Nr.221 - Indsatser for udfaldstruede dagpengemodtagere

Sagsnr.: 11/33121

 

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal overfor Byrådet anbefale, hvilke(n) indsatser der skal prioriteres overfor udfaldstruede dagpengemodtagere, herunder mulige nye indsatsmuligheder, med henblik på videresendelse til Økonomiudvalget.


Sagsfremstilling og økonomi

Indsats i forhold til udfaldstruede dagpengemodtagere

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 11. september blev akutpakken drøftet. Udvalget besluttede samtidig at iværksætte to yderligere initiativer: 1) Et pilotsamarbejde med 3F og 2) Prioritere anvendelse af indkomne jobordre til de udfaldstruede dagpengemodtagere. En Jobordre er en henvendelse, som Fredensborg Kommune modtager gennem det løbende samarbejde med virksomhederne, om hjælp til at besætte en ledig stilling.


På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 9. oktober blev sag om de udfaldstruede dagpengemodtagere drøftet med følgende protokollering:


”Udvalget har noteret, at Jobcenteret er i fuld gang med at implementere handlingsplanen besluttet på AU mødet i september, herunder initiativer i Akutpakken, for at få udfaldstruede ledige i job eller uddannelse. På mødet blev en række potentielle handlemuligheder for at hjælpe udfaldstruede dagpengemodtagere drøftet. Udvalget ønsker en sag på mødet i november, der konkretiserer disse handlemuligheder til drøftelse”.


På mødet i Økonomiudvalget den 22. oktober blev Beskæftigelsesplanen 2013 godkendt således:


"Anbefaler administrationens indstilling, idet administrationen og Arbejdsmarkedsudvalget frem til Økonomiudvalgsmødet i november 2012, anmodes om at undersøge om der udover Akutpakken og andre iværksatte initiativer, kan findes mulighed for at hjælpe udfaldstruede ledige i job. Forslaget skal ses i lyset af de nye dagpengeregler, der træder i kraft den 1. januar 2013".


Efterfølgende er Regeringens aftale om akutjob blevet godkendt. Endvidere har Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilget en jobrotationskonsulent, der skal arbejde med at placere kommunens udfaldstruede dagpengemodtagere i jobrotationsjob.


Her beskrives kort den nuværende indsats, og dernæst opstilles tre forskellige modeller for at hjælpe de udfaldstuede i job. Hver model angiver et forsigtigt skøn over effekten af indsatsen, men uanset valg af nye initiativer, kommer alle udfaldstruede ledige ikke i job.   


1. Den nuværende indsats

Det er vigtigt at slå fast, at de borgere, som er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet allerede har deltaget i en række aktiviteter og tilbud med henblik på, at de skulle kunne komme i ordinært job eller starte på en ordinær uddannelse. Der har været anvendt en bred vifte af tilbud, herunder jobsøgningskurser, opkvalificerende tilbud, virksomhedspraktik, løntilskud mv. 


2. De tre modeller 

Der er opstillet tre forskellige modeller for eventuelle indsatser; Den udvidede akutmodel, Den udvidede a-kassemodel og til sidst Den udvidede jobmodel. Den udvidede akutmodel er det der allerede er besluttet at iværksætte, dvs. dels de statsligt besluttede initiativer og dels de yderligere initiativer der tidligere er besluttet i Fredensborg Kommune. Den udvidede a-kassemodel og Den udvidede jobmodel er udvidelser af den nuværende indsats. Under afsnit 3 "Yderligere initiativer" er endvidere kort beskrevet, hvad enkelte andre kommuner har valgt at tage af initiativer ud over lovkravene, samt ideer til initiativer fremkommet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 9. oktober 2012.


Her følger først Den udvidede akutmodel, dernæst Den udvidede a-kassemodel og til sidst Den udvidede jobmodel.A) Den udvidede akutmodel

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 11. september drøftede udvalget Akutpakken og besluttede samtidig at iværksætte et udvidet samarbejde med a-kassen 3F samt at reservere hjemtagne jobordre til udfaldstruede dagpengemodtagere. Regeringen har i efterfølgende vedtaget en ny indsats Akutjob, mens Det Lokale Beskæftigelsesråd har bevilget en jobrotationskonsulent. Disse allerede besluttede initiativer indgår alle i Den udvidede akutmodel.


Regeringens akutpakke (Drøftet i AU)

Regeringen, KL, Danske Regioner og DA indgik den 31. august en aftale om en særlig indsats til ledige, som er i risiko for at opbruge deres dagpengeret.


Målgruppen for den særlige indsats er ledige medlemmer af en a-kasse, hvis dagpengeret ved fortsat ledighed udløber inden for højst 26 uger og senest ved udgangen af uge 26 i 2013. I indsatsens første 5 uger (uge 37-uge 41), er der i Fredensborg Kommune udsendt breve til 178 personer fra a-kasserne.


21 pct. af disse borgere kommer fra 3F’s a-kasse, 18 pct. fra Kristelig a-kasse, 11 pct. fra HK’s a-kasse. Herefter kommer ASE, Det Faglige Hus, FOA og Magistrenes a-kasser, mens de øvrige har under 4 pct.


A-kasserne sender brev til alle ledige i målgruppen. I brevet opfordres den ledige til at henvende sig til a-kassens jobberedskab for at få hjælp til at komme i arbejde, ved et hurtigt og intensivt forløb i a-kassen med personlig hjælp. Såfremt den ledige ønsker det, har pågældende ret til at få jobcentrets jobberedskab til at gennemføre det intensive forløb. Jobcentret har derfor indgået aftale med den private aktør Ballisager, hvor den ledige får en ugentlig samtale af en times varighed i op til 13 uger.


Samarbejde med a-kassen 3F (Godkendt i AU)

Fredensborg Kommune har som et pilotprojekt valgt at indlede et samarbejde med 3F’s A-kasse omkring jobsamtaler, hvor både a-kasse- og jobcentermedarbejder deltager. Dette samarbejde skal være med til at sikre en hurtig sagsbehandling, hvor alle parter - ledig, a-kasse og jobcenter – er velinformeret om aftaler om aktivering mv., som skal ske resten af den lediges periode på dagpenge. Fokus er især på ledige med høj risiko for at miste dagpengeretten.


Jobordre til udfaldstruede ledige (Godkendt i AU)  

De henvendelser som Fredensborg Kommune modtager, om hjælp til at besætte en ledig stilling i en virksomhed, forsøges formidlet til udfaldstruede dagpengemodtagere. Behandlingen af disse henvendelser er tidskrævende, da der skal findes en egnet udfaldstruet dagpengemodtager som matcher virksomhedens forventninger til medarbejderen. Samtidig sker det i et tæt  samarbejde med a-kasserne. Initiativet gennemføres ved omprioritering af tidsanvendelsen mellem kommunens virksomhedskonsulenter.


Regeringens aftale om akutjob (Ny)

Den 24. oktober har regeringen i samarbejde med KL, Danske Regioner og DA indgået en aftale, der supplerer akutpakken med en aftale om akutjob. Med aftalen om akutjob iværksættes en ekstraordinær, midlertidig indsats for ledige, der er i risiko for at opbruge eller opbruger dagpengeretten frem mod sommeren 2013. Tilvejebringelsen akutjob skal ske ved, at en del af de job som skabes via den normale jobomsætning på det private og offentlige arbejdsmarked målrettes mod udfaldstruede ledige.  • ”Akutjob er job på almindelige løn- og arbejdsvilkår. 
  • Akutjob kan være både faste job og midlertidige job. De midlertidige job skal dog minimum vare tre måneder. 
  • Arbejdsgivere kan få en præmie til akutjob, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på mindst 32 timer. Præmien er 12.500 kroner, hvis ansættelsen varer minimum seks måneder, og 25.000 kroner, hvis ansættelsen varer minimum 12 måneder. Der afsættes i alt 115 mio. kr. til præmieordningen.
  • Alle akutjob skal slås op i den offentlige jobbank, jobnet.dk.”


Aftalen indebærer, at kommunens private virksomheder opretter akutjob, på samme måde som Fredensborg Kommune. Jobcentret er med aftalen forpligtet til at være opsøgende overfor kommunens private virksomheder, med henblik på at tilskynde til og hjælpe med, at aftalen overholdes. På landsplan udgør antallet af akutjob i private virksomheder 2.500 stillinger, hvilket forholdsmæssigt ved en andel på 0,7%, svarer til ca 18 akutjob.


Hvis aftalen omsættes forholdsmæssigt for Fredensborg Kommune som arbejdsgiver, betyder det at der skal tilvejebringes 21 job (0,7 pct.) i kommunen svarende til kommunens andel af de i alt 3.000 kommunale akutjob på landsplan. Det lokale måltal er dog ikke meldt ud og er derfor et forhold som skal indgå i økonomiudvalgets behandling af implementeringen af Akutjobordningen og som ikke er nærmere belyst i denne sag.

  

Jobrotationskonsulent (Ny)

Det Lokale Beskæftigelsesråd har den 24. oktober besluttet at finansiere ansættelse af en jobrotationskonsulent i et år fra den 1. december 2013.


Jobrotation er betegnelsen for en aftale, hvor en virksomhed sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. Jobrotationskonsulenten skal placere udfaldstruede dagpengemodtagere i ordinære stillinger, men de genoptjener ikke dagpengeretten, men dagpengeudbetalingen sættes på standby når de er i jobrotationsjob.


Jobrotation er et godt redskab til at få opkvalificeret faste medarbejdere i en virksomhed, uden at virksomheden behøver at mangle arbejdskraft. Jobrotation er samtidig en indlysende mulighed for ledige for at komme godt ind på en arbejdsplads.

I beskæftigelsesregionerne landet over er der ansat jobrotationskoordinatorer til at understøtte jobcentrene i arbejdet med jobrotation. I Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland er der ansat 5 koordinatorer, der skal understøtte især større jobrotationsprojekter, der er komplekse og tidskrævende at organiserer og styre undervejs.   


Der er flere måder at bygge et jobrotationsprojekt op på. Den valgte model afhænger blandt andet af, hvilke ansatte der skal deltage i efteruddannelse.
 

De to typiske modeller er:

  1. Virksomheden sender ansatte på efteruddannelse og modtager jobrotationsydelse. Virksomheden betaler løn til de ansatte og betaler kursusudgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar.
  2. Virksomheden sender ansatte på efteruddannelse og modtager VEU-godtgørelse, SVU eller voksenlærlingetilskud. Virksomheden betaler løn til den ansatte og betaler kursusafgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar med løntilskud.

De udfaldstruede ledige får sat deres dagpengeperiode på standby, men det overordnede mål med jobrotationsprojekter er ordinære stillinger til de udfaldstruede ledige på arbejdsmarkedet. Den reelle effekt er svær at vurdere før kommunen tager kontakt til virksomheder og institutioner og her undersøger potentialet for jobrotationsprojekter. 

  

Effekten af indsatsen ved Den udvidede akutmodel:

Kommunen har 178 ledige dagpengemodtagere som er i risiko for at miste dagpengeretten frem til første uge af oktober 2013. Et forsigtigt skøn er, at omkring 60 pct. vil komme i job eller uddannelse som følge af de allerede besluttede initiativer, som altså indgår i Den udvidede akutmodel. Det betyder, at 107 kommer i job eller uddannelse, mens 71 kan søge om kontanthjælp. Heraf vil et skøn være, at ca. halvdelen vil være berettiget til kontanthjælp, men det er en forsigtig vurdering.   


