Nr.218 - Frikommuneorientering

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om proces for udvælgelse af samarbejdsforsøg og kopiforsøg i frikommuneordningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune er frikommune i årene 2012 – 2015.


Status på forsøg

Status på Fredensborg Kommunes forsøg i de første fire forsøgsrunder er følgende:

 

·         59 ansøgte forsøg

·         33 forsøg imødekommet

·         14 forsøg afvist

·         12 forsøg afventer afgørelse


I kommunens frikommunevedtægt, som er offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside, kan borgerne følge med i igangsatte og afsluttede forsøg. Flere forsøg er allerede igangsat, mens andre forsøg kræver mere forberedelse forud for igangsættelse.  


Statusmøde om frikommuneforsøget

Økonomi- og indenrigsministeriet har inviteret borgmestre og kommunaldirektører i frikommunerne til et statusmøde om det første år af frikommuneforsøget den 22. november 2012. Økonomi- og indenrigsministeren ønsker her at takke kommunerne for det store engagement og den kreativitet, frikommunerne har udvist.  


På mødet vil frikommunernes få mulighed for at fortælle om de foreløbige erfaringer med at inddrage borgere, medarbejdere, organisationer og andre interessenter i arbejdet med at føre frikommuneforsøgene ud i virkeligheden og den løbende opfølgning herpå.  


Høringssvar til forslag til lov om ændring af frikommuneloven

Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 22. oktober 2012 udkast til forslag til lov om ændring af frikommuneloven i høring. Udkastet til ”forslag til lov om ændring af frikommuneloven” indeholder hjemler til nye forsøg baseret på ansøgninger i 3.runde samt en enkelt ansøgning fra 2. runde.


Fredensborg Kommune indsendte 8. november 2012 bemærkninger til følgende for kommunen relevante hjemler i forslag til lov om ændring af frikommuneloven:


·         § 9C omhandlende Fredensborg Kommunes forsøg fra 2. rundes forsøgsansøgning: ”Indkøb af bleer til forældre med børn i dagtilbud”: Kommunen finder lovforslaget rimeligt og nødvendigt, men henstiller til, at ordningen ikke bliver for administrativ tung.   


·         § 24C omhandlende Fredensborg Kommunes forsøg fra 3. rundes forsøgsansøgning: ”Bjørneklobekæmpelse på private ejendomme”: Kommunen problematiserer den standardiserede beløbsramme, der er fastsat i lovforslaget, og forbeholder sig retten til ikke at anvende forsøgsordningen i de tilfælde, hvor omkostningerne til bjørneklobekæmpelsen vil overstige muligheden for at få dækket de faktiske udgifter til bjørneklobekæmpelse.


Samarbejdstemaer

Siden sommeren 2012 har frikommunerne og ministerierne samarbejdet i arbejdsgrupper om at udvikle temaforsøg indenfor seks udvalgte temaer. Det er målet med samarbejdet, at der udvikles en række forsøg, som igangsættes i flere frikommuner, hvilket giver flere muligheder i forhold til at effektmåle.


De seks temaer er:


·         Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats

·         Øget inddragelse af civilsamfundet

·         Digitalisering

·         En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats

·         Nye løsninger i folkeskolen

·         Kommunerne og vækstdagsordenen


Arbejdet i arbejdsgrupperne blev afsluttet med konkrete temaforsøg 1. november 2012.


Regeringen påregner i løbet af november 2012 at drøfte resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde under forsøgstemaerne. På den baggrund forventer Økonomi- og Indenrigsministeriet primo december at kunne orientere frikommunerne om, hvilke temaer regeringen gerne ser afprøvet i frikommuneforsøget.


Byrådet vil herefter inden udgangen af januar 2013 skulle meddele Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilke temaforsøg Fredensborg Kommune ønsker at deltage i. Byrådet forventes derfor senest på mødet 30. januar at skulle træffe beslutning herom.


Forud for dette vil temaforsøgene blive behandlet i de relevante med-udvalg, råd og fagudvalg i januar 2013.


Den relative stramme tidsplan for arbejdet med forsøgstemaerne skyldes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker at tilvejebringe nye hjemler til temaforsøgene ved ændring af frikommuneloven i foråret 2013, således frikommunerne kan nå at implementere forsøgene og gøre sig nogle erfaringer førend evalueringen.


Det fremgår af lov om frikommuner, at forsøg efter loven skal være iværksat senest 31. december 2013.


De andre frikommuners forsøgsansøgninger 

Fredensborg Kommune følger løbende med i, hvilke forsøg de andre frikommuner får godkendt, for at hente inspiration til lignende forsøg. Frikommunerne er forskellige og har forskellige lokale kontekster og prioriteringer, hvorfor ikke alle forsøg, der har relevans for én kommune nødvendigvis er attraktiv at implementere for en anden kommune. De forsøg de andre frikommuner får godkendt, vil Fredensborg Kommune have mulighed for at kopiere og iværksætte.


Egne og andre frikommuners godkendte forsøg vil være at finde på medarbejderportalen og byrådsportalen under Frikommune. Til denne sag medfølger et inspirationskatalog med et resumé af de andre frikommuners godkendte forsøg. Forsøgene i deres fulde tekst kan findes på www.kl.dk.


Ved kopi af allerede godkendte frikommuneforsøg er frikommunerne som bekendt allerede sikret et positivt tilsagn, med mindre forsøget af særlige årsager er forbeholdt den oprindelige ansøgerkommune. Frikommunerne vil indtil 31. december 2013 kunne indsende en ansøgning til Økonomi- og indenrigsministeriet om kopiforsøg. Såfremt Fredensborg Kommune ønsker at kopiere forsøg fra de andre frikommuner vil der skulle træffes beslutning herom i Byrådet.  


I forbindelse med behandlingen af temaforsøg i januar 2013 vil der ligeledes være mulighed for at behandle eventuelle kopiforsøg. Administrationen vil komme med bemærkninger til de andre frikommuners godkendte forsøg og indstille relevante kopiforsøg til behandling i fagudvalg med endelig godkendelse i Byrådet.  


Folketingets afgørelse over 4. rundes forsøg og herefter resortministeriets formelle godkendelsesbreve med eventuelle betingelser forventes modtaget i løbet af januar – februar 2013. Derfor forventes det, at der vil blive taget samlet stilling til eventuelle yderligere kopiforsøg på Byrådsmødet den 2. april 2013.     

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om frikommuner og udkast til forslag til lov om ændring af lov om frikommuner

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

Medarbejderne orienteres om frikommuneforsøget via bl.a. medarbejderportalen, E-næbet, nyhedsbreve, MED-organisationen og på personalemøder.


Borgerne orienteres om frikommuneforsøget løbende i lokalpressen og via kommunes hjemmeside. Status på igangværende og afsluttede frikommuneforsøg kan findes i frikommunevedtægten på kommunens hjemmeside.


Der udarbejdes i løbet af foråret 2013 en kommuneavis om frikommune som indstik til UgeNyt Fredensborg.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Orientering tages til efterretning.


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme).