Nr.108 - Endelig behandling af Planstrategi 2011-14

Sagsnr.: 10/57371

 

Beslutningstema

Planstrategi 2011-14 behandles i alle fagudvalg og Økonomiudvalget. Den endelige kompetence ligger i Byrådet.


Byrådet skal vedtage Planstrategi 2011-14 endeligt, herunder tage stilling til om de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i strategien.  


Sagsfremstilling og økonomi

Planstrategi 2011-14 – Byrådets Plan- og Agenda 21 Strategi – har været i offentlig høring i perioden fra den 10. januar 2012 til den 9. februar 2012. Som led i den offentlige høring blev der den 6. februar 2012 afholdt et velbesøgt offentligt møde om strategien hvor omkring 80 deltog. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 33 høringssvar som dækker alle strategiens indsatsområder. Høringssvarene fremgår af bilag 1.


Administrationen har gennemgået høringssvarene og notaterne fra borgermødet, og har på den baggrund udarbejdet forslag til en række mindre justeringer af strategien. Derudover foreslår administrationen enkelte justeringer af mere faktuel karakter.


Generelt er der flere af høringssvarene som efterlyser at planstrategien burde omfatte andre og flere emner, eksempelvis om landområdet og erhvervsudvikling. Her er det vigtigt at nævne, at de 4 indsatsområder er udtryk for de aktuelle udfordringer og muligheder kommunen står med i de kommende år. Samtidig er indsatsområderne valgt ud fra en vurdering af behov og ønsker til revision af Kommuneplan 2009, som strategien danner udgangspunkt for. I det, der lægges op til en delvis revision af kommuneplan 2009, er det samtidig væsentligt at understrege, at nuværende målsætninger og handlinger for øvrige temaer i Kommuneplan 2009 videreføres uændret.


Kommenteret resumé af høringssvarene fremgår af bilag 2


Administrationens forslag til justeringer af Planstrategi 2011-14

Herunder præsenteres forslag til justeringer opdelt efter kapitler. Justeringerne er vist i kursiv


UDFORDRINGER OG POTENTIALER – side 7


Under ”Vision og Strategi” ændres sidste del af 1. afsnit til: …Strategi 2011-14 dannede udgangspunkt for et visionsseminar, som Byrådet afholdt marts  2012. Visionsseminaret satte fokus på Fredensborg Kommune som en attraktiv kommune og på, hvorledes der til stadighed kan tiltrækkes og fastholdes borgere i kommunen. Der var i Byrådet enighed om at gøre en indsats for at udfolde de mange potentialer, der findes i kommunen, som ligger naturskønt ud til kysten og tæt på København og som ikke mindst har rigtig gode forhold for børnefamilierne med velfungerende institutioner og skoler samt et rigt fritids- og kulturliv.


4 INDSATSOMRÅDER – side 9


Under ”Projekter undervejs” tilføjes: Klimatilpasning Kokkedal – Partnerskab med Realdania– med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, Landsbyggefonden samt de to almene boligselskaber ab Hørsholm Kokkedal og Boligforeningen 3B (Projektkonkurrence april 2012 – ultimo 2012)


INDSATS 1 HUMLEBÆK SYD – side 14


Høringssvarene har indgået i udarbejdelse af programmet for 2. etape af byplankonkurrencen for Humlebæk Syd. Høringssvarene har medført en række mindre tilføjelser til konkurrenceprogrammet, som fremgår af bilag 1.


INDSATS 3 SUNDHED – side 30, 31 og 33


Under ”Udfordringer og potentialer” s. 30, 3. afsnit tilføjes:…Ved at indtænke kort afstand til cykel- og gangstisystemet fra beboelse, virksomheder, bycentre, stationer mv. og indpasse gode mødesteder og ”gode omveje” i byerne, bliver det lettere og sjovere og dermed mere attraktivt at cykle og gå for flere af kommunens borgere. At indtænke gode muligheder for at parkere cyklen ved beboelse, virksomheder, bycentre, stationer mv. er ligeledes vigtigt for valg af cyklen frem for bilen.. Hvis flere…


Under ”Udfordringer og potentialer” s. 31 tilføjes nyt afsnit efter 5. afsnit: Kommunens beliggenhed med relativt store landområder tæt på København gør det attraktivt at drive hobbylandbrug såvel som erhvervsmæssige stutterier. Fredensborg Kommune er således en af de kommuner i landet med flest heste i forhold til indbyggere, og den store interesse for heste og ridesport medvirker til en sund og aktiv hverdag for mange borgere. Kommunen rummer allerede gode muligheder for at dyrke hestesport og udvikle heste-relaterede erhverv, men der er samtidig mulighed for forbedringer. Dels i form af flere og mere sammenhængende stier i landområdet. Men også i forhold til eventuelle muligheder for et øget samarbejde omkring hesteinteresserne om bl.a. brandingen af Fredensborg Kommune..