B) Den udvidede a-kassemodel:

I Den udvidede a-kassemodel indgår ovenstående initiativer benævnt i Den udvidede akutmodel, samt et nyt initiativ i form af udvidet samarbejde med alle a-kasser. Her følger initiativer der indgår i Den udvidede indsatsmodel:


§         Samarbejde med a-kassen 3F

§         Regeringens akutpakke

§         Jobordre til udfaldstruede ledige 

§         Regeringens aftale om akutjob

§         Jobrotationskonsulent

§         Udvidet samarbejde med alle a-kasser. Se nedenstående:  


Udvidet samarbejde med alle a-kasser:

Der ansættes en vejleder/jobkonsulent til at supplere indsatsen med en udvidelse af pilotprojektet med 3F til alle a-kasser med relativt set mange udfaldstruede (mere end 4 pct. af alle). Dette initiativ kræver ansættelse af en jobkonsulent/vejleder og vil udgøre en nettoudgift på kr. 450.000 årligt.


Effekten af indsatsen ved Den udvidede a-kassemodel:

Kommunen har 178 ledige dagpengemodtagere som er i risiko for at miste dagpengeretten frem til første uge af oktober 2013. Et forsigtigt skøn er, at omkring 70 pct. kommer i job eller uddannelse med denne model. Det betyder, at 125 kommer i job eller uddannelse, mens 53 kan søge om kontanthjælp. Heraf vil et skøn være at ca. halvdelen være berettiget til kontanthjælp, men det er en forsigtig vurdering.


C) Den udvidede jobmodel

I Den udvidede jobmodel indgår både elementerne fra de foregående to modeller, samt et nyt initiativ i form af et intensivt aktiveringsforløb for de udfaldstruede dagpengemodtagere.  


Her følger initiativer i Den sociale model:


§         Samarbejde med a-kassen 3F

§         Regeringens akutpakke

§         Jobordre til udfaldstruede ledige 

§         Regeringens aftale om akutjob

§         Jobrotationskonsulent

§          Udvidet samarbejde med alle a-kasser

§          Intensivt aktiveringsforløb. Se nedenstående:

  

Intensivt aktiveringsforløb for udfaldstruede dagpengemodtagere

Særlig tilrettelagt forløb hos privat aktør med intensiv ugentlig coaching, afklaring af uddannelses- opkvalificeringsmuligheder, formidling af bred jobsøgning, trekantsamtaler med A-kasser, jobåbninger i udlandet, jobrotationsforløb hos privat aktør. Herunder opsøges intensivt vikar- og udlandsjob i Sverige og Norge.


Der påtænkes her etableret et tæt samarbejde med udvalgte jobcentre og rekrutteringsbureauer i Sverige og Norge, der aktuelt har mangel på visse typer af arbejdskraft. Tilbuddet vil i givet fald blive etableret i samarbejde med en privat aktør. 20 løbende pladser vil koste omkring 1.2 million kr. årligt.


Effekten af indsatsen ved Den udvidede jobmodel:

Kommunen har 178 ledige dagpengemodtagere som er i risiko for at miste dagpengeretten frem til første uge af oktober 2013. Et forsigtigt skøn er, at omkring 85 pct. kommer i job. Det betyder skønsmæssigt at 151 kommer i job, mens 27 kan søge om kontanthjælp. Heraf vil ca. halvdelen skønsmæssigt være berettiget til kontanthjælp, men det er en forsigtig vurdering.   


3. Yderligere initiativer

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 9. oktober ønskede udvalget en række yderligere initiativer beskrevet kort, til brug for mødet den 13. november. Herudover har Borgmester Thomas Lykke Pedersen ønsket, at Frederikshavn-modellen endvidere kort beskrives. Med vedtagelsen af Akutjob, kan de yderligere initiativer indeholdes i følgende:


Frederikshavn-modellen

Frederikshavn Kommune har på et møde i kommunens Arbejdsmarkedsudvalg den 8. oktober besluttet at oprette job til forsikrede ledige, der mangler under 10 ugers arbejde for at være berettiget til en ny 2-årig periode på dagpenge. Ordningen gælder kun arbejde i den periode, som den enkelte mangler for at genoptjene retten til dagpenge, og kun de ledige, der ved udfald ikke vil være berettiget til anden offentlig forsørgelse. 


I alt forventer Frederikshavn Kommune, at ordningen vil omfatte ca. 50 personer, ud af kommunens i alt forventede antal udfaldstruede på 550 personer. Ordningen vil beløbe sig til 3 mio. kr. pr. rullende år og forventes afholdt inden for den økonomiske ramme i form af sparede udgifter til dagpenge.


Administrationen vurderer, at en lignende ordning vil omfatte ca. 30 udfaldstruede dagpengemodtagere i kommunen, og vil udgøre en netto udgift på omkring 2 mio. kr. årligt.  


Administrationen er i dialog med bl.a. Frederikshavn Kommunen i forhold til lovligheden af modellen. Det er administrationens vurdering for nuværende, at der ikke er fuld klarhed om Frederikshavns-modellens lovlighed. Administrationen har derfor kontaktet den juridiske afdeling i Statsforvaltningen Nordjylland om Frederikshavn-modellen. Statsforvaltningen oplyste, at de ville anmode Frederikshavn Kommune om en redegørelse om Frederikshavns-modellen. På baggrund af redegørelsen vil statsforvaltningen foretage en vurdering af lovligheden.  


Anbefalingen er derfor, at Fredensborg Kommune afventer den overordnede tilsynsmyndigheds vurdering af lovligheden, såfremt der er ønske om at få modellen belyst yderligere.   


Bevilling

De tre modeller og mulige yderligere initiativer har forskellige udgiftsniveauer. Byrådets bevillingsregler indebærer som udgangspunkt, at der skal ske en efterfølgende prioritering inden for rammerne ved nye initiativer, såfremt der ikke er politisk rejses og træffes bevillingsgivende beslutninger i Byrådet, hvor finansiering af initiativet findes.

Retsgrundlag

Lov om arbejdsløshedsforsikring samt Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.      At Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at indsatsen for at hjælpe udfaldstruede dagpengemodtagere sker ved fortsat implementering af model A) Den udvidede akutmodel.

2.      At Arbejdsmarkedsudvalget drøfter om indsatsen for at hjælpe udfaldstruede dagpengemodtagere skal udvides med en af de to andre fremlagte modeller, dvs. B) Den udvidede a-kassemodel eller C) Den udvidede jobmodel, alternativt en af de to yderligere mulige indsatser, dvs. Varige jobs eller Frederikshavn-modellen.


Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 13-11-2012

1. Godkendt.

2. Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget:

- At model B gennemføres ved midlertidig ansættelse i Jobcentret i en periode på 7 måneder fra 1/12 til 30/6 2013. Forventet udgift kr. 0,263 mio.

- At Model C gennemføres som beskrevet med virkning i en tidsbegrænset periode frem til 30/6-13. Forventet udgift kr. 0,7 mio.

I det Arbejdsmarkedsudvalget ikke kan finde finansiering indenfor de nuværende rammer på beskæftigelsesområdet, anmodes Økonomiudvalget om at anvise finansiering på i alt kr. 0,963 mio.

Arbejdsmarkedet ønsker en status og evaluering af effekter til mødet i maj.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at afvente afklaring af lovlighed, før Frederikshavnsmodellen drøftes yderligere.


Fraværende: Thomas Von Jessen (C).


Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Godkender arbejdsmarkedsudvalgets indstilling idet finansiering af 0,963 mio. indarbejdes ifm. budgetrevision pr. 30/11-12.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme).