Nr.94 - Økonomisk Orientering Maj 2012

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering for maj 2012 fremlægges til orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo april 2012.
Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet.

  • De samlede driftsudgifter var ultimo april 702 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 24 mio. kr.(3,3 pct.) i forhold til det periodiserede budget.
  • Mindreforbruget på den samlede drift dækker over et merforbrug på det rammestyrede område på 3 mio.kr.(0,6 pct.) og et mindreforbrug på det indsatsstyrede område på 27 mio, kr.(10 pct.), begge i forhold til det periodiserede budget
  • For politikområde 5 Fritid og Erhverv ses et merforbrug på 3,7 mio. kr.(46 pct.) i forhold til de periodiserede budget.
    Den vigtigste årsag til dette merforbrug er at der er udbetalt 4,8 mio.(83 pct.) i tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger, dette er 3,2 mio. mere end der ville være udbetalt hvis udbetalingen fulgte periodiseringen 
  • For 2012 er der afsat et anlægsbudget 139 mio. kr. heraf er der ved udgangen af april frigivet 136 mio. kr. og forbrugt 28 mio. kr.

Mindreforbruget på det indsatsstyrede område på 10 pct. synes umiddelbart højt, dette bør dog ikke umiddelbart føre til en forventning om at der ved årets udgang vil være et tilsvarende mindreforbrug, da meget tyder på at primært er tale om usikkerhed i periodiseringen. I økonomisk orientering for april sås således et merforbrug på det indsatsstyrede område, der er således ikke nogen tendens til hverken merforbrug eller mindreforbrug. 


Der ses en tilsvarende usikkerhed for både det samlede og det rammestyrede forbrug. 


På den baggrund er der ikke noget i denne måneds økonomiske orientering der indikerer at det endelige forbrug vil afvige fra det budgetterede, hverken på det indsatsstyrede område, det rammestyrede område eller for driften som helhed.  


Likviditet
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo april på 120 mio. kr., dette er 14 mio. kr. mere end forudsat i likviditetsprognosen fra budgetvedtagelsen 2012    


Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Orientering tages til efterretning. 


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).