Nr.201 - Endelig vedtagelse af lokalplan H104 - Boligbebyggelsen Enebærhaven ved Kirkeskov Allé i Humlebæk

Sagsnr.: 12/21286

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan H104 – Boligbebyggelsen Enebærhaven ved Kirkeskov Allé i Humlebæk samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Lokalplanforslag H104 er udarbejdet for at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for lokalplanområdets anvendelse til boligformål herunder mulighed for ombygning, og fortætning af boligbebyggelsen. I lokalplanforslaget er der indarbejdet bæredygtige tiltag som krav om lavenergibygning ved nybyggeri samt mulighed for solenergianlæg og grønne tage.


Kort om Lokalplanområdet

Lokalplanområdet anvendes til boligbebyggelse, hvilket er hensigten for bebyggelsen fremover. Bebyggelsen består i dag af 9 boligblokke, og tilhørende små bygninger til ejendommens drift. Bebyggelsen indeholder 186 familieboliger fordelt på 1-, 2-, 3-, og 4-værelses boliger placeret på 1., 2. og 3. sal. Beboerlokaler, aktivitetsrum, vaskeri, gæstebolig og depotrum mv. er placeret i stueetagen. Byggeriet er opført i perioden 1973 – 75 som industrialiseret betonelementbyggeri, og er tidstypisk for perioden.


Bestemmelser om bebyggelse

Den nuværende bebyggelsesprocent for bebyggelsen Enebærhaven ligger på ca. 51%. I forbindelse med renoveringsprojektet med bl.a. efterisolering af facaderne, og hvor der åbnes op for nye boliger, og fælleshus fastlægges bebyggelsesprocenten til 90. Inden for lokalplanområdet må de eksisterende boligblokke ombygges fra i dag 4 etager til 5 etager.


Forhøjelsen af den maksimale bebyggelsesprocent giver mulighed for at øge udnyttelsen af de eksisterende boligblokke med etablering af boliger i stueetagen, der i dag er åben. Den øgede bebyggelsesprocent, og det øgede etageantal giver desuden mulighed for etablering af tagboliger. Endvidere giver den forhøjede bebyggelsesprocent mulighed for at tilføje et fælleshus og at renovere boligblokkene (etagearealet udvides i forbindelse med f.eks. efterisolering, lukning af altaner, etablering af bygningsfremspring, der knytter sig til de eksisterende facader).


Baggrunden er, at lokalplanområdet ligger i det stationsnære område inden for 600 meter. Ud fra et bæredygtighedshensyn bør udbygning af bysamfund ske ved fortætning. Fortætning i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv tandsport. Det fremgår af Kommuneplan 2009 og landsplandirektivet, Fingerplan 2007.


Bæredygtighed, energi og klimatiltag

Bæredygtighed i byggeriet er et tema i kommuneplan 2009. I forbindelse med udbud og lokalplanlægning skal de enkelte planer vurderes i forhold til hvilke krav kommunen vil stille til bæredygtigheden.

I lokalplanforslag H104 har Fredensborg Kommune valgt, at bæredygtighed, samt de energi- og klimamæssige tiltag vurderes forskelligt i forhold til eksisterende bygninger, henholdsvis nybyggeri. 

Bygningernes alder, stand og konstruktioner gør, at lokalplanen indeholder følgende energi- og klimamæssige tiltag:


Ved eksisterende bygninger:

·         Etablering af solenergianlæg f.eks. solceller og solfangere.

·         Omfang af befæstede arealer nedbringes.

·         Ved ombygning af eksisterende bygninger skal disse optimeres energimæssigt i henhold til bygningsreglementets krav.

·         Fælles affaldshåndtering og -sortering.


Ved nybyggeri:

·         Nybyggeri skal opføres som lavenergibygning i henhold til en hver tid gældende bygningsreglement.

·         Omfang af befæstede arealer minimeres således, at det er muligt at maksimere nedsivning på egen grund.

·         Regnvand anvendes i nyt vaskeri.

·         Ved nybyggeri udføres forsinkelse af regnvand med f.eks. grønt tag.

·         Etablering af solenergianlæg f.eks. solceller og solfangere.

Nedsivning af regnvand fra eksisterende bygninger er ikke muligt, da geotekniske undersøgelser viser, at nedsivning ikke er mulig på ejendommen.

Krav om bæredygtighed udmøntes i denne lokalplan også ved genanvendelse og fortætning af eksisterende bebyggelse og lokalplanområdets stationsnære beliggenhed.


Borgermøde

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslag H104 blev der mandag den 20. august 2012 afholdt borgermøde på rådhuset. På borgermødet deltog beboere fra området, repræsentanter fra boligselskabet samt repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening. På mødet blev det nye lokalplanforslag præsenteret, og en bygherrerådgiver fra Karl Henning Sørensens arkitekter fortalte om renoveringsprojektet.


Offentlig høring af lokalplanforslag H104 :

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 3. juli - 28. august 2012.


Der er kommet i alt 6 indsigelser og bemærkninger:


1.      Hørsholm Egns Museum

2.      Marianne Smidt, en beboer fra området

3.      Agenda 21-foreningen i Fredensborg Kommune.

4.      Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg Kommune

5.      Palle Marcher, Sølystparken 15 i Nivå

6.      Kaj Wreschner, Kirkeskov Allé 38, 3.tv.


De fremsendte indsigelser samt indsigelsesnotat er vedlagt som bilag.


De indkomne indsigelser og bemærkninger giver efter administrationens vurdering ikke anledning til lokalplanændringer.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanens vedtagelse vil blive annonceret og de berørte parter vil modtage brev om Fredensborg Kommune afgørelse.


Elektroniske bilag


Indstilling

  1. At lokalplan H104 – Boligbebyggelsen Enebærhaven ved Kirkeskov Allé i Humlebæk samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 03-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling. 


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).