Nr.203 - Kystprojekt, Gl. Strandvej 31-35 - projekt og bidragsfordeling

Sagsnr.: 10/62700

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om kap. 1a sagen for kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej 31-35 kan fremmes.

Sagsfremstilling og økonomi

Beskyttelse af kysten ved ejendommene Gl. Strandvej 31-35 i Humlebæk er ikke tidssvarende. Det betyder, at det bagved liggende land er begyndt at erodere.


Udvalget besluttede på møde den 9. august 2012 at 

·         fremme sagen om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej 31-35

·         at der skulle indkaldes til møde med de berørte grundejer med baggrund i projekt udarbejdet af Nirás og bidragsfordeling.


Projektet

Den mest effektive metode til kystsikring er, at bryde bølgerne inden de når de høje skrænter, men det er ikke muligt langs denne del af kysten i Humlebæk. Projektet omfatter således vedligeholdelse af eksisterende skråningsbeskyttelse ved stenkastning samt udførelse af ny stenkastning, hvor kystskrænten er under nedbrydning pga. manglende vedligeholdt skråningsbeskyttelse.


Det er vurderet, at der ikke er behov for yderligere stenkastning ud for matr. nr. 5m og 5o (Gl. Strandvej 31 og 35), men den eksisterende stenkastning skal fortsat vedligeholdes specielt efter ekstreme storm-højvandssituationer.

Ud for matr. 5n (Gl. Strandvej 33) skal der udføres en veldimensioneret skråningsbeskyttelse ved stenkastning for at forhindre yderligere nedbrydning. Principsnit er vist på bilag 2. Sætningshullerne bag betonmuren langs vandet skal beklædes indvendigt med geotekstil og opfyldes med ral, hvorpå der komprimeres et ca. 0,2 m tykt lag af stabilgrus. Foran muren og indtil 8 meter foran denne udlægges et 0,3 m tykt rallag. På de inderste 4 m udføres rallaget på geotekstil, der tillige føres op ad forsiden på betonmuren. Over rallaget udlægges på de inderste 4 m et 0,6 m tykt grabstenslag, der afslutningsvis afdækkes med to lag dæksten af vægt 300 – 900 kg. I projektet er der ikke medregnet evt. udgift til reparation af betonmuren.

Administrationen har i august 2012 søgt Kystdirektoratet om tilladelse til etablering af nødværgeforanstaltninger, der kunne forhindre ydereligere erosion i forbindelse med efterårsstormene. Der er den 19. september 2012 givet afslag på ansøgningen med begrundelsen, at der ikke er risiko på skader på boligbebyggelse eller væsentlig infrastruktur.

Bidragsfordeling
De samlede omkostninger ved projektets gennemførelse foreslås fordelt mellem de berørte grundejere i forhold til matriklernes længde mod Øresund. Værdien af den allerede udførte kystbeskyttelse udfor ejendommene matr. nr. 5m og 5o er indregnet i udgiftsfordelingen med et beløb, der svarer til udgiften ved etablering af en stenskastning som vist på bilag 2. Dvs. disse to ejendomme har allerede afholdt udgifter til anlæg og administration i forbindelse med etablering af deres anlæg.

Ejendom

Kystlinie-længde
(m)

Andel af entreprenør udgift
%

Andel af sags- omkostninger
%/ kr. ex.m.

Samlet udgift
pr. ejendom,

Gl. Strandvej 31

Eks. anlæg

Fremskrevet

19,3

165.133

103.208

Ex. m. 268.341

In. m. 335.426

Udgiften er afholdt

Gl. Strandvej 33

Nyt anlæg

18,7

160.000

100.000

Ex. m.260.000

In. m 325.000

Gl. Strandvej 35

Eks. anlæg

Fremskrevet.

17,0

145.454

90.909

Ex. m 236.363

In. m. 295.454

Udgiften er afholdt


Etablering

Såfremt sagen fremmes og Kystdirektoratet giver tilladelse til etablering af kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej 31-35 vil der blive indhentet underhåndsbud på entreprisen.


Indkomne bemærkninger til projektet

Ejerne af  Gl. Strandvej 31 og 35 har skriftligt tilkendegivet, at de - som tidligere udtrykt – er meget interesseret i, at det foreslåede fælles kystsikringsprojekt gennemføres, således som det fremgår af Fredensborg Kommunes forslag udsendt med brev af 20.august 2012, og med den deri indeholdte omkostningsfordeling.

De håber, at sagen fremmes mest muligt, ikke mindst henset til den forestående erosionsrisiko førstkommende vinter.


På mødet den 18. september 2012 var alle, der var mødt frem til mødet, enige om at der er stort behov for kystbeskyttelse på strækningen for at sikre naboerne mod erosion og nedstyrtning i Øresund. Ejeren af Gl. Strandvej 33 deltog ikke i mødet. Notat fra mødet er vedlagt sagen.


Kystlaug

Der er ikke lagt op til oprettelse af et kystlaug i dette projekt.

Kommunen har med en kap 1a sag mulighed for at beslutte, at der skal etableres et kystlaug, som i fremtiden skal sikre at kystbeskyttelsen løbende bliver vedligeholdt. Det vil være mest naturligt at oprette et kystlaug for hele den kyststrækning, hvor der er udført stenkastning som kystbeskyttelse.


Økonomi

Der er ved budgetrevision 30-06-2012 afsat 325.000 kr. til projektet, pengene vil efterfølgende blive opkrævet fra grundejerne så projektet bliver udgiftsneutralt for kommunen.   

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Såfremt Byrådet beslutter at fremme sagen vil afgørelsen blive annonceret og meddelt skriftligt til de grundejere og foreninger der var indkaldt til møde den 18. september 2012. Efter klagefristens udløb (4 uger) vil administrationen søge Kystdirektoratet om tilladelse til at udføre det omtalte projekt.

Indstilling

  1. At kap. 1a sagen om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej 31-35 skal fremmes
  2. At det eksisterende projekt benyttes
  3. At den foreslåede udgiftsfordeling benyttes
  4. At kommunen står i forskud for anlægsudgifterne
  5. At udgifterne til anlægget pålægges de tilgodesete grundejere efter anlæggets udførelse.Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-09-2012

Vedr. indstillingens ad 1: Udvalget indstiller, at kap. 1a-sagen om kystbekyttelse ved Gl. Strandvej 31-35 fremmes mest muligt af hensyn til de borgere, der lider skade.


Vedr. indstillingens ad 2-5: Administrationens indstilling anbefales.


Fraværende: Claus Birkelyng (L) og Ebba Anker Nielsen (F).

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).