Nr.222 - Ændring af tidspunktet for konfirmationsforberedelsen

Sagsnr.: 12/45239

 

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om ændring af den tidsmæssige placering af konfirmationsforberedelsen på kommunens folkeskoler.


Sagsfremstilling og økonomi

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. oktober 2012 blev udvalget, på opfordring fra Lars Simonsen (B), orienteret om bestemmelserne vedrørende placering af konfirmationsforberedelsen i folkeskolen.


Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde forslag til, hvordan konfirmationsforberedelsen fremover kunne placeres om eftermiddagen i undervisningens ydertimer.


Det er et stort ønske fra skolernes side at konfirmationsforberedelsen ikke placeres i de undervisningsmæssige bedste morgentimer. Denne placering af konfirmationsforberedelsen i morgentimerne giver mange skemabindinger på udskolingsskolerne, som ikke kun berører den årgang, der går til konfirmationsforberedelse, men hele udskolingsafdelingen og mulighederne for at arbejde med linjeopdeling forringes også.


Konfirmationsforberedelsen er ikke en del af folkeskolens undervisning og indgår ikke i skoletiden eller i skolens tilbud. Men der skal tages højde for konfirmationsforberedelsen i skolernes planlægning af skoletiden, det vil sige at konfirmationsforberedelsen skal ske indenfor rammerne af den almindelige skoletid, mellem klokken 8 og 16.


Tiden for konfirmationsforberedelsen fastsættes ved en forhandling mellem byrådet og præsterne i kommunen.


Hvis der er uenighed mellem parterne omkring fastsættelse af tiden for konfirmationsforberedelsen, er det byrådet, der træffer afgørelsen. Forinden skal byrådet have forsøgt at opnå enighed med de berørte menighedsråd.


I Fredensborg Kommune har Byrådet delegeret beslutningskompetencen vedrørende placering af konfirmationsforberedelsen til Børne- og Skoleudvalget.


Det foreslås, at Center for Skole og Dagtilbud tager kontakt til de præster i Fredensborg Kommune, der forestår konfirmationsforberedelsen på skolerne, med henblik på af få flyttet konfirmationsforberedelsen fra morgentimerne til timerne mellem klokken 14 og 16 placeret på en eller to faste dage.


Antallet af dage konfirmationsforberedelsen placeres på, er afhængig af antallet af elever på klassetrinnet og antallet af præster i bysamfundet. 


Bevilling

-

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §53

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Kommunikation

-

Indstilling

  1. At Børne- og Skoleudvalget beder Center for Skole og Dagtilbud tage kontakt til de præster i Fredensborg Kommune, der står for konfirmationsforberedelsen med henblik på at indgå en aftale om, at denne placeres mellem klokken mellem klokken 14 og 16 på en til to hverdage i løbet af ugen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 06-11-2012

Børne- og Skoleudvalget beder skolelederne om at tage kontakt til præster og eventuelt menighedsråd for at for at indgå lokale aftaler i de fire bysamfund om konfirmandforberedelsens placering i undervisningstiden. Hvis det ikke kan lade sig gøre at opnå en aftale i hver af de fire bysamfund, skal sagen igen behandles i Børne- og Skoleudvalget.


Liste V begærer sagen i Byrådet, således at også de partier, der ikke er repræsenteret i Børne- og Skoleudvalget, kan forholde sig til forslaget, idet sagen er principiel og ikke uden komplikationer i forhold til koordineringen mellem præster og skoler.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme)


Tinne Borch Jacobsen (V) havde stillet et skriftligt spørgsmål til sagen: Der ønskes en redegørelse for sammenhængen mellem konfirmandundervisningen og Folkeskolelovens § 5, stk. 2, nr. 1 C.


Administrationens svar blev omdelt under sagens behandling. Er vedhæftet referatet.


Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Sagen drøftet.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme).