Nr.216 - Økonomisk Orientering November 2012

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering for november 2012 fremlægges til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo oktober 2012.
Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet

  • De samlede driftsudgifter var ultimo oktober 1.842 mio. kr. , hvilket svarer til et mindreforbrug på 68 mio. kr.(svarende til 2,9 pct. af årets budget) i forhold til det periodiserede budget
  • Mindreforbruget er øget i forhold til økonomisk orientering for oktober hvor det var 57 mio. kr.(2,4 pct.)
  • Mindreforbruget på de samlede driftsudgifter dækker over et mindreforbrug på de rammestyrede udgifter på 82 mio. kr.(5,8 pct.) og et merforbrug på de indsatsstyrede udgifter på 14 mio. kr.(1,4 pct.). Mindreforbruget på de rammestyrede udgifter skal ses i lyset af at det korrigerede budget er tilført overførsler fra 2011 til 2012 alene på det automatiske 5 pct. overførselsområde på knap 40 mio. kr.
  • Merforbruget på de indsatsstyrede udgifter er mere end halveret i  forhold til økonomisk orientering for september hvor det var på 36 mio. kr.(3,8 pct.)
  • På politikområde 12 vises et merforbrug i forhold til det samlede budget for året på 2,6 mio. kr.
    I lighed med sidste måned skyldes merforbruget en fejl i lønsystemet der bevirker at der er registreret for mange lønudgifter på politikområde 12. Fejlen er rettet og alle lønninger er udbetalt korrekt, men rettelsen er endnu ikke slået igennem i økonomisystemet. Politikområde 12 forventer at overholde sit budget for året
  • For 2012 er der afsat et samlet anlægsbudget på 165 mio. kr., heraf er der ultimo oktober frigivet 161 mio. kr. og forbrugt 79 mio. kr.(49 pct. af frigivne midler)

Likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af oktober 118 mio. kr., dette er 28 mio. mere end forudsat i likviditetsprognosen fra vedtagelsen af budget 2012


Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme).