Nr.173 - Orientering om KL-analyse af kommunernes økonomistyring

Sagsnr.: 12/36014

 

Beslutningstema

Orientering om kommunens deltagelse i kortlægning af den kommunale økonomistyring.

Sagsfremstilling og økonomi

Som en del af økonomiaftalen for 2013 er aftalt at igangsætte en kortlægning og vurdering af den eksisterende økonomistyring i kommunerne.


KL har spurgt 10 kommuner om de vil bidrage i projektet, herunder Fredensborg Kommune. Kommunens deltagelse gælder dels følgegruppen til projektet og dels i forbindelse med en kortlægning i 10 udvalgte kommuner af den eksisterende økonomistyring i kommunerne, hvor Fredensborg Kommune vil blive en af de involverede kommuner.


Hensigten med analyserne er at tilvejebringe dybdegående viden om den eksisterende økonomistyring for at kunne anvise nye løsninger og bedre økonomistyring i kommunerne.


Anbefalingerne fra arbejdet skal bidrage til sikre overholdelse af de overordnede rammer for den offentlige økonomi.


Kortlægningen skal bl.a. se på integrationen af økonomistyringen i de løbende processer og aktiviteter i kommunerne og hvorvidt økonomistyringen sikrer gennemsigtighed, sådan at økonomistyringen understøtter, at byrådet og den kommunale ledelse kan træffe beslutninger om tilpasning, prioriteringer og effektiviseringer.


Med afsæt i kortlægningen skal der ligeledes foretages en temperaturmåling af økonomistyringen i alle 98 kommuner, målingen skal vise kommunernes nuværende økonomistyringspraksis og skal muliggøre opfølgning på udviklingen i kommunernes økonomistyring i de kommende år.


Det er ambitionen med analysen at der med afsæt i kortlægningen opstilles et målbillede for god økonomistyring i kommunerne, som skal være retningsgivende for udviklingen i kommunernes økonomistyring. I den forbindelse inddrages bl.a. de kommunale erfaringer fra de involverede kommuner. Målbilledet skal ligeledes bidrage til at tydeliggøre det politiske og administrative rum til effektivisering, omprioritering og omstilling.


Fredensborg Kommunes deltagelse i analysen vil sikre, at vi kan bidrage til at sætte rammerne for udviklingen i økonomistyringen af den offentlige økonomi og dermed det målbillede som vi i den kommende år vil blive målt på fra ministeriernes side.


Ligeledes vil det være et mål for deltagelsen, at medvirke til at sikre, at det rum for kommunal politisk styring og prioritering og administrativ økonomistyring som findes  - i størst mulig grad bevares lokalt.


Bevilling

Analysen gennemføres i samarbejde mellem Finansministeriet, Økonomi - og Indenrigsministeriet , KL og de involverede kommuner og analysearbejdet udføres af eksterne konsulenter.


Analysearbejdet er finansieret via økonomiaftalen mellem regeringen og KL og er derfor ikke forbundet med direkte omkostninger for Fredensborg Kommune.  Deltagelsen vil dog indebære et mindre ressourcetræk hos nogle medarbejdere primært i økonomicenteret samt tid for de byrådsmedlemmer, som vil stille sig til rådighed for interview i analysearbejdet.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen om Fredensborg Kommunes deltagelse i analysen af kommunernes økonomistyring tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).