Nr.219 - Byggeskaderenovering - Nivåhøj I - godkendelse af skema C.

Sagsnr.: 07/783

 

Beslutningstema

Stillingtagen til skema C for byggeskaderenovering af Vibo afdeling 101, Nivåhøj I.


Sagsfremstilling og økonomi

Boligforeningen Vibo har på vegne af afdeling 101, Nivåhøj I, Islandshøjparken 17 – 54C fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af skema C vedrørende byggeskaderenovering, miljøfremmede foranstaltninger og forbedrings- og opretningsarbejder på afdelingens ejendom.


Byggearbejderne har omfattet nye facader, inkl. altanlukning m.m., renovering af tage, badeværelser i gavllejligheder, udearealer og opførelse af et nyt aktivitetshus samt renovering af tag og facade på eksisterende varmecentral.


Byrådet har tidligere godkendt skema A i april 2007 og skema B den 21. december 2009.


I forbindelse med behandlingen af skema B godkendte Byrådet: 

  • udgifter til renovering af byggeskader på 93.349.000 kr. Udgifterne finansieres med støttede lån. Kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lånet under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regarantiforpligtelse på 50 pct.
  • udgifter til miljøforbedrende foranstaltninger på 5.824.000 kr. Udgifterne finansieres med støttede lån. Kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lånet under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regarantiforpligtelse på 50 pct.
  • udgifter til forbedrings- og opretningsarbejder på 31.924.000 kr. Udgifterne finansieres med ustøttede lån. Kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for hele lånet.

Landsbyggefonden har godkendt skema B den 12. januar 2010 med en samlet anskaffelsessum for byggeskadearbejder og miljøarbejder på 99.173.000 kr., hvilket for disse posters vedkommende svarer til kommunes godkendelse.


En skematisk fremstilling af udgifterne i skema A (budget), skema B (licitationsresultat) og C (endeligt regnskab) ser således ud:
Bygge-skader

Miljø

Forbedring

I alt

Skema A

(Indeks 107,5 2005)


96.500.000


6.500.000


29.558.150


132.558.150

Skema B

(Indeks 122,8 2009)


93.349.000


5.824.000


31.924.000


131.097.000

Skema C

2012


99.010.728


6.015.830


32.721.174


137.747.732

Merudgift

(C – B)


5.661.728


191.830


797.174


6.650.732


Den samlede renovering inklusiv miljø- og forbedringsarbejder er således samlet blevet 6.650.732 kr. dyrere end anført i skema B.


Der er afgivet revisorerklæring uden forbehold på byggeregnskabet.


I sin ansøgning om godkendelse af skema C, begrunder boligselskabet budgetoverskridelsen i en række uforudsete udgifter:


Udgift

Kr.

Merudgift byggetilladelse

270.000

Ekstrafundering i 4 m i stedet for 2

1.430.000

Bortskaffelse af jord, afgravet ved ekstrafundering

750.000

Flytning af el-skabe

375.000

Anskaffelse af pumpebrønde p.g.a. vand i krybekælder

2.300.000

Indeksering

1.720.000

Vinterforanstaltninger og øvrige uforudsete udgifter

905.131

I alt

6.650.732


Udgifter til vinterforanstaltninger må ikke medtages i skema B.


Landsbyggefonden har været løbende orienteret om de uforudsete udgifter.


Boligselskabet oplyser, at saldoen på selskabets reguleringskonto udgør ca. 30.000.000 kr. og anmoder om, at merudgiften på 6.650.732 kr. afholdes af denne konto. Finansieringen af beløbet på 131.097.000 kr., som omfattet af skema B, anmoder man om sker i overensstemmelse med de af Byrådet og Landbyggefonden tidligere afgivne tilsagn.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning, idet garantistillelse af den foreliggende karakter til almene boligselskaber ikke påvirker kommunens låneramme.


Retsgrundlag

Almenboligloven.


Kompetence

Byrådet.


Indstilling

  1. At byggeregnskab/skema C omfattende renovering af byggeskader, miljøforbedrende foranstaltninger og øvrige forbedringer for en samlet anskaffelsessum på 131.097.000 kr. godkendes.
  2. At udgifterne til renovering af byggeskader kr. 93.349.000 godkendes. Udgifterne finansieres med støttede lån. Kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lånet under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regarantiforpligtelse på 50 pct.
  3. At udgifterne til miljøforbedrende foranstaltninger kr. 5.824.000 godkendes. Udgifterne finansieres med støttede lån. Kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lånet under forudsætning af, at Landsbyggefonden påtager sig regarantiforpligtelse på 50 pct.
  4. At udgifterne til forbedrings- og opretningsarbejder kr. 31.924.000 godkendes. Udgifterne finansieres med ustøttede lån. Kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for hele lånet.
  5. At merudgiften på 6.650.732 kr. i skema C i forhold til skema B godkendes. Merudgiften finansieres ved træk på boligselskabets reguleringskonto og vil derfor ikke påvirke huslejen. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme).