Nr.206 - Beskæftigelsesplan 2013

Sagsnr.: 12/13553

 

Beslutningstema

Udvalget behandlede på et møde den 11. september 2012 beskæftigelsesplan 2013 med de indkomne høringssvar fra LBR og Handicaprådet og videresendte sagen til økonomiudvalget og byrådet. Efterfølgende blev sagen af byrådet returneret til Arbejdsmarkedsudvalget med det ønske, at der selvstændigt indarbejdes et mål og et afsnit om, hvad jobcentret gør for de udfaldstruede dagpengemodtagere.

Udvalget godkender den reviderede beskæftigelsesplan 2013 og sender planen til endelig godkendelse i byrådet.


Sagsfremstilling og økonomi

1. Indledning og baggrund

Efter ønske fra byrådet er der indarbejdet et særskilt afsnit og mål (mål 8) for, hvad jobcentret gør ift. de ledige dagpengemodtagere, som er i risiko for at miste dagpengeretten i 2013 som følge af afkortningen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år.


Jobcentret har over lang periode arbejdet målrettet med de udfaldstruede ledige, der har modtaget flere aktive beskæftigelsestilbud for at komme i uddannelse eller job. Regeringen har vedtaget et særligt initiativ med Akutpakken som Jobcentret er i fuld gang med at implementere.


Akutpakken betyder i første omgang, at:

 • Der er oprettet et særligt jobberedskab i a-kasser og jobcentre, der består af medarbejdere, som har til opgave at hjælpe arbejdsløse, der er på vej til at opbruge retten til dagpenge.
 • Alle ledige, der har seks måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode, og som frem til sommer risikerer at opbruge deres dagpengeret, vil få et brev fra a-kassen og blive opfordret til at henvende sig til jobberedskabet.
 • Ledige, der henvender sig, får ret til hurtig og ekstraordinær hjælp og støtte til at komme i job.
 • Jobcentret tager kontakt til alle ledige, som jobberedskabet i jobcentret ikke har talt med. Det vil ske senest en måned efter, at der er sendt et brev fra a-kassen.

Alle ledige, der har behov for en mere intensiv hjælp, får:

 • Ret til et intensivt jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler.
 • Bedre mulighed for at få et vikarjob via jobrotationsordningen.
 • Ret til opkvalificeringsjob.
 • Ret til hurtigt at få bevilget virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget den 11. september besluttet, at iværksætte en yderligere indsats over for de udfaldstruede ledige med et pilotprojekt med A-kassen 3F samt en særlig virksomhedsindsats. Derudover vil de udfaldstruede ledige også tilbydes jobrotationsforløb med ordinær ansættelse, mens ansatte i virksomheden er på uddannelsesforløb.


På denne baggrund anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget, at Beskæftigelsesplan 2013 videresendes til godkendelse i Byrådet.


2. Beskæftigelsesplan 2013 

Indholdet i Beskæftigelsesplan 2013 tager udgangspunkt i følgende materiale:  

 • Resultatrevision 2011. Revisionen blev forelagt Arbejdsmarkedsudvalget den 25. april 2012.
 • Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2013.
 • Statistik og prognoser om arbejdsmarkedet i Fredensborg Kommune udarbejdet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.
 • Ungeplan 2 – ”Unge i Job”.
 • Data fra jobindsats.dk og Statistikbanken hos Danmarks Statistik.

Planen er den syvende i rækken af beskæftigelsesplaner, der er udarbejdet for Jobcenter Fredensborg. Som det fremgår af ministermålene (se nedenfor) er det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet.

Herudover skal kommunen arbejde for, at virksomhederne både i kommunen og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Denne virksomhedsrettede del er i 2013 som noget nyt understøttet med et selvstændigt mål.


Beskæftigelsesregionen forventer, at ledigheden i Fredensborg Kommune vil falde i 2012 og 2013.


Der vil derfor i den kommunale indsats, blive lagt særlig vægt på uddannelse og opkvalificering af de ledige inden for fremtidige vækstområder og områder med stor jobomsætning. Beskæftigelsesplan 2013 skal samtidig fortsat medvirke til at indfri den politiske målsætning om, at Fredensborg Kommune skal have den laveste ungdomsarbejdsløshed i landet.


2.1 Mål i beskæftigelsesplan 2013

I beskæftigelsesplanen opstilles 4 ministermål og 3 lokale mål. Målene gennemgås kort nedenfor. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der på nær mål 4 endnu ikke er fastlagt et niveau for ministermålene, da der ikke er udmeldt en opgørelsesmetode af Beskæftigelsesministeriet. Niveauerne skal først endeligt være fastlagt den 31. januar 2013.
2.2 Ministermål for 2013


1.      Flere unge skal i uddannelse

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

2.     Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedetfærre personer på førtidspension  

Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer
          førtidspensioneres.


3.     Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt

Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses.


4.     En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen:

a.      Antallet af private og offentlige løntilskudspladser skal minimum udgøre henholdsvis 160 og 268 pladser i 2013

b.      Partnerskabsaftaler i 2013 – Der er som minimum etableres 50 aftaler med private virksomheder og 150 med offentlige virksomheder

c.      Der skal i 2013 som minimum hjemtages 100 ordinære jobordre til kommunens ledige borgere  

  

2.3 Lokale mål


5.     Danmarks laveste ungdomsarbejdsløshed.

Antallet af unge (a-dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere) under 30 år skal falde fra 301 i december 2011 til 175 i december 2013, svarende til en ledighedsprocent på 5,6 pct.


6.     Antallet af sygedagpengeforløb under 52 uger

Antal sager må højst ligge på gennemsnitligt 400 sager i december 2013, svarende til uændret niveau fra december 2011 til december 2013.


7.     Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger

Antal sager må højst ligge på gennemsnitligt 65 sager i december 2013, svarende til et fald på 10 pct. fra december 2011 til december 2013.


8.     Udfaldstruede dagpengemodtagere (nyt mål)

Antallet af udfaldstruede dagpengemodtagere som kommer i job eller ordinær uddannelse skal udgøre 65 pct. af risikogruppen. I uge 40 udgjorde risikogruppen 160 personer, hvilket svarer til, at 104 personer af denne gruppe kommer i job eller påbegynder en uddannelse.


I forhold til de udfaldstruede er der i beskæftigelsesplan 2013 indføjet noget omkring de udfaldstruede dagpengemodtagere på side: 5, 10-12, 25, 38 og 43.


3. Høringssvar

LBR og Handicap har stor ros til Beskæftigelsesplanen 2013.

Høringssvarene i deres fulde længde er vedlagt som bilag til sagen, og administrationens bemærkninger til de enkelte punkter i høringssvarene er markeret med rødt.


I forhold til skriftlige ændringer i planen er der på side 8 afsnit 4 ændret i teksten i forhold til første udkast. Det fremgår af bilaget, hvor i ændringen består.


 4. Den videre proces

Efter den fornyede behandling i Arbejdsmarkedsudvalgets på et møde i oktober vil det indarbejdede omkring udfaldstruede dagpengemodtagere samt høringssvarene blive forelagt, således, at udvalget kan godkende planen endeligt og indstille den til vedtagelse i Byrådet. 


5. Hidtidige beslutninger på sagen


Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 11-09-2012:


Arbejdsmarkedsudvalget er glade for de mange kvalificerede og dybdegående kommentarer i forbindelse med høringen, og vedtager beskæftigelsesplanen med de præciseringer, som anføres kommentarerne til høringssvarene.


Fraværende Christian de Jonquieres ( C )Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2012:


Økonomiudvalget anbefaler beskæftigelsesplan 2013 vedtaget, idet Arbejdsmarkedsudvalget den 11. september 2012 også behandlede en selvstændig sag ”Indsats for udfaldstruede dagpengemodtagere” vedrørende virkningerne af den forkortede dagpengeperiode, herunder implementering af Akutpakken og etablering af et pilotsamarbejde med 3F om de særligt udfaldstruede ledige dagpengemodtagere.


Fraværende: Hanne Berg (F) og Hans Nissen (A). 
Beslutning i Byrådet den 01-10-2012:


Sagen sendes til fornyet behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Bevilling

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet inden for den budgetramme, der for tiden foreligger på området.

Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der udsendes en pressemeddelelse.

Indstilling

1. At Beskæftigelsesplan 2013 videresendes til godkendelse i Byrådet. .

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling, idet administrationen og Arbejdsmarkedsudvalget frem til Økonomiudvalgsmødet i november 2012, anmodes om at undersøge om der udover Akutpakken og andre iværksatte initiativer, kan findes mulighed for at hjælpe udfaldstruede ledige i job. Forslaget skal ses i lyset af de nye dagpengeregler, der træder i kraft den 1. januar 2013.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).