Nr.194 - Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning 4. runde

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende 4. rundes forsøgsansøgning med frist til Økonomi- og Indenrigsministeriet 1. november 2012. Der indsendes i denne runde forsøg på områderne:


·         Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice

·         En klima-, miljø-, og energilovgivning af tiden

·         Flere i beskæftigelse

·         Fremtidens fleksible folkeskole

·         Ingen unødige regler


Forsøgsansøgningen behandles forud for byrådsmødet den 29. oktober i de relevante fagudvalg. Fagudvalgene forelægges sagen til orientering, og drøfter de forsøgsbeskrivelser, som ligger inden for eget fagområde.


Børne- og Skoleudvalgets behandler følgende:

 • Genanvendelse af regnvand i toiletter og vaskemaskiner i institutioner for børn under 6 år
 • Fritagelse fra obligatoriske nationale test i folkeskolen
 • Forenklet kontering i områdeledelser
 • Klippekort til fratagelse af børne- og ungeydelser

Plan- og Klimaudvalget samt Miljø- og Teknikudvalget behandler følgende:

 • Genanvendelse af regnvand i toiletter og vaskemaskiner i institutioner for børn under 6 år

Social- og Sundhedsudvalget behandler følgende:

 • Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter
 • Indhentning af oplysninger uden samtykke
 • Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater
 • Genanvendelse af regnvand i toiletter og vaskemaskiner i institutioner for børn under 6 år
 • Klippekort til fratagelse af børne- og ungeydelser

Arbejdsmarkedsudvalget behandler følgende:

 • Motivationsydelse til unge
 • Uddannelsesvejledning for de 24-29 årige
 • Flere praktikpladser til de unge
 • Udvidet praktik er vejen til uddannelse
 • Fratagelse af sygedagpengerefusion
 • Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4-26 uger
 • Klippekort til fratagelse af børne- og ungeydelser 

Indstillinger fra MED-udvalgsmøderne samt Handicaprådets, Seniorrådets og Det Lokale Beskæftigelsesråds eventuelle bemærkninger eftersendes.Sagsfremstilling og økonomi

Den 6. april 2011 blev Fredensborg Kommune udpeget som en af i alt ni frikommuner i årene 2012-2015. Formålet med frikommuneforsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måder at løfte og styre den kommunale opgaveløsning på.


Fredensborg Kommune ønsker at gennemføre forsøg inden for en bred vifte af områder. Fælles for forsøgene er, at de har et lokalt udgangspunkt med et landsdækkende perspektiv. De sigter enten mod at frigøre ressourcer til kerneopgaverne, eller har et direkte sigte mod at løse en række opgaver på forskellige politikområder mere smidigt. Frikommuneforsøgene skal anvendes til at korrigere lovgivningsmæssige rammer, regelforenkle og nytænke kommunens service til gavn for borgerne.

Visionen for frikommuneforsøget lyder:

Fredensborg Kommune ønsker med frikommuneforsøget at bidrage til at få skabt en mere frisat offentlig sektor i Danmark, hvor borgere og ansatte oplever, at der er fokus på ydelser og resultater. Forsøgene skal derfor være ambitiøse, have perspektiv og give nogle brugbare landspolitiske erfaringer.

Forsøgsområder

Følgende overskrifter dækker de forsøgsområder, som Fredensborg Kommune ønsker, skal være en del af frikommuneforsøget i den fireårige periode:

1.      Modernisering af den politiske struktur

2.      Digital borgerbetjening hele livet

3.      Fremtidens fleksible folkeskole

4.      Flere i beskæftigelse

5.      Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice


6.      En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden


7.      Ingen unødige regler


Status på forsøg


Frikommunerne kan to gange årligt i 2011 og 2012 indsende forsøgsansøgninger, der kræver lovhjemmel i frikommuneloven.  

Status på Fredensborg Kommunes forsøg i de første tre forsøgsrunder er følgende:


49 ansøgte forsøg

28 forsøg imødekommet

13 forsøg afslået

3 forsøg kræver ikke godkendelse

3 forsøg fra de sidste to ansøgningsrunder udredes eller behandles stadig

2 forsøg indsendt pr. 1. maj 2012 afventer endnu behandling


Ansøgningsrunde 1. november 2012


Der ansøges i 4. runde om forsøg på følgende 5 forsøgsområder:

·         Fremtidens fleksible folkeskole

·         Flere i beskæftigelse

·         Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice

·         En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden


·         Ingen unødige regler


Der indsendes i denne runde ingen forsøg på forsøgsområderne:

·         Digital borgerservice hele livet

·         Modernisering af den politiske struktur


Forsøgsønskerne sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet umiddelbart efter Byrådets godkendelse 29. oktober 2012. 


Den videre proces

Denne fjerde ansøgningsrunde er den sidste ordinære ansøgningsrunde. Det vil dog stadig være muligt at indsende kopiforsøg, samt forsøg der kan godkendes administrativt efter de eksisterende forsøgshjemler i lovgivningen frem til 31. december 2013. Ved kopi af allerede godkendte frikommuneforsøg er frikommunerne sikret et positivt tilsagn med mindre forsøget af særlige årsager er forbeholdt den oprindelige ansøgerkommune.


Fredensborg Kommune samarbejder derudover med Økonomi- og Indenrigsministeriet, ressortministerierne og de andre frikommuner omkring seks forsøgstemaer i seks arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne udvikler nye forsøgsideer senest pr. 1. november 2012. Forsøgstemaerne er:


·         Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats

·         Øget inddragelse af civilsamfundet

·         Digitalisering

·         En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats

·         Nye løsninger i folkeskolen

·         Kommunerne og vækstdagsordenen 


Regeringen påregner i løbet af november 2012 at drøfte resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde under forsøgstemaerne. På den baggrund forventer Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo november 2012 at kunne orientere frikommunerne om, hvilke temaer regeringen gerne ser afprøvet i frikommuneforsøget.


Byrådet vil herefter inden udgangen af januar 2013 skulle meddele Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilke temaforsøg Fredensborg Kommune ønsker at deltage i. Byrådet forventes derfor senest på mødet 30. januar at skulle træffe beslutning herom.


Den relative stramme tidsplan for arbejdet med forsøgstemaerne skyldes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker at tilvejebringe nye hjemler til temaforsøgene ved ændring af frikommuneloven i foråret 2013, således frikommunerne kan nå at implementere forsøgene og gøre sig nogle erfaringer førend evalueringen.


Det fremgår af lov om frikommuner, at forsøg efter loven skal være iværksat senest 31. december 2013.


Bevilling

Frikommuneforøget afholdes indenfor den eksisterende ressourceramme.

Retsgrundlag

Se de enkelte forsøgsbeskrivelser for angivelse af, hvilke lovhjemler der ansøges om.


Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Medarbejderne orienteres om frikommuneforsøget via bl.a. medarbejderportalen, E-næbet, nyhedsbreve, MED-organisationen, og på personalemøder.


Borgerne orienteres om frikommuneforsøget løbende i lokalpressen og via kommunens hjemmeside.   


Indstilling

 1. At ansøgningen godkendes og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-09-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Claus Birkelyng (L) og Ebba Anker Nielsen (F).

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 02-10-2012

Forslaget " Genanvendelse af regnvand i toiletter og vaskemaskiner i institutioner for børn under 6 år".

Afstemningsresultat:

 

F
Hanne Berg

B
Lars Simonsen


Ergin Özer


Charlotte Sander


Bo Hilsted


Hossein Armandi


Claus Birkelyng


Tinne Borch Jacobsen


Pernille Solvig Graux

For


 x

 x

Imod


Undlod

 x
 xEt flertal i Børne- og Ungeudvalget kunne anbefale forslaget.

De fire medlemmer af udvalget, som undlod at stemme, ønskede en yderligere belysning af eventuelle bakterierisici for de mindste børn.Forslaget ”  Klippekort til fratagelse af Børne- og ungeydelser”

Afstemningsresultat:

 

F
Hanne Berg

B
Lars Simonsen


Ergin Özer


Charlotte Sander


Bo Hilsted


Hossein Armandi


Claus Birkelyng


Tinne Borch Jacobsen


Pernille Solvig Graux

For

Imod

 x


 x
Undlod

Et flertal i udvalget kan ikke anbefale forslaget, idet der allerede ligger sanktionsmuligheder i lovgivningen i dag.Forslaget: ”Forenklet kontering i områdeledelse” :

Anbefaler administrationens indstillingForslaget om ”Fritagelse fra obligatoriske nationale test i folkeskolen”

Afstemningsresultat:

 

F
Hanne Berg

B
Lars Simonsen


Ergin Özer


Charlotte Sander


Bo Hilsted


Hossein Armandi


Claus Birkelyng


Tinne Borch Jacobsen


Pernille Solvig Graux

For

 x

 x
Imod

Undlod


Et flertal i udvalget kan således anbefale forslaget, under forudsætning af at beslutningen om nationale test udlægges til den enkelte skole. Beslutningen tages af skolelederen i samarbejde med skolebestyrelsen og efter rådgivning af det pædagogiske råd.
Fraværende. Tinne Borch Jacobsen ( V ) 


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 03-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 08-10-2012

Administrationens indstilling anbefales for følgende forsøg:

Indhentning af oplysninger uden samtykke

Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater

Administrationens indstilling anbefales for følgende forsøg med bemærkninger:

Flytning af enker/enkemænd fra ægteparboliger på plejecenter:

Evalueringen af forsøget skal suppleres med de berørte borgeres vurdering af forsøget.


Genanvendelse af regnvand i toiletter og vaskemaskiner i institutioner for børn under 6 år:

Udvalget forudsætter, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko ved genanvendelse af regnvand.  


Administrationens indstilling kan ikke anbefales for følgende:

Klippekort til fratagelse af børne- ungeydelser

Udvalget kan ikke anbefale forsøgsansøgningen, idet det er en lempelse af nuværende regler.


Under mødet blev udleveret forsøgsansøgning om:

Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler

Udvalget anbefaler at denne godkendes.

Fraværende: Hans Nissen (A)


Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 09-10-2012

Anbefaler administrationens indstilling, dog anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget, at forslaget "fratagelse af sygedagpengerefusion" ikke videresendes som frikommuneforsøg.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at administrationen undersøger om fratagelse af sygedagpengerefusion kan indgå i den planlagte gennemgang af regressagerne.


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Økonomiudvalget anbefaler følgende forsøg godkendt og indsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet:


·         Indhentning af oplysninger uden samtykke

·         Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater

·         Motivationsydelse til unge

·         Uddannelsesvejledning for de 24-26 årige

·         Flere praktikpladser til de unge

·         Udvidet praktik er vejen til uddannelse

·         Udvidelse af praktikperiode fra 4-26 uger

·         Forenklet kontering i områdeledelser

·         Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skolerØkonomiudvalget anbefaler følgende forsøg godkendt med bemærkninger:


·         Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter, idet evalueringen af forsøget skal suppleres med de berørte borgeres vurdering af forsøget.  
Økonomiudvalget anbefaler IKKE følgende forsøg godkendt:

·         Fratagelse af sygedagpengerefusion


·         Fritagelse fra obligatoriske nationale test i folkeskolen, hvor beslutningen om nationale test udlægges til  beslutning hos  den enkelte skolebestyrelse.
 Liste F og R samt Hans Nissen (A) ønsker forsøget iværksat.
 

·         Klippekort til fratagelse af børne- og ungeydelser, idet
Økonomiudvalget ønsker en redegørelse for kommunens brug af praksis for forældrepålæg.
Hossein Armandi (Borgernes Stemme) fastholder sit forslag til forsøget.


·        Genanvendelse af regnvand i toiletter og vaskemaskiner i institutioner for børn under 6 år.
Forslaget bortfalder idet Økonomiudvalget anbefaler at gældende lov benyttes til et forsøg.Byrådet har i høringssvaret til frikommuneloven betonet ønsket om flere ordinære ansøgningsrunder for at imødekomme flere ønsker om frikommuneforsøg. Økonomiudvalget opfordrer Borgmesteren til at fremføre synspunktet på mødet med Økonomi og Indenrigsministeren den 22. november 2012


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).