Nr.220 - Akutjobordning i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 12/47853

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget informeres om hvordan aftalen om Akutjob implementeres i Fredensborg Kommune som arbejdsplads.


Sagsfremstilling og økonomi

KL har sammen med  Danske Regioner og DA indgået en aftale med Regeringen, om at arbejde for at tilvejebringe 12.500 ledige akutjob frem til 1. juli 2013, målrettet udfaldstruede ledige. Heraf har KL forpligtet sig til at arbejde for, at kommunerne tilvejebringer i alt 3000 akutjob.


Følgende er gældende for aftalen om Akutjob:

·         Akutjob er job på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår og uden tilskud fra det offentlige

·         Akutjob kan være både varige og tidsbegrænsede. De tidsbegrænsede skal som minimum være af 13 ugers varighed. Det er i aftalen forudsat at der er tale om ordinære job, det kan f.eks. være barsels- eller sygdomsvikariater.

·         Alle akutjob skal opslås på Jobnet.dk, som er den offentlige jobbank som kommunens stillinger i forvejen opslås på.

·         Der er med vedtagelsen af Lov om akutjob samtidig vedtaget en hjemmel til, at offentlige arbejdsgivere kan give ledige i målgruppen fortrinsadgang ved besættelse af en stilling. Det er en mulighed som arbejdsgiveren kan anvende, men ikke en forpligtelse.

·         Arbejdsgivere der ansætter personer i målgruppen kan få en præmie hvis jobbet har en gennemsnitlig arbejdstid på 32 timer. Præmien er på kr. 12.500, hvis ansættelsen varer minimum 6 måneder og 25.000, hvis ansættelsen varer minimum 12 måneder.


Hvis aftalen omsættes forholdsmæssigt for Fredensborg Kommune som arbejdsgiver, betyder det at der skal tilvejebringes 21 job (0,7 pct.) i kommunen svarende til kommunens andel af de i alt 3.000 kommunale akutjob på landsplan. 


Ved implementering af aftalen i Fredensborg Kommune lægges der vægt på at implementering af aftalen ikke sætter den enkelte leders ansættelseskompetence ud af kraft.


Samtidig lægges der vægt på at der i forbindelse med alle stillingsopslag, såvel varige som vikariater, indskrives følgende standardtekst:

Ledige med 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige, opfordres til at søge stillingen.


Som offentlig arbejdsgiver er man forpligtet til at ansætte den bedst kvalificerede til stillingen. Den fortrinsadgang, som ved lov om akutjob er givet til offentlige arbejdsgivere, er en mulighed for at fravige pligten til at ansætte den bedst kvalificerede.


Det betyder at den offentlige arbejdsgiver, kan lade hensynet til, at der er tale om personer der er i risiko for at opbruge deres dagpengeret, indgå, og hvis pågældende arbejdsgiver ønsker det, være afgørende for hvem, arbejdsgiveren indkalder til samtale og ansætter i akutjob. Det er arbejdsgiveren, der afgør, om pågældende vil gøre brug af fortrinsadgangen for en ledig ansøger. Der ligger ikke nogen forpligtelse til at ansætte en ledig, når stillingen har været opslået som akutjob.


Målgruppe 

Administrationen har drøftet målgruppen, og har undersøgt hvilke faggrupper der er repræsenteret i målgruppen. På nuværende tidspunkt er der 216 borgere i Fredensborg Kommune der er udfaldstruede. De er fordelt på følgende A-kasser:


A-kasse

Antal

Andel i  %

A-kasse-Journalistik, Komm /sprog

4

1,8

ASE

11

5

Akademikernes A-kasse

9

4,2

BUPL, Akasse

3

1,3

Buisness Danmarks A-kasse

3

1,3

Byggefagenes A-kasse

2

0,8

CA, A-kasse

7

3,2

Dana, A-kasse for selvstændige

3

1,3

Det faglige hus A-kasse

10

4,6

El-fagets A-kasse

1

0,4

Faglig Fælles(3 F) A-kasse

42

19,4

FTF- A-kasse

8

3,7

FOA –Fag og Arbejde – A-kasse

7

3,2

Frie Funktionærers A-kasse

3

1,3

Funktionær og servicefagenes A-kasse

3

1,3

HK A-kasse

24

11,1

Ingeniørernes A-kasse

10

4,6

Kristelig A-kasse

37

17,1

Ledernes A-kasse

6

2,7

Lærernes A-kasse

2

0,8

Magistrenes A-kasse

11

5

Metalarbejdernes A-kasse

4

1,8

Min A-kasse

4

1,8

Socialpædagogernes landsdæk. A-kasse

1

0,4

Teknikernes A-kasse

1

0,4

I alt

216

100 %


Som det fremgår af ovennævnte oversigt er 42 af borgerne der er udfaldstruede på nuværende tidspunkt medlem af 3 F. Det vil primært være kandidater der kan komme i betragtning til job som teknisk servicemedarbejder på skoler, områdeinstitutioner, plejecentre samt job som specialarbejder i Park og Vej.

34 af borgerne er akademisk uddannet, fordelt med 10 ingeniører, 11 magistre, 4 indenfor kommunikationsfaget samt en uspecificeret gruppe på 9 akademikere. Det vil primært være målrettet job i administrative stillinger.

Tilsvarende vil en del af gruppen der er opført i HK A-kasse være målrettet administrative job. I den gruppe vil også være ledige fra butiksbranchen.

Der er en relativ stor gruppe, i alt 87, der ikke på det foreliggende grundlag kan kortlægges ifht. mulige job. Ledernes A-kasse samt andre A-kasser. Det vurderes ikke at være muligt at identificere den gruppe nærmere, det forudsætter undersøgelse på cpr-nummer.


På baggrund af ovenstående kendskab til målgruppen, arbejder administrationen med følgende interne fordeling:

  

Miljø, Kommunale Arealer og IT

4 stillinger

Børn, Kultur og Sundhed

8 stillinger

Borgerservice, Job og Velfærd

8 stillinger

Kommunaldirektørens område

1 stillingCenter for Personale og HR følger udviklingen i ansættelse i akutjob hver måned, frem til juli 2013, for at understøtte at de udmålte måltal opfyldes. Og i fald det skønnes nødvendigt, medvirker Center for Personale og HR til, at hjemlen til at give udfaldstruede fortrinsadgang til stillinger, tages i anvendelse.


Tilsvarende vil Center for Personale og HR varetage administrationen omkring hjemtagelse af jobpræmie til arbejdsgiveren.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige virkninger


Retsgrundlag

Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgiverne

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1.      At aftalen om akutjob implementeres som anført, og at der i forbindelse med alle stillingsopslag, såvel varige som vikariater, indskrives følgende standardtekst:
Ledige med 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige, opfordres til at søge stillingen.

2.      At administrationen følger udviklingen i ansættelse i akutjob hver måned, frem til juli 2013, for at sikre at de internt udmålte måltal opfyldes.Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Administrationens indstilling vedtaget dog implementeres ordningen ikke for særlige specialiststillinger.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme).