Nr.226 - Endelig godkendelse af naturhandleplan for Natura 2000 område ved Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Sagsnr.: 12/480

 

Beslutningstema

Endelig godkendelse af handleplan for Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov efter offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune er berørt af  Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, som omfatter nogle mindre arealer langs med Esrum Søs syd- og østside. Området omfatter også mindre arealer i hhv. Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner samt de store statsejede, fredskovpligtige arealer.


Kommunen skal udarbejde en naturhandleplan for Natura 2000 område nr. 133 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, der implementerer de indsatser, der fremgår af den statslige naturplan. Naturplejeplanen skal i første planperiode indtil 2015 sikre pleje af de privatejede naturarealer, der er kortlagt af Naturstyrelsen inden for Natura 2000 området i kommunen.


Naturstyrelsen Nordsjælland er ansvarlig for de dele af naturhandleplanen, som omfatter skovbevoksede, fredskovpligtige naturarealer.


Naturstyrelsen har sideløbende udarbejdet en plejeplan, som skal sikre pleje af de statsejede naturarealer, som udgør størstedelen af Natura 2000 området. Den statslige plejeplan har været udsendt i en selvstændig høring. Et resume af den statslige plejeplan er vedlagt som bilag 4 i naturhandleplanen.


Indsatsen i Fredensborg

Handleplanen er meget overordnet og præcisering sker ved udførelse af de enkelte projekter. I første planperiode fra 2010-2015 drejer den konkrete indsats sig i Fredensborg Kommune om rydning af uønsket opvækst af træer og buske og iværksættelse af høslæt eller græsning på tilsammen 0,9 hektar på 2 engarealer. I forbindelse med de enkelte projekter vil lodsejerne blive inddraget. 


De berørte lodsejere har fået tilsendt forslaget til naturhandleplan for området i forbindelse med den offentlige høring. Administrationen vil efter vedtagelse af naturhandleplanen kontakte lodsejerne. 


Høringssvar

Forslag til naturhandleplan - som er udarbejdet i samarbejde med Gribskov, Helsingør og Hillerød kommuner samt Naturstyrelsen Nordsjælland - er vedtaget af Byrådet den 29. maj 2012 og har været fremlagt i 10 ugers offentlig høring fra den 8. juni til den 17. august 2012.


Kommunen har modtaget 6 høringssvar fra 5 organisationer og 1 myndighed (bilag 1). Der er ikke indkommet høringssvar fra lodsejerne. Samtlige høringssvar er sendt til de 4 kommuner og Naturstyrelsen Nordsjælland, der har udarbejdet handleplanforslaget. Kommunerne og Naturstyrelsen Nordsjælland har koordineret behandlingen af høringssvarene og kommunerne har udarbejdet et fælles høringsnotat (bilag 2).


Mange af de fremførte indsigelser omfatter arealer eller plejeindsatser, som ikke berører Fredensborg Kommune. Derudover vedrører indsigelserne forslag og bemærkninger til gennemførelse af de forskellige plejeindsatser som vil blive inddraget i det omfang, det er hensigtsmæssigt i forbindelse med realisering af de konkrete projekter. 


Natura 2000 indsatsen forudsættes i stort omfang løftet ved at den enkelte lodsejer søger om tilskud fra tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Derudover foreligger der lovhjemmel i naturbeskyttelseslovens kapitel 2 a til at gennemføre foranstaltninger mod erstatning, hvis det er nødvendigt for at sikre opfyldelse af den statslige naturplan. Der mangler pt. en afklaring af hvilke ressourcer, som afsættes til dette fremover.


Administrativt vurderes det i de 4 kommuner, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændring af naturhandleplanen.


I forlængelse af Naturstyrelsens høringssvar til nogle kommuners Natura 2000 handleplaner, har KL den 12. oktober 2012 udsendt et notat til kommunerne, hvor KL opfordrer kommunerne til at tilføje nogle væsentlige præciseringer i handleplanerne.


Der er derfor foretaget en teknisk rettelse i forhold til KL’s anbefalinger, hvor naturhandleplanens ambitionsniveau og præmissen om frivillighed præciseres.


Naturstyrelsens tidsplan er forskudt i forhold til kommunernes. Naturstyrelsen har derfor i brev af 2. juli 2012 oplyst, at det er en forudsætning for styrelsens tidsplan med behandling af høringssvar og færdiggørelse af naturplanen, at styrelsen har mulighed for at ændre i de dele af en handleplan, som vedrører Naturstyrelsens myndighedsområde, selvom en kommune har politisk godkendt den endelige handleplan. Naturstyrelsen har orienteret KL om dette. Eventuelle ændringer berører udelukkende Naturstyrelsens myndighedsområde


Ændringer i den endelige naturhandleplan forudsætter enighed blandt de 4 kommuner. Naturhandleplanen skal ifølge Miljømålslovens være vedtaget og offentliggjort senest den 7. december 2012. 


Det indstilles derfor, at naturhandleplanen (bilag 3) godkendes endeligt.


Efter endelig godkendelse skal naturhandleplanen offentliggøres med en 4 ugers klagefrist, hvor tilvejebringelse og indhold kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.


Afslutningsvis skal naturhandleplanen fremsendes til Miljøministeren.


Retsgrundlag

Lov nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.


Bekendtgørelse nr. 1117 af 25. november 2011 om kommunalbestyrelsens Natura 2000 handleplaner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Pressemeddelelse udsendes samtidig med annoncering og fremsendelse til klageberettigede organisationer og de parter, der har afgivet høringssvar.

Indstilling

1.      At Handleplan for Natura 2000 område 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov 2010 - 2015 godkendes endeligt.

2.      At administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Flemming Rømer (O) og Ebba Anker Nielsen (F). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling. 


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme).