fra beskæftigelsestilbud, blev der iværksat mentorindsats for at fastholde de unge i rehabiliterende- og beskæftigelsesfremmede tilbud. Mentorindsatsen omhandlede primært unge, der var i beskæftigelsestilbud og ikke var påbegyndt uddannelse eller job. Endvidere hjemtog kommunen ungeindsatsen fra de private aktører på kontanthjælpsområdet til Jobhuset.


Af yderligere initiativer kan nævnes, at kommunen i Ungeplan 1 ønskede at iværksætte et særligt beskæftigelsesrettet tilbud de sårbare 15 – 17 årige unge (Super-Tanker), hvilket iværksættes i Jobhuset i august måned 2012.

Se bilag 2 om status på Ungeplan1.  


Forskellige initiativer har resulteret i, at kommunen i maj 2012 ligger på en 12. plads i forhold nedbringelse af ungeledigheden på landsplan. Til sammenligning var resultatet en 40. plads i december 2011.


For yderligere at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden er det nødvendigt at styrke og igangsætte nye initiativer, hvilket sker med Ungeplan 2. Samlet for initiativerne gælder, at de skal medvirke til, at få så mange unge som muligt i job og uddannelse. Desuden er det vigtigt, at de unge bliver fastholdt i deres uddannelses – eller jobforløb.  


Målgruppen

Målgruppen for indsatsten i Ungeplan 2 er de unge ledige mellem 15-29 år. I maj måned var der 288 unge ledige på kontanthjælp og a-dagpenge. Aktuelt er ungeledigheden i kommunen på 10,7 pct. mod gennemsnitligt 13,8 pct. i klyngen.


Hertil kommer 106 unge mellem 15-17 år, der ikke har en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Kommunen har således samlet i maj måned 2012 394 unge mellem 15 – 29 år.  

   

Nye initiativer i Kommunen

For at kunne leve op til målsætningen om at få landets laveste ungdomsarbejdsløshed, er der behov for at udbygge nogle af de eksisterende indsatser samt etablere nye.


Flere af indsatserne i Ungeplan 2 er planlagt som frikommuneforsøg, og indsatserne vil være markeret med frikommunelogo i Ungeplan 2. 


I planen bliver der beskrevet en række nye initiativer til en styrket ungeindsats. Indsatserne er relateret til følgende 6 hovedtemaer:


1.      Uddannelsesområdet

2.       Én indgang for de unge

3.      Særlige indsatser for unge ledige med andre problemer end ledighed

4.      Særlige indsatser for unge ledige uden andre problemer end ledighed

5.      Generel forebyggende indsats

6.      Virksomhedsrettet indsats


Under hvert af de seks hovedtemaer i Ungeplan 2 udbygges eller igangsættes i alt 24 initiativer, hvoraf nogle er helt nye mens andre udbygger den eksisterende indsats.


Her nævnes kort særlige nye initiativer:


·         ADHD/Aspergers tilbud

·         Straksaktivering af unge forsikrede ledige

·         Ny indsats for kriminalitets – og misbrugstruede unge piger (InZatsen)

·         Etablering af mentorkorps til svage unge, - især i overgangsfaser

·         Én indgang for de unge i Ungeenheden i Jobhuset

·         Ansøgning om fem nye frikommuneforsøg på ungeområdet


Kommunen ønsker at samle den beskæftigelsesrettede indsats på en fysisk adresse i ny Ungeenhed i Jobhuset, men det forudsætter imidlertid, at sikkerheden vedrørende afholdelse af jobsamtaler i Ungeenheden er forsvarlig.


For at samle ungeindsatsen bør tilbuddet Super-Tanker (tidligere benævnt 11. klasse) til de 15- 17 årige også placeres i Ungeenheden i Jobhuset frem for i Ungecentret på Møllevej. Super-Tanker får pavillon med egen selvstændig indgang og egne undervisningslokaler, og etableringen af pavillon afholdes inden for de allerede afsatte etableringsomkostninger jf. Byrådets godkendelse af tilbuddet den 28. november 2011. Se bilag 2. om fysisk placering af Super-Tanker.


Økonomi

Nye initiativer i beskæftigelsesindsatsen indebærer ikke ekstra udgifter idet midler omlægges indenfor politikområde 11. Omlægning inden for politikområdet indebærer, at kommunen hjemtager dele af mentorindsatsen fra private aktører og i stedet ansætter en ungementor i Ungeenheden i Jobhuset. Lønudgiften til ansættelse af en vejleder i InZatsen betales ved at færre sårbare unge visiteres til social- og sundhedsfaglige tilbud hos private aktører. Øvrige nye indsatser finansiers ved, at kommunen får flere unge i job og uddannelse og dermed minimeres kommunens medfinansiering af forsørgelsesudgifter med ca. 2 mio. kr. om året fra 2013.      

   

Den videre proces

Efter Arbejdsmarkedsudvalgets behandling og godkendelse videresendes planen Ungeplan 2 til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget samt til endelig vedtagelse i Byrådet i løbet af efteråret 2012. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke. 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Efter Byrådets vedtagelse af Ungeplan 2 udarbejdes en pressemeddelelse, eventuelt suppleret med interview med borgmester Thomas Lykke Pedersen og formand for Arbejdsmarkedsudvalget Lars Søndergaard. Planen lægges desuden som en nyhed på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1. At Ungeplan 2 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2012

Administrationens indstilling vedtaget med den bemærkning, at der på side 3 i Ungeplan 2 rettes til "..og der kan være elementer i reformerne, der vil medvirke til, at flere af indsatserne i Ungeplan 2 justeres i forhold til ny lovgivning på beskæftigelsesområdet".   


Fraværende: Pernille Solvig Graux (V) 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 04-09-2012

Sagen blev drøftet.

Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 11-09-2012

Administrationens indstilling anbefales med følgende bemærkninger:


  • Efter ønske fra medarbejderne fastholdes "SuperTanker"s oprindelige fysiske placering i Ungecentret med fortsat reference til Center for Job og Ydelse. Dette har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
  • Målgruppen i afsnit 3.2 i ungeplanen præciseres til "unge piger med selvskadende adfærd".

Fraværende: Christian de Jonquieres (C).Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Anbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling. 


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).