Nr.177 - Godkendelse af byggeregnskab for boligerne på Højsagervej og Langerødvej.

Sagsnr.: 10/62897

 

Beslutningstema

Efter beslutning om udsættelse af sagen på Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2012 forelægges Domeas ansøgning om godkendelse af byggeregnskaberne for Højsagervej og Langerødvej hermed på ny.


Sagsfremstilling og økonomi

Sagen har tidligere været behandlet på Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2012 og senest den 18. juni 2012, hvor Økonomudvalget besluttede at udsætte sagen, idet udvalget ikke fandt Domeas redegørelse for sagen tilfredsstillende, hvorfor man på ny ønskede Domea indkaldt til møde for at redegøre for forholdene og for deres ansvar i sagen (protokoludskriften er vedlagt som bilag).


Kommunaldirektør og sekretariatschef har derfor holdt møde med repræsentanter for Domea den 14. aug. 2012. Domea redegjorde her mere detaljeret for sagen og nævnte herunder, at overskridelsen af anlægsbudgettet for de to bebyggelser tilsammen, som er på 3,6 mio. kr. forventes finansieret af Ministeriet med 2,5 – 3,0 mio. kr. og af Domea selv med restbeløbet.


Denne finansiering sikrer, at beboerne ikke vil få en huslejestigning som følge af overskridelsen af anlægsbudgettet.


Den huslejefastsættelse/stigning, der er tale om, er alene foranlediget af almindelige, stigende driftsudgifter og af det forhold, at lejen på grund af det uafsluttede byggeregnskab ikke har været reguleret i de 3 seneste år.


Det driftsbudget, der nu foreligger, indebærer – efter at Domea selv har accepteret en reduktion i administrationsvederlaget på 12.000 kr. pr. år, en lejestigning på ca. 21 % svarende til ca. 7 % pr. år i de 3 år, lejen ikke har været reguleret. Nedenfor fremgår ændringerne:

Lejlighed

Nugældende leje

Ændring

Ny leje

Ny leje pr. m2

45 m2

2.525

573

3.098

826

40 m2

2.240

544

2.748

824

40 m2 (lang)

2.390

542

2.932

879

45 m2 lang

2.672

606

3.278

874


Et lejeniveau pr. måned på mellem 2.800 kr. 3.300 kr. svarer til hvad der opkræves for tilsvarende boliger i Svendborg, København og Århus.


Om sit tilsyn med byggeriet under opførelsen har Domea på mødet med borgmesteren den 14. august og efterfølgende i brev af 17. august 2012 tilkendegivet, at man har benyttet sig af et totalrådgivningsfirma (arkitekter), at et ingeniørfirma har foretaget supplerende tilsyn, og at alle forsømmelser er blevet registreret og påtalt. Der har været opkrævet dagbøder. Domea har endvidere i processen været repræsenteret af advokatfirmaet Lett, der har hjulpet med at ophæve entreprisekontrakten og føre Domeas sag i Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.


Med bemærkning om at kommunen ikke selv er involveret i anlægs- og driftsfinansieringen, anbefaler administrationen på baggrund af de nu foreliggende oplysninger, at byggeregnskaberne for de skæve boliger på Langerødvej og Højsagervej godkendes, således at den endelige anlægsfinansiering kan komme på plads.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger samt bekendtgørelse om skæve boliger.


Kompetence

Byrådet.


Indstilling

1.      At byggeregnskab (skema C) for afdeling 6804, Højsagervej godkendes.

2.      At byggeregnskab (skema C) for afdeling 6805, Langerødvej godkendes.

3.      At lejeforhøjelsen godkendes.Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).