22-10-2012 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Hans Nissen

Carsten Wulff

Lars Simonsen

Hanne Berg

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Afbud

Ulla Hardy-Hansen

Per Frost Henriksen

22-10-2012 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Hans Nissen

Carsten Wulff

Lars Simonsen

Hanne Berg

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Afbud

Ulla Hardy-Hansen

Per Frost Henriksen

Nr.192 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Dagsorden godkendt idet sag nr. 209 til 213 behandles først.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).

Nr.193 - Økonomisk Orientering Oktober 2012

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for oktober 2012 fremlægges til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo setember 2012.
Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet

 • De samlede driftsudgifter var ultimo september 1.688 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 56 mio. kr.(svarende til 2,4 pct. af årets budget) i forhold til de periodiserede budget
 • Mindreforbruget er forøget i forhold til økonomisk orientering for september hvor det var på 33 mio. kr.(1,4 pct.)
 • Mindreforbruget på de samlede driftsudgifter dækker over et mindreforbrug på de rammestyrede udgifter på 75 mio. kr.(5,3 pct.) og et merforbrug på de indsatsstyrede udgifter på 19 mio. kr.(1,9 pct.)
 • Merforbruget på det indsatstyrede forbrug er næsten halveret i forhold til økonomisk orientering for september hvor det var på 36 mio. kr.(3,7 pct.).
  Sammenlignet med økonomisk orientering for august er merforbruget reduceret med 41 mio. kr.(69 pct.), på baggrund af denne positive udvikling forventes det fortsat at det indsatstyrede forbrug vil holde sig inden for budgettet
 • For 2012 er der afsat et samlet anlægsbudget på 165 mio. kr., heraf er der ultimo september frigivet 161 mio. kr. og forbrugt 74 mio. kr. 

Likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af september på 119 mio. kr., dette er 25 mio. kr. mere end forudsat i likviditetsprognosen fra vedtagelsen af budget 2012Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Orienteringen taget til efterretning.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).

Nr.194 - Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning 4. runde

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende 4. rundes forsøgsansøgning med frist til Økonomi- og Indenrigsministeriet 1. november 2012. Der indsendes i denne runde forsøg på områderne:


·         Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice

·         En klima-, miljø-, og energilovgivning af tiden

·         Flere i beskæftigelse

·         Fremtidens fleksible folkeskole

·         Ingen unødige regler


Forsøgsansøgningen behandles forud for byrådsmødet den 29. oktober i de relevante fagudvalg. Fagudvalgene forelægges sagen til orientering, og drøfter de forsøgsbeskrivelser, som ligger inden for eget fagområde.


Børne- og Skoleudvalgets behandler følgende:

 • Genanvendelse af regnvand i toiletter og vaskemaskiner i institutioner for børn under 6 år
 • Fritagelse fra obligatoriske nationale test i folkeskolen
 • Forenklet kontering i områdeledelser
 • Klippekort til fratagelse af børne- og ungeydelser

Plan- og Klimaudvalget samt Miljø- og Teknikudvalget behandler følgende:

 • Genanvendelse af regnvand i toiletter og vaskemaskiner i institutioner for børn under 6 år

Social- og Sundhedsudvalget behandler følgende:

 • Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter
 • Indhentning af oplysninger uden samtykke
 • Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater
 • Genanvendelse af regnvand i toiletter og vaskemaskiner i institutioner for børn under 6 år
 • Klippekort til fratagelse af børne- og ungeydelser

Arbejdsmarkedsudvalget behandler følgende:

 • Motivationsydelse til unge
 • Uddannelsesvejledning for de 24-29 årige
 • Flere praktikpladser til de unge
 • Udvidet praktik er vejen til uddannelse
 • Fratagelse af sygedagpengerefusion
 • Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4-26 uger
 • Klippekort til fratagelse af børne- og ungeydelser 

Indstillinger fra MED-udvalgsmøderne samt Handicaprådets, Seniorrådets og Det Lokale Beskæftigelsesråds eventuelle bemærkninger eftersendes.Sagsfremstilling og økonomi

Den 6. april 2011 blev Fredensborg Kommune udpeget som en af i alt ni frikommuner i årene 2012-2015. Formålet med frikommuneforsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måder at løfte og styre den kommunale opgaveløsning på.


Fredensborg Kommune ønsker at gennemføre forsøg inden for en bred vifte af områder. Fælles for forsøgene er, at de har et lokalt udgangspunkt med et landsdækkende perspektiv. De sigter enten mod at frigøre ressourcer til kerneopgaverne, eller har et direkte sigte mod at løse en række opgaver på forskellige politikområder mere smidigt. Frikommuneforsøgene skal anvendes til at korrigere lovgivningsmæssige rammer, regelforenkle og nytænke kommunens service til gavn for borgerne.

Visionen for frikommuneforsøget lyder:

Fredensborg Kommune ønsker med frikommuneforsøget at bidrage til at få skabt en mere frisat offentlig sektor i Danmark, hvor borgere og ansatte oplever, at der er fokus på ydelser og resultater. Forsøgene skal derfor være ambitiøse, have perspektiv og give nogle brugbare landspolitiske erfaringer.

Forsøgsområder

Følgende overskrifter dækker de forsøgsområder, som Fredensborg Kommune ønsker, skal være en del af frikommuneforsøget i den fireårige periode:

1.      Modernisering af den politiske struktur

2.      Digital borgerbetjening hele livet

3.      Fremtidens fleksible folkeskole

4.      Flere i beskæftigelse

5.      Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice


6.      En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden


7.      Ingen unødige regler


Status på forsøg


Frikommunerne kan to gange årligt i 2011 og 2012 indsende forsøgsansøgninger, der kræver lovhjemmel i frikommuneloven.  

Status på Fredensborg Kommunes forsøg i de første tre forsøgsrunder er følgende:


49 ansøgte forsøg

28 forsøg imødekommet

13 forsøg afslået

3 forsøg kræver ikke godkendelse

3 forsøg fra de sidste to ansøgningsrunder udredes eller behandles stadig

2 forsøg indsendt pr. 1. maj 2012 afventer endnu behandling


Ansøgningsrunde 1. november 2012


Der ansøges i 4. runde om forsøg på følgende 5 forsøgsområder:

·         Fremtidens fleksible folkeskole

·         Flere i beskæftigelse

·         Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice

·         En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden


·         Ingen unødige regler


Der indsendes i denne runde ingen forsøg på forsøgsområderne:

·         Digital borgerservice hele livet

·         Modernisering af den politiske struktur


Forsøgsønskerne sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet umiddelbart efter Byrådets godkendelse 29. oktober 2012. 


Den videre proces

Denne fjerde ansøgningsrunde er den sidste ordinære ansøgningsrunde. Det vil dog stadig være muligt at indsende kopiforsøg, samt forsøg der kan godkendes administrativt efter de eksisterende forsøgshjemler i lovgivningen frem til 31. december 2013. Ved kopi af allerede godkendte frikommuneforsøg er frikommunerne sikret et positivt tilsagn med mindre forsøget af særlige årsager er forbeholdt den oprindelige ansøgerkommune.


Fredensborg Kommune samarbejder derudover med Økonomi- og Indenrigsministeriet, ressortministerierne og de andre frikommuner omkring seks forsøgstemaer i seks arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne udvikler nye forsøgsideer senest pr. 1. november 2012. Forsøgstemaerne er:


·         Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats

·         Øget inddragelse af civilsamfundet

·         Digitalisering

·         En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats

·         Nye løsninger i folkeskolen

·         Kommunerne og vækstdagsordenen 


Regeringen påregner i løbet af november 2012 at drøfte resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde under forsøgstemaerne. På den baggrund forventer Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo november 2012 at kunne orientere frikommunerne om, hvilke temaer regeringen gerne ser afprøvet i frikommuneforsøget.


Byrådet vil herefter inden udgangen af januar 2013 skulle meddele Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilke temaforsøg Fredensborg Kommune ønsker at deltage i. Byrådet forventes derfor senest på mødet 30. januar at skulle træffe beslutning herom.


Den relative stramme tidsplan for arbejdet med forsøgstemaerne skyldes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker at tilvejebringe nye hjemler til temaforsøgene ved ændring af frikommuneloven i foråret 2013, således frikommunerne kan nå at implementere forsøgene og gøre sig nogle erfaringer førend evalueringen.


Det fremgår af lov om frikommuner, at forsøg efter loven skal være iværksat senest 31. december 2013.


Bevilling

Frikommuneforøget afholdes indenfor den eksisterende ressourceramme.

Retsgrundlag

Se de enkelte forsøgsbeskrivelser for angivelse af, hvilke lovhjemler der ansøges om.


Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Medarbejderne orienteres om frikommuneforsøget via bl.a. medarbejderportalen, E-næbet, nyhedsbreve, MED-organisationen, og på personalemøder.


Borgerne orienteres om frikommuneforsøget løbende i lokalpressen og via kommunens hjemmeside.   


Indstilling

 1. At ansøgningen godkendes og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-09-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Claus Birkelyng (L) og Ebba Anker Nielsen (F).

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 02-10-2012

Forslaget " Genanvendelse af regnvand i toiletter og vaskemaskiner i institutioner for børn under 6 år".

Afstemningsresultat:

 

F
Hanne Berg

B
Lars Simonsen


Ergin Özer


Charlotte Sander


Bo Hilsted


Hossein Armandi


Claus Birkelyng


Tinne Borch Jacobsen


Pernille Solvig Graux

For


 x

 x

Imod


Undlod

 x
 xEt flertal i Børne- og Ungeudvalget kunne anbefale forslaget.

De fire medlemmer af udvalget, som undlod at stemme, ønskede en yderligere belysning af eventuelle bakterierisici for de mindste børn.Forslaget ”  Klippekort til fratagelse af Børne- og ungeydelser”

Afstemningsresultat:

 

F
Hanne Berg

B
Lars Simonsen


Ergin Özer


Charlotte Sander


Bo Hilsted


Hossein Armandi


Claus Birkelyng


Tinne Borch Jacobsen


Pernille Solvig Graux

For

Imod

 x


 x
Undlod

Et flertal i udvalget kan ikke anbefale forslaget, idet der allerede ligger sanktionsmuligheder i lovgivningen i dag.Forslaget: ”Forenklet kontering i områdeledelse” :

Anbefaler administrationens indstillingForslaget om ”Fritagelse fra obligatoriske nationale test i folkeskolen”

Afstemningsresultat:

 

F
Hanne Berg

B
Lars Simonsen


Ergin Özer


Charlotte Sander


Bo Hilsted


Hossein Armandi


Claus Birkelyng


Tinne Borch Jacobsen


Pernille Solvig Graux

For

 x

 x
Imod

Undlod


Et flertal i udvalget kan således anbefale forslaget, under forudsætning af at beslutningen om nationale test udlægges til den enkelte skole. Beslutningen tages af skolelederen i samarbejde med skolebestyrelsen og efter rådgivning af det pædagogiske råd.
Fraværende. Tinne Borch Jacobsen ( V ) 


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 03-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 08-10-2012

Administrationens indstilling anbefales for følgende forsøg:

Indhentning af oplysninger uden samtykke

Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater

Administrationens indstilling anbefales for følgende forsøg med bemærkninger:

Flytning af enker/enkemænd fra ægteparboliger på plejecenter:

Evalueringen af forsøget skal suppleres med de berørte borgeres vurdering af forsøget.


Genanvendelse af regnvand i toiletter og vaskemaskiner i institutioner for børn under 6 år:

Udvalget forudsætter, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko ved genanvendelse af regnvand.  


Administrationens indstilling kan ikke anbefales for følgende:

Klippekort til fratagelse af børne- ungeydelser

Udvalget kan ikke anbefale forsøgsansøgningen, idet det er en lempelse af nuværende regler.


Under mødet blev udleveret forsøgsansøgning om:

Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler

Udvalget anbefaler at denne godkendes.

Fraværende: Hans Nissen (A)


Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 09-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling, dog anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget, at forslaget "fratagelse af sygedagpengerefusion" ikke videresendes som frikommuneforsøg.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at administrationen undersøger om fratagelse af sygedagpengerefusion kan indgå i den planlagte gennemgang af regressagerne.


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Økonomiudvalget anbefaler følgende forsøg godkendt og indsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet:


·         Indhentning af oplysninger uden samtykke

·         Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater

·         Motivationsydelse til unge

·         Uddannelsesvejledning for de 24-26 årige

·         Flere praktikpladser til de unge

·         Udvidet praktik er vejen til uddannelse

·         Udvidelse af praktikperiode fra 4-26 uger

·         Forenklet kontering i områdeledelser

·         Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skolerØkonomiudvalget anbefaler følgende forsøg godkendt med bemærkninger:


·         Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter, idet evalueringen af forsøget skal suppleres med de berørte borgeres vurdering af forsøget.  
Økonomiudvalget anbefaler IKKE følgende forsøg godkendt:

·         Fratagelse af sygedagpengerefusion


·         Fritagelse fra obligatoriske nationale test i folkeskolen, hvor beslutningen om nationale test udlægges til  beslutning hos  den enkelte skolebestyrelse.
 Liste F og R samt Hans Nissen (A) ønsker forsøget iværksat.
 

·         Klippekort til fratagelse af børne- og ungeydelser, idet
Økonomiudvalget ønsker en redegørelse for kommunens brug af praksis for forældrepålæg.
Hossein Armandi (Borgernes Stemme) fastholder sit forslag til forsøget.


·        Genanvendelse af regnvand i toiletter og vaskemaskiner i institutioner for børn under 6 år.
Forslaget bortfalder idet Økonomiudvalget anbefaler at gældende lov benyttes til et forsøg.Byrådet har i høringssvaret til frikommuneloven betonet ønsket om flere ordinære ansøgningsrunder for at imødekomme flere ønsker om frikommuneforsøg. Økonomiudvalget opfordrer Borgmesteren til at fremføre synspunktet på mødet med Økonomi og Indenrigsministeren den 22. november 2012


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).
Nr.195 - Ændret aflønning af medlemmerne af det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

Sagsnr.: 12/43100

 

Beslutningstema

Det foreslås, at lejer- og udlejerrepræsentanten i det Fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fremover fra 1.september 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden, dog minimum den nuværende aflønning med en diæt pr. møde


Sagsfremstilling og økonomi

I august 2012 vedtog Hørsholm Kommunalbestyrelse og Fredensborg Byråd at ændre aflønningen af medlemmerne i det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der har fællessekretariat på Hørsholm Rådhus. Det blev vedtaget fremover at aflønne medlemmerne med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden. 


Det giver samtidig anledning til at tage stilling til den fremtidige aflønning af medlemmerne i det fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der har fællessekretariat på Fredensborg Kommunes Rådhus. 


De to medlemmer af nævnet, der repræsenterer henholdsvis de almene boligorganisationer og LLO, bliver i dag aflønnet med mødediæter. Der udbetales en diæt for møder der varer fra 0-4 timer og dobbelt diæt ved møder over 4 timers varighed. En diæt udgør 390 kr. Der blev i 2011 afholdt 8 møder under 4 timer og 0 møder over 4 timer. Nævnsmedlemmerne modtager ikke betaling for mødeforberedelsen.


Mængden af sager har været kraftigt stigende og sagerne er ofte meget omfattende. Den nuværende honorering står ikke mål med den forberedelse, der kræves af nævnets medlemmer, for at der kan træffes en afgørelse.


Fredensborg Kommunes administration har kontaktet flere nordsjællandske kommuner for at undersøge, hvordan de aflønner disse nævnsmedlemmer. Allerød Kommune udbetaler et fast beløb på 1.100 kr. pr. møde, Helsingør Kommune aflønner med et beløb på 100 kr. pr. sag og Furesø Kommune betaler 1 diæt pr. møde. Der er således stor forskel i kommunernes honorering.


Administrationen finder, at der bør være den samme honorering som i det fælles huslejenævn, altså en udbetaling af 100 kr. pr. sag, der behandles på nævnets dagsorden. I 2011 ville der således være udbetalt 8.100 kr. til hvert af de to medlemmer, idet der blev behandlet 81 sager på nævnets dagsorden. Til sammenligning ville det samlede diætbeløb for 8 møder ligge på 3.120 kr.


Der er dog store udsving i antallet af sager fra år til år. Eksempelvis var der 38 sager i 2010 og 24 sager i 2009. Med det store udsving i antallet af sager, risikerer medlemmerne med en udbetaling på 100 kr. pr. sag at få mindre end honoreringen i dag, som er en diæt pr. møde. Det anbefales derfor, at der skal være en minimumbetaling svarende til den nuværende honorering, nemlig en diæt pr. møde.


Beløbet på 100 kr. pr. sag skal være gældende frem til 1.juli 2014. Begge byråd vil i starten af 2014 få forelagt en sag om fortsættelse af det fælleskommunale beboerklagenævn for en ny 4-årig periode fra 1.juli 2014 til 30. juni 2018 og i den forbindelse skal der også tages stilling til en eventuel regulering af vederlaget m.v.


Hørsholm Kommunes Økonomiudvalg behandler samme sag den 11. oktober 2012 og Hørsholm Kommunalbestyrelse behandler sagen den 29. oktober 2012. 

Bevilling

Udgiften kan afholdes inden for eksisterende budget.

Retsgrundlag

Almenlejelovens § 99.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. at lejer- og udlejerrepræsentanten fra 1. september 2012 aflønnes med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden, dog minimum den nuværende aflønning med en diæt pr. møde

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).

Nr.196 - Niverød IV - lån til individuelle køkkenmoderniseringer.

Sagsnr.: 12/38623

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til


 • Optagelse af lån i afdeling Niverød IV til finansiering af individuelle køkkenmoderniseringer.
 • Huslejeforhøjelser som følge af låneoptagelserne

Sagsfremstilling og økonomi

KAB anmoder i brev af 5. september 2012 på vegne af Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød IV om tilladelse til at optage lån til finansiering af udgifter i forbindelse med individuelle køkkenmoderniseringer.


Beboerne har på et afdelingsmøde den 15. marts 2012 vedtaget et forslag om at give mulighed for frivillig individuel udskiftning/renovering af køkken for ca. 75.000 pr. lejemål.


12 beboere har indtil nu ansøgt om at udskifte/renovere køkken.


Boligselskabet ansøger om tilladelse til at optage et 20-årigt banklån på ca. 900.000 kr. med en fast rente på 7,03 % pa. til finansiering af udgifterne. Lånet er uden pant i ejendommen og uden kommunal garanti.


Årsagen til, at boligselskabet optager banklån i stedet for et lavere forrentet realkreditlån, er, at ejendommen som helhed for nylig har gennemgået en større renovering og realkreditlånemulighederne er udtømt i den forbindelse


Til dækning af ydelserne på banklånet vil lejen blive forhøjet med ca. 576 kr. pr. måned for de beboere, der har valgt at udskifte/renovere deres køkken.


Lejen vil for en 3-rumsbolig stige fra kr. 6.200 til kr. 6.776 pr. måned, svarende til 9,3 %.


Byrådet har i juni 2012 givet en tilsvarende tilladelse, dengang omfattende 21 boliger.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.Retsgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Kompetence

Byrådet.Indstilling

 1. At der meddeles tilladelse til, at Afdeling IV optager et 20-årigt fastforrentet banklån på kr. 900.000 til finansiering af udgifterne til
  individuel udskiftning/renovering af køkkener.
 2. At huslejeforhøjelsen på kr. 576 pr. måned, svarende til 9,3 % godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).

Nr.197 - Verserende retssager

Sagsnr.: 10/53233

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget gives den kvartalsvise orientering om verserende retssager.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har anmodet om løbende at blive orienteret om de retssager kommunen er involveret i. Orienteringen gives kvartalsvis.


Kommunen er i øjeblikket involveret i følgende retssager:


 • Anlæg af cykelsti langs Humlebækvej. Grundejer har anlagt sag mod kommunen for at få underkendt ekspropriation til anlæg af cykelsti.
 • En borger har stævnet kommunen med påstand om betaling af borgerens advokatomkostninger, som er afholdt før stævningen i forbindelse med en pensionssag.
 • En grundejer i Sørup har anlagt retssag med henblik på at få anerkendt et bestemt forløb af søbeskyttelseslinjen.
 • En selvejende institution, som kommunen tidligere har haft driftsoverenskomst med, har anlagt sag mod kommunen med krav om udbetaling af en feriepengeforpligtelse. Økonomiudvalget er tidligere blevet orienteret om denne sag mundtligt.

De 4 retssager er mere uddybende beskrevet i vedlagte lukkede bilag.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. Orientering tages til efterretning. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Orientering tages til efterretning. 


Revideret bilag indgik i sagens behandling.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).

Bilag

Nr.198 - Ledetråd 2013

Sagsnr.: 12/22275

 

Beslutningstema

Direktionens ledetråd for 2013 forelægges Økonomiudvalget til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Direktionen udarbejder årligt en ledetråd, hvor der sættes retning for det kommende års arbejde i organisationen. Ledetråden er direktionens værktøj til at sætte en retning for, hvordan organisationen skal arbejde med henblik på at understøtte de politiske målsætninger, som Byrådet udstikker.


Ledetråden giver direktionens bud på, hvordan vi i de kommende år ledelsesmæssigt kan håndtere de aktuelle og langsigtede udfordringer. Ledetråden prioriterer med andre ord nogle overordnede temaer, som direktionen mener, er væsentlige for kommunens udvikling som en del af den offentlige sektor.


Ledetråden 2013 sætter fokus på tre temaer. Temaerne bygger videre på temaer fra sidste års ledetråd, men også nye vinkler er blevet tilføjet. Med udgangspunkt i Byrådets visionsseminar stiller vi i år som noget nyt skarpt på temaet identitet. Temaet er højaktuelt i en moderne verden, hvor kommunens berettigelse i høj grad afhænger af, at vi er i stand til at kommunikere til borgeren, hvem vi er, og hvad vi tilbyder. Netop fordi dette tema er nyt, vil direktionen have særligt fokus på dette og igangsætte et fælles strategisk projekt til at understøtte temaet.Temaerne i 2013 er:

 • Stærk fælles identitet
 • En innovativ organisation
 • Fleksibilitet på tværs

Ledetråd 2013 er blevet til på baggrund af drøftelser direktionen og i chefforum. Desuden har ledetråden været drøftet i ledercirklen og Hovedudvalget. 

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).

Nr.199 - Høringssvar vedr. praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Hovedstaden 2012-2015.

Sagsnr.: 12/40385

 

Beslutningstema

Fredensborg Kommune har mulighed for at afgive høringssvar vedr. praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Hovedstaden 2012-2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Region Hovedstaden har udsendt Praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Hovedstaden 2012 - 2015 til høring i kommunerne i Region Hovedstaden.


Planen er udarbejdet af Samarbejdsudvalget for almen praksis, der består af medlemmer udpeget af Regionsrådet, fra PLO og fra kommunerne i regionen. Den kommunale repræsentant i Samarbejdsudvalget er udpeget af KKR Hovedstaden og er i indeværende byrådsperiode formanden for Gladsaxe Kommunes Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalg.


Forud for udarbejdelse af planen er kommunerne blevet inddraget på dialogmøder.


Der er høringsfrist d. 19. oktober. Alle kommuner i regionen er inviteret til at afgive høringssvar.


