Nr.172 - Økonomisk Orientering September 2012

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for september 2012 fremlægges til orientering.


Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo august 2012.
Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet

  • De samlede driftsudgifter var ultimo august 1.509 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 44 mio. kr.(svarende til 1,9 pct. af årets budget) i forhold til det periodiserede budget.
  • Mindreforbruget på de samlede driftsudgifter dækker over et reduceret forbrug på det rammestyrede forbrug på 79 mio. kr. (5,6 pct.) og et merforbrug på det indsatsstyrede forbrug på 35 mio. kr. (3,6 pct.).
  • Merforbruget på det indsatsstyrede forbrug er faldet i forhold til juli, hvor der var et merforbrug på 60 mio. kr. (6,2 pct.). Forventningen er fortsat, at det samlede indsatsstyrede område i det endelige regnskab for året vil ende tæt på det budgetterede. 
  • For 2012 er det samlede anlægsbudget på 165 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til seneste økonomisk orientering på 16 mio. kr. Reduktionen skyldes, at der ved budgetrevisionen d. 30.juni 2012 blev flyttet 16 mio. kr. vedrørende genopretning af vejkapital fra 2012 til 2013.
  • Af budgettet på 165 mio. kr. er der ultimo august frigivet 161 mio. kr. og forbrugt 62 mio. kr.

Likviditet
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af august på 118 mio. kr. Dette er 20 mio.kr. mere end forudsat i likviditetsprognosen fra vedtagelsen af budget 2012.  

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning, idet forbruget ikke giver anledning til reaktioner. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).