Nr.224 - Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af dele af Humlebæk

Sagsnr.: 12/17749

 

Beslutningstema

Projekt for konvertering af varmeforsyningen i udvalgte områder af Humlebæk fra naturgas til fjernvarme ønskes godkendt.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan- og Klimaudvalget vedtog på sit møde den 5. september 2012, at udsende et projektforslag for fjernvarmeforsyning af dele af Humlebæk i høring i overensstemmelse med reglerne i energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.


Projektforlaget er udarbejdet af Grontmij på vegne af I/S Nordforbrænding, og forslaget har været i høring i 4 uger. Høringsperioden sluttede d. 8. oktober 2012.


Projektforslaget blev sendt i høring blandt de høringsberettigede parter (HMN, EON samt Forsyning Helsingør) samt offentliggjort på hjemmesiden. Endvidere har kommunen udsendt et høringsbrev til ca. 85 potentielle aftagere af fjernvarme.


Der er indkommet 3 skriftlige høringsbemærkninger, heriblandt fra HMN.


Administrationen har i samarbejdet med Nordforbrænding sammenfattet og vurderet de indkomne bemærkninger. Der er udarbejdet et høringsnotat om indkommende kommentarer til projektet. Notatet er vedlagt som bilag til dagsorden (bilag 1).


Herudover har der været henvendelser vedrørende kunderelaterede spørgsmål, hvor spørgerne er blevet henvist til Nordforbrænding.


Med baggrund i en af henvendelserne har Grontmij rettet beregningsskemaet vedr. brugerøkonomi og vedlagt en revideret version af det. Skemaet er vedlagt som bilag til dagsorden (bilag 2).


De ovennævnte høringsbemærkninger giver ikke anledning til afgørende ændringer af projektforslaget. Der er således ikke behov for fornyet behandling af projektforslaget og fornyet offentlighedsfase. Projektets konklusioner er uændrede og taler fortsat for en endelig godkendelse af projektforslaget.


Vurdering

Med godkendelsen af projektforslaget er der sikret den samfundsøkonomisk bedste og mest fordelagtige løsning af varmeforsyning af udvalget områder i Humlebæk. Bruger- og selskabsøkonomisk er projektet ligeledes fordelagtigt, idet det giver lavere opvarmningsudgifter for brugerne, når de skifter til fjernvarme. Det forventes en økonomisk besparelse for brugerne på 2 til 12 % i forhold til opvarmning med naturgas.


Der er ikke krav om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hverken til naturgas eller fremover til fjernvarme.


Projektet vil med sine ca. 5.000 tons CO2-reduktion være af stor betydning for at sikre både de kommunale såvel som de nationale vedtaget klima målsætninger frem til 2020.


Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med denne sag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Alle udgifter afholdes af I/S Nordforbrænding; jfr. Projektforslaget.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Vedtagelsen oplyses på Kommunens hjemmeside, og meddeles ansøger skriftligt.

Indstilling

  1. At projektforslag for konvertering af varmeforsyningen af udvalgte områder af Humlebæk fra naturgas til fjernvarme godkendes i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven; herunder bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 07-11-2012

Administrationens indstilling vedtaget. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling. 


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme).