Nr.225 - Endelig godkendelse af Vandhandleplan 2010-2015

Sagsnr.: 11/16554

 

Beslutningstema

Endelig godkendelse af Vandhandleplan 2010-2015 efter 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen skal udarbejde en handleplan, der implementerer de indsatser, staten har fastlagt i Vandplan Øresund 2010-2015. Kommunens handlemulighed i vandhandleplanen begrænser sig derfor stort set udelukkende til at prioritere den indsats, der fremgår af vandplanen og skal gennemføres i løbet af tre år i 2013-2015.


Forslag til vandhandleplan 2010-2015 er vedtaget af Byrådet d. 29. maj 2012 og har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra d. 8. juni til d. 17. august.


I første planperiode, 2010-2015, skal kommunen kun gennemføre indsatser på to områder – spildevand og vandløb.


Spildevand

Spildevandsindsatsen drejer sig dels om indsats for forbedret spildevandsrensning for ca. 200 ejendomme i spredt bebyggelse, samt Fredensborg Forsynings begrænsning af udledning af urenset spildevand fra 6 overfaldsbygværker på kloaksystemet i Fredensborg. Indsatsen på spildevandsområdet er indeholdt i den gældende spildevandsplan og vil blive inden 2015.

  

Vandløb

Indsatsen er rettet mod åbning af ca. 2 km rørlagte strækninger – to strækninger på Grønholt å, en strækning på Højsagervandløbet og en strækning på Donse å samt ændret vedligeholdelse af 15,5 km vandløbsstrækning.


Handleplanen er meget overordnet, præciseringen sker ved udførelsen af de enkelte projekter. Det er også i forbindelse med de enkelte projekter, at lodsejerinddragelsen særligt sker. Projekterne gennemføres efter gældende regler i lovgivningen. For vandløbene betyder det fx. at regulativerne skal ændres, hvis en ændret vedligeholdelse betyder, at vandafledningsevnen ændres i forhold til det fastlagte, ligeledes skal der gennemføres reguleringsprojekter før rørlagte strækninger åbnes.


Inden en ændret vedligeholdelse kan iværksættes, skal der gennemføres en konsekvensvurdering for de tilgrænsende områder. På baggrund af denne fastlægges en erstatning for evt. vandlidende arealer, som staten udbetaler.


Da midlerne til projekternes gennemførelse i stor udstrækning er statslige, er der krav om statens godkendelse inden både forundersøgelser og de egentlige projekter kan igangsættes.


Grundvand

Som supplement til Vandplanens retningslinjer er et antal af de hidtil gældende retningslinjer fra Regionplan 2005 tilføjet. Retningslinjerne vil senere blive indskrevet i kommuneplanen.


Høringssvar

Der er indkommet femten høringssvar, to fra myndigheder, otte fra foreninger eller interesseorganisationer og fem fra privatpersoner. Høringssvarene, administrationens bemærkninger hertil samt om høringssvarene giver anledning til ændring i det udsendte forslag til Vandhandleplan 2010-2015 er summeret i notat, som sammen med høringssvarene er vedlagt dagsordenen.


Fire indsigelser er generelle høringssvar, som ikke knytter sig specifikt til Fredensborg Kommunes forslag til vandhandleplan.

Mange af de fremførte indsigelser retter sig mod indholdet i vandplanen, som kommunen ingen indflydelse har på. Desuden rejses der i flere af indsigelserne bekymring over konsekvenser af den ændrede vandløbsvedligeholdelse på landbrugsarealerne i oplandet, ligesom der varsles erstatningskrav for nedsat landbrugsproduktion. Generelt sættes der pris på den varslede inddragelse af lodsejere og grønne organisationer i den videre proces. Endvidere fremfører en lodsejer et ønske om at vandløbsindsatsen prioriteres til sidst i perioden.


Naturstyrelsen har bemærkninger til afsnittet om grundvand, hvor der ønskes yderligere præciseringer i forhold til vandplanens retningslinjer.


Som tidligere nævnt er kommunens handlemulighed i forhold til vandhandleplanen stort set udelukkende at prioritere den indsats, der skal gennemføres i planperioden, og da midlerne til indsatserne på vandløbsområdet langt overvejende er statslige, kræver det statens godkendelse før der kan iværksættes forundersøgelser og før selve projekterne kan iværksættes. Det betyder, sammenholdt med den lange myndighedsbehandling, at gennemførelsen af de enkelte projekter tidsmæssigt vil overlappe eller ligge meget tæt på hinanden. Dermed vil det være vanskeligt at imødekomme ønsker om udskydning af dele af indsatsen.


På denne baggrund giver de indkomne høringssvar efter administrationens opfattelse ikke anledning til ændring af Forslag til handleplanen ud over de præciseringer, Naturstyrelsen kræver.


Handleplanen

Det indstilles derfor, at Vandhandleplanen godkendes endeligt med de tilføjede bemærkninger på grundvandsområdet. Den reviderede Vandhandleplan er vedlagt dagsordenen.

  

Efter endelig godkendelse er der 4 ugers klagefrist, hvor tilvejebringelse og indhold kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.


Afslutningsvis skal Vandhandleplanen fremsendes til Miljøministeren.


Bevilling

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljømålsloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Pressemeddelelse udsendes samtidig med annoncering og fremsendelse til klageberettigede organisationer og de parter, der har afgivet høringssvar.

Indstilling

1.      At Vandhandleplan 2010-2015 godkendes endeligt.

2.      At administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Flemming Rømer (O) og Ebba Anker Nielsen (F). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Liste C tager forbehold.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme).