Nr.199 - Høringssvar vedr. praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Hovedstaden 2012-2015.

Sagsnr.: 12/40385

 

Beslutningstema

Fredensborg Kommune har mulighed for at afgive høringssvar vedr. praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Hovedstaden 2012-2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Region Hovedstaden har udsendt Praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Hovedstaden 2012 - 2015 til høring i kommunerne i Region Hovedstaden.


Planen er udarbejdet af Samarbejdsudvalget for almen praksis, der består af medlemmer udpeget af Regionsrådet, fra PLO og fra kommunerne i regionen. Den kommunale repræsentant i Samarbejdsudvalget er udpeget af KKR Hovedstaden og er i indeværende byrådsperiode formanden for Gladsaxe Kommunes Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalg.


Forud for udarbejdelse af planen er kommunerne blevet inddraget på dialogmøder.


Der er høringsfrist d. 19. oktober. Alle kommuner i regionen er inviteret til at afgive høringssvar.


Fredensborg Kommune har meddelt Region Hovedstaden, at et administrativt høringssvar kan fremsendes efter behandlingen i SSU den 8. oktober, men at et endeligt godkendt høringssvar fra Fredensborg Kommune først kan fremsendes efter Byrådets behandling den 29. oktober.


Praksisudviklingsplanens indhold

Der skal minimum hvert 4. år udarbejdes en praksisudviklingsplan i henhold til Landsoverenskomsten for almen lægegerning § 4,5 og 6.


Planen skal

·         sikre en rimelig lægedækning og en rimelig fordeling af arbejdsbyrden samt et rimeligt driftsgrundlag.

·         understøtte den strukturelle udvikling i praksissektoren og opgavevaretagelsen i almen praksis.

·         forholde sig til spørgsmål om rekruttering og fastholdelse.


Planens overordnede formål er at fastlægge målsætninger for planperioden 2012 – 2015 i forhold til, hvordan tilbuddet om almen lægehjælp skal udvikles.


Den er opdelt i tre overordnede kapitler, der redegør for udviklingstendenser og oplister målsætninger samt anbefalinger til temaerne: kapacitet og tilgængelighed, faglig udvikling tværsektorielt og faglig udvikling i almen praksis.


Administrationen har udarbejdet et notat, som gennemgår hovedtrækkene i praksisudviklingsplanen med vægt på de elementer i planen, hvor kommunerne er fremhævet som samarbejdspart.


Notatet er vedlagt (bilag 1) sammen med udkastet til høringssvar (bilag 2).


Region Hovedstaden har bedt om at få alle høringssvar som udfyldte skemaer inddelt i planens tre temaer. Sammen med høringsbrevet fremsendes derfor et skema med samme indhold som brevet.


For planens fulde tekst henvises til det samlede høringsudkast, som udover en praksisudviklingsplan består en grundbeskrivelse og fem bilag.


Det fulde høringsudkast til praksisudviklingsplanen er vedlagt (bilag 3), mens bilagene kan findes som elektroniske bilag.


Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Landsoverenskomsten for almen lægegerning § 4, 5 og 6.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det endelige høringssvar fra Fredensborg Kommune sendes til Region Hovedstaden efter behandlingen i Byrådet den 29. oktober 2012.

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At udkast til høringssvar vedr. praksisudviklingsplan for almen praksis i Region Hovedstaden 2012-2015 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling idet der fremadrettet skal være opmærksomhed på handicaptilgængelighed hos praktiserende læger.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).