Nr.182 - Busstoppestedet Damgård ved Niverød Kongevej 31, Nivå

Sagsnr.: 12/29930

 

Beslutningstema

Beslutning om nedlæggelse eller flytning af busstoppestedet Damgård ved Niverød Kongevej 31, ud for Niverød Planteskole og Havecenter.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I forbindelse med opførelse af boliger på Niverød Bakke bliver der etableret en ny overkørsel til Niverød Kongevej umiddelbart syd for Niverød Planteskole og Havecenter på Niverød Kongevej 31, 2990 Nivå.


For at belyse trafikale udfordringer og opretholde trafiksikkert færdsel til og fra bebyggelsesområdet Niverød Bakke er der udarbejdet en trafikanalyse og trafiksikkerhedsrevision. Begge rapporter anbefaler etablering af venstresvingsbane på Niverød Kongevej i nordgående retning til det nye bebyggelsesområde.


Venstresvingsbanen, det tilhørende helleanlæg og afmærkning på begge side af den kommende overkørsel begrænser køresporsbredden og dermed passagemuligheden for øvrig trafik forbi en holdende bus ved busstoppested nummer 006359 Damgård ved planteskolen. Dette gælder især stoppestedet på den vestlige side af Niverød Kongevej.


Idet Niverød Kongevej på den berørte strækning ligger udenfor tættere bebygget område må busstoppestederne ikke placeres således at andre motorkøretøjer ikke kan passere bussen når den standser. Derfor kræver politiet at busstoppestederne flyttes således at de ikke kommer i karambolage med helleanlægget ved den kommende overkørsel.Eksisterende forhold

Det berørte busstopsted benyttes pt. af buslinje 353 mellem Lyngby St. og Helsingør St. Bussen har maksimal 2 afgange pr. time på hverdage og 1 times drift i weekender. Stoppestedet betjener den nordlige del af Damgårdsvej ved en stiksti til Niverød Kongevej.

Der er 400 m til nærmeste stoppested i syd, Nivå Skole nord og 610 m til nærmeste stoppested i nord, Stormosen. Begge stoppesteder ligger ud til Niverød Kongevej og færdsel af passagerer til og fra stoppestederne sker langs med og tværs over vejen.


Øvrige relevante anlægsprojekter

Cykelsupersti

Der er planer om etablering af Cykelsupersti langs Niverød Kongevej m.v. fra Helsingør til Hørsholm. En cykelsupersti er en cykelsti der specielt retter sig mod pendlernes behov, hvor der kan forventes samme høj standard over hele ruten. Derfor kommer cykelsuperstien til at have en bredde på 2,0 m med høj grad serviceniveau.


Busstoppestedet Nivå Skole nord

Ved den sydlige busstoppested Nivå Skole nord, er der planer om etablering af en tunnel under Niverød Kongevej. Denne tunnel forbinder stien bag Nivå Skole nord med bebyggelsesområdet Niverød Bakke.


Busstoppestedet Stormosen

Der er ingen planer for anlægsprojekter i nærheden af stoppestedet Stormosen nord for det berørte stoppested ved planteskolen.


Flytning eller nedlæggelse af stoppestedet

Som nævnt kræver politiet at busstoppestederne flyttes væk fra nuværende placering. Der er efter administrationens vurdering to handlemuligheder:


A) Stoppestederne flyttes ca. 60 m nord for planteskolen. Dette medfører behov for en ny stiksti fra Damgårdsvej 2-16 til Niverød Kongevej. Flytning af busstoppestederne samt etablering af en ny stiksti forventes at koste ca. 180.000 kr.


B) Stoppestederne nedlægges. Dette vil betyde en længere gangafstand for de passagerer, der bor i den nordlige ende af Damgårdsvej. Eventuelle passagerer herfra skal gå ca. 360 m længere til det sydlige stoppested der har en sikker niveaufri forbindelse (tunnel). Gangafstanden er målt til ca. 770 m i alt fra den fjerneste ejendom til busstoppestedet ved Nivå Skole nord.


Økonomiske konsekvenser 

Flytning af stoppestedet forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for selve buslinje 353. Der skal derimod påregnes anlægsudgifter i forbindelse med nedlæggelse af eksisterende stoppested og etablering af nyt stoppested.

Nedlæggelse af stoppestedet kan derimod have begrænsede økonomiske fordele qua færre antal stoppesteder for buslinje 353 i Fredensborg Kommune.


Sagsbehandling siden 9. august 2012

Administrationen har forhørt sig hos Nordsjællands Politi om, det ville være muligt at indføre 50 km/t begrænsning på strækningen i form af byzonetavle og derved kunne bibeholde busstoppestedet. Politiet har afvist dette med henvisning til, at strækningen trafikalt set ikke har karakter af byzone og at hastigheden derfor ikke bør begrænses.   


Bevilling

Midler til finansiering af eventuel flytning af busstoppestedet Damgård ved Niverød Kongevej 31, tages fra konto XG-0001030207-01001, ”Slidlag på kørebaner m.v.”1.000 kr.

Forventet merforbrug/ finansiering


Sted/tekst

Kostbærer

2012

2013

2014

2015

1

Slidlag på kørebaner m.v.

XG-0001030207-01001 

- 180 
2

Flytning af busstoppestedet Damgård ved Niverød Kongevej 31, Nivå

NYT 

180 
34
I alt, drift


0

0

0

0

5
I alt, anlæg


180

0

0

0

Noter: Negativt fortegn betyder en indtægt og positivt fortegn betyder en udgift.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1048 af 03/11/2011 af lov om offentlige veje.

Kompetence

Miljø- og Teknikudvalget. 

Kommunikation

Trafikselskabet Movia orienteres om udvalgets beslutning.

Indstilling

  1. At udvalget beslutter om busstoppestedet Damgård ved Niverød Planteskole, og Havecenter skal nedlægges eller flyttes med 60 m mod nord.
  2. At midler til finansiering af eventuel flytning af busstoppestedet Damgård ved Niverød Kongevej 31 tages fra kontonummer XG-0001030207-01001 ”Slidlag på kørebaner m.v.”.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 09-08-2012

Udvalget vedtog at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på en undersøgelse af muligheden for at flytte byzoneskiltet.


Fraværende: Thomas Bak (V) og Claus Birkelyng (L)

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 06-09-2012

Udvalget vedtog, at busstoppestedet Damgård flyttes 60 m mod nord.


Udvalget indstiller til Byrådet, at udgifterne til flytning af busstoppestedet og etablering af en ny stiksti tages fra kommunens anlægsreserve.


Udvalget anmoder forvaltningen om at arbejde videre med at få flyttet byzoneskiltet til nord for Nordvej af hensyn til støj og hastighed.


Fraværende: Ergin Özer (A) og Thomas Elgaard (V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Sendes til fornyet behandling i Miljø- og Teknikudvalget pga. nye oplysninger i sagen.


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).