Nr.97 - Valg af nyt medlem til Taksationskommissionen vedrørende ekspropriation af fast ejendom

Sagsnr.: 12/20104

 

Beslutningstema

Byrådet skal udpege et nyt medlem til Taksationskommissionen vedrørende ekspropriation af fast ejendom, da det tidligere udpegede medlem Ole Holst (V) er fraflyttet kommunen.

Sagsfremstilling og økonomi

Efter bestemmelsen i ekspropriationsproceslovens § 7, stk.3 har Byrådet tidligere udpeget et medlem til taksationskommissionen for nærværende byrådsperiode. På det konstituerende møde den 8. december 2009 blev Ole Holst (V) udpeget til taksationskommissionen i henhold til konstitueringsaftalen.


Ole Holst har i mail af 27. april 2012 meddelt, at han fraflytter kommunen den 1. maj 2012 og at han derfor frasiger sig denne post.


Det følger af styrelseslovens § 28, stk.1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Det er således op til byrådsgruppe V at besætte den ledige plads. 

Retsgrundlag

Ekspropriationsproceslovens § 7, stk.3: "I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen."


Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Udpegningen skal meddeles Trafikministeriet.

Indstilling

1. at byrådsgruppe V udpeger et nyt medlem til taksationskommissionen

2. at Byrådet tager denne udpegning til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling idet byrådsgruppe V indstiller: Niels Hannibalsen.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).