Nr.202 - Regulativ for håndtering af drikkevand fra I/S Langstrup Vandværk

Sagsnr.: 12/32597

 

Beslutningstema

Godkendelse af "Regulativ - Leveringsbetingelser for vand fra I/S Langstrup Vandværk".

Sagsfremstilling og økonomi

I/S Langstrup Vandværk ønsker, i lighed med andre forsyningsselskaber, at basere sin virksomhed på et regulativ. Regulativet skal godkendes af Fredensborg Kommune.


Langstrup Vandværk, er et privat vandværk, der varetager driften af den almene vandforsyning til ca. 230 forbrugere i området omkring vandværket. Vandværkets forsyningsområde er beliggende omtrent mellem Humlebækvej mod nord, Helsingør Motorvejen mod øst, Vejenbrødvej, Grønholtvej mod syd og Præstemosevej mod vest.


Forholdet mellem vandværket og dets forbrugere fastlægges i et regulativ. Regulativet beskriver, hvilke forventninger kunderne kan have til vandværket, samt hvilke forpligtelser, man har som kunde.


I/S Langstrup Vandværk har udarbejdet et forslag til Regulativ - Leveringsbetingelser for vand fra I/S Langstrup Vandværk.


I/S Langstrup Vandværk har ikke tidligere haft et regulativ, vandværket har hidtil baseret sin virksomhed på en vedtægt for interessentskabet. I forbindelse med udarbejdelse af regulativet er der lavet et nyt sæt vedtægter, som harmonerer med regulativet.

Med Byrådets godkendelse skal kommunen sikre, at regulativet er i overensstemmelse med vandforsyningsplanen og lovgivningen i øvrigt.


Administrationen har sikret overensstemmelsen med vandforsyningsplanen og lovligheden af regulativet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 55, (LBK nr. 635 af 7. juni 2010, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.)

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Godkendelse af "Regulativ - Leveringsbetingelser for vand fra I/S Langstrup Vandværk" vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.


I/S Langstrup Vandværk orienteres om Byrådets godkendelse.

Indstilling

  1. At "Regulativ - Leveringsbetingelser for vand fra I/S Langstrup Vandværk" godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-09-2012

Administrationens indstilling tiltrådt.


Fraværende: Claus Birkelyng (L) og Ebba Anker Nielsen (F).

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).