Nr.205 - Ny erhvervsservicestruktur

Sagsnr.: 12/8029

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at Erhverv.Net fra 1. januar virksomhedsoverdrages til Væksthus Hovedstadsregionen, og at Væksthus Hovedstadsregionen herefter varetager den lokale erhvervsservice for Fredensborg Kommune.


Sagsfremstilling og økonomi

Med baggrund i et borgmestermøde i december 2011 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger til den fremtidige organisering af erhvervsservicen i Nordsjælland.


Baggrunden herfor var en fælles erkendelse af, at den nuværende organisering ikke er hensigtsmæssig. Der er således i dag to væsentlige aktører, som varetager den kommunale opgave med at rådgive og hjælpe lokale mindre virksomheder og iværksættere. Det drejer sig om Væksthus Hovedstadsregionen (Væksthuset) og Erhverv.Net.


Det var fra starten hensigten, at Væksthuset skulle tage sig af den specialiserede del af erhvervsservicen og understøtte virksomheder med stort vækstpotentiale, mens Erhverv.Net skulle varetage den traditionelle erhvervsservice.


I praksis har organiseringen skabt forvirring hos målgruppen, ligesom der har været indbyrdes konkurrence mellem Væksthuset og Erhverv.Net om de samme virksomheder.


En enstrenget erhvervsservice
Arbejdsgruppen fik som opdrag af borgmesterkredsen at se på muligheden for at etablere et enstrenget erhvervsservicesystem. Fritids- og Erhvervsudvalget godkendte formelt set i maj måned, at der blev arbejdet videre med at etablere en model, hvor erhvervsservicen blev samlet i Væksthuset, men at et endeligt tilsagn måtte bero på en konkret vurdering af det endelige forslag.

Dette foreligger nu og er vedlagt som bilag. Heraf fremgår, at erhvervsservicen samles i København, men at den lokale repræsentation sikres gennem afholdelse af konkrete aktiviteter i de forskellige kommuner, ligesom vejledningsforløb i vidt omfang henlægges til kommunerne eller den enkelte kunde.

Blandt de aktiviteter som Væksthuset kontraktligt forpligtes til med aftaleudkastet er:

·         Startup-møder hver tredje uge i en af kommunerne

·         Startup-kurser som er egentlig undervisning

·         Startup-café to gange årligt i hver kommune med individuel rådgivning af en revisor, advokat, marketingsrådgiver og konsulent

·         Startup-service som er den løbende rådgivning

Organisering, ikrafttrædelse og kontingent
I skrivende stund udestår enkelte forhold omkring organiseringen, som skal drøftes på borgmestermødet den 12. oktober. Der foreslås som udgangspunkt, at der nedsættes en styregruppe med en repræsentant fra hver kommune, direktøren for Væksthuset samt en yderligere repræsentant fra Væksthuset.

Kontingentet fastholdes som i dag på 6. kr. pr. indbygger – dog således at der i modsætning til i dag sker en pristalsregulering. Første gang i januar 2014.

Kontrakten træder i kraft 1. januar 2013 og løber indtil 31. december 2014. Forinden udløb af kontrakten gennemføres i andet halvår 2014 en evaluering af ordningen.

I forhold til afviklingen af Erhverv.Net, sker det formelt set gennem en virksomhedsoverdragelse.

Følgende kommuner ventes at være en del af den nye aftale om lokal erhvervsservice i Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Hillerød, Helsingør og Hørsholm.

Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der etableres et mere sammenhængende erhvervsservicesystem, hvor kompetencerne samles. I lyset af størrelsen af de kommunale bidrag er den service og de ydelser, der lægges op til i kontraktudkastet tilfredsstillende.

Det har været drøftet, om det var muligt at etablere en lokal afdeling fysisk i Nordsjælland. Der kunne være flere fordele herved, herunder endnu bedre sikring af en lokal forankring. Imidlertid vil det gøre det mere vanskeligt at få skabt en kritisk masse af medarbejdere inden for de nuværende økonomiske rammer. Med den foreslåede model vil der omvendt kunne trækkes på kompetencer i det eksisterende Væksthus. Dertil kommer, at en lokal afdeling af Væksthuset vil indebære ekstra huslejeudgifter.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at Fredensborg Kommune i dag har en politisk repræsentant siddende i Erhverv.Nets bestyrelse. Denne post vil med forslaget blive nedlagt fra 1. januar 2013 - dog således at det endnu er uafklaret om den ovenfornævnte organisering kommer til at åbne for muligheden for en politisk repræsentation.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At det godkendes, at Erhverv.Net pr. 1. januar 2013 virksomhedsoverdrages til Væksthus Hovedstadsregionen
  2. At Væksthus Hovedstadsregionen herefter varetager den lokale erhvervsservice for Fredensborg Kommune

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 11-10-2012

 Administrationens indstilling vedtaget.


Fraværende: Suzan Daud (F), Charlotte Sander (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler Fritids- og Erhvervsudvalgets indstilling.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).