Nr.193 - Økonomisk Orientering Oktober 2012

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for oktober 2012 fremlægges til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo setember 2012.
Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet

  • De samlede driftsudgifter var ultimo september 1.688 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 56 mio. kr.(svarende til 2,4 pct. af årets budget) i forhold til de periodiserede budget
  • Mindreforbruget er forøget i forhold til økonomisk orientering for september hvor det var på 33 mio. kr.(1,4 pct.)
  • Mindreforbruget på de samlede driftsudgifter dækker over et mindreforbrug på de rammestyrede udgifter på 75 mio. kr.(5,3 pct.) og et merforbrug på de indsatsstyrede udgifter på 19 mio. kr.(1,9 pct.)
  • Merforbruget på det indsatstyrede forbrug er næsten halveret i forhold til økonomisk orientering for september hvor det var på 36 mio. kr.(3,7 pct.).
    Sammenlignet med økonomisk orientering for august er merforbruget reduceret med 41 mio. kr.(69 pct.), på baggrund af denne positive udvikling forventes det fortsat at det indsatstyrede forbrug vil holde sig inden for budgettet
  • For 2012 er der afsat et samlet anlægsbudget på 165 mio. kr., heraf er der ultimo september frigivet 161 mio. kr. og forbrugt 74 mio. kr. 

Likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af september på 119 mio. kr., dette er 25 mio. kr. mere end forudsat i likviditetsprognosen fra vedtagelsen af budget 2012Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Orienteringen taget til efterretning.


Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Per Frost Henriksen (A).