21-05-2012 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Hans Nissen

Lars Simonsen

Hanne Berg

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Afbud

Carsten Wulff

Per Frost Henriksen

21-05-2012 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Hans Nissen

Lars Simonsen

Hanne Berg

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Afbud

Carsten Wulff

Per Frost Henriksen

Nr.93 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Dagsorden godkendt idet sag nr. 116: Musikfestival på Krogerup Højskole - ansøgning om nattilladelse optages på dagsorden.


Punkt nr. 111. Organisering af fremtidig rengøring og vinduespolering - LUKKET behandles først.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.94 - Økonomisk Orientering Maj 2012

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering for maj 2012 fremlægges til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo april 2012.
Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet.

 • De samlede driftsudgifter var ultimo april 702 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 24 mio. kr.(3,3 pct.) i forhold til det periodiserede budget.
 • Mindreforbruget på den samlede drift dækker over et merforbrug på det rammestyrede område på 3 mio.kr.(0,6 pct.) og et mindreforbrug på det indsatsstyrede område på 27 mio, kr.(10 pct.), begge i forhold til det periodiserede budget
 • For politikområde 5 Fritid og Erhverv ses et merforbrug på 3,7 mio. kr.(46 pct.) i forhold til de periodiserede budget.
  Den vigtigste årsag til dette merforbrug er at der er udbetalt 4,8 mio.(83 pct.) i tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger, dette er 3,2 mio. mere end der ville være udbetalt hvis udbetalingen fulgte periodiseringen 
 • For 2012 er der afsat et anlægsbudget 139 mio. kr. heraf er der ved udgangen af april frigivet 136 mio. kr. og forbrugt 28 mio. kr.

Mindreforbruget på det indsatsstyrede område på 10 pct. synes umiddelbart højt, dette bør dog ikke umiddelbart føre til en forventning om at der ved årets udgang vil være et tilsvarende mindreforbrug, da meget tyder på at primært er tale om usikkerhed i periodiseringen. I økonomisk orientering for april sås således et merforbrug på det indsatsstyrede område, der er således ikke nogen tendens til hverken merforbrug eller mindreforbrug. 


Der ses en tilsvarende usikkerhed for både det samlede og det rammestyrede forbrug. 


På den baggrund er der ikke noget i denne måneds økonomiske orientering der indikerer at det endelige forbrug vil afvige fra det budgetterede, hverken på det indsatsstyrede område, det rammestyrede område eller for driften som helhed.  


Likviditet
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo april på 120 mio. kr., dette er 14 mio. kr. mere end forudsat i likviditetsprognosen fra budgetvedtagelsen 2012    


Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.95 - Frikommuneforsøg - tilbagemelding på ansøgninger i første og anden ansøgningsrunde

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om Økonomi- og Indenrigsministeriets tilbagemelding på Fredensborg Kommunes ansøgninger i første og anden ansøgningsrunde.  Sagsfremstilling og økonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 7. maj 2012 sendt en tilbagemelding til Fredensborg Kommune på ansøgningerne fra første og anden forsøgsrunde.


Fredensborg Kommune har ansøgt om 47 forsøg. Heraf er 28 forsøg imødekommet ved enten administrativ godkendelse, ved generel lovændring, i forsøgsbekendtgørelse nr. 215 af 1. marts 2012, eller i den kommende frikommunelov. Dertil kommer 3 forsøg, som kan gennemføres på baggrund af gældende regler og derfor ikke kræver godkendelse eller ny lovhjemmel.


Af de resterende forsøg har ministeriet givet afslag på 13 forsøg. Det gælder forsøgsforslag, hvor ministeriet vurderer, at forsøget:


-         ikke overholder grundloven, EU-regler, konventioner mv.,

-         indebærer væsentlige økonomiske fordele for frikommunerne på bekostning af fx staten, kommunerne mv.,

-         medfører betydelige retssikkerhedsmæssige konsekvenser for borgerne, eller

-         har væsentlige irreversible konsekvenser for fx naturen, miljøet, handelslivet mv.


Endelig er 3 forsøg stadig uafklaret, da de kræver nærmere udredning, eller stadig er under behandling.


Status på Fredensborg Kommunes forsøgsansøgninger


28 forsøg imødekommet

13 forsøg afslået

3 forsøg kræver ikke godkendelse

3 forsøg udredes eller behandles stadig


En samlet oversigt over hvilke af frikommunernes i alt 215 ansøgninger der er imødekommet eller afslået, vil snarest muligt være at finde på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside til inspiration for det videre arbejde med frikommuneansøgninger, herunder i forhold til kopiering af forsøg, som andre frikommuner har fået godkendt.


Ved kopiering af forsøg, der kræver ministergodkendelse, vil Byrådet skulle træffe beslutning om at indsende ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Er der tale om kopi af forsøg, der ikke kræver ministergodkendelse, vil Byrådet blot skulle træffe beslutning om at iværksætte forsøget. Ansøgninger vedrørende kopiforsøg kan behandles løbende, og det vil derfor ikke være nødvendigt at afvente en ansøgningsrunde.


På Byrådets temamøde den 29. maj vil direktørerne gennemgå forsøgene på de respektive områder, herunder status på iværksættelse af de godkendte forsøg.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 


Kompetence

Økonomiudvalget. 


Kommunikation

Oversigten over afgørelser på Fredensborg Kommunes frikommuneansøgninger vil være tilgængelig på Fredenborg.dk


Hjemmesiden vil også løbende blive opdateret med hvilke forsøg der er igangsat, sådan at borgerne er orienterede om relevante forsøgsordninger.


Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.96 - Indstilling af ny suppleant til Vurderingsankenævn Nordsjælland

Sagsnr.: 12/20061

 

Beslutningstema

Byrådet skal senest 31. maj 2012 indstille en ny suppleant til Vurderingsankenævn Nordsjælland, da den tidligere suppleant Ole Holst er fraflyttet kommunen.


Sagsfremstilling og økonomi

Efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 8, stk.3 har Fredensborg Byråd tidligere indstillet kandidater til Vurderingsankenævn Nordsjælland for funktionsperioden 1. juli 2010 til 30. juni 2014. Byrådet indstillede således på det konstituerende møde den 8. december 2009 følgende kandidater i henhold til konstitueringsaftalen:


Medlem:                                    Suppleant:

Niels Olesen (V)                           Ole Holst (V)


Ole Holst (V) har i mail af 27. april 2012 meddelt, at han fraflytter kommunen den 1. maj 2012 og at han derfor frasiger sig denne post.


Ankecenter Svendborg har i brev af 1. maj 2012 oplyst, at hvis en suppleant er udtrådt permanent, udnævnes der en ny suppleant for den resterende del af funktionsperioden, jf. skatteforvaltningsloven § 9, stk.3, 2.pkt.


Ankecentret anmoder derfor Byrådet om at indstille en person til den ledige plads som suppleant, jf. § 8, stk.3 i samme lov.


Det følger af styrelseslovens § 28, stk.1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Det er således op til byrådsgruppe V at indstille en ny suppleant til vurderingsankenævnet.


Retsgrundlag

Skatteforvaltningsloven.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1. at byrådsgruppe V indstiller en ny suppleant til vurderingsankenævnet

2. at Byrådet tager denne indstilling til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling idet byrådsgruppe V indstiller: Niels Hannibalsen.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.97 - Valg af nyt medlem til Taksationskommissionen vedrørende ekspropriation af fast ejendom

Sagsnr.: 12/20104

 

Beslutningstema

Byrådet skal udpege et nyt medlem til Taksationskommissionen vedrørende ekspropriation af fast ejendom, da det tidligere udpegede medlem Ole Holst (V) er fraflyttet kommunen.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter bestemmelsen i ekspropriationsproceslovens § 7, stk.3 har Byrådet tidligere udpeget et medlem til taksationskommissionen for nærværende byrådsperiode. På det konstituerende møde den 8. december 2009 blev Ole Holst (V) udpeget til taksationskommissionen i henhold til konstitueringsaftalen.


Ole Holst har i mail af 27. april 2012 meddelt, at han fraflytter kommunen den 1. maj 2012 og at han derfor frasiger sig denne post.


Det følger af styrelseslovens § 28, stk.1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Det er således op til byrådsgruppe V at besætte den ledige plads. 

Retsgrundlag

Ekspropriationsproceslovens § 7, stk.3: "I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen."


Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Udpegningen skal meddeles Trafikministeriet.

Indstilling

1. at byrådsgruppe V udpeger et nyt medlem til taksationskommissionen

2. at Byrådet tager denne udpegning til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling idet byrådsgruppe V indstiller: Niels Hannibalsen.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.98 - Godkendelse af byggeregnskab for boligerne på Højsagervej og Langerødvej.

Sagsnr.: 10/62897

 

Beslutningstema

Der skal i denne sag tages stilling til endeligt byggeregnskab for boligerne på Højsagervej og Langerødvej.Sagsfremstilling og økonomi

Boligselskabet Domea har fremsendt endelige byggeregnskaber samt lejebudgettet for ”de skæve huse” på Højsagervej og Langerødvej til kommunen.


Administrationen har haft en længere dialog med boligselskabet om lejebudgetterne, der i første omgang indeholdt en lejeforhøjelse på 28,84 %, hvilket afdelingsmødet ikke havde kunnet godkende.


Administrationen har tilkendegivet over for boligselskabet, at en sådan stigning - og det herefter fremkomne lejeniveau - ikke lever op til de forventninger, kommunen har haft i forhold til at medvirke til at tilvejebringe billige boliger til økonomisk svage borgere.


Ved et senere møde med boligselskabet havde dette udarbejdet et nyt og mere acceptabelt budget, der førte til en lejestigning på 10,07 %. Budgettet forudsatte imidlertid, at kommunen gav dispensation for betaling af ejendomsskatter, hvilket der ikke er hjemmel til.


Administrationen har herefter været i kontakt med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og her fået bekræftet, at den eventuelle støtte, der skal til for at bringe lejebudgetterne ned på et acceptabelt niveau, skal komme fra ministeriet og ikke fra kommunen.


Forudsætningen for, at ministeriet vil gå ind i en konkret vurdering af støttemulighederne, er imidlertid, at kommunen først har taget stilling til byggeregnskaberne, som derfor hermed forelægges Byrådet til godkendelse.


Ad endeligt byggeregnskab for Højsagervej

Det fremgår af byggeregnskabet og det tilhørende revisionsprotokollat (begge dateret 14. nov. 2011), at byggesummen er overskredet med 2.048.000 kr. eller ca. 28 %.


Den betydelige overskridelse skyldes, at entreprenøren gik konkurs, mens byggeriet foregik. Samtidig blev boligerne ikke leveret, som forudsat færdige fra fabrik, men som vægge, der blev samlet på byggepladsen. I flere tilfælde blev byggeriet skadet som følge af manglende afdækning, hvilket resulterede i skimmelsvampe angreb og betydelige udbedringsarbejder.


Disse forhold har ifølge regnskabet medført ekstra håndværkerudgifter på knap 1,3 mio. kr. og ekstra finansieringsomkostninger på ca. 0,8 mio. kr.

Byggeregnskabet er uden forbehold fra revisionen, men det bemærkes, at det endnu ikke er afgjort, hvordan overskridelsen skal finansieres, og at der føres forhandlinger med ministeriet. Det oplyses endvidere, at der fortsat føres voldgiftssag mod entreprenøren, og at resultatet af voldgiftssagen kan medføre, at byggesummen skal korrigeres.


 

De skæve huse på Højsagervej og Langerødvej omfatter i alt 20 boliger, nemlig 10 boliger a 40 m2 og 10 boliger a 45 m2.. Her ses eksempler på skæve huse på Højsagervej. Hvert hus indeholder 2 lejlilgheder.


Ad endeligt byggeregnskab for Langerødvej

Den samme situation med entreprenørkonkurs og byggeproblemer tegner sig her. Bebyggelsen er opført i forlængelse af byggeriet af boligerne på Højsagervej.


Det fremgår af byggeregnskabet og det tilhørende revisionsprotokollat (begge dateret 14. nov. 2011), at byggesummen er overskredet med 1.619.000 kr. eller ca. 34 %. Dette har ifølge regnskabet medført ekstra håndværkerudgifter på knap 0,8 mio. kr. og ekstra finansieringsomkostninger ligeledes på ca. 0,8 mio. kr.


Byggeregnskabet er uden forbehold, men revisionen bemærker også her, at det endnu ikke er afgjort, hvordan overskridelsen skal finansieres, og at der føres forhandlinger med ministeriet. Det oplyses endvidere, at der fortsat føres voldgiftssag mod entreprenøren, og at resultatet af voldgiftssagen kan medføre, at byggesummen skal korrigeres.


Ad byggeregnskaberne for begge bebyggelser.

Samlet set er de godkendte anskaffelsessummer efter skema B overskredet med 3,6 mio. kr.


Der skal, som nævnt, forhandles med ministeriet om et ekstraordinært statstilskud, der kan bringe lejebudgettet for bebyggelsen ned på et acceptabelt niveau for de særlige lejere, der bor i bebyggelsen. Den foreløbige respons fra ministeriet er positiv.


Domea selv har meddelt, at man er indstillet på at yde et (indtil videre) rente- og afdragsfrit lån på 0,6 mio. kr. Domea er endvidere indstillet på at øge lånet med yderligere op til kr. 0,5 mio., såfremt ministeriets tilskud ikke bliver tilstrækkeligt.


Ministeriet har, som nævnt ovenfor, tilkendegivet, at man først kan tage endelig stilling til statstilskuddet, når kommunen har godkendt de to byggeregnskaber i den form, de har nu og altså uanset den principielle usikkerhed, der er om resultatet af voldgiftssagen. Administrationen anbefaler derfor, at regnskaberne godkendes.


Det bemærkes, at kommunen ikke er involveret i anlægs- eller driftsfinansieringen af boligerne. Boligerne er imidlertid med til at løse en boligsocial opgave for kommunen.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.Retsgrundlag

Lov om almene boliger samt bekendtgørelse om skæve boliger.

Kompetence

Byrådet.Indstilling

1.      At byggeregnskab (skema C) for afdeling 6804 Højsagervej godkendes.

2.       At byggeregnskab (skema C) for afdeling 6805 Langerødvej godkendes.

3.      At Byrådet udtaler, at man finder det kritisabelt, at anlægsbudgetterne ikke har kunnet overholdes, og opfordrer Ministeriet til at yde størst muligt støtte til byggeriet, således at lejen kan holdes på et rimeligt niveau.
Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Sagen udsættes til junimødet idet Økonomiudvalget ønsker følgende belyst:

 1. Hvad er konsekvenserne, hvis kommunen ikke godkender byggeregnskabet.
 2. Hvilke muligheder er der fremadrettet for tilsyn med byggestyring for at imødegå tilsvarende situationer.
 3. Domea inviteres til møde med Borgmesteren med henblik på at redegøre nærmere for sagen.

Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.99 - Maksimumsbeløb for de forældrearrangerede frokostordninger

Sagsnr.: 08/39763

 

Beslutningstema

Byrådet skal vedtage et maksimumbeløb for de forældrearrangerede frokostordninger, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 1 og 2.


Sagsfremstilling og økonomi

I Fredensborg kommune blev frokostordning etableret efter dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1, hvor alle børn skal have et sundt frokostmåltid på alle hverdage.


Den enkelte forældrebestyrelse kan hvert andet år fravælge frokostordningen. Såfremt en forældrebestyrelse fravælger den kommunale frokostordning, kan de beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning, hvor byrådet skal have fastsat et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til den forældrearrangerede frokostordning.

Maksimumbeløbet skal fastsættes uanset, om der aktuelt er etableret en forældrearrangeret frokostordning i kommune, dvs. selvom der p.t. ikke er en forældrearrangeret frokost skal dette maksimumsbeløb  fastsættes.


Administrationen anbefaler, at der fastsættes et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger på 568 kr. pr. måned for 0-5 årige, således at beløbet svarer til betalingen for den kommunale frokostordning.


Maksimumsbeløbet for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger reguleres hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen, og fastsættes således at det svarer til forældrenes betaling i den kommunale frokostordning.


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 17

Kompetence

Byrådet

Indstilling


1.      At der fastsættes et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger på 568 kr. pr. måned for 0-5 årige, i 2012,

2.      At maksimumsbeløbet for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger reguleres hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen, og fastsættes således at det svarer til forældrenes betaling i den kommunale frokostordning.


Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 08-05-2012

Administrationens indstilling vedtaget. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling. 


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.100 - Aftale mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab om fleksibel udlejning

Sagsnr.: 11/56309

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at der i henhold til § 60 i Lov om almene boliger indgås en ny særlig 4-årig aftale om fleksibel udlejning med Fredensborg Boligselskab om afdelingerne Niverød III og IV og afdelingen Niverødgården. Aftalens indhold er nærmere beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB har gennem et stykke tid forberedt etableringen af en ny, samlet venteliste for alle almene familieboliger, der administreres af KAB. Fællesventelisten har navnet KAB//Bolignøglen.


Med henblik på etablering af Bolignøglen ansøgte KAB i maj 2011 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om en forsøgsgodkendelse efter § 144, stk. 1. i Lov om almene boliger. Ministeriet svarede i maj 2011, at indførelse af Bolignøglen ikke kræver en forsøgsgodkendelse, men at der i stedet skal indgås en aftale om fleksibel udlejning mellem den enkelte kommune og boligorganisationen efter § 60 i almenboligloven. KAB//Bolignøglen trådte i kraft d. 1. januar 2012.


KAB har på vegne af Fredensborg Boligselskab henvendt sig til Fredensborg Kommune, da Fredensborg Boligselskab ønsker at tilslutte sig Bolignøglen -  den nye venteliste i KAB-fællesskabet.


Når Bolignøglen forudsætter en aftale med kommunen om fleksibel udlejning skyldes det, at Bolignøglen indeholder 3 forskellige modeller, som alle betyder en ændring af beboerfortrinsretten, også kaldet den interne venteliste, i henhold til de regler, der gælder i henhold til lovgivningen (§ 7 i Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger).


Formålet med at ændre beboerfortrinsretten er at sikre, at der går flere boliger til den eksterne venteliste, som derved bliver mere attraktiv for de boligsøgende, da de eksterne boligsøgende så også vil få mulighed for at komme i betragtning til de attraktive boliger.


De tre modeller går i korthed ud på, at en større eller mindre del af boligerne bliver tilbudt på den eksterne venteliste uden først at blive tilbudt beboere med beboerfortrinsret. Samtidig får alle beboere en styrket beboerfortrinsret i øvrige KAB administrerede boligorganisationer, der er tilsluttet Bolignøglen, da man med beboerfortrinsret kan søge på tværs af disse boligorganisationer. Det skal dog nævnes, at de personer der allerede er skrevet op til en bolig efter de gamle regler, ikke med den nye ordning vil miste deres fortrinsret.


De 3 modeller i Bolignøglen er følgende (de er nærmere beskrevet i bilag 1):


Model A: Beboerfortrinsret som i dag

Model A svarer stort set til beboerfortrinsretten, som vi kender den i dag. Her står beboere indenfor boligorganisationen forrest til alle ledige boliger. Det nye er, at beboere kan søge bolig på tværs af alle boligorganisationerne indenfor ventelisten og dermed få adgang til et meget bredt spektrum af boliger. Denne model skaber ingen forbedring af mulighederne for nye boligsøgende fra den eksterne venteliste. I denne model tages der overvejende hensyn til de beboere, der allerede er i systemet.


Model B: Mere tidssvarende beboerfortrinsret

I model B tilbydes alle ledige boliger fortsat beboere i afdelingen. Herefter går 25 pct. af de ledige boliger til den eksterne venteliste, mens 75 pct. går til interne ansøgere i boligorganisationen. Afsættes de 75 pct. ikke indenfor boligorganisationen, tilbydes boligerne til boligsøgende fra andre boligorganisationer, der er omfattet af Bolignøglen.


I model B sluses boligsøgende på de eksterne ventelister ind tidligere, end det foregår i dag.


Model C: Mest åbne model for boligsøgende

I model C tilbydes 50 pct. af de ledige boliger direkte til boligsøgende fra den eksterne venteliste. Model C er et godt valg for boligorganisationer/boligafdelinger, hvor der er en begyndende tendens til ubalance i beboersammensætningen.


Model C sætter fokus på at tiltrække nye boligsøgende. Halvdelen af de ledige boliger tilbydes i denne model direkte til boligsøgende fra de eksterne ventelister.

  

Ændringen af beboerfortrinsretten vedrører kun boliger, der udlejes via venteliste, og berører derfor ikke kommunes anvisningsret eller allerede indgåede udlejningsaftaler med kommunen, herunder aftaler om fleksibel udlejning. Fredensborg Kommune har i henhold til § 59 stk. 1 og 2 i Lov om almene boliger anvisningsret til hver fjerde ledige bolig i Fredensborg Boligselskab. Derudover har Fredensborg Kommune indgået en aftale med Fredensborg Boligselskab om fleksibel udlejning, hvor 50 pct. af de ledige boliger i afdelingerne Niverød III og Niverød IV udlejes efter en række særlige kriterier. Fredensborg Boligselskabs tilslutning til Bolignøglen har altså hverken indflydelse på kommunens anvisningsret til hver fjerde ledige bolig eller til den indgåede aftale om fleksibel udlejning.


Fredensborg Boligselskab ønsker, at afdelingerne Niverød III og IV udlejes efter model A og afdelingen Niverødgården udlejes efter model C (se nærmere i bilag 1). Fredensborg Boligselskab ønsker, at aftalen indgås for en 4 årig periode, men at der er mulighed for, at der kan ske modelskifte hvert år, hvis udlejningssituationen bevirker, at det vil gavne udlejningen af boligerne i de enkelte afdelinger.


KAB fremhæver i deres henvendelse til Fredensborg Kommune, at initiativet med Bolignøglen skal ses i lyset af den stigende konkurrence på boligmarkedet, som nødvendiggør en mere aktiv markedsføring af de almene boliger. Formålet er således at opnå én venteliste, som kan markedsføres samlet, og som giver den boligsøgende en unik mulighed for at få adgang til ca. 40.000 boliger alene ved én opskrivning. På denne måde forventer KAB, at kunne modvirke udlejningsproblemer og tomme boliger med deraf følgende huslejetab.


Det er administrationens vurdering, at Fredensborg Boligselskabs tilslutning til Bolignøglen (model A for Niverød III og Niverød IV og model C for Niverødgården) ikke vil få nogen økonomiske konsekvenser for kommunen, da Bolignøglen udelukkende vedrører beboerfortrinsretten også kaldet den interne venteliste. Det er i kommunens interesse, at boligorganisationerne undgår tomgang og heraf lejetab, og det er administrationens vurdering, at Bolignøglen er et godt initiativ til at modvirke udlejningsvanskeligheder.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Bekendtgørelse af udlejning af almene boliger mv.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Aftalen offentliggøres i Fredensborg kommunes annonce i UgeNyt.


Indstilling

At Byrådet godkender,


1.      at der i henhold til § 60 i Lov om almene boliger indgås aftale mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab om, at


a)     afdeling Niverød III udlejes efter model A i Bolignøglen

b)     afdeling Niverød IV udlejes efter model A i Bolignøglen

c)     afdeling Niverødgården udlejes efter model C i Bolignøglen


2.      at aftalen gælder for en 4 årig periode.


3.      at administrationen får bemyndigelse til at indgå aftale med boligorganisationen om modelskifte i løbet af den 4 årige periode, hvis udlejningssituationen bevirker, at det vil gavne udlejningen af boligerne i de enkelte afdelinger.


Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 07-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende : Tinne Borch Jacobsen ( V )

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling idet byrådet modtager kommunens generelle udlejningskriterier med supplerende information om virkningerne af model C ift pkt. 1.C,  inden byrådsmødet den 29. maj 2012.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.101 - Udviklingsstrategi til Den sociale rammeaftale 2013

Sagsnr.: 11/61406

 

Beslutningstema

Udviklingsstrategi til Den sociale rammeaftale 2013 forelægges Byrådet til godkendelse. Dertil orienteres om udviklingen i takster og udgifter på det specialiserede socialområde.Sagsfremstilling og økonomi

Udviklingsstrategi for 2013

Kommunerne fik i marts 2011 ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og udarbejde en social rammeaftale. Rammeaftalen består i henhold til den nye bekendtgørelse for området af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien er den faglige del af den sociale rammeaftale.

Udviklingsstrategien for kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden foreligger nu i et endeligt udkast, som KKR Hovedstaden den 23. marts besluttede at anbefale til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Formålet med udviklingsstrategien

Formålet med udviklingsstrategien er:

-        at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer

-        at skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling

-        at sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer (på særlige områder) anvendes hensigtsmæssigt.


Kapacitetsudvikling

Udviklingsstrategien for 2013 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunerne og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af analysen af indberetningerne kan der udledes udviklingstendenser og perspektiver for det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne i 2013 og årene frem.


På baggrund af indberetningerne konstateres det overordnet i Udviklingsstrategien, at der sker enkelte ændringer i tilbuddene i 2013, hvor nogle tilbud nedlægges eller omlægges. Derimod har kommunerne og Region Hovedstaden ikke indberettet ændringer i den forventede kapacitet i tilbuddene fra 2013 og frem til 2015. Dette indikerer, at kommunerne og Region Hovedstaden på nuværende tidspunkt, set fra udbudssiden, har en oplevelse af, at kapaciteten har fundet et stabilt leje mod tidligere års op- og nedjusteringer.


Udviklingstendenser

Et formål med udviklingsstrategien er at fastsætte hvilke udviklingstendenser og udviklingsperspektiver, som kommunerne oplever og således også hvilke temaer KKR Hovedstaden beslutter, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Social- og Integrationsministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.


For Rammeaftale 2013 har Social- og Integrationsministeren udmeldt det særlige tema ”Udvikling i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser”, og KKR Hovedstaden har valgt to udviklingstemaer henholdsvis ”Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrisk område” og ”Ny specialisering”.


Begge temaer falder godt i tråd med kommunens strategi ved revisiteringerne, hvor udgangspunktet for enhver indsats bør være, at der ikke er tale om en varig tilstand, men en tilstand med mulighed for forbedringer af funktionsevnen. For i højere grad at kunne sætte borgeren i centrum i et behandlingsforløb, er der blandt andet behov for at skabe en fælles forståelsesramme for det behandlings- og socialpsykiatrisk område


Takstudviklingen i 2013

Som led i styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen skal KKR indgå en aftale om takstudviklingen i 2013. Aftalen indgås endeligt i juni, men udviklingen i takster og i udgifter blev indledningsvis drøftet i KKR på mødet den 23. marts 2012. Drøftelsen tog sit udspring i analyser af henholdsvis udgifts- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde i 2012.


Udgiftsudviklingen

På udgiftssiden viser analysen, at der fra 2008 til 2012 er foretaget en opjustering af det samlede budget for det specialiserede socialområde på 8 procent i hovedstadsregionen. En tilsvarende opjustering over perioden kan ses på landsplan, dog er opjusteringen på landsplan alene på 5,5 procent.

Den seneste udvikling i de budgetterede udgifter viser også, at hovedstadsregionen ikke følger med i udviklingen på landsplan. Fra 2011 til 2012 er budgettet reduceret med 1,7 procent på landsplan, mens hovedstadsregionen har hævet budgettet med 0,2 procent.

Med afsæt i udviklingen i det samlede budget i hovedstadsregionen for det specialiserede socialområde fra 2008 til 2012 kan det dog konstateres, at den kraftige udgiftsstigning, der har karakteriseret området gennem de seneste år, forventes at finde et mere stabilt leje.


Prisudviklingen

I forhold til prisudviklingen i takster har kommunerne i hovedstadsregionen samlet set omtrent fastholdt en takstreduktion på 2 procent fra 2010 til 2012. Således har 22 ud af de 26 kommuner reduceret taksterne siden 2010, herunder Fredensborg Kommune. 13 ud af de 19 kommuner, som havde opnået målsætningen om en reduktion af taksterne på 2 procent fra 2010 til 2011, har fastholdt reduktionen på 2 procent, eller har fra 2011 til 2012 reduceret taksterne yderligere.

Fire kommuner, som i 2011 levede op til målsætningen om en reduktion på 2 procent har hævet taksterne fra 2011 til 2012, og lever ikke længere op til målsætningen. Årsagerne til takststigningerne er blandt andet nye takstberegningsmetoder, høje omkostninger forbundet med tilbud, der står for lukning i 2012 samt tilbud med gæld, der skal afvikles.


Den gennemsnitlige udvikling 2010-2012 i region Hovedstaden har været en reduktion på de aftalte 2 %. Fredensborg kommune har reduceret taksterne med 3,5 %.


Med henblik på takstudviklingen i 2013 besluttede KKR Hovedstaden på mødet i marts at indgå en foreløbig aftale om, at tilbuddenes budgetter maksimalt kan stige med pris- og lønfremskrivning. KKR Hovedstaden tager endeligt stilling til aftalen i juni, når de kommunale regnskaber for 2011 er afsluttet.


Handicaprådet behandlede sagen på møde den 26. april med følgende anbefalinger:

 1. Udkast til udviklingsstrategi godkendt, med den bemærkning at stigningen i ansøgninger om hjælpemidler er begrundet i stigende behov og ikke en stigende opmærksomhed på egne rettigheder. Det anbefales, at rapporterne gøres mere læsevenlige i skriftstørrelse og farvevalg.
 2. Orienteringen om takstudviklingen taget til efterretning.Retsgrundlag

BEK nr. 205 af 13/03/2011: Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområdeKompetence

Byrådet. 


Kommunikation

Udviklingsstrategien efter godkendelsen blive offentliggjort på Fredensborg.dk.  


Elektroniske bilag

Indstilling

1.      At Byrådet godkender Udviklingsstrategi 2013. 

2.      At orienteringen om takstudviklingen tages til efterretning.


Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 07-05-2012

Indstillingen godkendt.


Fraværende : Tinne Borch Jacobsen ( V )


Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 08-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling. 


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.102 - Udvidelse af offentlig sti mellem Danstrup og Davidsvænge

Sagsnr.: 10/51918

 

Beslutningstema

Ekspropriation til udvidelse af offentlig sti mellem Danstrup og Davidsvænge.


Sagsfremstilling og økonomi

Den 26. marts 2012 har sagen været behandlet i Byrådet, hvor sagen blev udsat ifølge forvaltningslovens § 11.


Med baggrund i kommentarer fra lodsejernes advokat, fremlægges sagen på Miljø- og Teknikudvalget igen.


Byrådet besluttede d. 28. marts 2011 at påbegynde ekspropriation til udvidelse af offentlig sti mellem Danstrup og Davidsvænge. Målet med projektet er at sikre den gamle sti mellem Danstrup og Davidsvænge, sådan at stien sikkert kan bruges af gående, cyklende og ridende.


På baggrund af Byrådets beslutning har administrationen sammen med to repræsentanter fra byrådet afholdt åstedsforretning på de to ejendomme der blev berørt af denne beslutning. I forbindelse med åstedsforretningen og i en 3 ugers periode efterfølgende har de berørte lodsejere haft mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag til projektet. Ud af denne proces er der fremkommet en række indsigelser og forslag til ændringer.

Sagen forelægges udvalget med henblik på at overveje lodsejernes indsigelser, og vurdere om projektet skal gennemføres i sin nuværende form eller ændres.


Projektet

Stien løber over ejendommen matr.nr. 2a m.fl. og 2d m.fl. alle Danstrup By Asminderød og er ca. 700 meter lang. Stien er forslået udvidet til 2,5 m for at kunne tilgodese den færdsel, der skal kunne benytte stien. Stien er i kommunens registre optaget som en offentlig sti der kan anvendes af gående, cyklende og ridende. Stien er i de senere år blevet vedligeholdt i 1 meters brede, den ønskes nu udvidet til 1,5 meter med 0,5 meter rabat på hver side så anlæggets samlede bredde bliver 2,5 meter. Rabatten skal anvendes til vigeareal, hvis ridende, cyklende og gående mødes på stien.


Det nuværende projekt omhandler matr.nr. 2a, 2d og 15 alle Danstrup by, Asminderød og vedrører et areal på ca. 1050 m2 til udvidelse af den offentlige sti, hvilket giver et samlet stiareal på ca. 1773 m2. Herudover skal der anvendes ca. 3563 m2 til arbejdsareal under anlægsperioden.


Indsigelser fra lodsejerne


1.      Begge lodsejere er imod at afstå areal, dels da de ikke ønsker at miste dele af deres ejendom og dels da det kan få indflydelse på deres muligheder for at drive jagt.

2.      Begge lodsejere forslår at kommunen tinglyser en færdsel over deres ejendom, hvor ved offentligheden får en ret til at færdes på en 2 meter brede sti. Lodsejerne vil anlægge stien og ejeren af matr.nr. 2d har oplyst at han også er villig til at vedligeholde den del af stien der løber over hans ejendom.

3.      Ejeren af matr.nr. 2d m.fl. har ønsket, hvis det er muligt, at kunne flytte stien 3 meter til hver side når driften kræver det. Dette er dog kun et ønske, hvis det er teknisk muligt.


Administrationens kommentarer vedrørende punkt 1


Administrationen vurderer, at der kun vil være tale om mindre indgreb i de enkelte ejendomme, da der tidligere har været en offentlig sti over ejendommene, som på et tidspunkt før oppløjningen har været mindst 1 m bred. Stien er forsat registret som offentlig, så den reelle areal afståelse vil efter administrations vurdering kun være ca. 1050 m2.


Administrationens kommentarer vedrørende punkt 2 og 3


Juridisk er dette en mulighed. Det vil dog kræve, at stien nedlægges som offentlig sti i stifortegnelsen. Ulempen vil være, at kommunen ikke ville kunne regulere hvilken type belægning, der skal være på stien. Samtidigt vil kommunen fraskrive sig Vejlovens muligheder for at fremsætte påbud og give tilladelser. En tinglyst aftale vil alene hvile på et privatretligt grundlag og alle tvister om aftalen vil skulle behandles gennem retssystemet. Dette kan f.eks. give problemer, hvis der på et senere tidspunkt flytter personer ind på en af de to ejendomme, som ikke respekterer aftalen.


Sagsbehandling siden den 26. marts 2012

Forud for den 26. marts 2012 modtog Fredensborg Kommune et brev fra lodsejernes advokat, hvor han bad om aktindsigt efter Forvaltningsloven. Dette medførte jf. Forvaltningslovens § 11, at sagen skulle udsættes indtil aktindsigten var givet, hvilket bevirket at den politiske behandling blev udsat.


Advokaten har fået tilsendt de dokumenter han ønskede aktindsigt i og har haft mulighed for at komme med bemærkninger til dokumenterne. De bemærkninger, der efterfølgende har været fremsendt, har været af generel karakter og har ikke forholdt sig til noget i de dokumenter som aktindsigten har vedrørt.


De bemærkninger som lodsejernes advokat har fremsendt giver efter administrationens vurdering ikke grund til at ændre indstillingen. 
Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifter (arealerhvervelse og landinspektør) afholdes indenfor rammen..

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At den oprindelige indstilling fastholdes, idet de fremsendte kommentarer fra lodsejernes advokat ikke giver anledning til ændringer. Det vil sige:


1.      At der i medfør af lov om offentlige veje §§ 47- 49 jfr. § 43 træffes beslutning om at ekspropriere ca. 1050 m2 fra matr. nr. 2a, 2d og 15 alle Danstrup by, Asminderød.

2.      At projektet gennemføres som forevist til åstedsforretningen.
Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-03-2012

Der var afstemning om administrationens indstilling, henholdsvis punkt 1 og 2:


Punkt 1: "at der i medfør af lov om offentlige veje §§ 47- 49 jfr. § 43 træffes beslutning om at ekspropriere ca. 1050 m2 fra matr. nr. 2a, 2d og 15 alle Danstrup by, Asminderød" blev vedtaget, idet

3: V og O stemte for

2: A stemte imod

1: F undlod at stemme

A stemte imod idet man hellere ser en frivillig løsning med en aftale mellem kommune og lodsejer.


Punkt 2 blev vedtaget enstemmigt.


Claus Birkelyng deltog ikke i sagens behandling.Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2012

Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:

For stemte: 8: Liste A, B, F, O, V og Hossein Armandi (Borgernes stemme)

Imod stemte 1: Liste C


Notat af 19. marts 2012 uddelt og indgik i sagens behandling.

Beslutning i Byrådet den 26-03-2012

Sagen udsættes ifølge forvaltningslovens §11, idet lodsejernes advokat har bedt om aktindsigt.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2012

Der var påny afstemning om administrationens indstilling, henholdsvis punkt 1 og 2:

Punkt 1: Indstillingen om "at der i medfør af lov om offentlige veje §§ 47- 49 jfr. § 43 træffes beslutning om at ekspropriere ca. 1050 m2 fra matr. nr. 2a, 2d og 15 alle Danstrup by, Asminderød", anbefales, idet

4: V, F og O stemte for

2: A stemte imod

A stemte imod idet man hellere ser en frivillig løsning med en aftale mellem kommune og lodsejer.


Punkt 2: Et enigt udvalg anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Claus Birkelyng (L)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:

For stemte 7: Thomas Lykke Pedersen (A), Lars Simonsen (B), Hanne Berg (F), Ole Bergmann (F), Thomas Bak (V), Flemming Rømer (O) og Hossein Armandi (Borgernes Stemme)


Imod stemte 2: Ulla Hardy-Hansen (C) og Hans Nissen (A)


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).


Nr.103 - Godkendelse af forslag til handleplan for Natura 2000 område ved Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Sagsnr.: 12/480

 

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til naturhandleplan for Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov til udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Staten har på baggrund af EU’s habitatdirektiv udpeget en række Natura 2000 områder i Danmark, som indeholder store og værdifulde naturområder. 


Det er målet med udpegningen af Natura 2000 områderne at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000 områderne.


For at nå målet er staten forpligtet til at udarbejde naturplaner og plejeplaner, og kommunerne er forpligtet til at udarbejde naturhandleplaner for Natura 2000 områderne.


Staten udsendte naturplanerne den 8. december 2011. Naturplanerne indeholder et indsatsprogram med bindende retningslinjer, som kommunernes naturhandleplaner og de statslige plejeplaner skal opfylde. 


Naturhandleplanerne skal sikre pleje af de privatejede, lys åbne naturarealer indenfor Natura 2000 områderne, mens de statslige plejeplaner skal sikre pleje af de statsejede, fredskovspligtige arealer. I den endelige naturhandleplan vil der indgå et resume af den statslige plejeplan.


Natura 2000 i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune er berørt af et Natura 2000 område, Natura 2000 område nr. 133 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, som omfatter nogle mindre arealer langs med Esrum Søs syd- og østside. Området omfatter også mindre arealer i hhv. Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner samt de store statsejede, fredskovspligtige arealer.


Forslaget til naturhandleplanen for området er udarbejdet i samarbejde med Gribskov, Helsingør, Hillerød kommuner samt Naturstyrelsen Nordsjælland. Forslaget er udarbejdet på baggrund af det paradigme, som Kommunernes Landsforening, Kommunalteknisk Chefforening og staten har lavet.


I Fredensborg Kommune drejer den konkrete plejeindsats sig om rydning af uønsket opvækst af træer og buske og iværksættelse af høslæt eller græsning på tilsammen 0,9 hektar på 2 udpegede engarealer.


Plejetiltagene skal indfries ved, at de berørte lodsejere søger penge fra de målrettede støtteordninger under Landdistriktsprogrammet via NaturErhvervstyrelsen.


Inddragelse af offentligheden

Forslag til naturhandleplan udsendes i offentlig høring fra 8. juni 2012. Enslydende forslag til naturhandleplan udsendes i de 4 kommuner som naturhandleplanen berører.


Administrationen fremsender forslag til naturhandleplan til de lodsejere, som berøres af handleplanen og informerer om de støtteordninger, de kan søge under Landdistriktsprogrammet via NaturErhvervstyrelsen.


Naturstyrelsen afholder en natur-tur til Natura 2000 området. Der udarbejdes fælles pressemeddelelse for alle kommunerne.


Tidsplan

Administrationen orienterede i januar 2012 Miljø- og Teknikudvalget om proces og tidsplan for udarbejdelse af naturhandleplanen for området.


Den videre tidsplan er:


8. juni–17. august 2012


Offentlig høring.

Medio juni 2012

Natur-tur til Gribskov.                                                              

November 2012

Byrådet behandler høringssvar og vedtager naturhandleplanen.


8.december 2012


Den endelige naturhandleplan annonceres.

2013 – 2015


Gennemførelse af de konkrete plejeindsatser.


Bevilling

Ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov nr. 932 af 24 september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.


Bekendtgørelse nr. 1117 af 25. november 2011 om kommunalbestyrelsens Natura 2000 handleplaner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forslag til naturhandleplan udsendes i offentlig høring fra 8. juni - 17. august 2012. Der annonceres på kommunens hjemmeside og i Uge-Nyt.


Administrationen fremsender forslag til naturhandleplan til de lodsejere, som berøres af naturhandleplanen og informerer om de støtteordninger, de kan søge under Landdistriktsprogrammet via NaturErhvervstyrelsen.


Naturstyrelsen afholder en natur-tur til Natura 2000 området.


Der udarbejdes fælles pressemeddelelse for alle kommunerne.

Indstilling

1. At Byrådet godkender forslaget til naturhandleplan til udsendelse i offentlig høring.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Claus Birkelyng (L)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.104 - Godkendelse af forslag til Handleplan efter Vandplan 2010-15

Sagsnr.: 11/16554

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om Forslag til vandhandleplan 2010-2015 kan godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen skal udarbejde en handleplan, der implementerer de indsatser, staten har fastlagt i Vandplan Øresund 2010-2015.

Vandplanen fastlægger den kvalitet, vores vandløb, søer, kystvande og grundvand skal have. De nuværende vandplaner dækker perioden 2010-2015. Den vil blive efterfulgt af yderligere to perioder, 2015-2021 og 2021-2027.


Store dele af miljøforbedringerne vil blive opnået ved såkaldte generelle virkemidler. Det er fx krav om efterafgrøder og 10 m bræmmer langs vandløb. Hertil kommer så indsatsen, som kommunerne skal gennemføre og beskrive i handleplanen.


De kommunale handleplaner skal ligge i forslag den 22. juni 2012 og skal derefter i 8 ugers høring. De endelige handleplaner skal foreligge den 22. december 2012


I første planperiode, 2010-2015, skal kommunen kun gennemføre indsatser på to områder – spildevand og vandløb.


Spildevand

Spildevandsindsatsen retter sig mod begrænsning af udledning af urenset spildevand fra 6 overfaldsbygværker på kloaksystemet i Fredensborg. Her skal Fredensborg Forsyning sikre en indsats.


Endvidere skal der gennemføres en indsats for forbedret spildevandsrensning for ca. 300 ejendomme i spredt bebyggelse. Heraf vil ca. 100 ejendomme blive kloakeret og på ca. 200 ejendomme vil ejeren få et påbud om forbedret rensning.


Indsatsen på spildevandsområdet er indeholdt i den gældende spildevandsplan.


Udgifterne til opfyldelse af vandplanernes mål sker i et vist omfang ved statslig finansiering, men også for kommunale midler. Fredensborg Forsyning finansierer indsatsen på kloaksystemet og de enkelte lodsejere den forbedrede spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme.


Vandløb

Her er indsatsen rettet mod åbning af ca. 2 km. rørlagte strækninger – to strækninger på Grønholt å, en strækning på Højsagervandløbet og en strækning på Donse å samt ændret vedligeholdelse af 15,5 km vandløbsstrækning.

Det er ikke nærmere præciseret, hvad ændret vedligeholdelse betyder, og der foregår p.t. et udredningsarbejde omkring dette mellem KL og Naturstyrelsen.


Handleplanen skal være meget overordnet, præciseringen sker ved udførelsen af de enkelte projekter. Det er også i forbindelse med de enkelte projekter, at lodsejerinddragelsen særligt sker. Projekterne gennemføres efter gældende regler i lovgivningen. For vandløbene betyder det fx, at regulativerne skal ændres, før der kan ske ændret vedligeholdelse og der skal gennemføres reguleringsprojekter før rørlagte strækninger åbnes.


Da midlerne til projekternes gennemførelse i stor udstrækning er statslige, er der krav om statens godkendelse af projekterne inden de igangsættes,  


Målene og indsatserne er fastsat i vandplanen. Derfor er kommunens handlemulighed i forhold til vandhandleplanen stort set udelukkende at prioritere den indsats, der skal gennemføres i løbet af tre år i 2013-2015.


Administration har i forslag til handleplan valgt følgende prioritering for indsatsen:

Vandområde tættest på opfyldelse af målsætning

Omkostningseffektivitet

Spildevandsbelastning

Opstrøms beliggende byområder


Grundvand

I vandplanen er der krav til grundvandets kvalitet og mængde, men der er ikke fastlagt nogen særskilt indsats i planperioden 2010-2015.


Vandplanen indeholder retningslinjer mht. grundvandet, herunder mange af de retningslinjer, der var i Regionplanen 2005 for Hovedstadsregionen.


Administrationen har som supplement til Vandplanens retningslinjer valgt at indskrive yderligere et antal af de hidtil gældende retningslinjer fra Regionplan 2005 bl.a. omkring enhedsforbrug til vandindvinding til brug for den fremtidige administration på grundvandsområdet. Retningslinjerne vil senere blive indskrevet i kommuneplanen


Forslag til handleplan, som er vedlagt dagsordnen, har været forelagt for og diskuteret med repræsentanter fra Nordsjællands Landboforening, Ålaugene og Danmarks Naturfredningsforening for vandløb på møde d 24-4 2012. Nivå Lystfiskerforening og Dansk Ornitologisk Forening var forhindret i at deltage. Foreningsrepræsentanterne lagde særlig vægt på, at indsatserne gennemføres i dialog med foreninger og lodsejere.

Bevilling

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljømålsloven

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1.   At forslag til Vandhandleplan af 30-4 2012 godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring

2. At administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2012

Anbefaler administrationens indstillinger.


Fraværende: Claus Birkelyng (L)Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Ulla Hardy-Hansen (C) tager forbehold.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.105 - Godkendelse af vedtægtsændringer for Taxinævnet i Region Hovedstaden

Sagsnr.: 12/19258

 

Beslutningstema

Godkendelse af de foreslåede vedtægtsændringer.

Sagsfremstilling og økonomi

KKR Hovedstaden har den 10 april 2012 fremsendt brev om vedtægtsændringer for Taxinævnet i region Hovedstaden.


Helsingør Kommune ønsker optagelse i Taxinævnet i Region Hovedstaden, der indtil nu kun har omfattet 27 af regionens kommuner.


Optagelsen af Helsingør Kommune i Taxinævnet kræver ændringer i vedtægterne, hvor der desuden er foreslået nogle mindre korrektioner jf. vedlagte bilag. Ændringerne er primært konsekvensrettelser som følge af udvidelsen, men også mindre betydende justeringer og moderniseringer, som bla. omfatter at Nævnet fremover vælger hjemsted - var tidligere Københavns Kommune.

Da Taxinævnet er et §60 selskab er det kommunalbestyrelsen der skal behandle og godkende vedtægtsændringerne for Taxinævnet.


Bevilling

Dette har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (§ 60) og Lov om taxikørsel (§ 2a)

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At udvalget godkender vedtægtsændringerne.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2012

Det anbefales, at Byrådet godkender vedtægtsændringerne.

Fraværende: Claus Birkelyng (L)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.106 - Natur- og Miljøpolitik

Sagsnr.: 12/7752

 

Beslutningstema

Natur- og Miljøpolitik forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Natur- og miljøområdet er reguleret af en stor og kompleks lovsamling med mange lovpligtige opgaver og få frihedsgrader. Kommunens handlefrihed ligger i prioriteringen af - og ambitionsniveauet for - natur- og miljøindsatsen. Udover at løse de lovpligtige opgaver indeholder lovgivningen nemlig en række lovbestemmelser, som kommunen kan vælge at udnytte for at forbedre og etablere natur, naturoplevelser og adgang til naturen. 


Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en politik for natur og miljø i henhold til kommunens nye politikkoncept.


Politikken fastlægger Byrådets vision for området og udgør fundamentet for en helhedsorienteret indsats, som sikrer og styrker kommunens profil som en grøn, attraktiv bosætningskommune med et rent miljø, en mangfoldig natur og gode muligheder for friluftsliv og naturoplevelser.


Natur- og miljøpolitikken indeholder forord, de overordnede politiske standpunkter og ambitioner på natur- og miljøområde. Politikken vil fremover blive revideret hvert 4 år for at sikre, at politikken afspejler de aktuelle politiske og samfundsmæssige interesser og udvikling på natur- og miljøområdet. Det løbende arbejde med realisering af politikken vil fremover også fremgå af kommunens budget.


De 4 standpunkter.

Natur- og miljøpolitikken foreslår fire politiske standpunkter, som udtrykker de politiske ambitioner og er omdrejningspunktet for kommunens natur- og miljøindsats de kommende år. De udgør det overordnede niveau, som vil blive udmøntet i den kommende naturstrategi.


Vi arbejder for et rent vandmiljø.

Kommunen arbejder for et rent vandmiljø i hele vandkredsløbet, dvs. i vandløb, søer, hav og grundvand. Indsatsen løftes ved spildevandshåndtering, lokal afledning af regnvand, opfyldelse af målene i den statslige vandplan, forebyggelse af jordforurening, fokus på bæredygtig vandindvinding og indsatsplanlægning for grundvand.


Vandmiljøet er fremhævet som særskilt standpunkt i forhold til den øvrige miljøindsats pga. områdets bevågenhed i forhold til opfyldelse af målene i den statslige vandplan og klimatilpasning.


Vi vil sikre en mangfoldig natur og et rigt plante- og dyreliv.

Kommunen arbejder for at bevare, beskytte, genoprette og etablere natur. Indsatsen løftes af indfrielse af de statslige mål i Natura 2000 planen for Natura 2000 området ved Esrum Sø, kortlægning af naturkvalitet og biodiversitet, naturpleje, formidling af natur og naturpleje.


Der vil blive udarbejdet en naturstrategi i 2012, som vil prioritere indsatsen og opstille mål og handlinger for kommunens naturindsats. 


Vi vil sikre varierende naturoplevelser og borgernes mulighed for at færdes i naturen.

Kommunen arbejder for, at borgerne har gode muligheder for at opleve naturen og at adgangen til at færdes i naturen bevares og forbedres. Indsatsen løftes ved kortlægning af stier og markveje, formidling af naturværdier og oplevelser samt ved at indtænke rekreativ benyttelse i planlægning af vådområder, grønne områder mm.  


Vi vil sikre et rent miljø.

Kommunen arbejder for, at de basale grundvilkår på miljøområdet, som ren luft, rent vand og ren jord samt håndtering af affald og nedbringelse af støj er opfyldt. Indsatsen løftes ved landbrugs- og virksomhedstilsyn, håndtering af forurenet jord, forebyggelse af jordforurening, affaldsbortskaffelse. 


Synergier med kommunens øvrige politikker og indsatser.

Synergieffekter mellem kommunens natur-, miljø-, sundheds- og klimaindsats er åbenbare. Ved at udnytte synergieffekterne kan vi styrke og skabe helhedsløsninger, som tilgodeser naturen, miljøet, borgernes sundhed, friluftsliv og klimatilpasninger som håndtering af øgede regnmængder og nedbringelse af C02 forbrug.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.      At Natur- og Miljøpolitikken godkendes.  

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2012

Seniorrådets bemærkninger indgik i sagens behandling.


Administrationens indstilling anbefales.


Fraværende: Claus Birkelyng (L) 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.


Udkast til Natur- og Miljøpolitikken med korrektur foreligger til Byrådets behandling.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.107 - Godkendelse af kommissorium for Fritidsforum

Sagsnr.: 12/10236

 

Beslutningstema

Godkendelse af forslaget til kommissorium for Fritidsforum. 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 19. december 2011 vedtog Byrådet at nedsætte et brugerudvalg kaldet ’Fritidsforum’. Beslutningen var en følge af den nye folkeoplysningslov, som indeholder krav om etablering af et brugerudvalg på det folkeoplysende område. Byrådet bemyndigede administrationen til at udforme et sæt vedtægter for Fritidsforum.


Kommissoriet 

Forslaget til kommissorium for Fritidsforum tager udgangspunkt i ”Forslag til etablering af brugerudvalg for det folkeoplysende område”, som er vedtaget af Byrådet d. 19. december 2011. Kommissoriet giver retningslinjer for Fritidsforum på følgende områder:


·         Formål: Fritidsforum arbejder for at styrke fritidslivet i Fredensborg Kommune. Fritidsforum skal udstikke visioner for det folkeoplysende område. Fritidsforum skal fungere som talerør for alle fritidsbrugere i kommunen.

·         Organisering: Fritidsforum nedsættes med en repræsentant fra hver paraplyorganisation på det folkeoplysende område samt to repræsentanter fra Fritids- og Erhvervsudvalget. Fritidsforum vælger selv sin formand og næstformand.

·         Diæter: Til de medlemmer af Fritidsforum, der ikke er byrådsmedlemmer, ydes diæter i forbindelse med deltagelse i Fritidsforums fire ordinære møder. Takster jf. den kommunale styrelseslov §16a, stk. 2.

·         Kompetencer: Kompetencen på det folkeoplysende område tilfalder det politiske udvalg jf. den gældende styrelsesvedtægt. Fritidsforum er et hørings- og dialogorgan, som tillægges udtaleret i relevante, principielle sager.

·         Møder: Fritidsforum holder fire ordinære møder årligt. Fritidsforum kan desuden nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper under Fritidsforum. Fritidsforum inviteres til et årligt budgetmøde med formændene for hhv. Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur- og Turismeudvalget.

·         Arrangementer og aktiviteter: Fritidsforum afholder to årlige debatmøder. Fritidsforum afholder desuden en årlig konference eller temadag, såfremt budgettet muliggør det. Fritidsforum medvirker i tilrettelægningen af en kursusrække med kurser for frivillige ledere og trænere, som afholdes såfremt budgettet muliggør det.  

·         Fritidsbrugernes mulighed for at søge indflydelse: Kommunens fritidsbrugere tildeles træffe- og taletid på Fritidsforums møder. Fritidsbrugere har desuden mulighed for at give deres holdninger til kende via e-mail (fritidsforum@fredensborg.dk) eller via Facebook-siden www.facebook.com/fritidsforumfredensborg


Det fulde kommissorium er vedhæftet som bilag.


Forslaget til kommissorium er godkendt af Fritidsforum på deres møde den 26. april 2012.

Bevilling

Udgiften til diæter til repræsentanterne fra paraplyorganisationerne afholdes af allerede afsatte midler på politikområde 16 under udvalg, råd og nævn.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven. 

Kompetence

Byrådet. 

Indstilling

1. At forslaget til kommissorium for Fritidsforum godkendes. 

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 14-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Charlotte Sander (A), Flemming Rømer ( O ), Hossein Armandi (Borgemes Stemme )

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Fritids- og Erhvervsudvalgets indstilling.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.108 - Endelig behandling af Planstrategi 2011-14

Sagsnr.: 10/57371

 

Beslutningstema

Planstrategi 2011-14 behandles i alle fagudvalg og Økonomiudvalget. Den endelige kompetence ligger i Byrådet.


Byrådet skal vedtage Planstrategi 2011-14 endeligt, herunder tage stilling til om de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i strategien.  


Sagsfremstilling og økonomi

Planstrategi 2011-14 – Byrådets Plan- og Agenda 21 Strategi – har været i offentlig høring i perioden fra den 10. januar 2012 til den 9. februar 2012. Som led i den offentlige høring blev der den 6. februar 2012 afholdt et velbesøgt offentligt møde om strategien hvor omkring 80 deltog. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 33 høringssvar som dækker alle strategiens indsatsområder. Høringssvarene fremgår af bilag 1.


Administrationen har gennemgået høringssvarene og notaterne fra borgermødet, og har på den baggrund udarbejdet forslag til en række mindre justeringer af strategien. Derudover foreslår administrationen enkelte justeringer af mere faktuel karakter.


Generelt er der flere af høringssvarene som efterlyser at planstrategien burde omfatte andre og flere emner, eksempelvis om landområdet og erhvervsudvikling. Her er det vigtigt at nævne, at de 4 indsatsområder er udtryk for de aktuelle udfordringer og muligheder kommunen står med i de kommende år. Samtidig er indsatsområderne valgt ud fra en vurdering af behov og ønsker til revision af Kommuneplan 2009, som strategien danner udgangspunkt for. I det, der lægges op til en delvis revision af kommuneplan 2009, er det samtidig væsentligt at understrege, at nuværende målsætninger og handlinger for øvrige temaer i Kommuneplan 2009 videreføres uændret.


Kommenteret resumé af høringssvarene fremgår af bilag 2


Administrationens forslag til justeringer af Planstrategi 2011-14

Herunder præsenteres forslag til justeringer opdelt efter kapitler. Justeringerne er vist i kursiv


UDFORDRINGER OG POTENTIALER – side 7


Under ”Vision og Strategi” ændres sidste del af 1. afsnit til: …Strategi 2011-14 dannede udgangspunkt for et visionsseminar, som Byrådet afholdt marts  2012. Visionsseminaret satte fokus på Fredensborg Kommune som en attraktiv kommune og på, hvorledes der til stadighed kan tiltrækkes og fastholdes borgere i kommunen. Der var i Byrådet enighed om at gøre en indsats for at udfolde de mange potentialer, der findes i kommunen, som ligger naturskønt ud til kysten og tæt på København og som ikke mindst har rigtig gode forhold for børnefamilierne med velfungerende institutioner og skoler samt et rigt fritids- og kulturliv.


4 INDSATSOMRÅDER – side 9


Under ”Projekter undervejs” tilføjes: Klimatilpasning Kokkedal – Partnerskab med Realdania– med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, Landsbyggefonden samt de to almene boligselskaber ab Hørsholm Kokkedal og Boligforeningen 3B (Projektkonkurrence april 2012 – ultimo 2012)


INDSATS 1 HUMLEBÆK SYD – side 14


Høringssvarene har indgået i udarbejdelse af programmet for 2. etape af byplankonkurrencen for Humlebæk Syd. Høringssvarene har medført en række mindre tilføjelser til konkurrenceprogrammet, som fremgår af bilag 1.


INDSATS 3 SUNDHED – side 30, 31 og 33


Under ”Udfordringer og potentialer” s. 30, 3. afsnit tilføjes:…Ved at indtænke kort afstand til cykel- og gangstisystemet fra beboelse, virksomheder, bycentre, stationer mv. og indpasse gode mødesteder og ”gode omveje” i byerne, bliver det lettere og sjovere og dermed mere attraktivt at cykle og gå for flere af kommunens borgere. At indtænke gode muligheder for at parkere cyklen ved beboelse, virksomheder, bycentre, stationer mv. er ligeledes vigtigt for valg af cyklen frem for bilen.. Hvis flere…


Under ”Udfordringer og potentialer” s. 31 tilføjes nyt afsnit efter 5. afsnit: Kommunens beliggenhed med relativt store landområder tæt på København gør det attraktivt at drive hobbylandbrug såvel som erhvervsmæssige stutterier. Fredensborg Kommune er således en af de kommuner i landet med flest heste i forhold til indbyggere, og den store interesse for heste og ridesport medvirker til en sund og aktiv hverdag for mange borgere. Kommunen rummer allerede gode muligheder for at dyrke hestesport og udvikle heste-relaterede erhverv, men der er samtidig mulighed for forbedringer. Dels i form af flere og mere sammenhængende stier i landområdet. Men også i forhold til eventuelle muligheder for et øget samarbejde omkring hesteinteresserne om bl.a. brandingen af Fredensborg Kommune..


Under ”mål” s. 33, 4 pkt. tilføjes: Arbejde for, at øge tilgængeligheden til de oplevelsesrige landskaber og naturområder for gående, cyklister og ryttere.


INDSATS 4 NATUR – SIDE 34 og 37


Under ”Udfordringer og potentialer” s. 34, 3. afsnit tilføjes: ”Mange planter og dyr kræver plads og en vis grad af uforstyrrethed for at kunne trives og formere sig. Samtidig er det af værdi for hele kommunen, at den overvejende del af landområdet fastholdes som et åbent dyrket landbrugslandskab, hvor mennesker arbejder, bor og lever. Det er dog også afgørende, at landbrugsarealerne forvaltes under hensyn til miljø, natur og rekreation. At kombinere hensynet til miljø og naturinteresser med landbrugsinteresserne i det åbne land og ønsket om, at sikre adgang til naturen og forbedre de rekreative anvendelsesmuligheder, er en væsentlig udfordring. Balance mellem benyttelse og beskyttelse skal bl.a. opnås ved i planlægningen at foretage en prioritering og afvejning af de forskellige interessehensyn. I denne proces er inddragelse af borgerne, herunder de private lodsejere, som forvalter af natur og landskab, en vigtig forudsætning.”


Under ”handlinger” s 37, 10.pkt. tilføjes: Undersøge muligheden for at etablere en naturlegeplads på et kommunalt areal i tilknytning til en større bebyggelse


Den videre proces

På grundlag af Byrådets stillingtagen vil administrationen færdigredigere strategien, herunder foretage en sidste korrekturgennemgang. Herefter vil den endelige strategi blive offentliggjort. I øvrigt henvises til den tidligere vedtagne tids- og handleplan for strategi og kommuneplan, som fremgår af strategien s. 45, jf. bilag 3.


Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. 


Retsgrundlag

Planloven. 


Kompetence

Sagen behandles i alle fagudvalg og Økonomiudvalget. Den endelige kompetence ligger i Byrådet. 


Kommunikation

Beslutning om Byrådets endelig vedtagelse af Planstrategi 2011-14 annonceres på kommunens hjemmeside samt i UgeNyt. 


Elektroniske bilag

Indstilling

1. At Byrådet vedtager Planstrategi 2012-14 endeligt, herunder de justeringer af strategien som fremgår af sagsfremstillingen. 


samt


2. At Kommuneplan 2013 bliver en temarevision, ud fra de målsætninger og handlinger, som strategien beskriver for hvert af de 4 indsatsområder.

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 02-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 07-05-2012

Indstillingen godkendt.


Fraværende : Tinne Borch Jacobsen ( V )


Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 08-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 09-05-2012

Ad 1. Anbefaler administrationens indstilling i forhold til indsatsområderne klima, sundhed og natur. Udvalget foreslår, at der indarbejdes et afsnit, hvor Byrådet tilkendegiver, at der fremadrettet arbejdes på en forstærket erhvervsudvikling, hvor det giver mening. Forordet tilkendegiver valget af emner i Planstrategien.

I forhold til Humlebæk Syd  anbefaler udvalget administrationens indstilling med baggrund i det udfra høringssvarene tilrettede konkurrenceprogram for arkitektkonkurrencen.

ad 2. Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2012

Ad 1. Anbefaler administrationens indstilling.

Ad 2: Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Claus Birkelyng (L)

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 14-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Charlotte Sander (A), Flemming Rømer (O), Hossein Armandi (Borgernes stemme)

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling idet udvalget foreslår, at der indarbejdes et afsnit, hvor Byrådet tilkendegiver, at der fremadrettet arbejdes på en forstærket erhvervsudvikling med henblik på vækst og jobskabelse i hele kommunen.


Fraværende: Thomas Bak (V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling idet udvalget foreslår, at der indarbejdes et afsnit, hvor Byrådet tilkendegiver, at der fremadrettet arbejdes på en forstærket erhvervsudvikling med henblik på vækst og jobskabelse.


Under ”handlinger” s 37, 10.pkt. tilføjes: Undersøge muligheden for at etablere en naturlegeplads på et kommunalt areal så vidt muligt i tilknytning til en større bebyggelse


I forhold til Humlebæk Syd  anbefaler udvalget administrationens indstilling med baggrund i det udfra høringssvarene tilrettede konkurrenceprogram for arkitektkonkurrencen.


Økonomiudvalget anmoder om at der på kommunens hjemmeside (www.fredensborg.dk) redegøres for de ændringer der er indarbejdet i det tilrettede konkurrenceprogram for Humlebæk Syd, der udspringer af de indkomne høringssvar.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.109 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr. 111. Organisering af fremtidig rengøring og vinduespolering


Sag nr. 112. Ejer- og brugerforhold ejendommen Østervej 1A


Sag nr. 113. Mødestedet, Nivå Center 70, Nivå - alkoholbevilling, 
bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid

   

Sag nr. 114. Cafe Pingo, Jernbanegade 12, Fredensborg - alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid 


Sag nr. 115. Salg af Hegels MindeBeslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Sag nr. 111. Organisering af fremtidig rengøring og vinduespolering.


Anbefaler administrationens indstilling. Hvilket betyder at dele af rengøringsopgaven hjemtages ifm. det kommende udbud af opgaven.
Sag nr. 112. Ejer- og brugerforhold ejendommen Østervej 1A.


Sagen tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget, da udvalget skal have lejlighed til at forholde sig til notatet om de juridiske forhold.
Sag nr. 113. Mødestedet, Nivå Center 70, Nivå - alkoholbevilling, 
bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid


Administrationens indstilling vedtaget og bevillingen godkendt.   

Sag nr. 114. Cafe Pingo, Jernbanegade 12, Fredensborg -alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid.


Administrationens indstilling vedtaget og bevillingen godkendt.
Sag nr. 115. Salg af Hegels Minde


Udsættes til junimødet med henblik på Økonomiudvalgets besigtigelse af Hegels Minde samme dag.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).Nr.110 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Orientering om resultatet af udbuddet af ventilationsanlæg på Humlebæk Skole, Baunebjergvej og Økonomiudvalget er indforstået med at sagen indgår i budgetrevisionen 30/4 2012.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Nr.116 - Musikfestival på Krogerup Højskole - ansøgning om nattilladelse

Sagsnr.: 12/22387

 

Beslutningstema

Krogerup Højskole har ansøgt om nattilladelse til kl. 04.00 i forbindelse med en Musikfestival lørdag den 26. maj 2012.

Sagsfremstilling og økonomi

Krogerup Højskole arrangerer en musikfestival den 26. maj 2012 for ca. 300 deltagere.


Nordsjællands Politi har givet højskolen en lejlighedstilladelse til arrangementet frem til kl. 24.00.


Højskolen ansøger nu om nattilladelse frem til kl. 04.00, hvor festivalen slutter. 


Politiet har meddelt, at man ingen indvendinger har imod udvidet åbningstid til arrangementet. 


Det følger af delegationsplanen, at sager om udvidet åbningstid skal afgøres af Økonomiudvalget.


Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Retsgrundlag

Restaurationslovens § 28, stk.4: Den stedlige bevillingsmyndighed kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid, jf. stk.1, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. at der meddeles nattilladelse frem til kl. 04.00

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Administrationens indstilling vedtaget. 


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).