Nr.170 - KL partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid

Sagsnr.: 12/9394

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om resultatet af KL´s partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid. Børne- og Skoleudvalget deltager.


Chefkonsulent Holger Bloch Olsen, KL fremlægger resultaterne og hovedpointerne fra analysen.


Sagsfremstilling og økonomi

KL gennemfører i 2012 et partnerskab om effektiv lærerarbejdstid med Fredensborg Kommune og flere andre kommuner. Analyserne af lærernes arbejdstid i de deltagende kommuner viser, at der mellem kommunerne er stor forskel på, hvor meget af lærernes arbejdstid, der går til undervisning.


Den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer varierer fra kommune til kommune, men også mellem skolerne internt i samme kommune.


KL´s analyse giver en mulighed for benchmark af lærernes arbejdstid, og giver kommunerne i partnerskabet en beskrivelse af status for kommunens brug af lærernes arbejdstid og potentialet ved at effektivisere denne.


Partnerskabets formål er at understøtte kommunernes arbejde med at optimere ressourceforbruget i folkeskolen og KL giver i analysen den enkelte kommune et skøn over det umiddelbare potentiale ved at korrigere brugen af lærernes arbejdstid.


Partnerskabet skal herudover synliggøre de resultater, som opnås i arbejdet og udbrede erfaringerne med en mere effektiv brug af lærernes arbejdstid i egen og andre kommuner.


Fredensborg Kommune indgik i marts 2012 aftale om at indgå partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid med KL og flere andre deltagende kommuner.


Formålet med at indgå i KL partnerskabet er at få en større gennemsigtighed i kommunens og den enkelte skoles anvendelse af lærertidsaftalen og få lejlighed til at blive benchmarket med op mod halvdelen af landets kommuner. 


I forbindelse partnerskabet blev der nedsat en styregruppe med kommunaldirektør, direktøren for børn, kultur og sundhed samt repræsentanter fra skolelederne og repræsentanter fra DLF Kreds 36. Analysens resultater er blevet forelagt borgmesteren og styregruppen samt skolernes ledelser og tillidsrepræsentanter.


Kompetence

Økonomiudvalget.


Kommunikation

Pressemeddelelse udsendes efter sagens behandling.


Indstilling

1.       At orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A).