Under ”mål” s. 33, 4 pkt. tilføjes: Arbejde for, at øge tilgængeligheden til de oplevelsesrige landskaber og naturområder for gående, cyklister og ryttere.


INDSATS 4 NATUR – SIDE 34 og 37


Under ”Udfordringer og potentialer” s. 34, 3. afsnit tilføjes: ”Mange planter og dyr kræver plads og en vis grad af uforstyrrethed for at kunne trives og formere sig. Samtidig er det af værdi for hele kommunen, at den overvejende del af landområdet fastholdes som et åbent dyrket landbrugslandskab, hvor mennesker arbejder, bor og lever. Det er dog også afgørende, at landbrugsarealerne forvaltes under hensyn til miljø, natur og rekreation. At kombinere hensynet til miljø og naturinteresser med landbrugsinteresserne i det åbne land og ønsket om, at sikre adgang til naturen og forbedre de rekreative anvendelsesmuligheder, er en væsentlig udfordring. Balance mellem benyttelse og beskyttelse skal bl.a. opnås ved i planlægningen at foretage en prioritering og afvejning af de forskellige interessehensyn. I denne proces er inddragelse af borgerne, herunder de private lodsejere, som forvalter af natur og landskab, en vigtig forudsætning.”


Under ”handlinger” s 37, 10.pkt. tilføjes: Undersøge muligheden for at etablere en naturlegeplads på et kommunalt areal i tilknytning til en større bebyggelse


Den videre proces

På grundlag af Byrådets stillingtagen vil administrationen færdigredigere strategien, herunder foretage en sidste korrekturgennemgang. Herefter vil den endelige strategi blive offentliggjort. I øvrigt henvises til den tidligere vedtagne tids- og handleplan for strategi og kommuneplan, som fremgår af strategien s. 45, jf. bilag 3.


Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. 


Retsgrundlag

Planloven. 


Kompetence

Sagen behandles i alle fagudvalg og Økonomiudvalget. Den endelige kompetence ligger i Byrådet. 


Kommunikation

Beslutning om Byrådets endelig vedtagelse af Planstrategi 2011-14 annonceres på kommunens hjemmeside samt i UgeNyt. 


Elektroniske bilag

Indstilling

1. At Byrådet vedtager Planstrategi 2012-14 endeligt, herunder de justeringer af strategien som fremgår af sagsfremstillingen. 


samt


2. At Kommuneplan 2013 bliver en temarevision, ud fra de målsætninger og handlinger, som strategien beskriver for hvert af de 4 indsatsområder.

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 02-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 07-05-2012

Indstillingen godkendt.


Fraværende : Tinne Borch Jacobsen ( V )


Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 08-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 09-05-2012

Ad 1. Anbefaler administrationens indstilling i forhold til indsatsområderne klima, sundhed og natur. Udvalget foreslår, at der indarbejdes et afsnit, hvor Byrådet tilkendegiver, at der fremadrettet arbejdes på en forstærket erhvervsudvikling, hvor det giver mening. Forordet tilkendegiver valget af emner i Planstrategien.

I forhold til Humlebæk Syd  anbefaler udvalget administrationens indstilling med baggrund i det udfra høringssvarene tilrettede konkurrenceprogram for arkitektkonkurrencen.

ad 2. Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2012

Ad 1. Anbefaler administrationens indstilling.

Ad 2: Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Claus Birkelyng (L)

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 14-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Charlotte Sander (A), Flemming Rømer (O), Hossein Armandi (Borgernes stemme)

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling idet udvalget foreslår, at der indarbejdes et afsnit, hvor Byrådet tilkendegiver, at der fremadrettet arbejdes på en forstærket erhvervsudvikling med henblik på vækst og jobskabelse i hele kommunen.


Fraværende: Thomas Bak (V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler administrationens indstilling idet udvalget foreslår, at der indarbejdes et afsnit, hvor Byrådet tilkendegiver, at der fremadrettet arbejdes på en forstærket erhvervsudvikling med henblik på vækst og jobskabelse.


Under ”handlinger” s 37, 10.pkt. tilføjes: Undersøge muligheden for at etablere en naturlegeplads på et kommunalt areal så vidt muligt i tilknytning til en større bebyggelse


I forhold til Humlebæk Syd  anbefaler udvalget administrationens indstilling med baggrund i det udfra høringssvarene tilrettede konkurrenceprogram for arkitektkonkurrencen.


Økonomiudvalget anmoder om at der på kommunens hjemmeside (www.fredensborg.dk) redegøres for de ændringer der er indarbejdet i det tilrettede konkurrenceprogram for Humlebæk Syd, der udspringer af de indkomne høringssvar.


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).