Nr.95 - Frikommuneforsøg - tilbagemelding på ansøgninger i første og anden ansøgningsrunde

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om Økonomi- og Indenrigsministeriets tilbagemelding på Fredensborg Kommunes ansøgninger i første og anden ansøgningsrunde.  Sagsfremstilling og økonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 7. maj 2012 sendt en tilbagemelding til Fredensborg Kommune på ansøgningerne fra første og anden forsøgsrunde.


Fredensborg Kommune har ansøgt om 47 forsøg. Heraf er 28 forsøg imødekommet ved enten administrativ godkendelse, ved generel lovændring, i forsøgsbekendtgørelse nr. 215 af 1. marts 2012, eller i den kommende frikommunelov. Dertil kommer 3 forsøg, som kan gennemføres på baggrund af gældende regler og derfor ikke kræver godkendelse eller ny lovhjemmel.


Af de resterende forsøg har ministeriet givet afslag på 13 forsøg. Det gælder forsøgsforslag, hvor ministeriet vurderer, at forsøget:


-         ikke overholder grundloven, EU-regler, konventioner mv.,

-         indebærer væsentlige økonomiske fordele for frikommunerne på bekostning af fx staten, kommunerne mv.,

-         medfører betydelige retssikkerhedsmæssige konsekvenser for borgerne, eller

-         har væsentlige irreversible konsekvenser for fx naturen, miljøet, handelslivet mv.


Endelig er 3 forsøg stadig uafklaret, da de kræver nærmere udredning, eller stadig er under behandling.


Status på Fredensborg Kommunes forsøgsansøgninger


28 forsøg imødekommet

13 forsøg afslået

3 forsøg kræver ikke godkendelse

3 forsøg udredes eller behandles stadig


En samlet oversigt over hvilke af frikommunernes i alt 215 ansøgninger der er imødekommet eller afslået, vil snarest muligt være at finde på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside til inspiration for det videre arbejde med frikommuneansøgninger, herunder i forhold til kopiering af forsøg, som andre frikommuner har fået godkendt.


Ved kopiering af forsøg, der kræver ministergodkendelse, vil Byrådet skulle træffe beslutning om at indsende ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Er der tale om kopi af forsøg, der ikke kræver ministergodkendelse, vil Byrådet blot skulle træffe beslutning om at iværksætte forsøget. Ansøgninger vedrørende kopiforsøg kan behandles løbende, og det vil derfor ikke være nødvendigt at afvente en ansøgningsrunde.


På Byrådets temamøde den 29. maj vil direktørerne gennemgå forsøgene på de respektive områder, herunder status på iværksættelse af de godkendte forsøg.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 


Kompetence

Økonomiudvalget. 


Kommunikation

Oversigten over afgørelser på Fredensborg Kommunes frikommuneansøgninger vil være tilgængelig på Fredenborg.dk


Hjemmesiden vil også løbende blive opdateret med hvilke forsøg der er igangsat, sådan at borgerne er orienterede om relevante forsøgsordninger.


Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).