19-11-2012 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Hans Nissen

Carsten Wulff

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Afbud

Hossein Armandi

19-11-2012 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Hans Nissen

Carsten Wulff

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Afbud

Hossein Armandi

Nr.214 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Dagsorden godkendt.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.215 - Byengen/Nordengen ansøger om godkendelse af skema A vedrørende fysisk genopretning.

Sagsnr.: 12/44110

 

Beslutningstema

Stillingtagen til godkendelse og kommunal medfinansiering af boligsocial, fysisk og økonomisk opretning af Byengen/Nordengen for i alt 226 mio. kr.


Sagsfremstilling og økonomi

Med brev af 5. oktober 2012 har Kuben Management på vegne af Hørsholm Kokkedal Andelsboligforening fremsendt skema A ansøgningsmateriale vedr. endelig helhedsplan for afd. 9 Byengen/Nordengen i Kokkedal. Planen er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden.


En fysisk helhedsplan for bebyggelsen Byengen/Nordengen er udviklet og har været undervejs siden 2006, og der har i forløbet været en løbende dialog mellem boligselskabet, beboerdemokratiet, Landsbyggefonden og kommunen. Også Realdania har været involveret omkring konkrete LAR-foranstaltninger, jf. nedenfor.


Det samlede renoveringsprojekt skal ses i sammenhæng med det store klimaprojekt i Kokkedal og med den nyligt vedtagne forlængelse af den boligsociale helhedsplan, Kokkedal på Vej.


Helhedsplanens tekniske problemstillinger og løsningsforslag er formuleret af Thora Arkitekter som teknisk bygherrerådgiver, baseret på en række gennemførte forundersøgelser, blandt andet ved specialistfirmaer. Kuben Management har som administrativ bygherrerådgiver sammenfattet det økonomiske grundlag for helhedsplanens gennemførelse med finansieringsforslag og driftsøkonomiske analyser. Boligkontoret Danmark har som driftsadministrator bistået rådgiverne og repræsenteret byggeudvalget og beboernes interesser i forløbet med udviklingen af helhedsplanen.


Sammenfattende indeholder helhedsplanen forslag om gennemførelse af følgende fysiske foranstaltninger: 


·      Sammenlægning af små boliger (18 lejligheder à 54,0 m² ombygges

     til 12 lejligheder à 81,0 m²)

·      Ombygning (opgradering) af øvrige små boliger (24 lejligheder à 54,0    

      m² og 38 lejligheder à 61,2 m²)

·      Renovering af toilet-/badeværelser udover ovennævnte (286 rækkehuse)

·      Etablering af elevatorbetjening af altangangsblokke

·      Udskiftning af østvendte entredørspartier og vinduespartier

·      Etablering af gavlvinduer, omlægning af stier og beplantning   

     (kriminalpræventive hensyn)

·      Udskiftning af tagbelægning på samtlige boligblokke, etablering af

      solceller (fællesstrøm)

·      Renovering af varmeanlæg, etablering af individuel varmemåling samt

      vandmåling

·      Isolering og ventilering af krybekældre

·      Renovering af udhuse

·      Partiel omlægning af kloakledninger

·      LAR-foranstaltninger (herunder f.eks. overvejelser om grønne tage og

     kanaler/bassiner på terræn)

·      Diverse følgearbejder  


Det samlede investeringsomfang for de fysiske foranstaltninger ser således ud: Mio.kr.

Opretning af byggeskader

113,19

Miljøforbedring

2,35

Ombygning og sammenlægning af lejligheder

13,21

Medfinansierede arbejder

21,00

I alt med renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden

149,75

Forbedringsarbejder

25,00

LAR-foranstaltninger

25,00

I alt med renoverings- og/eller driftsstøtte fra Landsb.f.

199,75

Øvrige foranstaltninger

26,25

Helhedsplan i alt inkl. moms og omkostninger

226,00


Landsbyggefondens ”sindettilsagn” af henholdsvis 28. marts og 20. juni og 3. september 2012 lægger op til gennemførelse af den del af den samlede helhedsplan, der vil kunne oppebære renoverings- og/eller driftsstøtte fra Landsbyggefonden, altså et investeringsomfang på i alt 199,75 mio. kr uden lejeforhøjelser.


Gennemførelse af den resterende ”ustøttede” del af helhedsplanen, altså et

investeringsomfang på i alt 26,25 mio. kr. vil derimod kræve iværksættelse af lejeforhøjelser til dækning af de afledte nettokapitaludgifter. På basis af de i helhedsplanen anvendte beregningsforudsætninger forventes således afledte lejeforhøjelser på ca. 34 kr. pr. m² i gennemsnit eller 3,75% af den i

2012 gældende leje, fordelt på de respektive boligtyper.


En lejeforhøjelse i denne størrelsesorden ligger indenfor den margin på anslået 100 kr. pr m² i gennemsnit, der er meldt ud på seneste afdelingsmøde.


Ovennævnte fysiske investeringsomfang foreslås finansieret på følgende måde:           Mio. kr.

Realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden

149,75

Realkreditlån uden ydelsesstøtte, men med driftsstøtte

40,24

Realkreditlån uden ydelsesstøtte og uden driftsstøtte

14,69

Tilskud fra Landsdispositionsfonden

7,32

Tilskud fra boligorganisationens ”egen trækningsret”

2,44

Tilskud fra RealDania

11,56

I alt

226,00

  

Finansieringen forudsætter, at Fredensborg Kommune garanterer for den del af belåningen, der overstiger 80% af Byengen/Nordengens belåningsværdi, hvilket – i betragtning af afdelingens eksisterende prioritering - antages at svare til den fulde lånefinansiering. For så vidt angår lånet med ydelsesstøtte regaranterer Landsbyggefonden for 50% af kommunens garantiforpligtelse, mens der til lånene uden ydelsesstøtte, ikke er knyttet en regarantiordning.


Boligselskabet søger således om godkendelse af, at kommunen yder garanti for Byengen/Nordengens optagelse af realkreditlån til finansiering af nævnte investeringsomfang, nemlig som følger, hvor der er modregnet for

Landsbyggefondens regarantiforpligtelse      Mio. kr.

Realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden

 149,750

- Regaranti fra Landsbyggefonden (50%)

 - 74,875

Nettogarantikrav realkreditlån med ydelsesstøtte

 74,875

Garantikrav realkreditlån uden ydelsesstøtte

 40,240

Garantikrav realkreditlån uden ydelses- og driftsstøtte

 14,690

Forventet nettogarantikrav i alt

 129,805


Der vil ikke være byrder i form af ydelsesstøtte for kommunen, det vil sige ingen direkte udgifter i forbindelse med finansieringen.


Med henblik på sikring af et fremtidigt bæredygtigt lejeniveau i

Byengen/Nordengen, og herunder opfylde Landsbyggefondens forudsætning om udmøntning af ovennævnte støttede investeringsomfang på 199,75 mio. kr uden lejeforhøjelser, ansøges der om, at kommunen tiltræder, at Fredensborg Kommune deltager med en femtedel i en kapitaltilførsel på i alt 2 mio. kr. (den såkaldte ”femtedelsordning”, hvor de øvrige deltagere er Landsbyggefonden med to femtedele, boligorganisationen med én femtedel, og det medvirkende realkreditinstitut med én femtedel.) Foranstaltningen har til formål at sikre, at driftsudgifterne balancerer med driftsindtægterne.


Deltagelse i kapitaltilførsel efter ”femtedels-ordningen”,

èngangsydelse


0,4 mio. kr.Den kommunale femtedel af kapitaltilførslen ydes som et lån, der henstår rente- og afdragsfrit i en periode, indtil Byengen/Nordengen efter myndighedernes nærmere vurdering kan påbegynde en afvikling uden risiko for udlejningsproblemer. Det samlede lån indgår i afdelingens samlede kapitalgrundlag og afdelingen vil efter nærmere aftale med Landsbyggefonden kunne trække på kapitalen, hvis dette er nødvendigt for at dække et underskud på driften.


Kommunen kan principielt afslå at deltage i kapitaltilførslen, men dette vil betyde, at heller ikke Landsbyggefonden og Realkreditinstituttet deltager.


Der er ikke afsat midler i budgettet til dækning af den kapitaltilførsel på 0,4 mio. kr., som kommunen ansøges om. Såfremt Byrådet beslutter at yde kapitaltilførslen, må denne håndteres bevillingsmæssigt i forbindelse med førstkommende budgetrevision.


Afslutningsvis lægges der i ansøgningen op til, at Byengen/Nordengen fritages for forpligtelsen til at indbetale til dispositionsfonden for oprindelige realkreditlån fra byggeriets opførelse, der allerede er afviklet (udamortiseret) i 2007 og 2008. Fritagelsen vedrører de fremtidige indbetalinger til boligorganisationens dispositionsfond fra det tidspunkt, hvor helhedsplanens fysiske foranstaltninger er gennemført, svarende til et årligt beløb på ca. 0,44 mio. kr. Boligorganisationen har tiltrådt, at disse indbetalinger bortfalder på det nævnte tidspunkt.
Bevilling

De ansøgte garantier påvirker ikke kommunens låneramme. Iøvrigt henvises til redegørelsen i sagsfremstillingen.Retsgrundlag

Almenboligloven.Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Den fysiske helhedsplan forventes at få en betydelig positiv effekt i forhold til miljø og klima. Planen har sammenhæng med det store Realdania klimaprojekt i Kokkedal og med den boligsociale indsats i Kokkedal på Vej.


Endvidere forventes nyindretningen af boligerne med elevatoradgang at gøre boligerne mere tilgængelige og handicapvenlige.


Kompetence

Byrådet.Indstilling

 1. At skema A, indeholdende opretning af byggeskader, miljøforbedringer, ombygning og sammenlægning af lejligheder samt medfinansierede arbejder godkendes inden for en ramme på 149,75 mio. kr.
 2. At forbedringsarbejder med driftsstøtte, herunder LAR-foranstaltninger godkendes inden for en ramme på 50 mio. kr.
 3. At øvrige foranstaltninger godkendes inden for en ramme på i alt 26,25 mio. kr.
 4. At kommunen er sindet, at deltage i finansieringen af den samlede helhedsplan ved:  

a.      At stille garanti for realkreditlån med ydelsesstøtte. Garantien har en nettoværdi på 74,875 mio. kr., idet Landbyggefonden regaranterer for et tilsvarende beløb. Det samlede lån udgør 149,75 mio. kr.

b.      At stille garanti for realkreditlån uden ydelsesstøtte, men med driftsstøtte på 40,24 mio. kr.  

c.      At stille garanti for realkreditlån uden ydelsesstøtte og uden driftsstøtte på 14,69 mio. kr.

d.      At deltage med en femtedel i en kapitaltilførsel på i alt 2 mio. kr. (efter ”femtedelsordningen”), således at kommunen betaler en engangsydelse på 0,4 mio kr. som et lån til afdelingen.

e.      At godkende, at Byengen/Nordengen fritages for forpligtelsen til at indbetale til dispositionsfonden for realkreditlån, der er afviklet (udamortiseret) i 2007 og 2008 svarende til et beløb på ca. 0,44 mio. kr. pr. år.  

f.       At tage til efterretning, at den fysiske helhedsplan vil medføre en lejeforhøjelse for beboerne på ca. 34 kr. pr. m2 i gennemsnit eller 3,75 % af den leje, der gælder i 2012.


Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Administrationens indstilling vedtaget.


Økonomiudvalget ønsker på et kommende møde at temadrøfte kommunens risikoprofil ift. støttet byggeri.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 


Nr.216 - Økonomisk Orientering November 2012

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering for november 2012 fremlægges til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo oktober 2012.
Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet

 • De samlede driftsudgifter var ultimo oktober 1.842 mio. kr. , hvilket svarer til et mindreforbrug på 68 mio. kr.(svarende til 2,9 pct. af årets budget) i forhold til det periodiserede budget
 • Mindreforbruget er øget i forhold til økonomisk orientering for oktober hvor det var 57 mio. kr.(2,4 pct.)
 • Mindreforbruget på de samlede driftsudgifter dækker over et mindreforbrug på de rammestyrede udgifter på 82 mio. kr.(5,8 pct.) og et merforbrug på de indsatsstyrede udgifter på 14 mio. kr.(1,4 pct.). Mindreforbruget på de rammestyrede udgifter skal ses i lyset af at det korrigerede budget er tilført overførsler fra 2011 til 2012 alene på det automatiske 5 pct. overførselsområde på knap 40 mio. kr.
 • Merforbruget på de indsatsstyrede udgifter er mere end halveret i  forhold til økonomisk orientering for september hvor det var på 36 mio. kr.(3,8 pct.)
 • På politikområde 12 vises et merforbrug i forhold til det samlede budget for året på 2,6 mio. kr.
  I lighed med sidste måned skyldes merforbruget en fejl i lønsystemet der bevirker at der er registreret for mange lønudgifter på politikområde 12. Fejlen er rettet og alle lønninger er udbetalt korrekt, men rettelsen er endnu ikke slået igennem i økonomisystemet. Politikområde 12 forventer at overholde sit budget for året
 • For 2012 er der afsat et samlet anlægsbudget på 165 mio. kr., heraf er der ultimo oktober frigivet 161 mio. kr. og forbrugt 79 mio. kr.(49 pct. af frigivne midler)

Likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af oktober 118 mio. kr., dette er 28 mio. mere end forudsat i likviditetsprognosen fra vedtagelsen af budget 2012


Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.217 - Borgerrettede takster 2013

Sagsnr.: 12/28893

 

Beslutningstema

Godkendelse af borgerrettede takster for 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

De borgerrettede takster for 2013 forelægges i deres endelige form til godkendelse. Der kan være mindre korrektioner i forhold til takstoversigten, som blev forelagt til budgetvedtagelsen.


På forældrebetalingen på daginstitutionerne er der sket en ændring af takstgrundlaget som følge af budgetvedtagelsen 2013. Samtlige områder har med budgetvedtagelsen 2013 bidraget til proriteringsbidraget. Dette medfører et takstfald på alle områder; dog ikke på vuggestue og børnehave, som ved budgetvedtagelsen har fået et kvalitetsløft på netto 3 mio. kr. på 0-5 års området. Og dermed en takststigning på vuggestue og børnehave.


Byggesagsgebyrerne afventer genberegning, som følge af Byrådsbeslutning om reduktion af indtægterne med 1 mio. kr.


Takstoversigt og bemærkninger, som yderligere uddyber taksterne, er vedlagt sagen.


Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Dagtilbudsloven. 

Kompetence

Byrådet.


Kommunikation

Udvalgte takster offentliggøres på kommunens hjemmeside samt ved annoncering i Lokalavisen.Indstilling

1.     At taksterne for forældrebetaling 2013 for dagpleje og daginstitutioner samt mad vedtages.

2.     At taksterne de resterende borgerrettede takster 2013 vedtages.


Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.218 - Frikommuneorientering

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om proces for udvælgelse af samarbejdsforsøg og kopiforsøg i frikommuneordningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune er frikommune i årene 2012 – 2015.


Status på forsøg

Status på Fredensborg Kommunes forsøg i de første fire forsøgsrunder er følgende:

 

·         59 ansøgte forsøg

·         33 forsøg imødekommet

·         14 forsøg afvist

·         12 forsøg afventer afgørelse


I kommunens frikommunevedtægt, som er offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside, kan borgerne følge med i igangsatte og afsluttede forsøg. Flere forsøg er allerede igangsat, mens andre forsøg kræver mere forberedelse forud for igangsættelse.  


Statusmøde om frikommuneforsøget

Økonomi- og indenrigsministeriet har inviteret borgmestre og kommunaldirektører i frikommunerne til et statusmøde om det første år af frikommuneforsøget den 22. november 2012. Økonomi- og indenrigsministeren ønsker her at takke kommunerne for det store engagement og den kreativitet, frikommunerne har udvist.  


På mødet vil frikommunernes få mulighed for at fortælle om de foreløbige erfaringer med at inddrage borgere, medarbejdere, organisationer og andre interessenter i arbejdet med at føre frikommuneforsøgene ud i virkeligheden og den løbende opfølgning herpå.  


Høringssvar til forslag til lov om ændring af frikommuneloven

Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 22. oktober 2012 udkast til forslag til lov om ændring af frikommuneloven i høring. Udkastet til ”forslag til lov om ændring af frikommuneloven” indeholder hjemler til nye forsøg baseret på ansøgninger i 3.runde samt en enkelt ansøgning fra 2. runde.


Fredensborg Kommune indsendte 8. november 2012 bemærkninger til følgende for kommunen relevante hjemler i forslag til lov om ændring af frikommuneloven:


·         § 9C omhandlende Fredensborg Kommunes forsøg fra 2. rundes forsøgsansøgning: ”Indkøb af bleer til forældre med børn i dagtilbud”: Kommunen finder lovforslaget rimeligt og nødvendigt, men henstiller til, at ordningen ikke bliver for administrativ tung.   


·         § 24C omhandlende Fredensborg Kommunes forsøg fra 3. rundes forsøgsansøgning: ”Bjørneklobekæmpelse på private ejendomme”: Kommunen problematiserer den standardiserede beløbsramme, der er fastsat i lovforslaget, og forbeholder sig retten til ikke at anvende forsøgsordningen i de tilfælde, hvor omkostningerne til bjørneklobekæmpelsen vil overstige muligheden for at få dækket de faktiske udgifter til bjørneklobekæmpelse.


Samarbejdstemaer

Siden sommeren 2012 har frikommunerne og ministerierne samarbejdet i arbejdsgrupper om at udvikle temaforsøg indenfor seks udvalgte temaer. Det er målet med samarbejdet, at der udvikles en række forsøg, som igangsættes i flere frikommuner, hvilket giver flere muligheder i forhold til at effektmåle.


De seks temaer er:


·         Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats

·         Øget inddragelse af civilsamfundet

·         Digitalisering

·         En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats

·         Nye løsninger i folkeskolen

·         Kommunerne og vækstdagsordenen


Arbejdet i arbejdsgrupperne blev afsluttet med konkrete temaforsøg 1. november 2012.


Regeringen påregner i løbet af november 2012 at drøfte resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde under forsøgstemaerne. På den baggrund forventer Økonomi- og Indenrigsministeriet primo december at kunne orientere frikommunerne om, hvilke temaer regeringen gerne ser afprøvet i frikommuneforsøget.


Byrådet vil herefter inden udgangen af januar 2013 skulle meddele Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilke temaforsøg Fredensborg Kommune ønsker at deltage i. Byrådet forventes derfor senest på mødet 30. januar at skulle træffe beslutning herom.


Forud for dette vil temaforsøgene blive behandlet i de relevante med-udvalg, råd og fagudvalg i januar 2013.


Den relative stramme tidsplan for arbejdet med forsøgstemaerne skyldes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker at tilvejebringe nye hjemler til temaforsøgene ved ændring af frikommuneloven i foråret 2013, således frikommunerne kan nå at implementere forsøgene og gøre sig nogle erfaringer førend evalueringen.


Det fremgår af lov om frikommuner, at forsøg efter loven skal være iværksat senest 31. december 2013.


De andre frikommuners forsøgsansøgninger 

Fredensborg Kommune følger løbende med i, hvilke forsøg de andre frikommuner får godkendt, for at hente inspiration til lignende forsøg. Frikommunerne er forskellige og har forskellige lokale kontekster og prioriteringer, hvorfor ikke alle forsøg, der har relevans for én kommune nødvendigvis er attraktiv at implementere for en anden kommune. De forsøg de andre frikommuner får godkendt, vil Fredensborg Kommune have mulighed for at kopiere og iværksætte.


Egne og andre frikommuners godkendte forsøg vil være at finde på medarbejderportalen og byrådsportalen under Frikommune. Til denne sag medfølger et inspirationskatalog med et resumé af de andre frikommuners godkendte forsøg. Forsøgene i deres fulde tekst kan findes på www.kl.dk.


Ved kopi af allerede godkendte frikommuneforsøg er frikommunerne som bekendt allerede sikret et positivt tilsagn, med mindre forsøget af særlige årsager er forbeholdt den oprindelige ansøgerkommune. Frikommunerne vil indtil 31. december 2013 kunne indsende en ansøgning til Økonomi- og indenrigsministeriet om kopiforsøg. Såfremt Fredensborg Kommune ønsker at kopiere forsøg fra de andre frikommuner vil der skulle træffes beslutning herom i Byrådet.  


I forbindelse med behandlingen af temaforsøg i januar 2013 vil der ligeledes være mulighed for at behandle eventuelle kopiforsøg. Administrationen vil komme med bemærkninger til de andre frikommuners godkendte forsøg og indstille relevante kopiforsøg til behandling i fagudvalg med endelig godkendelse i Byrådet.  


Folketingets afgørelse over 4. rundes forsøg og herefter resortministeriets formelle godkendelsesbreve med eventuelle betingelser forventes modtaget i løbet af januar – februar 2013. Derfor forventes det, at der vil blive taget samlet stilling til eventuelle yderligere kopiforsøg på Byrådsmødet den 2. april 2013.     

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om frikommuner og udkast til forslag til lov om ændring af lov om frikommuner

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

Medarbejderne orienteres om frikommuneforsøget via bl.a. medarbejderportalen, E-næbet, nyhedsbreve, MED-organisationen og på personalemøder.


Borgerne orienteres om frikommuneforsøget løbende i lokalpressen og via kommunes hjemmeside. Status på igangværende og afsluttede frikommuneforsøg kan findes i frikommunevedtægten på kommunens hjemmeside.


Der udarbejdes i løbet af foråret 2013 en kommuneavis om frikommune som indstik til UgeNyt Fredensborg.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Orientering tages til efterretning.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.219 - Byggeskaderenovering - Nivåhøj I - godkendelse af skema C.

Sagsnr.: 07/783

 

Beslutningstema

Stillingtagen til skema C for byggeskaderenovering af Vibo afdeling 101, Nivåhøj I.


Sagsfremstilling og økonomi

Boligforeningen Vibo har på vegne af afdeling 101, Nivåhøj I, Islandshøjparken 17 – 54C fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af skema C vedrørende byggeskaderenovering, miljøfremmede foranstaltninger og forbedrings- og opretningsarbejder på afdelingens ejendom.


Byggearbejderne har omfattet nye facader, inkl. altanlukning m.m., renovering af tage, badeværelser i gavllejligheder, udearealer og opførelse af et nyt aktivitetshus samt renovering af tag og facade på eksisterende varmecentral.


Byrådet har tidligere godkendt skema A i april 2007 og skema B den 21. december 2009.


I forbindelse med behandlingen af skema B godkendte Byrådet: 

 • udgifter til renovering af byggeskader på 93.349.000 kr. Udgifterne finansieres med støttede lån. Kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lånet under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regarantiforpligtelse på 50 pct.
 • udgifter til miljøforbedrende foranstaltninger på 5.824.000 kr. Udgifterne finansieres med støttede lån. Kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lånet under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regarantiforpligtelse på 50 pct.
 • udgifter til forbedrings- og opretningsarbejder på 31.924.000 kr. Udgifterne finansieres med ustøttede lån. Kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for hele lånet.

Landsbyggefonden har godkendt skema B den 12. januar 2010 med en samlet anskaffelsessum for byggeskadearbejder og miljøarbejder på 99.173.000 kr., hvilket for disse posters vedkommende svarer til kommunes godkendelse.


En skematisk fremstilling af udgifterne i skema A (budget), skema B (licitationsresultat) og C (endeligt regnskab) ser således ud:
Bygge-skader

Miljø

Forbedring

I alt

Skema A

(Indeks 107,5 2005)


96.500.000


6.500.000


29.558.150


132.558.150

Skema B

(Indeks 122,8 2009)


93.349.000


5.824.000


31.924.000


131.097.000

Skema C

2012


99.010.728


6.015.830


32.721.174


137.747.732

Merudgift

(C – B)


5.661.728


191.830


797.174


6.650.732


Den samlede renovering inklusiv miljø- og forbedringsarbejder er således samlet blevet 6.650.732 kr. dyrere end anført i skema B.


Der er afgivet revisorerklæring uden forbehold på byggeregnskabet.


I sin ansøgning om godkendelse af skema C, begrunder boligselskabet budgetoverskridelsen i en række uforudsete udgifter:


Udgift

Kr.

Merudgift byggetilladelse

270.000

Ekstrafundering i 4 m i stedet for 2

1.430.000

Bortskaffelse af jord, afgravet ved ekstrafundering

750.000

Flytning af el-skabe

375.000

Anskaffelse af pumpebrønde p.g.a. vand i krybekælder

2.300.000

Indeksering

1.720.000

Vinterforanstaltninger og øvrige uforudsete udgifter

905.131

I alt

6.650.732


Udgifter til vinterforanstaltninger må ikke medtages i skema B.


Landsbyggefonden har været løbende orienteret om de uforudsete udgifter.


Boligselskabet oplyser, at saldoen på selskabets reguleringskonto udgør ca. 30.000.000 kr. og anmoder om, at merudgiften på 6.650.732 kr. afholdes af denne konto. Finansieringen af beløbet på 131.097.000 kr., som omfattet af skema B, anmoder man om sker i overensstemmelse med de af Byrådet og Landbyggefonden tidligere afgivne tilsagn.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning, idet garantistillelse af den foreliggende karakter til almene boligselskaber ikke påvirker kommunens låneramme.


Retsgrundlag

Almenboligloven.


Kompetence

Byrådet.


Indstilling

 1. At byggeregnskab/skema C omfattende renovering af byggeskader, miljøforbedrende foranstaltninger og øvrige forbedringer for en samlet anskaffelsessum på 131.097.000 kr. godkendes.
 2. At udgifterne til renovering af byggeskader kr. 93.349.000 godkendes. Udgifterne finansieres med støttede lån. Kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lånet under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regarantiforpligtelse på 50 pct.
 3. At udgifterne til miljøforbedrende foranstaltninger kr. 5.824.000 godkendes. Udgifterne finansieres med støttede lån. Kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lånet under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regarantiforpligtelse på 50 pct.
 4. At udgifterne til forbedrings- og opretningsarbejder kr. 31.924.000 godkendes. Udgifterne finansieres med ustøttede lån. Kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for hele lånet.
 5. At merudgiften på 6.650.732 kr. i skema C i forhold til skema B godkendes. Merudgiften finansieres ved træk på boligselskabets reguleringskonto og vil derfor ikke påvirke huslejen. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.220 - Akutjobordning i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 12/47853

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget informeres om hvordan aftalen om Akutjob implementeres i Fredensborg Kommune som arbejdsplads.


Sagsfremstilling og økonomi

KL har sammen med  Danske Regioner og DA indgået en aftale med Regeringen, om at arbejde for at tilvejebringe 12.500 ledige akutjob frem til 1. juli 2013, målrettet udfaldstruede ledige. Heraf har KL forpligtet sig til at arbejde for, at kommunerne tilvejebringer i alt 3000 akutjob.


Følgende er gældende for aftalen om Akutjob:

·         Akutjob er job på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår og uden tilskud fra det offentlige

·         Akutjob kan være både varige og tidsbegrænsede. De tidsbegrænsede skal som minimum være af 13 ugers varighed. Det er i aftalen forudsat at der er tale om ordinære job, det kan f.eks. være barsels- eller sygdomsvikariater.

·         Alle akutjob skal opslås på Jobnet.dk, som er den offentlige jobbank som kommunens stillinger i forvejen opslås på.

·         Der er med vedtagelsen af Lov om akutjob samtidig vedtaget en hjemmel til, at offentlige arbejdsgivere kan give ledige i målgruppen fortrinsadgang ved besættelse af en stilling. Det er en mulighed som arbejdsgiveren kan anvende, men ikke en forpligtelse.

·         Arbejdsgivere der ansætter personer i målgruppen kan få en præmie hvis jobbet har en gennemsnitlig arbejdstid på 32 timer. Præmien er på kr. 12.500, hvis ansættelsen varer minimum 6 måneder og 25.000, hvis ansættelsen varer minimum 12 måneder.


Hvis aftalen omsættes forholdsmæssigt for Fredensborg Kommune som arbejdsgiver, betyder det at der skal tilvejebringes 21 job (0,7 pct.) i kommunen svarende til kommunens andel af de i alt 3.000 kommunale akutjob på landsplan. 


Ved implementering af aftalen i Fredensborg Kommune lægges der vægt på at implementering af aftalen ikke sætter den enkelte leders ansættelseskompetence ud af kraft.


Samtidig lægges der vægt på at der i forbindelse med alle stillingsopslag, såvel varige som vikariater, indskrives følgende standardtekst:

Ledige med 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige, opfordres til at søge stillingen.


Som offentlig arbejdsgiver er man forpligtet til at ansætte den bedst kvalificerede til stillingen. Den fortrinsadgang, som ved lov om akutjob er givet til offentlige arbejdsgivere, er en mulighed for at fravige pligten til at ansætte den bedst kvalificerede.


Det betyder at den offentlige arbejdsgiver, kan lade hensynet til, at der er tale om personer der er i risiko for at opbruge deres dagpengeret, indgå, og hvis pågældende arbejdsgiver ønsker det, være afgørende for hvem, arbejdsgiveren indkalder til samtale og ansætter i akutjob. Det er arbejdsgiveren, der afgør, om pågældende vil gøre brug af fortrinsadgangen for en ledig ansøger. Der ligger ikke nogen forpligtelse til at ansætte en ledig, når stillingen har været opslået som akutjob.


Målgruppe 

Administrationen har drøftet målgruppen, og har undersøgt hvilke faggrupper der er repræsenteret i målgruppen. På nuværende tidspunkt er der 216 borgere i Fredensborg Kommune der er udfaldstruede. De er fordelt på følgende A-kasser:


A-kasse

Antal

Andel i  %

A-kasse-Journalistik, Komm /sprog

4

1,8

ASE

11

5

Akademikernes A-kasse

9

4,2

BUPL, Akasse

3

1,3

Buisness Danmarks A-kasse

3

1,3

Byggefagenes A-kasse

2

0,8

CA, A-kasse

7

3,2

Dana, A-kasse for selvstændige

3

1,3

Det faglige hus A-kasse

10

4,6

El-fagets A-kasse

1

0,4

Faglig Fælles(3 F) A-kasse

42

19,4

FTF- A-kasse

8

3,7

FOA –Fag og Arbejde – A-kasse

7

3,2

Frie Funktionærers A-kasse

3

1,3

Funktionær og servicefagenes A-kasse

3

1,3

HK A-kasse

24

11,1

Ingeniørernes A-kasse

10

4,6

Kristelig A-kasse

37

17,1

Ledernes A-kasse

6

2,7

Lærernes A-kasse

2

0,8

Magistrenes A-kasse

11

5

Metalarbejdernes A-kasse

4

1,8

Min A-kasse

4

1,8

Socialpædagogernes landsdæk. A-kasse

1

0,4

Teknikernes A-kasse

1

0,4

I alt

216

100 %


Som det fremgår af ovennævnte oversigt er 42 af borgerne der er udfaldstruede på nuværende tidspunkt medlem af 3 F. Det vil primært være kandidater der kan komme i betragtning til job som teknisk servicemedarbejder på skoler, områdeinstitutioner, plejecentre samt job som specialarbejder i Park og Vej.

34 af borgerne er akademisk uddannet, fordelt med 10 ingeniører, 11 magistre, 4 indenfor kommunikationsfaget samt en uspecificeret gruppe på 9 akademikere. Det vil primært være målrettet job i administrative stillinger.

Tilsvarende vil en del af gruppen der er opført i HK A-kasse være målrettet administrative job. I den gruppe vil også være ledige fra butiksbranchen.

Der er en relativ stor gruppe, i alt 87, der ikke på det foreliggende grundlag kan kortlægges ifht. mulige job. Ledernes A-kasse samt andre A-kasser. Det vurderes ikke at være muligt at identificere den gruppe nærmere, det forudsætter undersøgelse på cpr-nummer.


På baggrund af ovenstående kendskab til målgruppen, arbejder administrationen med følgende interne fordeling:

  

Miljø, Kommunale Arealer og IT

4 stillinger

Børn, Kultur og Sundhed

8 stillinger

Borgerservice, Job og Velfærd

8 stillinger

Kommunaldirektørens område

1 stillingCenter for Personale og HR følger udviklingen i ansættelse i akutjob hver måned, frem til juli 2013, for at understøtte at de udmålte måltal opfyldes. Og i fald det skønnes nødvendigt, medvirker Center for Personale og HR til, at hjemlen til at give udfaldstruede fortrinsadgang til stillinger, tages i anvendelse.


Tilsvarende vil Center for Personale og HR varetage administrationen omkring hjemtagelse af jobpræmie til arbejdsgiveren.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige virkninger


Retsgrundlag

Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgiverne

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1.      At aftalen om akutjob implementeres som anført, og at der i forbindelse med alle stillingsopslag, såvel varige som vikariater, indskrives følgende standardtekst:
Ledige med 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige, opfordres til at søge stillingen.

2.      At administrationen følger udviklingen i ansættelse i akutjob hver måned, frem til juli 2013, for at sikre at de internt udmålte måltal opfyldes.Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Administrationens indstilling vedtaget dog implementeres ordningen ikke for særlige specialiststillinger.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.221 - Indsatser for udfaldstruede dagpengemodtagere

Sagsnr.: 11/33121

 

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal overfor Byrådet anbefale, hvilke(n) indsatser der skal prioriteres overfor udfaldstruede dagpengemodtagere, herunder mulige nye indsatsmuligheder, med henblik på videresendelse til Økonomiudvalget.


Sagsfremstilling og økonomi

Indsats i forhold til udfaldstruede dagpengemodtagere

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 11. september blev akutpakken drøftet. Udvalget besluttede samtidig at iværksætte to yderligere initiativer: 1) Et pilotsamarbejde med 3F og 2) Prioritere anvendelse af indkomne jobordre til de udfaldstruede dagpengemodtagere. En Jobordre er en henvendelse, som Fredensborg Kommune modtager gennem det løbende samarbejde med virksomhederne, om hjælp til at besætte en ledig stilling.


På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 9. oktober blev sag om de udfaldstruede dagpengemodtagere drøftet med følgende protokollering:


”Udvalget har noteret, at Jobcenteret er i fuld gang med at implementere handlingsplanen besluttet på AU mødet i september, herunder initiativer i Akutpakken, for at få udfaldstruede ledige i job eller uddannelse. På mødet blev en række potentielle handlemuligheder for at hjælpe udfaldstruede dagpengemodtagere drøftet. Udvalget ønsker en sag på mødet i november, der konkretiserer disse handlemuligheder til drøftelse”.


På mødet i Økonomiudvalget den 22. oktober blev Beskæftigelsesplanen 2013 godkendt således:


"Anbefaler administrationens indstilling, idet administrationen og Arbejdsmarkedsudvalget frem til Økonomiudvalgsmødet i november 2012, anmodes om at undersøge om der udover Akutpakken og andre iværksatte initiativer, kan findes mulighed for at hjælpe udfaldstruede ledige i job. Forslaget skal ses i lyset af de nye dagpengeregler, der træder i kraft den 1. januar 2013".


Efterfølgende er Regeringens aftale om akutjob blevet godkendt. Endvidere har Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilget en jobrotationskonsulent, der skal arbejde med at placere kommunens udfaldstruede dagpengemodtagere i jobrotationsjob.


Her beskrives kort den nuværende indsats, og dernæst opstilles tre forskellige modeller for at hjælpe de udfaldstuede i job. Hver model angiver et forsigtigt skøn over effekten af indsatsen, men uanset valg af nye initiativer, kommer alle udfaldstruede ledige ikke i job.   


1. Den nuværende indsats

Det er vigtigt at slå fast, at de borgere, som er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet allerede har deltaget i en række aktiviteter og tilbud med henblik på, at de skulle kunne komme i ordinært job eller starte på en ordinær uddannelse. Der har været anvendt en bred vifte af tilbud, herunder jobsøgningskurser, opkvalificerende tilbud, virksomhedspraktik, løntilskud mv. 


2. De tre modeller 

Der er opstillet tre forskellige modeller for eventuelle indsatser; Den udvidede akutmodel, Den udvidede a-kassemodel og til sidst Den udvidede jobmodel. Den udvidede akutmodel er det der allerede er besluttet at iværksætte, dvs. dels de statsligt besluttede initiativer og dels de yderligere initiativer der tidligere er besluttet i Fredensborg Kommune. Den udvidede a-kassemodel og Den udvidede jobmodel er udvidelser af den nuværende indsats. Under afsnit 3 "Yderligere initiativer" er endvidere kort beskrevet, hvad enkelte andre kommuner har valgt at tage af initiativer ud over lovkravene, samt ideer til initiativer fremkommet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 9. oktober 2012.


Her følger først Den udvidede akutmodel, dernæst Den udvidede a-kassemodel og til sidst Den udvidede jobmodel.A) Den udvidede akutmodel

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 11. september drøftede udvalget Akutpakken og besluttede samtidig at iværksætte et udvidet samarbejde med a-kassen 3F samt at reservere hjemtagne jobordre til udfaldstruede dagpengemodtagere. Regeringen har i efterfølgende vedtaget en ny indsats Akutjob, mens Det Lokale Beskæftigelsesråd har bevilget en jobrotationskonsulent. Disse allerede besluttede initiativer indgår alle i Den udvidede akutmodel.


Regeringens akutpakke (Drøftet i AU)

Regeringen, KL, Danske Regioner og DA indgik den 31. august en aftale om en særlig indsats til ledige, som er i risiko for at opbruge deres dagpengeret.


Målgruppen for den særlige indsats er ledige medlemmer af en a-kasse, hvis dagpengeret ved fortsat ledighed udløber inden for højst 26 uger og senest ved udgangen af uge 26 i 2013. I indsatsens første 5 uger (uge 37-uge 41), er der i Fredensborg Kommune udsendt breve til 178 personer fra a-kasserne.


21 pct. af disse borgere kommer fra 3F’s a-kasse, 18 pct. fra Kristelig a-kasse, 11 pct. fra HK’s a-kasse. Herefter kommer ASE, Det Faglige Hus, FOA og Magistrenes a-kasser, mens de øvrige har under 4 pct.


A-kasserne sender brev til alle ledige i målgruppen. I brevet opfordres den ledige til at henvende sig til a-kassens jobberedskab for at få hjælp til at komme i arbejde, ved et hurtigt og intensivt forløb i a-kassen med personlig hjælp. Såfremt den ledige ønsker det, har pågældende ret til at få jobcentrets jobberedskab til at gennemføre det intensive forløb. Jobcentret har derfor indgået aftale med den private aktør Ballisager, hvor den ledige får en ugentlig samtale af en times varighed i op til 13 uger.


Samarbejde med a-kassen 3F (Godkendt i AU)

Fredensborg Kommune har som et pilotprojekt valgt at indlede et samarbejde med 3F’s A-kasse omkring jobsamtaler, hvor både a-kasse- og jobcentermedarbejder deltager. Dette samarbejde skal være med til at sikre en hurtig sagsbehandling, hvor alle parter - ledig, a-kasse og jobcenter – er velinformeret om aftaler om aktivering mv., som skal ske resten af den lediges periode på dagpenge. Fokus er især på ledige med høj risiko for at miste dagpengeretten.


Jobordre til udfaldstruede ledige (Godkendt i AU)  

De henvendelser som Fredensborg Kommune modtager, om hjælp til at besætte en ledig stilling i en virksomhed, forsøges formidlet til udfaldstruede dagpengemodtagere. Behandlingen af disse henvendelser er tidskrævende, da der skal findes en egnet udfaldstruet dagpengemodtager som matcher virksomhedens forventninger til medarbejderen. Samtidig sker det i et tæt  samarbejde med a-kasserne. Initiativet gennemføres ved omprioritering af tidsanvendelsen mellem kommunens virksomhedskonsulenter.


Regeringens aftale om akutjob (Ny)

Den 24. oktober har regeringen i samarbejde med KL, Danske Regioner og DA indgået en aftale, der supplerer akutpakken med en aftale om akutjob. Med aftalen om akutjob iværksættes en ekstraordinær, midlertidig indsats for ledige, der er i risiko for at opbruge eller opbruger dagpengeretten frem mod sommeren 2013. Tilvejebringelsen akutjob skal ske ved, at en del af de job som skabes via den normale jobomsætning på det private og offentlige arbejdsmarked målrettes mod udfaldstruede ledige. • ”Akutjob er job på almindelige løn- og arbejdsvilkår. 
 • Akutjob kan være både faste job og midlertidige job. De midlertidige job skal dog minimum vare tre måneder. 
 • Arbejdsgivere kan få en præmie til akutjob, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på mindst 32 timer. Præmien er 12.500 kroner, hvis ansættelsen varer minimum seks måneder, og 25.000 kroner, hvis ansættelsen varer minimum 12 måneder. Der afsættes i alt 115 mio. kr. til præmieordningen.
 • Alle akutjob skal slås op i den offentlige jobbank, jobnet.dk.”


Aftalen indebærer, at kommunens private virksomheder opretter akutjob, på samme måde som Fredensborg Kommune. Jobcentret er med aftalen forpligtet til at være opsøgende overfor kommunens private virksomheder, med henblik på at tilskynde til og hjælpe med, at aftalen overholdes. På landsplan udgør antallet af akutjob i private virksomheder 2.500 stillinger, hvilket forholdsmæssigt ved en andel på 0,7%, svarer til ca 18 akutjob.


Hvis aftalen omsættes forholdsmæssigt for Fredensborg Kommune som arbejdsgiver, betyder det at der skal tilvejebringes 21 job (0,7 pct.) i kommunen svarende til kommunens andel af de i alt 3.000 kommunale akutjob på landsplan. Det lokale måltal er dog ikke meldt ud og er derfor et forhold som skal indgå i økonomiudvalgets behandling af implementeringen af Akutjobordningen og som ikke er nærmere belyst i denne sag.

  

Jobrotationskonsulent (Ny)

Det Lokale Beskæftigelsesråd har den 24. oktober besluttet at finansiere ansættelse af en jobrotationskonsulent i et år fra den 1. december 2013.


Jobrotation er betegnelsen for en aftale, hvor en virksomhed sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. Jobrotationskonsulenten skal placere udfaldstruede dagpengemodtagere i ordinære stillinger, men de genoptjener ikke dagpengeretten, men dagpengeudbetalingen sættes på standby når de er i jobrotationsjob.


Jobrotation er et godt redskab til at få opkvalificeret faste medarbejdere i en virksomhed, uden at virksomheden behøver at mangle arbejdskraft. Jobrotation er samtidig en indlysende mulighed for ledige for at komme godt ind på en arbejdsplads.

I beskæftigelsesregionerne landet over er der ansat jobrotationskoordinatorer til at understøtte jobcentrene i arbejdet med jobrotation. I Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland er der ansat 5 koordinatorer, der skal understøtte især større jobrotationsprojekter, der er komplekse og tidskrævende at organiserer og styre undervejs.   


Der er flere måder at bygge et jobrotationsprojekt op på. Den valgte model afhænger blandt andet af, hvilke ansatte der skal deltage i efteruddannelse.
 

De to typiske modeller er:

 1. Virksomheden sender ansatte på efteruddannelse og modtager jobrotationsydelse. Virksomheden betaler løn til de ansatte og betaler kursusudgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar.
 2. Virksomheden sender ansatte på efteruddannelse og modtager VEU-godtgørelse, SVU eller voksenlærlingetilskud. Virksomheden betaler løn til den ansatte og betaler kursusafgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar med løntilskud.

De udfaldstruede ledige får sat deres dagpengeperiode på standby, men det overordnede mål med jobrotationsprojekter er ordinære stillinger til de udfaldstruede ledige på arbejdsmarkedet. Den reelle effekt er svær at vurdere før kommunen tager kontakt til virksomheder og institutioner og her undersøger potentialet for jobrotationsprojekter. 

  

Effekten af indsatsen ved Den udvidede akutmodel:

Kommunen har 178 ledige dagpengemodtagere som er i risiko for at miste dagpengeretten frem til første uge af oktober 2013. Et forsigtigt skøn er, at omkring 60 pct. vil komme i job eller uddannelse som følge af de allerede besluttede initiativer, som altså indgår i Den udvidede akutmodel. Det betyder, at 107 kommer i job eller uddannelse, mens 71 kan søge om kontanthjælp. Heraf vil et skøn være, at ca. halvdelen vil være berettiget til kontanthjælp, men det er en forsigtig vurdering.   


B) Den udvidede a-kassemodel:

I Den udvidede a-kassemodel indgår ovenstående initiativer benævnt i Den udvidede akutmodel, samt et nyt initiativ i form af udvidet samarbejde med alle a-kasser. Her følger initiativer der indgår i Den udvidede indsatsmodel:


§         Samarbejde med a-kassen 3F

§         Regeringens akutpakke

§         Jobordre til udfaldstruede ledige 

§         Regeringens aftale om akutjob

§         Jobrotationskonsulent

§         Udvidet samarbejde med alle a-kasser. Se nedenstående:  


Udvidet samarbejde med alle a-kasser:

Der ansættes en vejleder/jobkonsulent til at supplere indsatsen med en udvidelse af pilotprojektet med 3F til alle a-kasser med relativt set mange udfaldstruede (mere end 4 pct. af alle). Dette initiativ kræver ansættelse af en jobkonsulent/vejleder og vil udgøre en nettoudgift på kr. 450.000 årligt.


Effekten af indsatsen ved Den udvidede a-kassemodel:

Kommunen har 178 ledige dagpengemodtagere som er i risiko for at miste dagpengeretten frem til første uge af oktober 2013. Et forsigtigt skøn er, at omkring 70 pct. kommer i job eller uddannelse med denne model. Det betyder, at 125 kommer i job eller uddannelse, mens 53 kan søge om kontanthjælp. Heraf vil et skøn være at ca. halvdelen være berettiget til kontanthjælp, men det er en forsigtig vurdering.


C) Den udvidede jobmodel

I Den udvidede jobmodel indgår både elementerne fra de foregående to modeller, samt et nyt initiativ i form af et intensivt aktiveringsforløb for de udfaldstruede dagpengemodtagere.  


Her følger initiativer i Den sociale model:


§         Samarbejde med a-kassen 3F

§         Regeringens akutpakke

§         Jobordre til udfaldstruede ledige 

§         Regeringens aftale om akutjob

§         Jobrotationskonsulent

§          Udvidet samarbejde med alle a-kasser

§          Intensivt aktiveringsforløb. Se nedenstående:

  

Intensivt aktiveringsforløb for udfaldstruede dagpengemodtagere

Særlig tilrettelagt forløb hos privat aktør med intensiv ugentlig coaching, afklaring af uddannelses- opkvalificeringsmuligheder, formidling af bred jobsøgning, trekantsamtaler med A-kasser, jobåbninger i udlandet, jobrotationsforløb hos privat aktør. Herunder opsøges intensivt vikar- og udlandsjob i Sverige og Norge.


Der påtænkes her etableret et tæt samarbejde med udvalgte jobcentre og rekrutteringsbureauer i Sverige og Norge, der aktuelt har mangel på visse typer af arbejdskraft. Tilbuddet vil i givet fald blive etableret i samarbejde med en privat aktør. 20 løbende pladser vil koste omkring 1.2 million kr. årligt.


Effekten af indsatsen ved Den udvidede jobmodel:

Kommunen har 178 ledige dagpengemodtagere som er i risiko for at miste dagpengeretten frem til første uge af oktober 2013. Et forsigtigt skøn er, at omkring 85 pct. kommer i job. Det betyder skønsmæssigt at 151 kommer i job, mens 27 kan søge om kontanthjælp. Heraf vil ca. halvdelen skønsmæssigt være berettiget til kontanthjælp, men det er en forsigtig vurdering.   


3. Yderligere initiativer

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 9. oktober ønskede udvalget en række yderligere initiativer beskrevet kort, til brug for mødet den 13. november. Herudover har Borgmester Thomas Lykke Pedersen ønsket, at Frederikshavn-modellen endvidere kort beskrives. Med vedtagelsen af Akutjob, kan de yderligere initiativer indeholdes i følgende:


Frederikshavn-modellen

Frederikshavn Kommune har på et møde i kommunens Arbejdsmarkedsudvalg den 8. oktober besluttet at oprette job til forsikrede ledige, der mangler under 10 ugers arbejde for at være berettiget til en ny 2-årig periode på dagpenge. Ordningen gælder kun arbejde i den periode, som den enkelte mangler for at genoptjene retten til dagpenge, og kun de ledige, der ved udfald ikke vil være berettiget til anden offentlig forsørgelse. 


I alt forventer Frederikshavn Kommune, at ordningen vil omfatte ca. 50 personer, ud af kommunens i alt forventede antal udfaldstruede på 550 personer. Ordningen vil beløbe sig til 3 mio. kr. pr. rullende år og forventes afholdt inden for den økonomiske ramme i form af sparede udgifter til dagpenge.


Administrationen vurderer, at en lignende ordning vil omfatte ca. 30 udfaldstruede dagpengemodtagere i kommunen, og vil udgøre en netto udgift på omkring 2 mio. kr. årligt.  


Administrationen er i dialog med bl.a. Frederikshavn Kommunen i forhold til lovligheden af modellen. Det er administrationens vurdering for nuværende, at der ikke er fuld klarhed om Frederikshavns-modellens lovlighed. Administrationen har derfor kontaktet den juridiske afdeling i Statsforvaltningen Nordjylland om Frederikshavn-modellen. Statsforvaltningen oplyste, at de ville anmode Frederikshavn Kommune om en redegørelse om Frederikshavns-modellen. På baggrund af redegørelsen vil statsforvaltningen foretage en vurdering af lovligheden.  


Anbefalingen er derfor, at Fredensborg Kommune afventer den overordnede tilsynsmyndigheds vurdering af lovligheden, såfremt der er ønske om at få modellen belyst yderligere.   


Bevilling

De tre modeller og mulige yderligere initiativer har forskellige udgiftsniveauer. Byrådets bevillingsregler indebærer som udgangspunkt, at der skal ske en efterfølgende prioritering inden for rammerne ved nye initiativer, såfremt der ikke er politisk rejses og træffes bevillingsgivende beslutninger i Byrådet, hvor finansiering af initiativet findes.

Retsgrundlag

Lov om arbejdsløshedsforsikring samt Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.      At Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at indsatsen for at hjælpe udfaldstruede dagpengemodtagere sker ved fortsat implementering af model A) Den udvidede akutmodel.

2.      At Arbejdsmarkedsudvalget drøfter om indsatsen for at hjælpe udfaldstruede dagpengemodtagere skal udvides med en af de to andre fremlagte modeller, dvs. B) Den udvidede a-kassemodel eller C) Den udvidede jobmodel, alternativt en af de to yderligere mulige indsatser, dvs. Varige jobs eller Frederikshavn-modellen.


Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 13-11-2012

1. Godkendt.

2. Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget:

- At model B gennemføres ved midlertidig ansættelse i Jobcentret i en periode på 7 måneder fra 1/12 til 30/6 2013. Forventet udgift kr. 0,263 mio.

- At Model C gennemføres som beskrevet med virkning i en tidsbegrænset periode frem til 30/6-13. Forventet udgift kr. 0,7 mio.

I det Arbejdsmarkedsudvalget ikke kan finde finansiering indenfor de nuværende rammer på beskæftigelsesområdet, anmodes Økonomiudvalget om at anvise finansiering på i alt kr. 0,963 mio.

Arbejdsmarkedet ønsker en status og evaluering af effekter til mødet i maj.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at afvente afklaring af lovlighed, før Frederikshavnsmodellen drøftes yderligere.


Fraværende: Thomas Von Jessen (C).


Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Godkender arbejdsmarkedsudvalgets indstilling idet finansiering af 0,963 mio. indarbejdes ifm. budgetrevision pr. 30/11-12.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.222 - Ændring af tidspunktet for konfirmationsforberedelsen

Sagsnr.: 12/45239

 

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om ændring af den tidsmæssige placering af konfirmationsforberedelsen på kommunens folkeskoler.


Sagsfremstilling og økonomi

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. oktober 2012 blev udvalget, på opfordring fra Lars Simonsen (B), orienteret om bestemmelserne vedrørende placering af konfirmationsforberedelsen i folkeskolen.


Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde forslag til, hvordan konfirmationsforberedelsen fremover kunne placeres om eftermiddagen i undervisningens ydertimer.


Det er et stort ønske fra skolernes side at konfirmationsforberedelsen ikke placeres i de undervisningsmæssige bedste morgentimer. Denne placering af konfirmationsforberedelsen i morgentimerne giver mange skemabindinger på udskolingsskolerne, som ikke kun berører den årgang, der går til konfirmationsforberedelse, men hele udskolingsafdelingen og mulighederne for at arbejde med linjeopdeling forringes også.


Konfirmationsforberedelsen er ikke en del af folkeskolens undervisning og indgår ikke i skoletiden eller i skolens tilbud. Men der skal tages højde for konfirmationsforberedelsen i skolernes planlægning af skoletiden, det vil sige at konfirmationsforberedelsen skal ske indenfor rammerne af den almindelige skoletid, mellem klokken 8 og 16.


Tiden for konfirmationsforberedelsen fastsættes ved en forhandling mellem byrådet og præsterne i kommunen.


Hvis der er uenighed mellem parterne omkring fastsættelse af tiden for konfirmationsforberedelsen, er det byrådet, der træffer afgørelsen. Forinden skal byrådet have forsøgt at opnå enighed med de berørte menighedsråd.


I Fredensborg Kommune har Byrådet delegeret beslutningskompetencen vedrørende placering af konfirmationsforberedelsen til Børne- og Skoleudvalget.


Det foreslås, at Center for Skole og Dagtilbud tager kontakt til de præster i Fredensborg Kommune, der forestår konfirmationsforberedelsen på skolerne, med henblik på af få flyttet konfirmationsforberedelsen fra morgentimerne til timerne mellem klokken 14 og 16 placeret på en eller to faste dage.


Antallet af dage konfirmationsforberedelsen placeres på, er afhængig af antallet af elever på klassetrinnet og antallet af præster i bysamfundet. 


Bevilling

-

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §53

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Kommunikation

-

Indstilling

 1. At Børne- og Skoleudvalget beder Center for Skole og Dagtilbud tage kontakt til de præster i Fredensborg Kommune, der står for konfirmationsforberedelsen med henblik på at indgå en aftale om, at denne placeres mellem klokken mellem klokken 14 og 16 på en til to hverdage i løbet af ugen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 06-11-2012

Børne- og Skoleudvalget beder skolelederne om at tage kontakt til præster og eventuelt menighedsråd for at for at indgå lokale aftaler i de fire bysamfund om konfirmandforberedelsens placering i undervisningstiden. Hvis det ikke kan lade sig gøre at opnå en aftale i hver af de fire bysamfund, skal sagen igen behandles i Børne- og Skoleudvalget.


Liste V begærer sagen i Byrådet, således at også de partier, der ikke er repræsenteret i Børne- og Skoleudvalget, kan forholde sig til forslaget, idet sagen er principiel og ikke uden komplikationer i forhold til koordineringen mellem præster og skoler.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme)


Tinne Borch Jacobsen (V) havde stillet et skriftligt spørgsmål til sagen: Der ønskes en redegørelse for sammenhængen mellem konfirmandundervisningen og Folkeskolelovens § 5, stk. 2, nr. 1 C.


Administrationens svar blev omdelt under sagens behandling. Er vedhæftet referatet.


Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Sagen drøftet.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.223 - Forslag til Lokalplan H106 - Tennishal i Humlebæk Syd

Sagsnr.: 12/19568

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om forslag til lokalplan H106 for en tennishal i Humlebæk Syd, samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 skal offentliggøres, herunder om lokalplanforslaget skal miljøvurderes..

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Humlebæk Tennisklub, Nivå-Kokkedal Tennisklub og Fredensborg Tennisklub ønsker at bygge en 4-baners tennishal ved Langebjerghallen i Humlebæk.


Tidligere politiske behandlinger

Plan- og Klimaudvalget besluttede på sit møde 6. juni 2012 (relevant uddrag):


·         At tennishal-projektet skal indarbejdes i helhedsplanen for Humlebæk Syd. Tidshorisont 2012.


·         At et lokalplanforslag for en tennishal baseres på følgende hovedindhold:


-          At tennishallen placeres syd for Langebjerghallen.


-          At tennishallen placeres således at der er mulighed for senere etablering af ny idrætshal (tvillingehal).


-          At der udarbejdes et konkret projektforslag med max. størrelse på hallen. Projektet skal visualisere hvordan hallen indpasses i landskabet, samt hvordan hallens skala og arkitektur tilpasses til det nærliggende byggeri (Langebjerg Skolen) og omkringliggende boligområder.


·         At tennisklubberne finansierer og udarbejder lokalplanforslag.


·         Der skal være en bygningsmæssig sammenhæng mellem tennishallen og Langebjerghallen.


Efter udvalgsbehandlingen fremsatte tennisklubberne ønske om at der ikke skulle være bygningsmæssig sammenhæng med Langebjerghallen, ud fra økonomiske og landskabelige årsager.


Plan- og Klimaudvalget genbehandlede sagen 5. september 2012 og besluttede følgende:


·         At Tennishallen uden bygningsmæssig sammenhæng med Langebjerghallen skal indeholde mulighed for at etablere egne bade- og toiletfaciliteter.


·         At Lokalplanområdet afgrænses til hallens byggefelt og umiddelbare omgivelser, herunder adgangsstier.


·         At den byplanmæssige og landskabelige sammenhæng med planerne for udbygning af Humlebæk Syd skal indtænkes i projektet før lokalplanen kan tilvejebringes.


·         Udvalget ser gerne, at der allerede fra en start ved tennishallens opførelse etableres bade- og toiletfaciliteter. Udvalget henstiller, at der indhentes byggetilbud både med og uden bade- og toiletfaciliteter.


Administrationen har nu, i samarbejde med tennisklubbernes repræsentanter, udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.


Planforslagenes indhold 

Indplacering i helhedsplanen for Humlebæk Syd

Kommunens rådgiver for Humlebæk Syd har indplaceret tennishallen i vinderprojektet. Tennishallen placeres på et areal hvor der var skitseret ca. 40 boliger. Det er endnu ikke afklaret, om disse boliger kan indpasses andetsteds i området. Arealet er også registreret som levested for padder og flagermus. For at sikre og styrke levesteder og spredningskorridorer for det beskyttede dyreliv indplaceres hallen i samspil med den naturbeskyttede sø, og omgives af beplantningsbælter der etableres mod øst og vest og grupper af store træer der etableres syd for hallen. Lokalplanen er derfor afgrænset så arealerne til beplantningerne er med i lokalplanområdet.


Mulighed for ny idrætshal

Der er endnu ikke taget politisk stilling til tidsplan for, eller placering, type og størrelse af, nye halfaciliteter i Humlebæk. Dette er så vidt muligt håndteret i lokalplanen ved at gøre tennishallens byggefelt relativt stort, således at der frem til udstedelse af byggetilladelse er mulighed for at justere tennishallens placering. Der er således reserveret mulighed for en ny idrætshal op til en størrelse der er sammenlignelig med tennishallen. Da behovet for adgangsvej og omfanget af parkering til en ny idrætshal er ukendt, har der ikke kunnet tages højde for placeringen af dette indenfor lokalplanområdet.


Byrådets målsætninger for Humlebæk Syd

Det fremgår af Kommuneplan 2009, at:


·         Området skal disponeres med vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet.


·         Der skal tages særligt højde for udformningen af overgangen mellem eksisterende boligområder og den nye bydel og i udformningen af grænsen til det omgivende landskab.


Tennisklubbernes umiddelbare idé har været en stålhal på 40 x 80 meter (små 3 gange større end Langebjerghallen) uden vinduer, kun med kunstlys.


Dette skaber udfordringer både i forhold til bæredygtighed, mangfoldighed, social kontakt, arkitektonisk kvalitet og landskabelig indpasning. Projektet og lokalplanens bestemmelser er derfor blevet udviklet i samarbejde mellem administrationen og tennisklubberne, så følgende elementer er indarbejdet:


·         En minimumsgrænse for omfanget af vinduer, så hallen bliver et mere levende og venligt hus med mulighed for at kigge ind og ud.


·         Variation i facadens og tagets materialer og farver, så den meget store bygning og de lange lige stræk brydes op i mindre sektioner.


·         Bearbejdning af landskabet, så terrænet omkring hallen så vidt muligt kommer til at ligne naturligt terræn (se i øvrigt ovenfor om beplantning omkring hallen).


Bæredygtighed

Kommuneplanens bestemmelser om bæredygtighed er indarbejdet på følgende måde:


·         Hallen skal opføres som lavenergibebyggelse


·         Der reserveres areal til lokal afledning af regnvand, med mulighed for at styrke vandtilførslen til den naturbeskyttede sø


·         På taget etableres solenergianlæg og / eller tagbeplantning


Miljøscreening

Administrationen har udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget. Konklusionen er, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, idet planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan og idet der i planforslaget er fastsat bestemmelser som begrænser de miljømæssige konsekvenser af planen.


Status for økonomisk og juridisk proces

Tennisklubberne har fremsendt projektbeskrivelsesmateriale indeholdende udkast til fondsvedtægter, driftsoverenskomst, lejeaftale, lånebetingelser med mere. Sideløbende med lokalplanprocessen pågår der en afklaring og behandling af dette materiale i dialog med tennisklubberne, hvorefter materialet skal politisk behandles. Efterfølgende skal materialet forelægges for Tilsynet, som skal godkende at kommunen stiller lånegaranti i medfør af lånebekendtgørelsen. Projektets økonomiske, juridiske og aftalemæssige forhold er således endnu ikke afklarede. Det er tennisklubbernes ønske, at lokalplanen ikke afventer denne afklaring, idet de ikke ønsker, at lokalplanprocessen skal forsinke en ønsket byggestart senest 1. juni 2013.


Bilag til sagen – Lokalplanforslag H106

Der arbejdes fortsat med færdiggørelse af bilagene til sagen, herunder forslaget til lokalplanforslag H106 for Tennishal i Humlebæk Syd. Bilagene udsendes til udvalget inden udvalgsmødet.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1.      At Byrådet vedtager, at offentliggøre forslag til lokalplan nr. H106 for tennishal i Humlebæk Syd samt forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 for Fredensborg Kommune.

2.      At Byrådet beslutter, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.

3.      At Byrådet beslutter, hvornår der afholdes borgermøde.


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 07-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Udvalget besluttede at administationen skal foretage beregninger på omkostningerne ved at grave hallen nogle meter ned.


Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.224 - Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af dele af Humlebæk

Sagsnr.: 12/17749

 

Beslutningstema

Projekt for konvertering af varmeforsyningen i udvalgte områder af Humlebæk fra naturgas til fjernvarme ønskes godkendt.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan- og Klimaudvalget vedtog på sit møde den 5. september 2012, at udsende et projektforslag for fjernvarmeforsyning af dele af Humlebæk i høring i overensstemmelse med reglerne i energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.


Projektforlaget er udarbejdet af Grontmij på vegne af I/S Nordforbrænding, og forslaget har været i høring i 4 uger. Høringsperioden sluttede d. 8. oktober 2012.


Projektforslaget blev sendt i høring blandt de høringsberettigede parter (HMN, EON samt Forsyning Helsingør) samt offentliggjort på hjemmesiden. Endvidere har kommunen udsendt et høringsbrev til ca. 85 potentielle aftagere af fjernvarme.


Der er indkommet 3 skriftlige høringsbemærkninger, heriblandt fra HMN.


Administrationen har i samarbejdet med Nordforbrænding sammenfattet og vurderet de indkomne bemærkninger. Der er udarbejdet et høringsnotat om indkommende kommentarer til projektet. Notatet er vedlagt som bilag til dagsorden (bilag 1).


Herudover har der været henvendelser vedrørende kunderelaterede spørgsmål, hvor spørgerne er blevet henvist til Nordforbrænding.


Med baggrund i en af henvendelserne har Grontmij rettet beregningsskemaet vedr. brugerøkonomi og vedlagt en revideret version af det. Skemaet er vedlagt som bilag til dagsorden (bilag 2).


De ovennævnte høringsbemærkninger giver ikke anledning til afgørende ændringer af projektforslaget. Der er således ikke behov for fornyet behandling af projektforslaget og fornyet offentlighedsfase. Projektets konklusioner er uændrede og taler fortsat for en endelig godkendelse af projektforslaget.


Vurdering

Med godkendelsen af projektforslaget er der sikret den samfundsøkonomisk bedste og mest fordelagtige løsning af varmeforsyning af udvalget områder i Humlebæk. Bruger- og selskabsøkonomisk er projektet ligeledes fordelagtigt, idet det giver lavere opvarmningsudgifter for brugerne, når de skifter til fjernvarme. Det forventes en økonomisk besparelse for brugerne på 2 til 12 % i forhold til opvarmning med naturgas.


Der er ikke krav om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hverken til naturgas eller fremover til fjernvarme.


Projektet vil med sine ca. 5.000 tons CO2-reduktion være af stor betydning for at sikre både de kommunale såvel som de nationale vedtaget klima målsætninger frem til 2020.


Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med denne sag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Alle udgifter afholdes af I/S Nordforbrænding; jfr. Projektforslaget.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Vedtagelsen oplyses på Kommunens hjemmeside, og meddeles ansøger skriftligt.

Indstilling

 1. At projektforslag for konvertering af varmeforsyningen af udvalgte områder af Humlebæk fra naturgas til fjernvarme godkendes i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven; herunder bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 07-11-2012

Administrationens indstilling vedtaget. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling. 


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.225 - Endelig godkendelse af Vandhandleplan 2010-2015

Sagsnr.: 11/16554

 

Beslutningstema

Endelig godkendelse af Vandhandleplan 2010-2015 efter 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen skal udarbejde en handleplan, der implementerer de indsatser, staten har fastlagt i Vandplan Øresund 2010-2015. Kommunens handlemulighed i vandhandleplanen begrænser sig derfor stort set udelukkende til at prioritere den indsats, der fremgår af vandplanen og skal gennemføres i løbet af tre år i 2013-2015.


Forslag til vandhandleplan 2010-2015 er vedtaget af Byrådet d. 29. maj 2012 og har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra d. 8. juni til d. 17. august.


I første planperiode, 2010-2015, skal kommunen kun gennemføre indsatser på to områder – spildevand og vandløb.


Spildevand

Spildevandsindsatsen drejer sig dels om indsats for forbedret spildevandsrensning for ca. 200 ejendomme i spredt bebyggelse, samt Fredensborg Forsynings begrænsning af udledning af urenset spildevand fra 6 overfaldsbygværker på kloaksystemet i Fredensborg. Indsatsen på spildevandsområdet er indeholdt i den gældende spildevandsplan og vil blive inden 2015.

  

Vandløb

Indsatsen er rettet mod åbning af ca. 2 km rørlagte strækninger – to strækninger på Grønholt å, en strækning på Højsagervandløbet og en strækning på Donse å samt ændret vedligeholdelse af 15,5 km vandløbsstrækning.


Handleplanen er meget overordnet, præciseringen sker ved udførelsen af de enkelte projekter. Det er også i forbindelse med de enkelte projekter, at lodsejerinddragelsen særligt sker. Projekterne gennemføres efter gældende regler i lovgivningen. For vandløbene betyder det fx. at regulativerne skal ændres, hvis en ændret vedligeholdelse betyder, at vandafledningsevnen ændres i forhold til det fastlagte, ligeledes skal der gennemføres reguleringsprojekter før rørlagte strækninger åbnes.


Inden en ændret vedligeholdelse kan iværksættes, skal der gennemføres en konsekvensvurdering for de tilgrænsende områder. På baggrund af denne fastlægges en erstatning for evt. vandlidende arealer, som staten udbetaler.


Da midlerne til projekternes gennemførelse i stor udstrækning er statslige, er der krav om statens godkendelse inden både forundersøgelser og de egentlige projekter kan igangsættes.


Grundvand

Som supplement til Vandplanens retningslinjer er et antal af de hidtil gældende retningslinjer fra Regionplan 2005 tilføjet. Retningslinjerne vil senere blive indskrevet i kommuneplanen.


Høringssvar

Der er indkommet femten høringssvar, to fra myndigheder, otte fra foreninger eller interesseorganisationer og fem fra privatpersoner. Høringssvarene, administrationens bemærkninger hertil samt om høringssvarene giver anledning til ændring i det udsendte forslag til Vandhandleplan 2010-2015 er summeret i notat, som sammen med høringssvarene er vedlagt dagsordenen.


Fire indsigelser er generelle høringssvar, som ikke knytter sig specifikt til Fredensborg Kommunes forslag til vandhandleplan.

Mange af de fremførte indsigelser retter sig mod indholdet i vandplanen, som kommunen ingen indflydelse har på. Desuden rejses der i flere af indsigelserne bekymring over konsekvenser af den ændrede vandløbsvedligeholdelse på landbrugsarealerne i oplandet, ligesom der varsles erstatningskrav for nedsat landbrugsproduktion. Generelt sættes der pris på den varslede inddragelse af lodsejere og grønne organisationer i den videre proces. Endvidere fremfører en lodsejer et ønske om at vandløbsindsatsen prioriteres til sidst i perioden.


Naturstyrelsen har bemærkninger til afsnittet om grundvand, hvor der ønskes yderligere præciseringer i forhold til vandplanens retningslinjer.


Som tidligere nævnt er kommunens handlemulighed i forhold til vandhandleplanen stort set udelukkende at prioritere den indsats, der skal gennemføres i planperioden, og da midlerne til indsatserne på vandløbsområdet langt overvejende er statslige, kræver det statens godkendelse før der kan iværksættes forundersøgelser og før selve projekterne kan iværksættes. Det betyder, sammenholdt med den lange myndighedsbehandling, at gennemførelsen af de enkelte projekter tidsmæssigt vil overlappe eller ligge meget tæt på hinanden. Dermed vil det være vanskeligt at imødekomme ønsker om udskydning af dele af indsatsen.


På denne baggrund giver de indkomne høringssvar efter administrationens opfattelse ikke anledning til ændring af Forslag til handleplanen ud over de præciseringer, Naturstyrelsen kræver.


Handleplanen

Det indstilles derfor, at Vandhandleplanen godkendes endeligt med de tilføjede bemærkninger på grundvandsområdet. Den reviderede Vandhandleplan er vedlagt dagsordenen.

  

Efter endelig godkendelse er der 4 ugers klagefrist, hvor tilvejebringelse og indhold kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.


Afslutningsvis skal Vandhandleplanen fremsendes til Miljøministeren.


Bevilling

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljømålsloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Pressemeddelelse udsendes samtidig med annoncering og fremsendelse til klageberettigede organisationer og de parter, der har afgivet høringssvar.

Indstilling

1.      At Vandhandleplan 2010-2015 godkendes endeligt.

2.      At administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Flemming Rømer (O) og Ebba Anker Nielsen (F). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Liste C tager forbehold.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.226 - Endelig godkendelse af naturhandleplan for Natura 2000 område ved Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Sagsnr.: 12/480

 

Beslutningstema

Endelig godkendelse af handleplan for Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov efter offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune er berørt af  Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, som omfatter nogle mindre arealer langs med Esrum Søs syd- og østside. Området omfatter også mindre arealer i hhv. Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner samt de store statsejede, fredskovpligtige arealer.


Kommunen skal udarbejde en naturhandleplan for Natura 2000 område nr. 133 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, der implementerer de indsatser, der fremgår af den statslige naturplan. Naturplejeplanen skal i første planperiode indtil 2015 sikre pleje af de privatejede naturarealer, der er kortlagt af Naturstyrelsen inden for Natura 2000 området i kommunen.


Naturstyrelsen Nordsjælland er ansvarlig for de dele af naturhandleplanen, som omfatter skovbevoksede, fredskovpligtige naturarealer.


Naturstyrelsen har sideløbende udarbejdet en plejeplan, som skal sikre pleje af de statsejede naturarealer, som udgør størstedelen af Natura 2000 området. Den statslige plejeplan har været udsendt i en selvstændig høring. Et resume af den statslige plejeplan er vedlagt som bilag 4 i naturhandleplanen.


Indsatsen i Fredensborg

Handleplanen er meget overordnet og præcisering sker ved udførelse af de enkelte projekter. I første planperiode fra 2010-2015 drejer den konkrete indsats sig i Fredensborg Kommune om rydning af uønsket opvækst af træer og buske og iværksættelse af høslæt eller græsning på tilsammen 0,9 hektar på 2 engarealer. I forbindelse med de enkelte projekter vil lodsejerne blive inddraget. 


De berørte lodsejere har fået tilsendt forslaget til naturhandleplan for området i forbindelse med den offentlige høring. Administrationen vil efter vedtagelse af naturhandleplanen kontakte lodsejerne. 


Høringssvar

Forslag til naturhandleplan - som er udarbejdet i samarbejde med Gribskov, Helsingør og Hillerød kommuner samt Naturstyrelsen Nordsjælland - er vedtaget af Byrådet den 29. maj 2012 og har været fremlagt i 10 ugers offentlig høring fra den 8. juni til den 17. august 2012.


Kommunen har modtaget 6 høringssvar fra 5 organisationer og 1 myndighed (bilag 1). Der er ikke indkommet høringssvar fra lodsejerne. Samtlige høringssvar er sendt til de 4 kommuner og Naturstyrelsen Nordsjælland, der har udarbejdet handleplanforslaget. Kommunerne og Naturstyrelsen Nordsjælland har koordineret behandlingen af høringssvarene og kommunerne har udarbejdet et fælles høringsnotat (bilag 2).


Mange af de fremførte indsigelser omfatter arealer eller plejeindsatser, som ikke berører Fredensborg Kommune. Derudover vedrører indsigelserne forslag og bemærkninger til gennemførelse af de forskellige plejeindsatser som vil blive inddraget i det omfang, det er hensigtsmæssigt i forbindelse med realisering af de konkrete projekter. 


Natura 2000 indsatsen forudsættes i stort omfang løftet ved at den enkelte lodsejer søger om tilskud fra tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Derudover foreligger der lovhjemmel i naturbeskyttelseslovens kapitel 2 a til at gennemføre foranstaltninger mod erstatning, hvis det er nødvendigt for at sikre opfyldelse af den statslige naturplan. Der mangler pt. en afklaring af hvilke ressourcer, som afsættes til dette fremover.


Administrativt vurderes det i de 4 kommuner, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændring af naturhandleplanen.


I forlængelse af Naturstyrelsens høringssvar til nogle kommuners Natura 2000 handleplaner, har KL den 12. oktober 2012 udsendt et notat til kommunerne, hvor KL opfordrer kommunerne til at tilføje nogle væsentlige præciseringer i handleplanerne.


Der er derfor foretaget en teknisk rettelse i forhold til KL’s anbefalinger, hvor naturhandleplanens ambitionsniveau og præmissen om frivillighed præciseres.


Naturstyrelsens tidsplan er forskudt i forhold til kommunernes. Naturstyrelsen har derfor i brev af 2. juli 2012 oplyst, at det er en forudsætning for styrelsens tidsplan med behandling af høringssvar og færdiggørelse af naturplanen, at styrelsen har mulighed for at ændre i de dele af en handleplan, som vedrører Naturstyrelsens myndighedsområde, selvom en kommune har politisk godkendt den endelige handleplan. Naturstyrelsen har orienteret KL om dette. Eventuelle ændringer berører udelukkende Naturstyrelsens myndighedsområde


Ændringer i den endelige naturhandleplan forudsætter enighed blandt de 4 kommuner. Naturhandleplanen skal ifølge Miljømålslovens være vedtaget og offentliggjort senest den 7. december 2012. 


Det indstilles derfor, at naturhandleplanen (bilag 3) godkendes endeligt.


Efter endelig godkendelse skal naturhandleplanen offentliggøres med en 4 ugers klagefrist, hvor tilvejebringelse og indhold kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.


Afslutningsvis skal naturhandleplanen fremsendes til Miljøministeren.


Retsgrundlag

Lov nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.


Bekendtgørelse nr. 1117 af 25. november 2011 om kommunalbestyrelsens Natura 2000 handleplaner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Pressemeddelelse udsendes samtidig med annoncering og fremsendelse til klageberettigede organisationer og de parter, der har afgivet høringssvar.

Indstilling

1.      At Handleplan for Natura 2000 område 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov 2010 - 2015 godkendes endeligt.

2.      At administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Flemming Rømer (O) og Ebba Anker Nielsen (F). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling. 


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.227 - Høring af udkast til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2011-2020

Sagsnr.: 12/39375

 

Beslutningstema

Godkendelse af, at tillæg nr. 3 til kommunens spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring og dermed forslag om, at nedklassificere 300 m. af det offentlige vandløb Asminderødgrøften til spildevandsteknisk anlæg.

Sagsfremstilling og økonomi

Asminderødgrøften er et offentligt vandløb, der starter i Fredensborg By og løber til Esrum Sø. De øverste godt 300 m. er vandløbet en flisebelagt grøft, der løber langs Nordbanen. Vandløbet har herefter et mere naturligt forløb og fortsætter mod N/V, hvor det krydser Hillerødvejen og løber over Fredensborg Golfs baner. Efter golfklubbens arealer er vandløbet rørlagt frem til sit udløb i Esrum sø (jf. bilag 1 - oversigtskort).


Vandløbet modtager store mængder overfladevand fra den østlige del af Fredensborg By, hvilket giver problemer med oversvømmelser i boligområdet Kirsebærhaven og på Fredensborg Golfs arealer, samt problemer med brinkerosion langs banegrøften.


Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune arbejder på et projekt, der kan løse ovenstående problemer. Der arbejdes med en rørlægning af de øverste godt 300 m af vandløbet og etablering af et forsinkelsesbassin. De endelige detaljer om projektet er ikke på plads, men det er en forudsætning for projektet gennemførelse, at de øverste 300 m af Asminderødgrøften nedlægges som offentligt vandløb. Nærværende tillæg til spildevandsplan (jf. bilag 2 omfatter derfor en ændring af den øverste del af Asminderødgrøften til et spildevandsteknisk anlæg. Det betyder, at Fredensborg Forsyning overtager driften af strækningen, samt at vandløbet nedlægges og derved ikke længere er omfattet af vandløbslovens regler.  


Det har længe været i administrationens interesse, at nedklassificere de øverste 300 m af Asminderødgrøften. Vandløbsstrækningen har ingen naturmæssig værdi og afleder næsten alene overfladevand og er derfor tørlagt i lange perioder. Der forventes derfor ingen indsigelser mod projektet fra de grønne organisationer. Efter de øverste 300 m vandløb og frem til rørlægningen før Esrum sø, er vandløbet omfattet af vandplanernes krav om god økologisk tilstand. Projektet har bl.a. til formål at nedsætte oversvømmelseshyppigheden i vandløbet, hvilket er til gavn for miljøet i vandløbet og for Fredensborg Golf, der har klaget over, at deres arealer oversvømmes.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Høringen annonceres i Uge-Nyt og på kommunens hjemmeside. Forslaget bliver sendt direkte til bredejere og relevante interesseorganisationer.

Indstilling

 1. At udkast til tillæg nr. 3 til spildevandsplanen 2011-2020 om nedlæggelse af 300 m offentlig vandløb sendes i offentlig høring.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Flemming Rømer (O) og Ebba Anker Nielsen (F). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling. 


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.228 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Orienteret om arbejdet med forskønnelse af Fredensborg by.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Nr.229 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 230 Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Sag nr. 230 Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid.

Et enigt Økonomiudvalg afviste at udstede alkoholbevilling.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme).