Nr.171 - 2. behandling af budget 2013 - 2016

Sagsnr.: 12/38981

 

Beslutningstema

Vedtagelse af kommunens samlede budget for 2013-2016. Herunder valg af statsgaranti og fastlæggelse af personskatteprocent, grundskyld, dækningsafgift samt kirkeskatteprocent for 2013.


Sagsfremstilling og økonomi

Udgangspunktet for budgettets 1. behandling var anbefalingerne i administrationens budgetvurdering.


Den 2. september 2012 indgik Socialdemokratiet, SF, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Focus Fredensborg og Borgernes Stemme et budgetforlig om Budget 2013-2016 (se bilag 1a)

Ved 1. behandlingen besluttede byrådet, at forliget fremsendes som grundlaget for byrådets 2. behandling af budget 2013-2016.

Fredensborg Kommune har fået udmeldt en teknisk ramme for serviceudgifterne til Budget 2013 på 1841,0 mio. kr. Til orientering er serviceudgifterne i Budgetforslaget (forliget) budgetlagt til godt 1770 mio. kr.


Venstre har, som varslet ved 1. behandlingen af budgettet, fremsendt et ændringsforslag som er vedlagt som bilag 2a.  I Bilag 2 b er venstres forslag vist som ændringer i forhold til budgetforslaget fremsendt til 2. behandlingen (budgetforliget).


Som en del af budgetvedtagelsen skal Byrådet tage stilling til, om de vil selvbudgettere eller skal vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Af hensyn til budgetsikkerheden og med udgangspunkt i konkrete beregninger af fordelene ved selvbudgettering, anbefaler administrationen, at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013. Budgettet som fremlagt til 2. behandlingen tager udgangspunkt heri. For en uddybende beskrivelse henvises til bilag 3.


Tilbagemeldingen fra Provstiudvalget vedrørende kirkens økonomi i 2013 giver ikke anledning til ændringer af kirkeskatten i 2013 som således fastholdes uændret på 0,66 pct. Kirkernes budgettering indebærer et lille overskud i 2013 som i kommunens budget i 2013 og 2014 budgetlægges som en balanceforskydning (over de to år går dette bevillingsmæssigt i nul, da kirkens tilgodehavende i 2013 forventes forbrugt i 2014). Notat om budgetlægning af kirkens økonomi er vedlagt som bilag 4.


Byrådet har 3. september vedtaget budgetrevision 30/6, der bevillingsmæssigt også har virkning på 2013-16 budgettet. I overensstemmelse med sædvanlig praksis er det sammen med tekniske korrektioner og omplaceringer nu indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 1b.  Herudover kan forekomme ændringer på pris- og lønfremskrivningen, når ændringerne indarbejdes i økonomisystemet.


Af bilag 5 fremgår de obligatoriske oversigter til budgetforslaget: Totaloversigt, bevillingsoversigt og en flerårsoversigt for Budget 2013-16.


Af bilag 6 fremgår de foreløbige takster. Senest i november 2012 forelægges Økonomiudvalget og Byrådet de endelige takster baseret på det vedtagne budget.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse kap V, samt Budget- og regnskabssystem for kommunerne.

Kompetence

Byrådet, efter indstilling fra økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At budgetforliget som er indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Focus Fredensborg og Borgernes Stemme vedtages som budget 2013-2016, som anbefalet af byrådet ved 1. behandlingen d. 3. september, inklusive tekniske korrektioner til budgetforliget.
  2. At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  3. At kirkeskatten fastholdes uændret på 0,66% i 2013
  4. At personskatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes uændret i 2013
  5. At dækningsafgiften nedsættes til 9,5 promille fra 2013.
  6. At Byrådet på mødet i november 2012 endeligt fastsætter taksterne med udgangspunkt i budgetvedtagelse for 2013 -2016.


Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Liste V fremsatte eget ændringsforslag til budget 2013-16, som faldt efter afstemning:


For stemte 2: Liste V.

Imod stemte 7: Liste B, C, O, Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Ole Bergmann (F) samt Hossein Armandi (Borgernes stemme)Der blev derefter stemt om indstillingens punkter:


Punkt 1: Budgetforliget blev indstillet efter afstemning:

For stemte 7: Liste B, C, O, Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Ole Bergmann (F) samt Hossein Armandi (Borgernes stemme)

Imod stemte 2: Liste V, idet Venstre ønsker eget forslag vedtaget.Punkt 2: Indstillet enstemmigt.Punkt 3: Indstillet idet Ole Bergmann (F) undlader at stemme.Punkt 4: Indstillet efter afstemning:

For stemte 7: Liste B, C, O, Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Ole Bergmann (F) samt Hossein Armandi (Borgernes stemme)

Imod stemte 2: Liste V, idet Venstre ønsker at personskatteprocenten og dækningsafgiften fastholdes, mens grundskyldspromillen sænkes (jf. Venstres budgetforslag), således at kommunen i 2013 modtager 75% statskompensation som tilbudt af regeringen.Punkt 5: Indstillet efter afstemning:

For stemte 7: Liste B, C, O, Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Ole Bergmann (F) samt Hossein Armandi (Borgernes stemme)

Imod stemte 2: Liste V, idet Venstre ønsker at personskatteprocenten og dækningsafgiften fastholdes, mens grundskyldspromillen sænkes (jf. Venstres budgetforslag), således at kommunen i 2013 modtager 75% statskompensation som tilbudt af regeringen.Punkt 6: Indstillet enstemmigt. 
Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).