Fredensborg Kommune har meddelt Region Hovedstaden, at et administrativt høringssvar kan fremsendes efter behandlingen i SSU den 8. oktober, men at et endeligt godkendt høringssvar fra Fredensborg Kommune først kan fremsendes efter Byrådets behandling den 29. oktober.


Praksisudviklingsplanens indhold

Der skal minimum hvert 4. år udarbejdes en praksisudviklingsplan i henhold til Landsoverenskomsten for almen lægegerning § 4,5 og 6.


Planen skal

·         sikre en rimelig lægedækning og en rimelig fordeling af arbejdsbyrden samt et rimeligt driftsgrundlag.

·         understøtte den strukturelle udvikling i praksissektoren og opgavevaretagelsen i almen praksis.

·         forholde sig til spørgsmål om rekruttering og fastholdelse.


Planens overordnede formål er at fastlægge målsætninger for planperioden 2012 – 2015 i forhold til, hvordan tilbuddet om almen lægehjælp skal udvikles.


Den er opdelt i tre overordnede kapitler, der redegør for udviklingstendenser og oplister målsætninger samt anbefalinger til temaerne: kapacitet og tilgængelighed, faglig udvikling tværsektorielt og faglig udvikling i almen praksis.


Administrationen har udarbejdet et notat, som gennemgår hovedtrækkene i praksisudviklingsplanen med vægt på de elementer i planen, hvor kommunerne er fremhævet som samarbejdspart.


Notatet er vedlagt (bilag 1) sammen med udkastet til høringssvar (bilag 2).


Region Hovedstaden har bedt om at få alle høringssvar som udfyldte skemaer inddelt i planens tre temaer. Sammen med høringsbrevet fremsendes derfor et skema med samme indhold som brevet.


For planens fulde tekst henvises til det samlede høringsudkast, som udover en praksisudviklingsplan består en grundbeskrivelse og fem bilag.


Det fulde høringsudkast til praksisudviklingsplanen er vedlagt (bilag 3), mens bilagene kan findes som elektroniske bilag.


Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Landsoverenskomsten for almen lægegerning § 4, 5 og 6.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det endelige høringssvar fra Fredensborg Kommune sendes til Region Hovedstaden efter behandlingen i Byrådet den 29. oktober 2012.

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At udkast til høringssvar vedr. praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Hovedstaden 2012-2015 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling idet der fremadrettet skal være opmærksomhed på handicaptilgængelighed hos praktiserende læger.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).

Nr.200 - Endrupskolen som Ny Nordisk Skole

Sagsnr.: 12/39274

 

Beslutningstema

Endrupskolen ønsker at blive ambassadør for Ny Nordisk Skole.


Ny Nordisk Skole er regeringens bud på et tværgående forandringsprojekt for hele dagtilbuds- og undervisningssystemet, der med afsæt i danske og nordiske værdier skal inddrage, begejstre og støtte praktikerne til selv at igangsætte forandringer. 


Der er opsat følgende overordnede mål for Ny Nordisk Skole:

 1. Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan
 2. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 3. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis

En af betingelserne for at blive en Ny Nordisk Skole-institution er, at kommunalbestyrelsen bakker op om det. Byrådet skal derfor godkende, at Endrupskolen bliver Ny Nordisk Skole-institution.


Sagsfremstilling og økonomi

Ny Nordisk Skole


På regeringens Sorømøde i august i år blev man enige om mål, manifest og dogmer for projektet Ny Nordisk Skole.


De deltagende institutioner - heriblandt Endrupskolen - har muligheden for at blive ambassadører for Ny Nordisk Skole-institution, og på den måde være del af en første udrulning af projektet.


Forandringsprojektet Ny Nordisk Skole er etableret på baggrund af udfordringerne:


·         Den såkaldt negative sociale arv bliver ikke i tilstrækkelig grad brudt. Mange børn og unge fra uddannelsesfremmede hjem, og særligt drengene, forlader folkeskolen uden tilstrækkelige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

·         Der er for lav gennemførelse og for højt frafald i ungdomsuddannelserne.


Som en Ny Nordisk Skole-institution skal skolen have som klart mål, at medarbejderne sammen vil løse disse udfordringer. At de vil gøre børn og unge dygtigere gennem mere målrettet pædagogisk praksis med fokus på at udvikle den brede faglighed med såvel kognitive, sociale og motoriske kompetencer som selvværd, selvtillid og identitetsdannelse.


Skolen skal forpligte sig til at arbejde ud fra det værdi- og forandringsgrundlag, som er besluttet for Ny Nordisk Skole. Det indebærer, at skolen skal udarbejde et lokalt Ny Nordisk Skole-manifest og udarbejde mindst ét Ny Nordisk Skole forandringsprojekt. Forældre og elever skal inddrages i forandringsprocessen.


Betingelserne for at kunne blive en Ny Nordisk Skole-institution, er desuden, at:

 • mindst 85% af medarbejderne skal bakke op (vurderes lokalt)
 • ledelsen skal bakke op (skolebestyrelse mv.)
 • kommunalbestyrelsen skal bakke op

Ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse bakker alle op om projektet.


Senere på året, vil andre interesserede institutioner i netværk af mindst tre institutioner, f.eks. dagtilbud, grundskole, gymnasium, erhvervsskole, fritidstilbud, kunne ansøge om at være med. Det er centralt i projektet, at institutionerne lærer af hinanden på tværs, hvorfor det er baseret på dannelsen af netværk bestående af mindst tre institutioner fra mindst to områder.


Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Skolen orienterer forældre og offentlighed via ForældreIntra og hjemmeside.

Indstilling

 1. At Byrådet bakker op om Endrupskolen som Ny Nordisk Skole.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 02-10-2012

Anbefaler at Byrådet bakker op om Endrupskolen som Ny Nordisk Skole. 


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling idet venskabsbykomiteen bør inddrages.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).Nr.201 - Endelig vedtagelse af lokalplan H104 - Boligbebyggelsen Enebærhaven ved Kirkeskov Allé i Humlebæk

Sagsnr.: 12/21286

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan H104 – Boligbebyggelsen Enebærhaven ved Kirkeskov Allé i Humlebæk samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Lokalplanforslag H104 er udarbejdet for at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for lokalplanområdets anvendelse til boligformål herunder mulighed for ombygning, og fortætning af boligbebyggelsen. I lokalplanforslaget er der indarbejdet bæredygtige tiltag som krav om lavenergibygning ved nybyggeri samt mulighed for solenergianlæg og grønne tage.


Kort om Lokalplanområdet

Lokalplanområdet anvendes til boligbebyggelse, hvilket er hensigten for bebyggelsen fremover. Bebyggelsen består i dag af 9 boligblokke, og tilhørende små bygninger til ejendommens drift. Bebyggelsen indeholder 186 familieboliger fordelt på 1-, 2-, 3-, og 4-værelses boliger placeret på 1., 2. og 3. sal. Beboerlokaler, aktivitetsrum, vaskeri, gæstebolig og depotrum mv. er placeret i stueetagen. Byggeriet er opført i perioden 1973 – 75 som industrialiseret betonelementbyggeri, og er tidstypisk for perioden.


Bestemmelser om bebyggelse

Den nuværende bebyggelsesprocent for bebyggelsen Enebærhaven ligger på ca. 51%. I forbindelse med renoveringsprojektet med bl.a. efterisolering af facaderne, og hvor der åbnes op for nye boliger, og fælleshus fastlægges bebyggelsesprocenten til 90. Inden for lokalplanområdet må de eksisterende boligblokke ombygges fra i dag 4 etager til 5 etager.


Forhøjelsen af den maksimale bebyggelsesprocent giver mulighed for at øge udnyttelsen af de eksisterende boligblokke med etablering af boliger i stueetagen, der i dag er åben. Den øgede bebyggelsesprocent, og det øgede etageantal giver desuden mulighed for etablering af tagboliger. Endvidere giver den forhøjede bebyggelsesprocent mulighed for at tilføje et fælleshus og at renovere boligblokkene (etagearealet udvides i forbindelse med f.eks. efterisolering, lukning af altaner, etablering af bygningsfremspring, der knytter sig til de eksisterende facader).


Baggrunden er, at lokalplanområdet ligger i det stationsnære område inden for 600 meter. Ud fra et bæredygtighedshensyn bør udbygning af bysamfund ske ved fortætning. Fortætning i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv tandsport. Det fremgår af Kommuneplan 2009 og landsplandirektivet, Fingerplan 2007.


Bæredygtighed, energi og klimatiltag

Bæredygtighed i byggeriet er et tema i kommuneplan 2009. I forbindelse med udbud og lokalplanlægning skal de enkelte planer vurderes i forhold til hvilke krav kommunen vil stille til bæredygtigheden.

I lokalplanforslag H104 har Fredensborg Kommune valgt, at bæredygtighed, samt de energi- og klimamæssige tiltag vurderes forskelligt i forhold til eksisterende bygninger, henholdsvis nybyggeri. 

Bygningernes alder, stand og konstruktioner gør, at lokalplanen indeholder følgende energi- og klimamæssige tiltag:


Ved eksisterende bygninger:

·         Etablering af solenergianlæg f.eks. solceller og solfangere.

·         Omfang af befæstede arealer nedbringes.

·         Ved ombygning af eksisterende bygninger skal disse optimeres energimæssigt i henhold til bygningsreglementets krav.

·         Fælles affaldshåndtering og -sortering.


Ved nybyggeri:

·         Nybyggeri skal opføres som lavenergibygning i henhold til en hver tid gældende bygningsreglement.

·         Omfang af befæstede arealer minimeres således, at det er muligt at maksimere nedsivning på egen grund.

·         Regnvand anvendes i nyt vaskeri.

·         Ved nybyggeri udføres forsinkelse af regnvand med f.eks. grønt tag.

·         Etablering af solenergianlæg f.eks. solceller og solfangere.

Nedsivning af regnvand fra eksisterende bygninger er ikke muligt, da geotekniske undersøgelser viser, at nedsivning ikke er mulig på ejendommen.

Krav om bæredygtighed udmøntes i denne lokalplan også ved genanvendelse og fortætning af eksisterende bebyggelse og lokalplanområdets stationsnære beliggenhed.


Borgermøde

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslag H104 blev der mandag den 20. august 2012 afholdt borgermøde på rådhuset. På borgermødet deltog beboere fra området, repræsentanter fra boligselskabet samt repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening. På mødet blev det nye lokalplanforslag præsenteret, og en bygherrerådgiver fra Karl Henning Sørensens arkitekter fortalte om renoveringsprojektet.


Offentlig høring af lokalplanforslag H104 :

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 3. juli - 28. august 2012.


Der er kommet i alt 6 indsigelser og bemærkninger:


1.      Hørsholm Egns Museum

2.      Marianne Smidt, en beboer fra området

3.      Agenda 21-foreningen i Fredensborg Kommune.

4.      Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg Kommune

5.      Palle Marcher, Sølystparken 15 i Nivå

6.      Kaj Wreschner, Kirkeskov Allé 38, 3.tv.


De fremsendte indsigelser samt indsigelsesnotat er vedlagt som bilag.


De indkomne indsigelser og bemærkninger giver efter administrationens vurdering ikke anledning til lokalplanændringer.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanens vedtagelse vil blive annonceret og de berørte parter vil modtage brev om Fredensborg Kommune afgørelse.


Elektroniske bilag


Indstilling

 1. At lokalplan H104 – Boligbebyggelsen Enebærhaven ved Kirkeskov Allé i Humlebæk samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 03-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).

Nr.202 - Regulativ for håndtering af drikkevand fra I/S Langstrup Vandværk

Sagsnr.: 12/32597

 

Beslutningstema

Godkendelse af "Regulativ - Leveringsbetingelser for vand fra I/S Langstrup Vandværk".

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Langstrup Vandværk ønsker, i lighed med andre forsyningsselskaber, at basere sin virksomhed på et regulativ. Regulativet skal godkendes af Fredensborg Kommune.


Langstrup Vandværk, er et privat vandværk, der varetager driften af den almene vandforsyning til ca. 230 forbrugere i området omkring vandværket. Vandværkets forsyningsområde er beliggende omtrent mellem Humlebækvej mod nord, Helsingør Motorvejen mod øst, Vejenbrødvej, Grønholtvej mod syd og Præstemosevej mod vest.


Forholdet mellem vandværket og dets forbrugere fastlægges i et regulativ. Regulativet beskriver, hvilke forventninger kunderne kan have til vandværket, samt hvilke forpligtelser, man har som kunde.


I/S Langstrup Vandværk har udarbejdet et forslag til Regulativ - Leveringsbetingelser for vand fra I/S Langstrup Vandværk.


I/S Langstrup Vandværk har ikke tidligere haft et regulativ, vandværket har hidtil baseret sin virksomhed på en vedtægt for interessentskabet. I forbindelse med udarbejdelse af regulativet er der lavet et nyt sæt vedtægter, som harmonerer med regulativet.

Med Byrådets godkendelse skal kommunen sikre, at regulativet er i overensstemmelse med vandforsyningsplanen og lovgivningen i øvrigt.


Administrationen har sikret overensstemmelsen med vandforsyningsplanen og lovligheden af regulativet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 55, (LBK nr. 635 af 7. juni 2010, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.)

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Godkendelse af "Regulativ - Leveringsbetingelser for vand fra I/S Langstrup Vandværk" vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.


I/S Langstrup Vandværk orienteres om Byrådets godkendelse.

Indstilling

 1. At "Regulativ - Leveringsbetingelser for vand fra I/S Langstrup Vandværk" godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-09-2012

Administrationens indstilling tiltrådt.


Fraværende: Claus Birkelyng (L) og Ebba Anker Nielsen (F).

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).

Nr.203 - Kystprojekt, Gl. Strandvej 31-35 - projekt og bidragsfordeling

Sagsnr.: 10/62700

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om kap. 1a sagen for kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej 31-35 kan fremmes.

Sagsfremstilling og økonomi

Beskyttelse af kysten ved ejendommene Gl. Strandvej 31-35 i Humlebæk er ikke tidssvarende. Det betyder, at det bagved liggende land er begyndt at erodere.


Udvalget besluttede på møde den 9. august 2012 at 

·         fremme sagen om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej 31-35

·         at der skulle indkaldes til møde med de berørte grundejer med baggrund i projekt udarbejdet af Nirás og bidragsfordeling.


Projektet

Den mest effektive metode til kystsikring er, at bryde bølgerne inden de når de høje skrænter, men det er ikke muligt langs denne del af kysten i Humlebæk. Projektet omfatter således vedligeholdelse af eksisterende skråningsbeskyttelse ved stenkastning samt udførelse af ny stenkastning, hvor kystskrænten er under nedbrydning pga. manglende vedligeholdt skråningsbeskyttelse.


Det er vurderet, at der ikke er behov for yderligere stenkastning ud for matr. nr. 5m og 5o (Gl. Strandvej 31 og 35), men den eksisterende stenkastning skal fortsat vedligeholdes specielt efter ekstreme storm-højvandssituationer.

Ud for matr. 5n (Gl. Strandvej 33) skal der udføres en veldimensioneret skråningsbeskyttelse ved stenkastning for at forhindre yderligere nedbrydning. Principsnit er vist på bilag 2. Sætningshullerne bag betonmuren langs vandet skal beklædes indvendigt med geotekstil og opfyldes med ral, hvorpå der komprimeres et ca. 0,2 m tykt lag af stabilgrus. Foran muren og indtil 8 meter foran denne udlægges et 0,3 m tykt rallag. På de inderste 4 m udføres rallaget på geotekstil, der tillige føres op ad forsiden på betonmuren. Over rallaget udlægges på de inderste 4 m et 0,6 m tykt grabstenslag, der afslutningsvis afdækkes med to lag dæksten af vægt 300 – 900 kg. I projektet er der ikke medregnet evt. udgift til reparation af betonmuren.

Administrationen har i august 2012 søgt Kystdirektoratet om tilladelse til etablering af nødværgeforanstaltninger, der kunne forhindre ydereligere erosion i forbindelse med efterårsstormene. Der er den 19. september 2012 givet afslag på ansøgningen med begrundelsen, at der ikke er risiko på skader på boligbebyggelse eller væsentlig infrastruktur.

Bidragsfordeling
De samlede omkostninger ved projektets gennemførelse foreslås fordelt mellem de berørte grundejere i forhold til matriklernes længde mod Øresund. Værdien af den allerede udførte kystbeskyttelse udfor ejendommene matr. nr. 5m og 5o er indregnet i udgiftsfordelingen med et beløb, der svarer til udgiften ved etablering af en stenskastning som vist på bilag 2. Dvs. disse to ejendomme har allerede afholdt udgifter til anlæg og administration i forbindelse med etablering af deres anlæg.

Ejendom

Kystlinie-længde
(m)

Andel af entreprenør udgift
%

Andel af sags- omkostninger
%/ kr. ex.m.

Samlet udgift
pr. ejendom,

Gl. Strandvej 31

Eks. anlæg

Fremskrevet

19,3

165.133

103.208

Ex. m. 268.341

In. m. 335.426

Udgiften er afholdt

Gl. Strandvej 33

Nyt anlæg

18,7

160.000

100.000

Ex. m.260.000

In. m 325.000

Gl. Strandvej 35

Eks. anlæg

Fremskrevet.

17,0

145.454

90.909

Ex. m 236.363

In. m. 295.454

Udgiften er afholdt


Etablering

Såfremt sagen fremmes og Kystdirektoratet giver tilladelse til etablering af kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej 31-35 vil der blive indhentet underhåndsbud på entreprisen.


Indkomne bemærkninger til projektet

Ejerne af  Gl. Strandvej 31 og 35 har skriftligt tilkendegivet, at de - som tidligere udtrykt – er meget interesseret i, at det foreslåede fælles kystsikringsprojekt gennemføres, således som det fremgår af Fredensborg Kommunes forslag udsendt med brev af 20.august 2012, og med den deri indeholdte omkostningsfordeling.

De håber, at sagen fremmes mest muligt, ikke mindst henset til den forestående erosionsrisiko førstkommende vinter.


På mødet den 18. september 2012 var alle, der var mødt frem til mødet, enige om at der er stort behov for kystbeskyttelse på strækningen for at sikre naboerne mod erosion og nedstyrtning i Øresund. Ejeren af Gl. Strandvej 33 deltog ikke i mødet. Notat fra mødet er vedlagt sagen.


Kystlaug

Der er ikke lagt op til oprettelse af et kystlaug i dette projekt.

Kommunen har med en kap 1a sag mulighed for at beslutte, at der skal etableres et kystlaug, som i fremtiden skal sikre at kystbeskyttelsen løbende bliver vedligeholdt. Det vil være mest naturligt at oprette et kystlaug for hele den kyststrækning, hvor der er udført stenkastning som kystbeskyttelse.


Økonomi

Der er ved budgetrevision 30-06-2012 afsat 325.000 kr. til projektet, pengene vil efterfølgende blive opkrævet fra grundejerne så projektet bliver udgiftsneutralt for kommunen.   

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Såfremt Byrådet beslutter at fremme sagen vil afgørelsen blive annonceret og meddelt skriftligt til de grundejere og foreninger der var indkaldt til møde den 18. september 2012. Efter klagefristens udløb (4 uger) vil administrationen søge Kystdirektoratet om tilladelse til at udføre det omtalte projekt.

Indstilling

 1. At kap. 1a sagen om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej 31-35 skal fremmes
 2. At det eksisterende projekt benyttes
 3. At den foreslåede udgiftsfordeling benyttes
 4. At kommunen står i forskud for anlægsudgifterne
 5. At udgifterne til anlægget pålægges de tilgodesete grundejere efter anlæggets udførelse.Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-09-2012

Vedr. indstillingens ad 1: Udvalget indstiller, at kap. 1a-sagen om kystbekyttelse ved Gl. Strandvej 31-35 fremmes mest muligt af hensyn til de borgere, der lider skade.


Vedr. indstillingens ad 2-5: Administrationens indstilling anbefales.


Fraværende: Claus Birkelyng (L) og Ebba Anker Nielsen (F).

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).

Nr.204 - Midlertidige p-pladser ved Kokkedal Station

Sagsnr.: 12/38851

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til et forslag fra Hørsholm Kommune om økonomisk bidrag til anlæg af midlertidige p-pladser ved Kokkedal Station.

Sagsfremstilling og økonomi

Hørsholm Kommune er omkring Kokkedal Station i gang med et større byudviklingsprojekt, som omfatter nyt plejecenter, boliger, fremtidigt erhvervsområde, ny bro over banen, rundkørsel og forlægning af Lågegyde.


I forbindelse med det igangværende anlægsarbejde har DSB Ejendomme og Hørsholm Kommune set en mulighed for at etablere 50 midlertidige bil-p-pladser samt et antal cykel-p-pladser på østsiden af Kokkedal Station.


De midlertidige p-pladser tænkes etableret på det areal der i Hørsholm Kommunes lokalplan 147 er udlagt til erhvervsformål. Der vurderes ikke at være markedsinteresse for erhvervsbyggeriet foreløbig, og de midlertidige p-pladser vil formentlig kunne benyttes i minimum to år.


Arealet til de midlertidige p-pladser ligger i Hørsholm Kommune og ejes af Hørsholm Kommune og det statslige selskab Freja Ejendomme.


Hvis de midlertidige p-pladser etableres i sammenhæng med de igangværende anlægsarbejder vil prisen være relativt lav. Hørsholm Kommune har skønnet, at anlægsudgiften til 50 bil-p-pladser, cykel-p-pladser samt en afskærmende hæk mod Lågegyde vil være 350-400.000 kr.


Hørsholm Kommunes administration har anmodet Fredensborg Kommune om at bidrage med en tredjedel af anlægsudgiften, svarende til 120-135.000 kr. Det forventes at Hørsholm Kommune og DSB Ejendomme bidrager med hver en tredjedel.


Parkeringsforholdene ved Kokkedal Station

Eksisterende bil-p-pladser ved Kokkedal Station har ligget/ ligger på vestsiden af stationen. Der har gennem en årrække været efterspørgsel efter flere p-pladser her, og DSB Ejendomme etablerede i foråret 2012 ca. 40 ekstra pladser ved en optimering af arealerne.


Effekten af de ekstra p-pladser har været vanskelig at bedømme, idet forholdene omkring Kokkedal Station hen over foråret og sommeren har været og fortsat er ekstraordinære grundet lukningen af Lågegyde-broen.


Administrationens vurdering  

Det vil efter administrationens vurdering være hensigtsmæssigt at anlægge midlertidige p-pladser for biler og cykler. Tilstrækkelige p-pladser ved de kollektive trafikknudepunkter er en væsentlig forudsætning for at flere pendlere o.a. benytter kollektiv transport.  

Bevilling

Under forudsætning af at den skønnede anlægsudgift på 350-400.000 kr. deles ligeligt mellem tre parter vil Fredensborg Kommunes udgift være 120-135.000 kr.

Der er ingen bevilling til p-pladser ved Kokkedal Station.

Midler kan tages fra konto XG-0001030207-01001. "Slidlag på kørebaner".

Kompetence

Miljø- og Teknikudvalget hvis anmodningen afvises eller financieres indenfor udvalgets ramme.

Indstilling

1.      At udvalget tager stilling til, om Fredensborg Kommune vil bidrage til finansiering af midlertidige p-pladser ved Kokkedal Station.


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-09-2012

Udvalget anbefaler, at Fredensborg Kommune deltager i finansieringen med maksimalt 135.000 kr., da projektet har relation til det fælleskommunale projekt vedr. Lågegyde.


Udvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde en finansiering, idet udvalget ikke finder det forsvarligt at tage pengene fra kontoen vedrørende "Slidlag på kørebaner". 


Fraværende: Claus Birkelyng (L) og Ebba Anker Nielsen (F).

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Økonomiudvalget anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets anbefaling, idet de 135.000 kr. kan finansieres af driftsreserven.


Økonomiudvalget opfordrer til at der vurderes om antallet af handicapparkeringspladser er tilstrækkeligt.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).
Nr.205 - Ny erhvervsservicestruktur

Sagsnr.: 12/8029

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at Erhverv.Net fra 1. januar virksomhedsoverdrages til Væksthus Hovedstadsregionen, og at Væksthus Hovedstadsregionen herefter varetager den lokale erhvervsservice for Fredensborg Kommune.


Sagsfremstilling og økonomi

Med baggrund i et borgmestermøde i december 2011 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger til den fremtidige organisering af erhvervsservicen i Nordsjælland.


Baggrunden herfor var en fælles erkendelse af, at den nuværende organisering ikke er hensigtsmæssig. Der er således i dag to væsentlige aktører, som varetager den kommunale opgave med at rådgive og hjælpe lokale mindre virksomheder og iværksættere. Det drejer sig om Væksthus Hovedstadsregionen (Væksthuset) og Erhverv.Net.


Det var fra starten hensigten, at Væksthuset skulle tage sig af den specialiserede del af erhvervsservicen og understøtte virksomheder med stort vækstpotentiale, mens Erhverv.Net skulle varetage den traditionelle erhvervsservice.


I praksis har organiseringen skabt forvirring hos målgruppen, ligesom der har været indbyrdes konkurrence mellem Væksthuset og Erhverv.Net om de samme virksomheder.


En enstrenget erhvervsservice
Arbejdsgruppen fik som opdrag af borgmesterkredsen at se på muligheden for at etablere et enstrenget erhvervsservicesystem. Fritids- og Erhvervsudvalget godkendte formelt set i maj måned, at der blev arbejdet videre med at etablere en model, hvor erhvervsservicen blev samlet i Væksthuset, men at et endeligt tilsagn måtte bero på en konkret vurdering af det endelige forslag.

Dette foreligger nu og er vedlagt som bilag. Heraf fremgår, at erhvervsservicen samles i København, men at den lokale repræsentation sikres gennem afholdelse af konkrete aktiviteter i de forskellige kommuner, ligesom vejledningsforløb i vidt omfang henlægges til kommunerne eller den enkelte kunde.

Blandt de aktiviteter som Væksthuset kontraktligt forpligtes til med aftaleudkastet er:

·         Startup-møder hver tredje uge i en af kommunerne

·         Startup-kurser som er egentlig undervisning

·         Startup-café to gange årligt i hver kommune med individuel rådgivning af en revisor, advokat, marketingsrådgiver og konsulent

·         Startup-service som er den løbende rådgivning

Organisering, ikrafttrædelse og kontingent
I skrivende stund udestår enkelte forhold omkring organiseringen, som skal drøftes på borgmestermødet den 12. oktober. Der foreslås som udgangspunkt, at der nedsættes en styregruppe med en repræsentant fra hver kommune, direktøren for Væksthuset samt en yderligere repræsentant fra Væksthuset.

Kontingentet fastholdes som i dag på 6. kr. pr. indbygger – dog således at der i modsætning til i dag sker en pristalsregulering. Første gang i januar 2014.

Kontrakten træder i kraft 1. januar 2013 og løber indtil 31. december 2014. Forinden udløb af kontrakten gennemføres i andet halvår 2014 en evaluering af ordningen.

I forhold til afviklingen af Erhverv.Net, sker det formelt set gennem en virksomhedsoverdragelse.

Følgende kommuner ventes at være en del af den nye aftale om lokal erhvervsservice i Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Hillerød, Helsingør og Hørsholm.

Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der etableres et mere sammenhængende erhvervsservicesystem, hvor kompetencerne samles. I lyset af størrelsen af de kommunale bidrag er den service og de ydelser, der lægges op til i kontraktudkastet tilfredsstillende.

Det har været drøftet, om det var muligt at etablere en lokal afdeling fysisk i Nordsjælland. Der kunne være flere fordele herved, herunder endnu bedre sikring af en lokal forankring. Imidlertid vil det gøre det mere vanskeligt at få skabt en kritisk masse af medarbejdere inden for de nuværende økonomiske rammer. Med den foreslåede model vil der omvendt kunne trækkes på kompetencer i det eksisterende Væksthus. Dertil kommer, at en lokal afdeling af Væksthuset vil indebære ekstra huslejeudgifter.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at Fredensborg Kommune i dag har en politisk repræsentant siddende i Erhverv.Nets bestyrelse. Denne post vil med forslaget blive nedlagt fra 1. januar 2013 - dog således at det endnu er uafklaret om den ovenfornævnte organisering kommer til at åbne for muligheden for en politisk repræsentation.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At det godkendes, at Erhverv.Net pr. 1. januar 2013 virksomhedsoverdrages til Væksthus Hovedstadsregionen
 2. At Væksthus Hovedstadsregionen herefter varetager den lokale erhvervsservice for Fredensborg Kommune

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 11-10-2012

 Administrationens indstilling vedtaget.


Fraværende: Suzan Daud (F), Charlotte Sander (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler Fritids- og Erhvervsudvalgets indstilling.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).

Nr.206 - Beskæftigelsesplan 2013

Sagsnr.: 12/13553

 

Beslutningstema

Udvalget behandlede på et møde den 11. september 2012 beskæftigelsesplan 2013 med de indkomne høringssvar fra LBR og Handicaprådet og videresendte sagen til økonomiudvalget og byrådet. Efterfølgende blev sagen af byrådet returneret til Arbejdsmarkedsudvalget med det ønske, at der selvstændigt indarbejdes et mål og et afsnit om, hvad jobcentret gør for de udfaldstruede dagpengemodtagere.

Udvalget godkender den reviderede beskæftigelsesplan 2013 og sender planen til endelig godkendelse i byrådet.


Sagsfremstilling og økonomi

1. Indledning og baggrund

Efter ønske fra byrådet er der indarbejdet et særskilt afsnit og mål (mål 8) for, hvad jobcentret gør ift. de ledige dagpengemodtagere, som er i risiko for at miste dagpengeretten i 2013 som følge af afkortningen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år.


Jobcentret har over lang periode arbejdet målrettet med de udfaldstruede ledige, der har modtaget flere aktive beskæftigelsestilbud for at komme i uddannelse eller job. Regeringen har vedtaget et særligt initiativ med Akutpakken som Jobcentret er i fuld gang med at implementere.


Akutpakken betyder i første omgang, at:

 • Der er oprettet et særligt jobberedskab i a-kasser og jobcentre, der består af medarbejdere, som har til opgave at hjælpe arbejdsløse, der er på vej til at opbruge retten til dagpenge.
 • Alle ledige, der har seks måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode, og som frem til sommer risikerer at opbruge deres dagpengeret, vil få et brev fra a-kassen og blive opfordret til at henvende sig til jobberedskabet.
 • Ledige, der henvender sig, får ret til hurtig og ekstraordinær hjælp og støtte til at komme i job.
 • Jobcentret tager kontakt til alle ledige, som jobberedskabet i jobcentret ikke har talt med. Det vil ske senest en måned efter, at der er sendt et brev fra a-kassen.

Alle ledige, der har behov for en mere intensiv hjælp, får:

 • Ret til et intensivt jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler.
 • Bedre mulighed for at få et vikarjob via jobrotationsordningen.
 • Ret til opkvalificeringsjob.
 • Ret til hurtigt at få bevilget virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget den 11. september besluttet, at iværksætte en yderligere indsats over for de udfaldstruede ledige med et pilotprojekt med A-kassen 3F samt en særlig virksomhedsindsats. Derudover vil de udfaldstruede ledige også tilbydes jobrotationsforløb med ordinær ansættelse, mens ansatte i virksomheden er på uddannelsesforløb.


På denne baggrund anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget, at Beskæftigelsesplan 2013 videresendes til godkendelse i Byrådet.


2. Beskæftigelsesplan 2013 

Indholdet i Beskæftigelsesplan 2013 tager udgangspunkt i følgende materiale:  

 • Resultatrevision 2011. Revisionen blev forelagt Arbejdsmarkedsudvalget den 25. april 2012.
 • Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2013.
 • Statistik og prognoser om arbejdsmarkedet i Fredensborg Kommune udarbejdet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.
 • Ungeplan 2 – ”Unge i Job”.
 • Data fra jobindsats.dk og Statistikbanken hos Danmarks Statistik.

Planen er den syvende i rækken af beskæftigelsesplaner, der er udarbejdet for Jobcenter Fredensborg. Som det fremgår af ministermålene (se nedenfor) er det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet.

Herudover skal kommunen arbejde for, at virksomhederne både i kommunen og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Denne virksomhedsrettede del er i 2013 som noget nyt understøttet med et selvstændigt mål.


Beskæftigelsesregionen forventer, at ledigheden i Fredensborg Kommune vil falde i 2012 og 2013.


Der vil derfor i den kommunale indsats, blive lagt særlig vægt på uddannelse og opkvalificering af de ledige inden for fremtidige vækstområder og områder med stor jobomsætning. Beskæftigelsesplan 2013 skal samtidig fortsat medvirke til at indfri den politiske målsætning om, at Fredensborg Kommune skal have den laveste ungdomsarbejdsløshed i landet.


2.1 Mål i beskæftigelsesplan 2013

I beskæftigelsesplanen opstilles 4 ministermål og 3 lokale mål. Målene gennemgås kort nedenfor. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der på nær mål 4 endnu ikke er fastlagt et niveau for ministermålene, da der ikke er udmeldt en opgørelsesmetode af Beskæftigelsesministeriet. Niveauerne skal først endeligt være fastlagt den 31. januar 2013.
2.2 Ministermål for 2013


1.      Flere unge skal i uddannelse

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

2.     Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedetfærre personer på førtidspension  

Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer
          førtidspensioneres.


3.     Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt

Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses.


4.     En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen:

a.      Antallet af private og offentlige løntilskudspladser skal minimum udgøre henholdsvis 160 og 268 pladser i 2013

b.      Partnerskabsaftaler i 2013 – Der er som minimum etableres 50 aftaler med private virksomheder og 150 med offentlige virksomheder

c.      Der skal i 2013 som minimum hjemtages 100 ordinære jobordre til kommunens ledige borgere  

  

2.3 Lokale mål


5.     Danmarks laveste ungdomsarbejdsløshed.

Antallet af unge (a-dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere) under 30 år skal falde fra 301 i december 2011 til 175 i december 2013, svarende til en ledighedsprocent på 5,6 pct.


6.     Antallet af sygedagpengeforløb under 52 uger

Antal sager må højst ligge på gennemsnitligt 400 sager i december 2013, svarende til uændret niveau fra december 2011 til december 2013.


7.     Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger

Antal sager må højst ligge på gennemsnitligt 65 sager i december 2013, svarende til et fald på 10 pct. fra december 2011 til december 2013.


8.     Udfaldstruede dagpengemodtagere (nyt mål)

Antallet af udfaldstruede dagpengemodtagere som kommer i job eller ordinær uddannelse skal udgøre 65 pct. af risikogruppen. I uge 40 udgjorde risikogruppen 160 personer, hvilket svarer til, at 104 personer af denne gruppe kommer i job eller påbegynder en uddannelse.


I forhold til de udfaldstruede er der i beskæftigelsesplan 2013 indføjet noget omkring de udfaldstruede dagpengemodtagere på side: 5, 10-12, 25, 38 og 43.


3. Høringssvar

LBR og Handicap har stor ros til Beskæftigelsesplanen 2013.

Høringssvarene i deres fulde længde er vedlagt som bilag til sagen, og administrationens bemærkninger til de enkelte punkter i høringssvarene er markeret med rødt.


I forhold til skriftlige ændringer i planen er der på side 8 afsnit 4 ændret i teksten i forhold til første udkast. Det fremgår af bilaget, hvor i ændringen består.


 4. Den videre proces

Efter den fornyede behandling i Arbejdsmarkedsudvalgets på et møde i oktober vil det indarbejdede omkring udfaldstruede dagpengemodtagere samt høringssvarene blive forelagt, således, at udvalget kan godkende planen endeligt og indstille den til vedtagelse i Byrådet. 


5. Hidtidige beslutninger på sagen


Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 11-09-2012:


Arbejdsmarkedsudvalget er glade for de mange kvalificerede og dybdegående kommentarer i forbindelse med høringen, og vedtager beskæftigelsesplanen med de præciseringer, som anføres kommentarerne til høringssvarene.


Fraværende Christian de Jonquieres ( C )Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012:


Økonomiudvalget anbefaler beskæftigelsesplan 2013 vedtaget, idet Arbejdsmarkedsudvalget den 11. september 2012 også behandlede en selvstændig sag ”Indsats for udfaldstruede dagpengemodtagere” vedrørende virkningerne af den forkortede dagpengeperiode, herunder implementering af Akutpakken og etablering af et pilotsamarbejde med 3F om de særligt udfaldstruede ledige dagpengemodtagere.


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A). 
Beslutning i Byrådet den 01-10-2012:


Sagen sendes til fornyet behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Bevilling

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet inden for den budgetramme, der for tiden foreligger på området.

Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der udsendes en pressemeddelelse.

Indstilling

1. At Beskæftigelsesplan 2013 videresendes til godkendelse i Byrådet. .

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling, idet administrationen og Arbejdsmarkedsudvalget frem til Økonomiudvalgsmødet i november 2012, anmodes om at undersøge om der udover Akutpakken og andre iværksatte initiativer, kan findes mulighed for at hjælpe udfaldstruede ledige i job. Forslaget skal ses i lyset af de nye dagpengeregler, der træder i kraft den 1. januar 2013.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).
Nr.207 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Orientering om status på projektet om eventuelt etablering af fælles park og vej med Helsingør Kommune. Sagen bliver politisk behandling i januar 2013.


Orientering om omflytning af mødelokaler og borgerservice.


Orientering om næste budgetrevision vil korrigere for fejl i budget 2013, på budget for park og vej.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).Nr.208 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 209.      Godkendelse af leverandør til
                        sundhedsforsikring 2012. 

Sag nr. 210.      Ansøgning om alkoholbevilling.

Sag nr. 211.      Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet
                        åbningstid. 

Sag nr. 212.      Toftegårdsvænget 326, indeklimasag. 

Sag nr. 213.      Nyt offentligt udbud af Asminderød Skole.
Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Sag nr. 209. Godkendelse af leverandør til sundhedsforsikring 2012. 

Sagen tages til efterretning. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).Sag nr. 210. Ansøgning om alkoholbevilling.

Administrationens indstilling vedtaget. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).Sag nr. 211. Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid. 

Økonomiudvalget udsætter sagen med ønske om yderligere oplysninger fra Politi og SSP om sagens konsekvenser.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).


Sag nr. 212. Toftegårdsvænget 326, indeklimasag. 

Godkender administrationens indstilling, såfremt der med baggrund i helt særlige og ekstraordinære forhold der isoleret set kan begrunde en genhusning.


Thomas Bak (V) tager forbehold.Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).Sag nr. 213. Nyt offentligt udbud af Asminderød Skole.

Anbefaler administrationens indstilling idet arealet ønskes solgt og ryddet af en køber så hurtigt som muligt i 2013.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).